Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Toán ứng dụng trong kinh tế | có đáp án

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Toán ứng dụng trong kinh tế | có đáp án Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Toán ứng dụng trong kinh tế | có đáp án Trang trân trọng chia sẻ tài liệu EG50 – Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp hỗ trợ sinh viên, học sinh đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa. đáp án Môn học EHOU, enu, tnu Tài liệu được tổng hợp tham khảo từ các khóa học trực tuyến không thể tránh thiếu xót mong được góp ý ở phần bình luận. Trân trọng cám ơn.

EG50 – Toán ứng dụng trong kinh tế/ Toán cao cấp

Tài liệu tham khảo học tập/ôn thi môn học cho anh/chị đang học chương trình học trực tuyến EHOU của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Toán ứng dụng trong kinh tế | có đáp án
Đáp án câu hỏi trắc nghiệm Toán ứng dụng trong kinh tế | có đáp án

Bài toán QHTT:max{6x+5y}, v.đ.k2x+5y≤3-3x+8y≤-5x≥0, y≥0có mấy phương án tối ưu(PATƯ)?

Không có PATƯ

Có 1 PATƯ

Có 3 PATƯ

Có 2 PATƯ

Bài toán QHTT:max{x+y}, v.đ.kx+y≤30≤y≤1x≥0có mấy phương án tối ưu(PATƯ)?

Không có PATƯ

Có 1 PATƯ

Có vô số PATƯ

Có 2 PATƯ

Bài toán QHTT:max{x=y}, v.đ.kx-y≤2-3x+2y≤-1x≥0, y≥0có phương án tối ưu (PATƯ) không?

Không có PATƯ

Có 1 PATƯ

Có 2 PATƯ

Có vô số PATƯ

Bài toán QHTT:min{2x+5y}, v.đ.k5x+4y≥202x+5y≥10x≥0, y≥0có mấy phương án tối ưu (PATƯ)?

Có 2 PATƯ

Có 1 PATƯ

Không có PATƯ

Có vô số PATƯ

Biết hàm chi phí cận biên của 1 công ty là:

(Đ) TC= – + 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC=  ++ 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC= + – 5Q – 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC= 3-+ 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

Biết hàm chi phí cận biên của 1 công ty là:

TC= – + 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC=  + – 5Q – 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC=  ++ 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC= 3-+ 5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

Biết hàm chi phí cận biên của 1 công ty là:MC= 3- 2Q + 5, trong đó Q là lượng sản phẩm đầu ra, và chi phí cố định FC= 100. Tìm hàm tổng chi phí TC.

TC=+ -5Q – 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC= 3-+5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC=++5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

TC= – +5Q + 1003S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==

Biết hàm chi phí cận biên của 1 công ty là:MC= 3- 2Q + 5, trong đó Q là lượng sản phẩm đầu ra, và chi phí cố định FC= 100. Tìm hàm tổng chi phí TC.Q2

TC=++5Q + 100Q3Q2

TC=+ -5Q – 100Q3Q2

TC= – +5Q + 100Q3Q2

TC= 3-+5Q + 100Q3Q2

Biết mức thu nhập Y là tổng hòa của 2 mức chi tiêu C và tiết kiệm S và C= 0,05 + 0,2 + 60.Tính khuynh hướng tiêu dùng biên MPC và khuynh hướng tiết kiệm biên MPS tại Y= 25.4iV5hf0GuRmp48UAgAAAAASUVORK5CYII=4iV5hf0GuRmp48UAgAAAAASUVORK5CYII=

MPC = 2,52;MPS = -1,52

MPC = 2,51;MPS = 1,48

MPC = 2,5;MPS = -1,5

MPC = 2,54;MPS = -1,54

Biết mức thu nhập Y là tổng hòa của 2 mức chi tiêu C và tiết kiệm S và C= 0,05 + 0,2 + 60.Y2YTính khuynh hướng tiêu dùng biên MPC và khuynh hướng tiết kiệm biên MPS tại Y= 25.

MPC = 2,51;MPS = 1,48

MPC = 2,54;MPS = -1,54

MPC = 2,5;MPS = -1,5

MPC = 2,52;MPS = -1,52

Biết mức thu nhập Y là tổng hòa của 2 mức chi tiêu C và tiết kiệm S và C= 0,05 + 0,2 + 60.

(Đ) MPC = 2,52;MPS = -1,52

MPC = 2,51;MPS = 1,48

MPC = 2,54;MPS = -1,54

MPC = 2,5;MPS = -1,5

Biết thặng dư của nhà sản xuất là 500 tại Q= a với hàm cung P= 3 + 4Q. Tìm a.

a = 15,79

a = 15,5

a = 15,81

a = 15,78

Chi phí cố định để sản xuất một loại sản phẩm là 84, còn chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản phẩm là 2+ . Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí khi lượng hàng Q tăng 2 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=30 (đơn vị).

Tăng 14 đơn vị

Tăng 16 đơn vị

Tăng 18 đơn vị

Giảm 16 đơn vị

Chi phí cố định để sản xuất một loại sản phẩm là 84, còn chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản phẩm là 2+ . Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí khi lượng hàng Q tăng 2 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=30 (đơn vị).Q10

Tăng 16 đơn vị

Tăng 14 đơn vị

Tăng 18 đơn vị

Giảm 16 đơn vị

Chi phí cố định để sản xuất một loại sản phẩm là 84, còn chi phí biến đổi trên 1 đơn vị sản phẩm là 2+. Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí khi lượng hàng Q tăng 2 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=30 (đơn vị).

(Đ) Tăng 16 đơn vị

Tăng 14 đơn vị

Giảm 16 đơn vị

Tăng 18 đơn vị

Cho A = . Tìm .pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

(Đ) =pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC3hyQAAAABJRU5ErkJggg==

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCAAAAAElFTkSuQmCC

Cho A = . Tìm .pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCAAAAAElFTkSuQmCCAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC3hyQAAAABJRU5ErkJggg==3hyQAAAABJRU5ErkJggg==

Cho A = . Tìm .111112123A-1

= A-1-1-11-12-11-10

= A-11-111-21-110

= A-111-11-21-110

= A-11-11121-110

Cho A=

(Đ) E =STtVlrlbQAAAAAElFTkSuQmCC

E =

E =MSXdYu0fIj5ra5F4E8IAAAAASUVORK5CYII=

E = 0 (ma trận không)

Cho A= (124), B= (567). Tính .4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= (45)4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= 484MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= 454MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= (48)4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

Cho A= (124), B= (567). Tính .ABT

= 45ABT

= 48ABT

= (45)ABT

= (48)ABT

Cho A= (1 2 4),

(Đ) = (45)4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= 454MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= (48)4MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

= 484MUiegGEokihgb9cmAAAAABJRU5ErkJggg==

Cho A= 1-121B= 1312Tính E= AB – BA.

E = 7-1-27

E = -7-1-27

E = -71-27

E = 0 (ma trận không)

Cho A= B= Tính E= AB – BA.Q9UWYP0+5hQGuAPTHSE6enCeSQAAAAASUVORK5CYII=Q9UWYP0+5hQGuAPTHSE6enCeSQAAAAASUVORK5CYII=

E = 0 (ma trận không)

E =MSXdYu0fIj5ra5F4E8IAAAAASUVORK5CYII=MSXdYu0fIj5ra5F4E8IAAAAASUVORK5CYII=

E =STtVlrlbQAAAAAElFTkSuQmCCSTtVlrlbQAAAAAElFTkSuQmCC

E =

Cho biết khuynh hướng tiết kiệm biên

(Đ) S

S

S

S

Cho biết khuynh hướng tiết kiệm biên

S= 0,4Y +0,3 + 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y -0,3 + 9,8RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y -0,3 + 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y +0,3 – 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

Cho biết khuynh hướng tiết kiệm biênMPS= 0,4 -và mức tiết kiệm S= 40 khi thu nhập Y= 64. Tìm hàm tiết kiệm S.

S= 0,4Y -0,3 + 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y -0,3 + 9,8RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y +0,3 – 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

S= 0,4Y +0,3 + 9,6RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

Cho biết khuynh hướng tiết kiệm biênMPS= 0,4 -và mức tiết kiệm S= 40 khi thu nhập Y= 64. Tìm hàm tiết kiệm S.0,2Y3

S= 0,4Y +0,3 – 9,6Y2/3

S= 0,4Y +0,3 + 9,6Y2/3

S= 0,4Y -0,3 + 9,6Y2/3

S= 0,4Y -0,3 + 9,8Y2/3

Cho biết khuynh hướng tiêu dùng biên MPC= 0,6 +và mứctiêu dùng C= 95 khi thu nhập Y= 125. Tìm hàm tiêu dùng C.Yqcc2WSXiNCT2oru4BrRA3iJKOcfnEEK9Ssm4nwAAAAASUVORK5CYII=Yqcc2WSXiNCT2oru4BrRA3iJKOcfnEEK9Ssm4nwAAAAASUVORK5CYII=

C= 0,6Y ++ 0,225+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,25+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+0,225+14,385RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCCRGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,225+14,375

Cho biết khuynh hướng tiêu dùng biên MPC= 0,6 +và mứctiêu dùng C= 95 khi thu nhập Y= 125. Tìm hàm tiêu dùng C.0,15Y3

C= 0,6Y+ 0,225Y1/3+14,375

C= 0,6Y ++ 0,225Y2/3+14,375

C= 0,6Y+ 0,25Y2/3+14,375

C= 0,6Y+0,225Y2/3+14,385

Cho biết khuynh hướng tiêu dùng biên

(Đ) C= 0,6Y ++ 0,225+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,25+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,225+14,375

C= 0,6Y+0,225+14,385RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

Cho biết khuynh hướng tiêu dùng biên

C= 0,6Y ++ 0,225+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,25+14,375RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+0,225+14,385RGP6KXcIEr0AkQyThSW3qaSAAAAAElFTkSuQmCC

C= 0,6Y+ 0,225+14,375

Cho các hàm cung, cầu P=+ 10 + 40 vàP= – – 14 + 168.Nếu gia tăng thêm 1 đơn vị từ giá cân bằng thì các lượng hàng cung và cầu thay đổi như thế nào?qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cungtăng 0,04, lượng cầugiảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cungtăng 0,06, lượng cầugiảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cungtăng 0,04, lượng cầugiảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cungtăng 0,05, lượng cầugiảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Cho các hàm cung, cầu P= 2+ 15 vàP= -3+70. Tìm giá và lượng cân bằng.qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

P= 36, Q= 11

P= 37, Q= 11

P= 36, Q= 10

P= 37, Q= 10

Cho các hàm cung, cầu P= 2+ 15 vàQSP= -3+70. Tìm giá và lượng cân bằng.QD

P= 37, Q= 11

P= 37, Q= 10

P= 36, Q= 10

P= 36, Q= 11

Cho các hàm cung, cầu P=+10 và P=-3+90.Nếu chính phủ đánh thuế 38 USD trên một đơn vị sản phẩm, thì giá và lượng cân bằng thay đổi thế nào so với khi chưa đánh thuế?qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Giá P tăng lên 29,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 8,5 đơn vị

Giá P tăng lên 29 USD, lượng Q giảm 9 đơn vị

Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Cho các hàm cung, cầu P=+10 và P=-3+90.QSQDNếu chính phủ đánh thuế 38 USD trên một đơn vị sản phẩm, thì giá và lượng cân bằng thay đổi thế nào so với khi chưa đánh thuế?

Giá P tăng lên 29 USD, lượng Q giảm 9 đơn vị

Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Giá P tăng lên 29,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 8,5 đơn vị

Cho các hàm cung, cầu

Lượng cung  tăng 0,05, lượng cầu  giảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cung  tăng 0,04, lượng cầu  giảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cung  tăng 0,04, lượng cầu  giảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cung  tăng 0,06, lượng cầu  giảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Cho các hàm cung, cầu

(Đ) Lượng cung  tăng 0,06, lượng cầu  giảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cung  tăng 0,05, lượng cầu  giảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cung  tăng 0,04, lượng cầu  giảm 0,04 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Lượng cungtăng 0,04, lượng cầugiảm 0,05 so với lượng cân bằng 4qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Cho các hàm cung, cầu

P= 47, Q= 4

P= 47, Q= -7

P= 36, Q= -7

P= 36, Q= 4

Cho các hàm cung, cầu

P= 36, Q= 4

P= 47, Q= -7

P= 47, Q= 4

P= 36, Q= -7

Cho các hàm cung, cầu

(Đ) P= 37, Q= 11

P= 37, Q= 10

P= 36, Q= 10

P= 36, Q= 11

Cho các hàm cung, cầu

(Đ) Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Giá P tăng lên 28,5 USD, lượng Q giảm 8,5 đơn vị

Giá P tăng lên 29 USD, lượng Q giảm 9 đơn vị

Giá P tăng lên 29,5 USD, lượng Q giảm 9,5 đơn vị

Cho các hàm cung, cầuP=+ 2 + 12,P= – – 4 + 68. Tìm giá và lượng cân bằngqoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

P= 36, Q= -7

P= 36, Q= 4

P= 47, Q= 4

P= 47, Q= -7

Cho các hàm cung, cầuP=+ 2 + 12,QS2QSP= – – 4 + 68. Tìm giá và lượng cân bằngQD2QD

P= 47, Q= -7

P= 47, Q= 4

P= 36, Q= -7

P= 36, Q= 4

Cho các ma trận A= ,3-24110056B= ,1-58210-431C= .142075-319Biết D= (2A+3B)C. Tìm phần tử .d23

= 42d23

= 39d23

= 41d23

= 40d23

Cho các ma trận A= ,342-101B= . Tìm ma trận X làm thỏa mãn phương trình 4750212A += 3BXT

X=62136111

X= 66132111

X= 62136111

X= 26613111

Cho các ma trận A= ,B= ,C= .Biết D= (2A+3B)C. Tìm phần tử .QMBhU4Y05WohQAAAABJRU5ErkJggg==QMBhU4Y05WohQAAAABJRU5ErkJggg==DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 40DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 41DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 39DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 42DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

Cho các ma trận A= ,B= . Tìm ma trận X làm thỏa mãn phương trình 2A += 3BL+f+AMGbQnP2r+yYAAAAAElFTkSuQmCCL+f+AMGbQnP2r+yYAAAAAElFTkSuQmCCWLbbWIvAAAAAABJRU5ErkJggg==WLbbWIvAAAAAABJRU5ErkJggg==

X=

X=JISWvja2gAAAABJRU5ErkJggg==JISWvja2gAAAABJRU5ErkJggg==

X=J4MdrmXNEJ63fBz6MnPsHFcCSEilmhjgAAAAASUVORK5CYII=J4MdrmXNEJ63fBz6MnPsHFcCSEilmhjgAAAAASUVORK5CYII=

X=

Cho các ma trận A= 13201-1B= 1-14052Tính 2A+3.BT

2A+3 =BT61819-314

2A+3 =BT51719-324

2A+3 =BT51819-324

2A+3 =BT51819-314

Cho các ma trận A= B= Tính 2A+3.jIhUs5Nq7SYAAAAASUVORK5CYII=jIhUs5Nq7SYAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=YqyQwEPuc4EAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

Cho các ma trận

(Đ) 2A+3=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=YqyQwEPuc4EAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

Cho các ma trận

(Đ) 2A+3=5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=

2A+3 =5CjEsUSLeC3IuYNszevs46kGAMAAAAASUVORK5CYII=YqyQwEPuc4EAAAAASUVORK5CYII=

Cho các ma trận

(Đ) = 41DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 40DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 39DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

= 42DMmBInWZit9FA3k2uDP5wzqs9+bYErGGVeUyGGPfCRBbtsGU75bXjGKw8gLlo8zr3XVWJLYYK40cIFskodoANqY3kOdeD2SpXeFpu+TYDZGp4Qr7rnwm+qjO7weRVnVQiGFoYvNS3BK7gHXPJ2qabhASzhHpCQhVq5Du8y8VmEPzv6te75vJhf8sQbKIUqpPAAAAAASUVORK5CYII=

Cho các ma trận

(Đ) X=J4MdrmXNEJ63fBz6MnPsHFcCSEilmhjgAAAAASUVORK5CYII=

X=

X=

X=JISWvja2gAAAABJRU5ErkJggg==

Cho các phương trình cung cầu =- 38

(Đ) Giảm 9,99 đơn vị

Giảm 9,9 đơn vị

Tăng 0,00098 đơn vị

Giảm 9 đơn vị

Cho các phương trình cung cầu =- 38, = -2+142. Biết thị trường luôn ở trạng thái cân bằng tại mọi thời điểm và giá khởi điểm năm đầu tiên =55. Hỏi lượng cân bằng cung cầu tại năm t=10 thay đổi thế nào so với lượng cân bằng cung cầu năm đầu tiên?qnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCqnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCoa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=oa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==

Giảm 9,9 đơn vị

Tăng 0,00098 đơn vị

Giảm 9,99 đơn vị

Giảm 9 đơn vị

Cho các phương trình cung cầu =- 38QStPt-1, = -2+142. Biết thị trường luôn ở trạng thái cân bằng tại mọi thời điểm và giá khởi điểm năm đầu tiên =55. Hỏi lượng cân bằng cung cầu tại năm t=10 thay đổi thế nào so với lượng cân bằng cung cầu năm đầu tiên?QDtPtP0

(Đ) Giảm 9,99 đơn vị

Tăng 0,00098 đơn vị

Giảm 9 đơn vị

Giảm 9,9 đơn vị

Cho các phương trình cung, cầu =0,4-12

(Đ) = 12,0098

= 12,0097

= 12,009

= 12,0096

Cho các phương trình cung, cầu =0,4-12

(Đ) = 12,0098

= 12,0096

= 12,0097

= 12,009

Cho các phương trình cung, cầu =0,4-12, = -0,8+60. Biết thị trường luôn ở trạng thái cân bằng tại mọi thời điểm t và giá khởi điểm =85, hãy xác định lượng cân bằng cung cầutại năm t=11.qnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCqnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCoa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=oa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==4oiynPCbISsj4+0UTBbhqy2DSQcBSq4MRKCWtOXTP1paIgcHwiP0vyWBQvBMJckkylPv4q6PgoR9EtwQb9M2kP7sB8AL7vJGswo3mtAAAAAElFTkSuQmCC4oiynPCbISsj4+0UTBbhqy2DSQcBSq4MRKCWtOXTP1paIgcHwiP0vyWBQvBMJckkylPv4q6PgoR9EtwQb9M2kP7sB8AL7vJGswo3mtAAAAAElFTkSuQmCC

= 12,009

= 12,0096

= 12,0098

= 12,0097

Cho hàm cầu P = — 4Q + 68. Tính lượng cầu Q, biết giá P=40

Q = 3,66

Q = 7,66

Q = -7,66

Q = 3,7

Cho hàm cầu P = — 4Q + 68. Tính lượng cầu Q, biết giá P=40Q2

Q = 3,7

Q = -7,66

Q = 3,66

Q = 7,66

Cho hàm cầu P= 100–Q.Từ ý nghĩa của doanh thu cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng doanh thu TR khi lượng cầu tăng lên 2 đơn vị từ lượng cầu ban đầu Q0=60

TR giảm 50 đơn vị

TR tăng 40 đơn vị

TR giảm 40 đơn vị

TR giảm 45 đơn vị

Cho hàm cầu P= 120 – 5Q. Tìm doanh thu cận biên MR tại Q=10.

MR= 19

MR= 22

MR= 21

MR= 20

Cho hàm cầu P= 20-2Q và hàm tổng chi phí TC=-+ 20Q +2, trong đó P, Q là giá và lượng sản phẩm được sản xuất. Tìm độ co giãn của lợi nhuận theo giá ETC,P tại sản lượng Q làm cực đại lợi nhuận.3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==3S4WTfQXscKEz6JDHhIhvgDqOK0arzLZ6QAAAABJRU5ErkJggg==P8D3ZRH8IANgDo+iJEk1XtAAAAAElFTkSuQmCCP8D3ZRH8IANgDo+iJEk1XtAAAAAElFTkSuQmCC

ETC,P = 0,5

ETC,P = 1

ETC,P = 0

ETC,P = 1,5

Cho hàm cầu P= 20-2Q và hàm tổng chi phí TC=-+ 20Q +2, trong đó P, Q là giá và lượng sản phẩm được sản xuất. Tìm độ co giãn của lợi nhuận theo giá ETC,P tại sản lượng Q làm cực đại lợi nhuận.Q38Q2

ETC,P = 0

ETC,P = 1

ETC,P = 1,5

ETC,P = 0,5

Cho hàm cầu P= 20-2Q và hàm tổng chi phí

ETC,P = 0

ETC,P = 1,5

ETC,P = 1

ETC,P = 0,5

Cho hàm cầu P= –4Q +96. Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi về lượng cầu từ ý nghĩa của độ co giãn, khi giá tăng 3% so với giá ban đầu P0=51

Giảm 2,19%

Giảm 2,1%

Giảm 2,2%

Giảm 2,16%

Cho hàm cầu P= –4Q +96. Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi về lượng cầu từ ý nghĩa của độ co giãn, khi giá tăng 3% so với giá ban đầu P0=51Q2

Giảm 2,1%

Giảm 2,2%

Giảm 2,16%

Giảm 2,19%

Cho hàm cầu P= –6Q+154. Tìm độ co giãn E của cầu theo giá, khi giá P=63.

E= 0,55

E= 0,5

E= 0,4

E= 0,45

Cho hàm cầu P= –6Q+154. Tìm độ co giãn E của cầu theo giá, khi giá P=63.Q2

E= 0,4

E= 0,45

E= 0,5

E= 0,55

Cho hàm cầu P= ln(). Tính doanh thu cận biên tại Q= 7.YoXwAAAAASUVORK5CYII=YoXwAAAAASUVORK5CYII=

MR= -0,4

MR= -0,406

MR= 0,4

MR= -0,41

Cho hàm cầu P= ln(). Tính doanh thu cận biên tại Q= 7.2Q3Q-1

MR= -0,41

MR= -0,4

MR= -0,406

MR= 0,4

Cho hàm cầu P= -Q + 3. Tính giá P, biết lượng cầu Q=10.

P = 1,57

P = 1,58

P = 1,41

P = 1,6

Cho hàm cầu P= -Q + 3. Tính giá P, biết lượng cầu Q=10.17

P = 1,58

P = 1,6

P = 1,41

P = 1,57

Cho hàm cầu Q=, trong đó P là giá, Y là mức thu nhập. Tính,tại Y=2, P=5.zFF7Fi5NT4SUyWKcbOyDMVQy1JbYpW1mL+OYckbbwsRv05FCdifWHzNN0Ye86DYvOdVwZEB48sCMHU5w8QAAAAAElFTkSuQmCCzFF7Fi5NT4SUyWKcbOyDMVQy1JbYpW1mL+OYckbbwsRv05FCdifWHzNN0Ye86DYvOdVwZEB48sCMHU5w8QAAAAAElFTkSuQmCCDdn5NNAzAXwAYlbPawrzgzQAAAAASUVORK5CYII=Ddn5NNAzAXwAYlbPawrzgzQAAAAASUVORK5CYII=EUFbs3q0AAAAASUVORK5CYII=EUFbs3q0AAAAASUVORK5CYII=

(2,5)= 0,5;(2,5)= -0,15

(2,5)= 0,8;(2,5)= -0,16

(2,5)= 0,9;(2,5)= 0,16

(2,5)= -0,8;(2,5)= 0,16

Cho hàm cầu Q=  , trong đó P là giá, Y là mức thu nhập. Tính

(Đ) (2,5)= 0,8;(2,5)= -0,16

(2,5)= -0,8;(2,5)= 0,16

(2,5)= 0,9;(2,5)= 0,16

(2,5)= 0,5;(2,5)= -0,15

Cho hàm cầu Q= , trong đó P là giá, Y là mức thu nhập. Tính

(Đ) (2,

(2,

(2,5

(2,

Cho hàm cầu thỏa mãn 4P + 5Q = 120. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của giá P.

Pmax= 30 khi Q= 0Pmin= 0 khi Q=24

Pmax= 10 khi Q= 16Pmin= 5 khi Q=20

Pmax= 20 khi Q= 8Pmin= 10 khi Q=16

Pmax= 25 khi Q= 4Pmin= 0 khi Q=20

Cho hàm cầu thỏa mãn phương trình 2Q+P=35 và hàm chi phí trung bình AC=+ 7. Tìm hàm lợi nhuận 56Qπ

=π2-268Q+56Q2

=π-2+28Q-56Q2

=π-2+26Q-56Q2

=π-2+30Q-58Q2

Cho hàm cầu thỏa mãn phương trình 2Q+P=35 và hàm chi phí trung bình AC=+ 7. Tìm hàm lợi nhuận4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=-2+28Q-564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=-2+26Q-564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=2-268Q+564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=-2+30Q-584PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC4PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

Cho hàm cầu thỏa mãn phương trình 2Q+P=35 và hàm chi phí trung bình

=-2+26Q-564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=-2+30Q-584PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=2-268Q+564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

=-2+28Q-564PTP5AFNiXsPMy8H2AAAAAElFTkSuQmCC

Cho hàm cầu

(Đ) Q = 3,66

Q = -7,66

Q = 7,66

Q = 3,7

Cho hàm cầu

Giảm 2,2%

Giảm 2,16%

Giảm 2,1%

Giảm 2,19%

Cho hàm cầu

E= 0,5

E= 0,55

E= 0,45

E= 0,4

Cho hàm cầu

MR= -0,41

MR= 0,4

MR= -0,406

MR= -0,4

Cho hàm cầu

(Đ) P = 1,57

P = 1,6

P = 1,41

P = 1,58

Cho hàm chi phí trung bình AC= 2Q + 8 +. Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí TC khi lượng hàng giảm đi 3 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=15. 15Q

TC giảm 205 đơn vị

TC giảm 200 đơn vị

TC tăng 200 đơn vị

TC giảm 204 đơn vị

Cho hàm chi phí trung bình AC= 2Q + 8 +. Từ ý nghĩa của chi phí cận biên, hãy ước lượng sự thay đổi của tổng chi phí TC khi lượng hàng giảm đi 3 đơn vị từ lượng ban đầu Q0=15.3CdEBblP54mrJH3QAAAAASUVORK5CYII=3CdEBblP54mrJH3QAAAAASUVORK5CYII=

TC giảm 204 đơn vị

TC giảm 205 đơn vị

TC giảm 200 đơn vị

TC tăng 200 đơn vị

Cho hàm chi phí trung bình AC= 3Q+5+ . Tìm chi phí cận biên MC tại Q=5.NqQbc2u5UuYX68J+fBLQyEAAAAAAElFTkSuQmCCNqQbc2u5UuYX68J+fBLQyEAAAAAAElFTkSuQmCC

MC= 40

MC= 35

MC= 30

MC= 25

Cho hàm chi phí trung bình AC= 3Q+5+ . Tìm chi phí cận biên MC tại Q=5.14Q

MC= 35

MC= 40

MC= 25

MC= 30

Cho hàm chi phí trung bình AC= 3Q+5+. Tìm chi phí cận biên MC tại Q=5.NqQbc2u5UuYX68J+fBLQyEAAAAAAElFTkSuQmCC

(Đ) MC= 35

MC= 30

MC= 25

MC= 40

Cho hàm chi phí trung bình AC= 3Q+5+. Tìm chi phí cận biên MC tại Q=5.NqQbc2u5UuYX68J+fBLQyEAAAAAAElFTkSuQmCC

(Đ) MC= 35

MC= 40

MC= 25

MC= 30

Cho hàm chi phí trung bình

TC giảm 204 đơn vị

TC tăng 200 đơn vị

TC giảm 205 đơn vị

TC giảm 200 đơn vị

Cho hàm cung P =+ 2Q + 12. Tính lượng cung Q, biết giá P=16

Q = 1,24

Q = 1,2

Q = 3,2

Q = -3,24

Cho hàm cung P =+ 2Q + 12. Tính lượng cung Q, biết giá Q2P=16

Q = 1,2

Q = 3,2

Q = -3,24

Q = 1,24

Cho hàm cung P = Q + 10. Tính lượng hàng Q, biết giá P=16

Q = 15

Q = 10

Q = 11

Q = 18

Cho hàm cung P= 5 + . Tìm độ co giãn E của cung theo giá, khi giá tăng từ P1 = 8 lên P2 = 10.B+BMS8AAAAABJRU5ErkJggg==B+BMS8AAAAABJRU5ErkJggg==

E= 5,802

E= 5,81

E= 5,79

E= 5,8

Cho hàm cung P= 5 + . Tìm độ co giãn E của cung theo giá, khi giá tăng từ P1 = 8 lên P2 = 10.Q3

E= 5,802

E= 5,79

E= 5,8

E= 5,81

Cho hàm cung

(Đ) Q = 1,24

Q = 1,2

Q = -3,24

Q = 3,2

Cho hàm cung

(Đ) Q = 18

Q = 10

Q = 15

Q = 11

Cho hàm cung

(Đ) Q = 18

Q = 11

Q = 10

Q = 15

Cho hàm cung

(Đ) E= 5,8

E= 5,81

E= 5,79

E= 5,802

Cho hàm cung

(Đ) E= 5,8

E= 5,81

E= 5,802

E= 5,79

Cho hàm sản xuất Q= 10 + 7L, với vốn K=90 và lượng nhân công L= 40. Từ ý nghĩa của đạo hàm riêng, hãy ước lượng sự thay đổi của sản lượng Q khi K tăng lên 3 đơn vị, còn L giảm đi 2 đơn vị.oAAAAASUVORK5CYII=oAAAAASUVORK5CYII=

Q giảm 18 đơn vị

Q tăng 18 đơn vị

Q tăng 19 đơn vị

Q giảm 19 đơn vị

Cho hàm sản xuất Q= 5 + 3L, với vốn K= 160, lượng nhân công L= 40. Tính các sản phẩm cận biên MPK và MPL.oAAAAASUVORK5CYII=oAAAAASUVORK5CYII=

MPK= 1,35;MPL= 8,5

MPK= 1,2;MPL= 7,5

MPK= 1,25;MPL= 8

MPK= 1,28;MPL= 8,1

Cho hàm sản xuất Q= 600 -5L, trong đó Q là sản lượng (số lượng đơn vị sản phẩm của 1 loại hàng hóa), L là số nhân công. Tính sản lượng lao động biên L23MPL tại L= 125.

MPL = 75

MPL = 70

MPL = 85

MPL = 80

Cho hàm sản xuất Q= 600 -5L, trong đó Q là sản lượng (số lượng đơn vị sản phẩm của 1 loại hàng hóa), L là số nhân công. Tính sản lượng lao động biên MPL tại L= 125.

MPL = 85

MPL = 75

MPL = 80

MPL = 70

Cho hàm sản xuất

(Đ) Q giảm 19 đơn vị

Q tăng 19 đơn vị

Q giảm 18 đơn vị

Q tăng 18 đơn vị

Cho hàm sản xuất

(Đ) MPK= 1,25;MPL= 8

MPK= 1,2;MPL= 7,5

MPK= 1,35;MPL= 8,5

MPK= 1,28;MPL= 8,1

Cho hàm sản xuất

(Đ) MP

M

MP

MP

Cho hàm sản xuất

(Đ) L= 15

L= 16

L= 14

L= 17

Cho hàm sản xuất

MPL = 85

MPL = 80

MPL = 70

MPL = 75

Cho hàm sản xuấtQ= 6 -0,2, trong đó L là lượng nhân công. Tìm lượng nhân công L để năng suất lao động trung bình đạt cực đại.HDM6AAAAAElFTkSuQmCCHDM6AAAAAElFTkSuQmCC

L= 16

L= 14

L= 17

L= 15

Cho hàm sản xuấtQ= 6 -0,2, trong đó L là lượng nhân công. Tìm lượng nhân công L để năng suất lao động trung bình đạt cực đại.L2L3

L= 14

L= 15

L= 16

L= 17

Cho hàm z=– 10xy + . Tínhvàtại điểm (2,3).cAOcd28JU8aHscfyQHeAEikk41CO0kSwAAAABJRU5ErkJggg==cAOcd28JU8aHscfyQHeAEikk41CO0kSwAAAABJRU5ErkJggg==X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 78;(2,3)= 948ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 108;(2,3)= 1048ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 70;(2,3)= 928ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 74;(2,3)= 938ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

Cho hàm z= +-3xy.Tìm x, y để hàm z đạt giá trị cực tiểu.4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==

x= -2, y=0

x=y= -1

x=y=1

x=y=0

Cho hàm z= +  -3xy.

(Đ) x=y=1

x=y= -1

x=y=0

x= -2, y=0

Cho hàm z= 2x+3y. Tìm minz thỏa mãn điều kiện x≥2, y≥1.

minz = 5,8

minz = 8

minz = 6

minz = 7

Cho hàm z= 4x+3y. Tìm maxz thỏa mãn điều kiệnx≥3, y≥4.

maxz = 18

maxz = 25

Không tồn tại maxz

maxz = 90

Cho hàm z= ln( +). Tính E= xvà y .AB8noHUM0lc1AAAAAElFTkSuQmCCgP3qFqNYAAAAASUVORK5CYII=8ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

E= 1

E= 1,5

E= 0,5

E= 1,2

Cho hàm z= ln(+-16). Tính z(4, 2).b+yImbzkl6yIPB1ap48weUJHAAAAAElFTkSuQmCCb+yImbzkl6yIPB1ap48weUJHAAAAAElFTkSuQmCC

z(4, 2)= 6

z(4, 2)= 4

z(4, 2)= 5,7

z(4, 2)= 6,5

Cho hàm z= ln(x+ -1).Tính z(1, ).wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCCwfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = 1wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCCwfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = 2wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCCwfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = -1wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCCwfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = 0wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCCwfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

Cho hàm z= ln(x+ -1).

(Đ) z(1, ) = 1wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = 0wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = 2wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

z(1, ) = -1wfzLwACJvAyFf17u2AAAAAElFTkSuQmCC

Cho hàm

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

#VALUE!

Cho hàm

(Đ) = -,= –iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=AAAAAElFTkSuQmCC

= ,= –ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=

= ,=uNG3gnSh6c8ISA4i7upqDktENivpOyUF1YduqbaF03htG1FqbFE5VStak9ocNq9YN7C9RwXpgVlqXaWDlO7e6Z7AHLk2+bhYWsB+jkdHR3wA+BNIBo9s0r0AAAAASUVORK5CYII=ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=

= ,=iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=AAAAAElFTkSuQmCC

Cho hàm

(Đ) Tăng 6,2

Tăng 6

Giảm 6,2

Giảm 6

Cho hàm

(Đ) (2

(2,

(2

(2

Cho hàm

(2,3)= 108;(2,3)= 1048ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 74;(2,3)= 938ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 70;(2,3)= 928ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

(2,3)= 78;(2,3)= 948ddVTro3gF25jUyd1kQqWuAi7T1h4SITheSQAAAABJRU5ErkJggg==

Cho hàm

(Đ) Tăng 6,2

Giảm 6,2

Tăng 6

Giảm 6

Cho hàm

(Đ) z(4, 2)= 6

z(4, 2)= 4

z(4, 2)= 6,5

z(4, 2)= 5,7

Cho hàmu=+ ln(yz). Tính các đạo hàm riêng ,S9K9YtTEJd6XNJC2GuuWKZMLspWyI6ABn1Ep7hv1vtAAAAAElFTkSuQmCCS9K9YtTEJd6XNJC2GuuWKZMLspWyI6ABn1Ep7hv1vtAAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=8OuQYAAAAASUVORK5CYII=

= -,= –iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=8OuQYAAAAASUVORK5CYII=AAAAAElFTkSuQmCCAAAAAElFTkSuQmCC

= ,= –ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=8OuQYAAAAASUVORK5CYII=

= ,=iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==iXmk97z5t0BEPAGOua4m+AbAaQAAAABJRU5ErkJggg==ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=8OuQYAAAAASUVORK5CYII=AAAAAElFTkSuQmCCAAAAAElFTkSuQmCC

= ,=uNG3gnSh6c8ISA4i7upqDktENivpOyUF1YduqbaF03htG1FqbFE5VStak9ocNq9YN7C9RwXpgVlqXaWDlO7e6Z7AHLk2+bhYWsB+jkdHR3wA+BNIBo9s0r0AAAAASUVORK5CYII=uNG3gnSh6c8ISA4i7upqDktENivpOyUF1YduqbaF03htG1FqbFE5VStak9ocNq9YN7C9RwXpgVlqXaWDlO7e6Z7AHLk2+bhYWsB+jkdHR3wA+BNIBo9s0r0AAAAASUVORK5CYII=ARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCCARSsLuAeOv57AAAAAElFTkSuQmCC8OuQYAAAAASUVORK5CYII=8OuQYAAAAASUVORK5CYII=

Cho hàmz=– 10xy + . Với x=2, y=3, hãy ước lượng sự thay đổi của z khi x tăng 0,2 còn y giảm 0,1.cAOcd28JU8aHscfyQHeAEikk41CO0kSwAAAABJRU5ErkJggg==cAOcd28JU8aHscfyQHeAEikk41CO0kSwAAAABJRU5ErkJggg==X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=

Tăng 6,2

Giảm 6

Giảm 6,2

Tăng 6

Cho ma trận A có nghịch đảo , tìm ma trận X thỏa mãn hệ thức AX-2B=C, với A= , B= ,C= .pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC4A8zdfGu4vp7MAAAAASUVORK5CYII=4A8zdfGu4vp7MAAAAASUVORK5CYII=7kGQA9uwA+gjFoTTCW2hQAAAAASUVORK5CYII=7kGQA9uwA+gjFoTTCW2hQAAAAASUVORK5CYII=

X=

X=JGwAAAAASUVORK5CYII=

X=ic975a0fCFLQrmg4FF8IXeB8j6I1uuAW9FOb5DyKfYbRlDGV5AAAAAElFTkSuQmCC

X=UYuNAcAAAAASUVORK5CYII=

Cho ma trận A có nghịch đảo , tìm ma trận X thỏa mãn hệ thức AX-2B=C, với A-1A= , 6-427B= ,11-20C= .134-5

X=21/503/10-3/25-4/5

X=11/5021/251/5-3/5

X=3/1021/50-3/25-4/5

X=11/501/521/25-3/5

Cho ma trận A có nghịch đảo , tìm ma trận X thỏa mãn hệ thức AX-2B=C, với

(Đ) X=ic975a0fCFLQrmg4FF8IXeB8j6I1uuAW9FOb5DyKfYbRlDGV5AAAAAElFTkSuQmCC

X=JGwAAAAASUVORK5CYII=

X=UYuNAcAAAAASUVORK5CYII=

X=

Cho ma trận A=7352Tìm ma trận nghịch đảo .A-1

= A-1-2-35-7

= A-1-2357

= A-1235-7

= A-1-235-7

Cho ma trận A=Tìm ma trận nghịch đảo .pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCOKCLFFJwKwSRRw7DcL2tnSr5CiKDtYrS0pCu8LqwGsFGfy7TwknJP0XtP4D5BZGVa+tfL8AAAAASUVORK5CYII=OKCLFFJwKwSRRw7DcL2tnSr5CiKDtYrS0pCu8LqwGsFGfy7TwknJP0XtP4D5BZGVa+tfL8AAAAASUVORK5CYII=

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCpJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCYAAAAASUVORK5CYII=YAAAAASUVORK5CYII=

Cho ma trận A=

(Đ) =pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCOKCLFFJwKwSRRw7DcL2tnSr5CiKDtYrS0pCu8LqwGsFGfy7TwknJP0XtP4D5BZGVa+tfL8AAAAASUVORK5CYII=

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCC

=pJTvCABPmiR0SO83PVzAAAAAElFTkSuQmCCYAAAAASUVORK5CYII=

Cho ma trận A= .-1-21-2aa2+113a+11a+4Tìm a để định thức det(A) của ma trận A đạt giá trị nhỏ nhất.

a = 5/11

a = 3/10

a = 0,28

a = 3/11

Cho ma trận A= .Tìm a để định thức det(A) của ma trận A đạt giá trị nhỏ nhất.4PZ8vEbH7ws5IAAAAASUVORK5CYII=4PZ8vEbH7ws5IAAAAASUVORK5CYII=

a = 3/10

a = 5/11

a = 0,28

a = 3/11

Cho ma trận A= và hàm số f(x)= -8x+1.3275x2Tính f(A).

f(A)= 1042

f(A)= 0125

f(A)= 0

f(A)= -1124

Cho ma trận A= và hàm số f(x)= -8x+1.Tính f(A).0Bqg8NhVJSUEjuWAAAAABJRU5ErkJggg==0Bqg8NhVJSUEjuWAAAAABJRU5ErkJggg==

f(A)=

f(A)=UCyBC+AEtI3hJN7eyvwAAAABJRU5ErkJggg==UCyBC+AEtI3hJN7eyvwAAAABJRU5ErkJggg==

f(A)= 0

f(A)=ykwwAAAABJRU5ErkJggg==ykwwAAAABJRU5ErkJggg==

Cho ma trận

(Đ) a = 3/11

a = 0,28

a = 3/10

a = 5/11

Cho ma trận

(Đ) f(A)= 0

f(A)=

f(A)=ykwwAAAABJRU5ErkJggg==

f(A)=UCyBC+AEtI3hJN7eyvwAAAABJRU5ErkJggg==

Cho mô hình thị trường 1 loại hàng hóa:

(Đ) wDnvrAHQVqIrgAAAABJRU5ErkJggg==

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAJgSURBVGhD7ZcLkoMwCIY9lwfyPJ7Gy/Qw2RBIiwlgQtXarf9MZlY3Cnw8Yodwq1IB5RHmcQjDOMe/flcMyhKmIQKZFroG0T1hrbYdpMc8rmyOs5UqSijb703uE8oyKS95zGGMBjiEtLe4t68oQGYgA5JtShVOCXWAISj4AtGgACXfszO3t9BH2ab8vwTSDWWZYhbGINrrhiKUsbR6nZX8YKor3YJoK0HB0pziawQJzmD7KPsPUrKpEclKySXoWpIb1AxlleWTgbS0QbXHrGZbDEpH+5jat32Sb5vG5ZloJtuQb6acJfCLGwZfJEcUH9+DYgX+KShgt6gmCPLVDliReJ2rkwPA6tmusloIRX0B3ad1Hhi9BWUor2t5b58ICr2wsc+vIUiY/4SxRFCgfb8JCiTxGCCgJ5Q0lL6qUo7TulJOn6bXFEKxjuQf1IBAzv1CvbruShF0zxRB9+kjaF0pIpT9vhR7lXxidlsqGX/vvJ7x+EpQKHDtM5/fT/OnzUG/BH/Irm62fiYD6nWVoGDwJVXMVH0yobGTB7Prh6kc15YQimhQq54o2q8bq1tOXM0zDIPrzbgPZIYiHskWZV8GupVbNa3+yvSeqAkKtkPZJheAwoSt3A7mndN0E4rVPnoS9m4fUHsiUjyOCsky2idn5yKDthUKxMKBQAI7ARmDNoruV0YaM+YXVhq3USei3pN8K6oPnuv1FaFE6UOJ2oitTvA+5YQ8V1mZJRS9Zd1QnsGrEWejV/lFDf4e08IMCogC1wZg2U6xf0+pmkrg53EzrYDSIP7t8Bkih6sfyr9XCH+SPnie6N//TQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAIzSURBVGhD5ZgBkoMgDEU9lwfyPJ7Gy/QwLCHBBkgiuIht/TPMdDWSPPKhdif3ED0V9OXWeXLTvPpPP6BtccuGHxno5pbJQ8Y7QXRNGEnYRXqtc5JzXo3l91A8No4CdFv8DamTr9XN7AFQiM2u9RU5iyWI0GrOALr41sgiUOycOIkAGq+ZK9xdWKOaswo0BM1OnKMZlLrh75uj9RyQ6uCqAUVbKEFCArSuPukVCjlVSi9hj/JGVIOmk4yFDPW1OoDA49ow0Abrmupr3VBbfXKm9EA7t0dHCeriiaGW6kIkUAvmLlDIm3UduvvedwiCf/PPJMm6/qrwsgBKXxjGwer2t0DzWF4vgVJg64a/VdAEZbsJIlDo9DeBQmPqIUE76Kkj/IuUdnT4iTNOCGp9vfyIJoQc+6Zzhx7UUdIz9qjXz5663q3Qv7SjImj51pG8al2oUBPLe+g4eu3LBwMlmGIi4dUwTnaU9F8S6qG8ZtoQIx+sBCr/mwJXtHzQ/Fl3lWp+XByCipNoXfaieN3Cpd3FUX0mYCNMSNAhaAjIOyR3GWXd6yiyK44KByXxOGKNARStmK/EB4Ay4TZq3C4EDk44BLWsq1upt3VBZxb3vf0M68ZV/JDDqAuo1iG6nnT18CDqISyQ5ygXN48pnymsCwrdK0hBZGE2xLDeiou8j9xBMiivE0asdQfdgVSKOJF8fI8X1Fu/fRgoiGC0QyK3srfGkO4WgjrbzogMtEL8u+oeyhNy7g9v8n93QUS3wAAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Mô hình không ổn định

Cho mô hình thị trường 1 loại hàng hóa:= 5P-7= -3P+9 = 0,125(-)Tìm mức ổn định cân bằng P, ==Q của mô hình trên, biết giá khởi điểm P(0)=3.qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAJgSURBVGhD7ZcLkoMwCIY9lwfyPJ7Gy/Qw2RBIiwlgQtXarf9MZlY3Cnw8Yodwq1IB5RHmcQjDOMe/flcMyhKmIQKZFroG0T1hrbYdpMc8rmyOs5UqSijb703uE8oyKS95zGGMBjiEtLe4t68oQGYgA5JtShVOCXWAISj4AtGgACXfszO3t9BH2ab8vwTSDWWZYhbGINrrhiKUsbR6nZX8YKor3YJoK0HB0pziawQJzmD7KPsPUrKpEclKySXoWpIb1AxlleWTgbS0QbXHrGZbDEpH+5jat32Sb5vG5ZloJtuQb6acJfCLGwZfJEcUH9+DYgX+KShgt6gmCPLVDliReJ2rkwPA6tmusloIRX0B3ad1Hhi9BWUor2t5b58ICr2wsc+vIUiY/4SxRFCgfb8JCiTxGCCgJ5Q0lL6qUo7TulJOn6bXFEKxjuQf1IBAzv1CvbruShF0zxRB9+kjaF0pIpT9vhR7lXxidlsqGX/vvJ7x+EpQKHDtM5/fT/OnzUG/BH/Irm62fiYD6nWVoGDwJVXMVH0yobGTB7Prh6kc15YQimhQq54o2q8bq1tOXM0zDIPrzbgPZIYiHskWZV8GupVbNa3+yvSeqAkKtkPZJheAwoSt3A7mndN0E4rVPnoS9m4fUHsiUjyOCsky2idn5yKDthUKxMKBQAI7ARmDNoruV0YaM+YXVhq3USei3pN8K6oPnuv1FaFE6UOJ2oitTvA+5YQ8V1mZJRS9Zd1QnsGrEWejV/lFDf4e08IMCogC1wZg2U6xf0+pmkrg53EzrYDSIP7t8Bkih6sfyr9XCH+SPnie6N//TQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Mô hình không ổn định

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAHTSURBVGhD5ZiNEYMgDIWdi4Gcx2lcxmFoSEIvYKAalPrz7rhr1Ro+8hKxg3+BMsjFT27wg5vg03MkIGc/DgA4zvw9iI8pI7nsJC2TS2K6ybb0X8h5hBtpGVwm7zIovPZUUHaUCBCBLTEZkjKm3kCBjMesK2sTzdESkyDnEVbJefX3uyE5C3C+OvbWvTaPjUJIssIIa6VIuTnZtXD9ScKYFkLQZsg0E30BcX4NHV9A7rBrVcfaFedmzGCUrSZ7KcxLBg5zMUyEIGsg/4IMcbNsh6zauyu357Ut0s1AP9Cy5Rsgn7mdi2JIbtFPh2xt01dWmsnu3aWPCLL2CHmABgLsu4PprZdkkvX8mgS9p7uqkOvdR6+XZZyTiGt1GkMySGlbJ49j/doDbpMyH45rCcuQ+l8LtJLrzlt9NTtLDS8KBKneoJRdEF9ftu3a4urY3AMoCRbAIIJUHyF6dkm1cwcqlgYOu3MQkuyX2/ICkEJUOjbQn5A1u5btc7Rdg+wLW7FrXL2LNJ5myFJm+HiSzZ9N5wiRE2SMloUlSBBmTfUf21aMsk0PVFzg72hsPKRKDaJind3vjUVABjFIqSHk9oVa7pLVRmWQGySfXXcgBO2HvJ28/wDnvrAHQVqIrgAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAIzSURBVGhD5ZgBkoMgDEU9lwfyPJ7Gy/QwLCHBBkgiuIht/TPMdDWSPPKhdif3ED0V9OXWeXLTvPpPP6BtccuGHxno5pbJQ8Y7QXRNGEnYRXqtc5JzXo3l91A8No4CdFv8DamTr9XN7AFQiM2u9RU5iyWI0GrOALr41sgiUOycOIkAGq+ZK9xdWKOaswo0BM1OnKMZlLrh75uj9RyQ6uCqAUVbKEFCArSuPukVCjlVSi9hj/JGVIOmk4yFDPW1OoDA49ow0Abrmupr3VBbfXKm9EA7t0dHCeriiaGW6kIkUAvmLlDIm3UduvvedwiCf/PPJMm6/qrwsgBKXxjGwer2t0DzWF4vgVJg64a/VdAEZbsJIlDo9DeBQmPqIUE76Kkj/IuUdnT4iTNOCGp9vfyIJoQc+6Zzhx7UUdIz9qjXz5663q3Qv7SjImj51pG8al2oUBPLe+g4eu3LBwMlmGIi4dUwTnaU9F8S6qG8ZtoQIx+sBCr/mwJXtHzQ/Fl3lWp+XByCipNoXfaieN3Cpd3FUX0mYCNMSNAhaAjIOyR3GWXd6yiyK44KByXxOGKNARStmK/EB4Ay4TZq3C4EDk44BLWsq1upt3VBZxb3vf0M68ZV/JDDqAuo1iG6nnT18CDqISyQ5ygXN48pnymsCwrdK0hBZGE2xLDeiou8j9xBMiivE0asdQfdgVSKOJF8fI8X1Fu/fRgoiGC0QyK3srfGkO4WgjrbzogMtEL8u+oeyhNy7g9v8n93QUS3wAAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Cho mô hình thị trường 1 loại hàng hóa:= 5P-7QS= -3P+9QD = 0,125(-)dPdtQDQSTìm mức ổn định cân bằng P, ==Q của mô hình trên, biết giá khởi điểm P(0)=3. QSQD

(Đ) P=2  Q=3

Mô hình không ổn định

P=2,5Q=3,5

P=2,8  Q=3,2

Cho mô hình thị trường với các phương trình cung cầu = 0,4 – 24,= -0,8 + 120.Biết thị trường luôn ở trạng thái cân bằng tại mọi thời điểm t và giá khởi điểm =90, tìm mức ổn định cân bằng P, ==Q của mô hình.qnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCqnjLf0eWPPuGRN9AAoFa9WtMTa8AAAAAElFTkSuQmCCoa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=oa7MDpED65tJH7ob4RcAAAAASUVORK5CYII=wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==wEmB8kA8QFdywOqfMdcZAAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==qoEJZXs5FH0UlK9DnFmqgkmWCzLhZFYHzQDuDMahbijpXJNi0yCC1FRevzmZ9D1pZ29n362VrTuo1rEkDWedpqmjRLTcaCnQGNXWLLq6WtCay6kAmu+FXq6rR0E8bgFhnq3zL76YzWAwS2S9yAvo9ykd6BkXycAlAXoTqHehWRAfmlaiVzdviagAAAABJRU5ErkJggg==

Mô hình không ổn định

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAJNSURBVGhD7VcLsoMgDPRcHMjzcBov08PwCAnIJ5HYorX6doaZ1oLsJptAJ/dgVOJfzprJTcb6T/dHJn5x8+SFz0v5nRlpyglY5skZy6fiZU3Bi523zMWcnHsSD5s0GX9ZZ6oFYV717BDQ3rwocmhGIgai4FXxxznGxdeReMxyI4gRH59J2RiBQDIkAnnp9mrntgkt3Y3igzXWiCS8JZ6yAptsDVVf2SG+4Yo86rV5QIJ4tMPst6rAiEfbM3MPgV584FVkiV+7W3yZtbOEA3Ti1zLJsUu80vZdnGv7wJ0liGvr3xrx/oknNEr8SHTEA++cHPDNvudCEWUfQPGSyCuLB26Ve8AFxVw64xP/KskonrUIPaNxagAo6KlE4kgk5NKqA4UlHX8v3U3i6WWqOrwPSDw44sHi+ePi3igz/73O9hWgeOmouzkmFH7mre06eHjmCc+teY//bq8S396uxLv3YJS3tc6+iqs5iSdBXdsz12C6Px9bMi2/GAh+2zVBW7RIfOffEyG4gzkZkMjZDVPmDDyNteH3vnjVv7cNd9B6OXhtqbBjT8+ROIMTw0MMTl+86qjbcofOOSPBnk4hINGZSvFo295F5zri+ZMJ3JUncBUP87kg7Ba/ZXs5yuNsH7hyG8XGKwxRvM72MA1e9MWGl+qZAEEXI660fT9zBJrXEPDPDrc87FM5A4Iu76sV78E2EBZk/2yoln0EuWy2elCcI/FL4tMCtZJIqNcrrotMPIAEac/bugx8TR7vgnGoxL+BvMv+knKPz8X/LJz7A9XCE5nXy9v/AAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAI2SURBVGhD7ZeBsYMgDIadi4Gcx2lcxmF4QBINECC2lGe1/x13raLkC39AJvtg/eAPbXYxk53M4n7dVOts5xV+MvjVzpMDpzv0X2h7lwFa58maRZ6KbTFRXFk/B8rvU8vg/SDZjG+LNayzV+iXXPuIcGw/Vg6PDmVBUCKiuAL87KZRFsLDLGdAAjxdK81GDwWQMBEQl24soa8KPnQyNk/wK/A4K65PtanWlRPwUqwaeLCM0El4Idi+/MK+0sOHuFLrCjXP36WCj18wCtxLB3+USUOYDMoRg1favqmxtg+xqwOMF8rzNT9UDXgfNw/Ox1sNVoIvQV4Z3seWuMe74OgLoNGzku1pkNg+eA3b0ARg0vcSobYHUS6tFD69zzkQHjuq6vA+QnjviAfDq7eLGyme+aGF/f8C+NJWd3NNAD7yq+06evjMo55b806/1V4Fn385Fb+9OyvEyMYVnYqfsNRqZkZ4BGraXvgMpsE+WjJCfDhuNGxyFimeVlEI3zg9oSDz+c7QGuQjEg5duXulM8shgFed3iruwOfLyctLRWzqNQeg4lBgjDSGWjkDvGqrq7lD55y3FdVzGq8cQxMebNv60LkAPBOUIE/AAPia7ctl09v2XimsHF8n2+OLrrLgZfASqLwOkE4seE7YL8puc7HroRxCTHi6/TUmFeCdQtaa9F5oL9ZUj70rSvzeZChISr0PaYffodQkVMffeyJk8F4IpF140jJwNhvigk5K4F8Q33u/idxa+wcDxA0JY6FMzQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAI/SURBVGhD7ZcNkoMgDIU9lwfyPJ7Gy/QwFEgQSCKJhbU/7pthpu2KyUdesjq5G+sfPuvh1nly07z6T1+obXHLhp8NKuA3t0wefN+N34V1JkCvtmVy8yqUwoOaciPXlX/f4UMQVvHH6mayIV4nBRktjB1iHcMvvkQNkfwf6+z3zC7dDuGhygxIgE+/iQkNUkwyFgLyehWeF7R2N8DHG+UT2fUSPM6NEKS1THOlBx7yoHvLA4nwYAfhRgI82F6x2zBp8MVhsuvkvafh6yBXgQc14KnwMHKhTsEbba/qItszYdw9Wdibv4MYPJzaKPiR6oGvQUH1HAD4I8iPhReGGbO9F/2NFBngRYvgb7guPQBx1vi1JyG3lpQjtHS6pnY3wuPNTH34O0L44Igbw+enqvuorvyljf1+AfzRv7of1wTgVz61fY5uXnnUfXve6yunvXdsT73qypvg+dOV7dm7U7E167hhMXhyXetwEB6B1GMUHoNTsJ4SWBTjKIOZvIscvq2iEN729hTdISSgBRkiAzx3r/TOkgXwpre3hjtw//HhyS8ibLXaToWHGDSHVjsDfLyxVrmWO2zO6VJqr2LV8eQcVHiwrfag82Z4KjyMbMQL4Fu2P26bAbZnom0o5zfI9nijdw08Jj6DOKg8B5JODDwvvK46XXXYjZAAwWzvRX9TigrwXvHUVPogtFexTNu6JLeNFBdcmK5pu3GH36HMJCkhbVZ8rgr4IASyDh7aBt5mf++CcSLwLwj7LK5vInfOPQFVWvIS2+6+XQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Cho mô hình thị trường với các phương trình cung cầu

(Đ) AAAAAElFTkSuQmCC

Mô hình không ổn định

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAI/SURBVGhD7ZcNkoMgDIU9lwfyPJ7Gy/QwFEgQSCKJhbU/7pthpu2KyUdesjq5G+sfPuvh1nly07z6T1+obXHLhp8NKuA3t0wefN+N34V1JkCvtmVy8yqUwoOaciPXlX/f4UMQVvHH6mayIV4nBRktjB1iHcMvvkQNkfwf6+z3zC7dDuGhygxIgE+/iQkNUkwyFgLyehWeF7R2N8DHG+UT2fUSPM6NEKS1THOlBx7yoHvLA4nwYAfhRgI82F6x2zBp8MVhsuvkvafh6yBXgQc14KnwMHKhTsEbba/qItszYdw9Wdibv4MYPJzaKPiR6oGvQUH1HAD4I8iPhReGGbO9F/2NFBngRYvgb7guPQBx1vi1JyG3lpQjtHS6pnY3wuPNTH34O0L44Igbw+enqvuorvyljf1+AfzRv7of1wTgVz61fY5uXnnUfXve6yunvXdsT73qypvg+dOV7dm7U7E167hhMXhyXetwEB6B1GMUHoNTsJ4SWBTjKIOZvIscvq2iEN729hTdISSgBRkiAzx3r/TOkgXwpre3hjtw//HhyS8ibLXaToWHGDSHVjsDfLyxVrmWO2zO6VJqr2LV8eQcVHiwrfag82Z4KjyMbMQL4Fu2P26bAbZnom0o5zfI9nijdw08Jj6DOKg8B5JODDwvvK46XXXYjZAAwWzvRX9TigrwXvHUVPogtFexTNu6JLeNFBdcmK5pu3GH36HMJCkhbVZ8rgr4IASyDh7aBt5mf++CcSLwLwj7LK5vInfOPQFVWvIS2+6+XQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAI2SURBVGhD7ZeBsYMgDIadi4Gcx2lcxmF4QBINECC2lGe1/x13raLkC39AJvtg/eAPbXYxk53M4n7dVOts5xV+MvjVzpMDpzv0X2h7lwFa58maRZ6KbTFRXFk/B8rvU8vg/SDZjG+LNayzV+iXXPuIcGw/Vg6PDmVBUCKiuAL87KZRFsLDLGdAAjxdK81GDwWQMBEQl24soa8KPnQyNk/wK/A4K65PtanWlRPwUqwaeLCM0El4Idi+/MK+0sOHuFLrCjXP36WCj18wCtxLB3+USUOYDMoRg1favqmxtg+xqwOMF8rzNT9UDXgfNw/Ox1sNVoIvQV4Z3seWuMe74OgLoNGzku1pkNg+eA3b0ARg0vcSobYHUS6tFD69zzkQHjuq6vA+QnjviAfDq7eLGyme+aGF/f8C+NJWd3NNAD7yq+06evjMo55b806/1V4Fn385Fb+9OyvEyMYVnYqfsNRqZkZ4BGraXvgMpsE+WjJCfDhuNGxyFimeVlEI3zg9oSDz+c7QGuQjEg5duXulM8shgFed3iruwOfLyctLRWzqNQeg4lBgjDSGWjkDvGqrq7lD55y3FdVzGq8cQxMebNv60LkAPBOUIE/AAPia7ctl09v2XimsHF8n2+OLrrLgZfASqLwOkE4seE7YL8puc7HroRxCTHi6/TUmFeCdQtaa9F5oL9ZUj70rSvzeZChISr0PaYffodQkVMffeyJk8F4IpF140jJwNhvigk5K4F8Q33u/idxa+wcDxA0JY6FMzQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Cho mô hình thu nhập quốc dân 2 thành phần tại năm t:

(Đ) = 2180,79

= 2180,78

= 2180,70

= 2180

Cho mô hình thu nhập quốc dân 2 thành phần tại năm t:=+ = 0,7+400= 0,1+100Biết mức thu nhập ban đầu = 3500, tính mức tiêu dùng ở năm thứ 15.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=EDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCC

= 2180

= 2180,70

= 2180,78

= 2180,79

Cho mô hình thu nhập quốc dân 2 thành phần tại năm t:=+ YtCtIt= 0,7+400CtYt-1= 0,1+100ItYt-1Biết mức thu nhập ban đầu = 3500, tính mức tiêu dùng ở năm thứ 15.Y0

(Đ) = 2180,79C15

= 2180,70C15

= 2180,78C15

= 2180C15

Cho mô hình thu nhập quốc dân của 2 thành phần:

(Đ)

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANnSURBVGhD7ZgBkqsgDIY9lwfqJfYdwtP0Mj0MD5KgJITEbtG2K/8Mszv6K+EjBOwUhkwNQI7+FqD7Ldzu9H8nVYAeyxym+V/4macwTdjm5ZHvhmW9Pof18pGKg1b7W6/zVgESPhWg4WGAAM50C3ifYMxL/K/QYwnz6jlS93BLAcv+s2BQThwQ6zZgHJ8A7Xg2QGC0H0663xqz0FU0OVZHOwClWDlggl681/OsgMCoBATXcyApKJdOuQyN1sqMKJ7JDbmAMI6tPKA4EN9DgJCaNKLyvSX+dYLuopw9iwAt+hZ1IzUevz4mDsj3ICBteRXCGW0B7C1KcRYPQTOyLgPbErwnIHh5G5B7n+nVJaYHjTH4S2orAQRalAQNkOUBQO6afwrQq5IDRfl1qX6Ow0hCTwnf8zwB6IzdC4XxlBMiZ7oeqBqjvKZNtOPxAdELcjsX0tYvzyjKlvJ+bFps/D36KrA8BSD94aurKNLnZcc3aQByhIDok6LaWocIULVLDGURINoVmoe364oApTKUtjjrIHZNrYDMs9CF9T2A4k7rlsg9nie1A5Byaj26VonTe25s8Hs8ScKnAjQ8HFA1cNrdyuvwsoNP3dCHk817PM7PqSDHQ4CUj78oPauS9zsA1V/q9XHG8wCgNgj+sn1SlqTWrGXaBZA+6RyI75l0OElI8i2naxh8AVOLw/Xo8XNAvsfIoDcCkiIYZjJXno6A9FTDh9+yxCrRO81YpEePXwNkecxdDIxqbTr7t6PfAJIwktBTJoLn4YAkDNoCWWCQykcCqgeBfZbLZ48nSl7TYnc8NqCkDKlsLIreokwQffIu93hQOK7s0SfW8viALq4VkF5vhggQpawo0kMroN9u6X9fCGj8Jt0UAtK2yCHQAOQIAOEWf+Th73tVABpbvKYdgGiHo3bWMkznsuamQSXBjKmTZ18GiZ8lD1XxaaMCErGo5aGXJ6oo0kYNOgkQBAmHVcxaDVD99V2f4Xp5khAQAHgVkP4BWbVdp/UWIOUrPooPtpcHhYCMGQOdlEGbWvHo1/nAenlQBIhutggMQFHWMvuYJYbX5URqg3/dg9oARTV3s4/JIG0QdT3p5UligJK2naTQBwGKI4NMXGPRduBenqgKUC1KR2qHQqKJyH2tTXSKmZ7v62WhjyeE/8V47EnxiilsAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANISURBVGhD7ZgNcrQgDIY9lwfaS3w9hKfZy+xhqPkBSQjg1qjtt7wzTKcaJXkIIe4UhpoagDoqAL2WOUzzV/g3T2GaaMzLK94NS7o+h3TZWc/HNrcY87J6kOn5EPcfT76e66CNAIRwpkeg+wxDO/VawpxszhDMq9//DA8dHPqxXSPf1aI52GyA0LD9MAhWVzh6geTCkTDLxOIRxClzzsMmAUJDI3K8Hp2DVOzSybdhY+jMrIret21zkHVNB+tjw4CImjYkxXvL+vfMrVUR1gd7y7WD97EhQNb2ykQpXgN4puwV9gp+jw0BwlWqA+reF6Kgii2lR3Kyoeq8FJje7lbwR20QkFUEhd4C5CUGXal5MlBQmW0eNm8Auvj02pXVmU+WvYNNHxC/II6rIOHKdiaLtZGGDfOoTQbIfvjTlRXpi7fQH9EA1BEB4k8K3Q8MRUCVfmAoAeKeQ/QDQyAGxMfqHd9av1wJULMX+mD9HUDrSXtHidwBiOsTdpk8zq5VqnuPowC0p8s/aCMBFYHz6ZZfx5ed3HXjHJ1s7vxUinKwYUDlVy7IziqwvR9Q+RVetioeNgioDkK+bJ+MLWmNIlszdQHZCyqD9bGZbDggInlLd61qAgzph+2bDN7HppFBNwLSYmBbMl8MyE41eviWLVaI35l8sX2zgj9q0zzF0NCsTScX6UIakA4UVC6yh40EpGHwESgIY7qfCagMguaU/UlxzfLLwaYNCBQh5UN46i3OFjWnNSX5HG3sRTtq0wf04UqA7HozxIA4rVWRHkqAfnqk//8iQFyIZR80BCJA+qgbShqAOkJAdMTbPcKnKwM0jnhLOwDxCcfj7G0ou9rKwcElIQ7TJyebfRmkfpY8R9yLZZNEWGLezk+kKC+bVVmRbtSgSwBZouxtf32XPZyXDYgAIYCjgOyPzGK8060X8xpf+qtksF42JAJkrJTQTRmEDotJbT9lYF42JAbEN2sEbgCENUE56xf8DwARhMo2u3iLIRxzMgpM37OCP25D2gCtokpunGZXZhAcGPlEMHf2fxlEWU+8bEACEMhM7asAwTxqbvBHOM29S/LFOoG9bFYVgEpxOvI4D1J9i+pVpUyP9+2y4GWzA9AnK4Rv6k/uYaJfhhwAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAM/SURBVGhD7ZiNkaUgDMety4Js4q4Iq3nNvGI48wGSENAdI+6N/GeYndU8SX5AEp3CUFMD0IEKQN91DtP8N/yZpzBNNOb1G++GNV2fQ7rsrM+yzy3GvG4eZPos4v7y4eu5LtoIQAhnWgLdZxjaqe8a5mRzh2Be/fxPWHRw6Md+jXxXi+ZgswNCw/aPQbC6wtEOkgtHwl0mFo8gTplzHjYJEBoakeP16BxsxUM6+TFsDL0zq6Ln7cccZF3TwfrYMCCipg1J8d66/b3zaFWE+cE+cu3gfWwIkHW8MtEWrwG8U/YKewV/xoYA4SrVAR3eF6KgiiOlR3Kyoeq8FJg+7lbwV20QkJUEhX4EyEsMupLzZKCgcrd52PwAUOfqdWpXZz5Z9g42x4D4AXH0goQrezBZzI00bJhXbTJA9o/frixJdz5C/4kGoAMRIH6l0P3AUARU6QeGEiDuOUQ/MARiQFxWn3jX+uVKgJq90Is1AB3oBCDOT9hl8uiZq4yPdklnuvyLNhJQEThXt/w6PqxX170vThGYAme+DTjYMKDyLRdk7yqw7QMICgd9qCsBlW/hZaviYYOA6iDkw87JOJLWKHarEuxUnJsclm7YCyqD9bGZbDggcuyR7hq3ffTJAmT7JoP3sWnsoKcAwarmR3gHBH4SqM6A7K1GP+5+xFRF0SMHpH2zgr9q06xiaPhgkiZREHqdZKCgcpE9bCQgDYNLoCDctcyDbEDkR3bd8svBpg0IFCHlo/D2LvER4KGnJZ/jfXvRrtocA3q5EiA73wwxIK48KkkPJUB2uRuKgDgR64ZpKALSpW4oaQA6EAKiEm/3CG9XBmiUeEsnALW7WW9RP5YNa0JOCXGYPjnZnNtB6rPkPeJeLJ/Eyo3KFzM9eNlsypJ0Iwd1AWTImLd8+y57OC8bEAFCR64C4h0Ak7TG6W6dHJZzlp8rQDJYLxsSAWJnqo1izx0k8oJeNNtPGZiXDYkB8c0agYeOGPokID0IqHnMHjliIB0I/a8X0gr+ug1pB7SpWs0e2kExkHylyyDKfOJlAxKAQAhJUewDqHTQLL269FsV2MtmUwGoFG9HHrdC4oWIc1kOgwhcH5sTgN6sEP4B+t3qOyXl8+EAAAAASUVORK5CYII=’ />

Cho mô hình thu nhập quốc dân của 2 thành phần:= +, = 2500= 0,8+400= 0,1+300Tìm mức ổn định cân bằng Y= C+I của mô hình trên.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAM/SURBVGhD7ZiNkaUgDMety4Js4q4Iq3nNvGI48wGSENAdI+6N/GeYndU8SX5AEp3CUFMD0IEKQN91DtP8N/yZpzBNNOb1G++GNV2fQ7rsrM+yzy3GvG4eZPos4v7y4eu5LtoIQAhnWgLdZxjaqe8a5mRzh2Be/fxPWHRw6Md+jXxXi+ZgswNCw/aPQbC6wtEOkgtHwl0mFo8gTplzHjYJEBoakeP16BxsxUM6+TFsDL0zq6Ln7cccZF3TwfrYMCCipg1J8d66/b3zaFWE+cE+cu3gfWwIkHW8MtEWrwG8U/YKewV/xoYA4SrVAR3eF6KgiiOlR3Kyoeq8FJg+7lbwV20QkJUEhX4EyEsMupLzZKCgcrd52PwAUOfqdWpXZz5Z9g42x4D4AXH0goQrezBZzI00bJhXbTJA9o/frixJdz5C/4kGoAMRIH6l0P3AUARU6QeGEiDuOUQ/MARiQFxWn3jX+uVKgJq90Is1AB3oBCDOT9hl8uiZq4yPdklnuvyLNhJQEThXt/w6PqxX170vThGYAme+DTjYMKDyLRdk7yqw7QMICgd9qCsBlW/hZaviYYOA6iDkw87JOJLWKHarEuxUnJsclm7YCyqD9bGZbDggcuyR7hq3ffTJAmT7JoP3sWnsoKcAwarmR3gHBH4SqM6A7K1GP+5+xFRF0SMHpH2zgr9q06xiaPhgkiZREHqdZKCgcpE9bCQgDYNLoCDctcyDbEDkR3bd8svBpg0IFCHlo/D2LvER4KGnJZ/jfXvRrtocA3q5EiA73wwxIK48KkkPJUB2uRuKgDgR64ZpKALSpW4oaQA6EAKiEm/3CG9XBmiUeEsnALW7WW9RP5YNa0JOCXGYPjnZnNtB6rPkPeJeLJ/Eyo3KFzM9eNlsypJ0Iwd1AWTImLd8+y57OC8bEAFCR64C4h0Ak7TG6W6dHJZzlp8rQDJYLxsSAWJnqo1izx0k8oJeNNtPGZiXDYkB8c0agYeOGPokID0IqHnMHjliIB0I/a8X0gr+ug1pB7SpWs0e2kExkHylyyDKfOJlAxKAQAhJUewDqHTQLL269FsV2MtmUwGoFG9HHrdC4oWIc1kOgwhcH5sTgN6sEP4B+t3qOyXl8+EAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANnSURBVGhD7ZgBkqsgDIY9lwfqJfYdwtP0Mj0MD5KgJITEbtG2K/8Mszv6K+EjBOwUhkwNQI7+FqD7Ldzu9H8nVYAeyxym+V/4macwTdjm5ZHvhmW9Pof18pGKg1b7W6/zVgESPhWg4WGAAM50C3ifYMxL/K/QYwnz6jlS93BLAcv+s2BQThwQ6zZgHJ8A7Xg2QGC0H0663xqz0FU0OVZHOwClWDlggl681/OsgMCoBATXcyApKJdOuQyN1sqMKJ7JDbmAMI6tPKA4EN9DgJCaNKLyvSX+dYLuopw9iwAt+hZ1IzUevz4mDsj3ICBteRXCGW0B7C1KcRYPQTOyLgPbErwnIHh5G5B7n+nVJaYHjTH4S2orAQRalAQNkOUBQO6afwrQq5IDRfl1qX6Ow0hCTwnf8zwB6IzdC4XxlBMiZ7oeqBqjvKZNtOPxAdELcjsX0tYvzyjKlvJ+bFps/D36KrA8BSD94aurKNLnZcc3aQByhIDok6LaWocIULVLDGURINoVmoe364oApTKUtjjrIHZNrYDMs9CF9T2A4k7rlsg9nie1A5Byaj26VonTe25s8Hs8ScKnAjQ8HFA1cNrdyuvwsoNP3dCHk817PM7PqSDHQ4CUj78oPauS9zsA1V/q9XHG8wCgNgj+sn1SlqTWrGXaBZA+6RyI75l0OElI8i2naxh8AVOLw/Xo8XNAvsfIoDcCkiIYZjJXno6A9FTDh9+yxCrRO81YpEePXwNkecxdDIxqbTr7t6PfAJIwktBTJoLn4YAkDNoCWWCQykcCqgeBfZbLZ48nSl7TYnc8NqCkDKlsLIreokwQffIu93hQOK7s0SfW8viALq4VkF5vhggQpawo0kMroN9u6X9fCGj8Jt0UAtK2yCHQAOQIAOEWf+Th73tVABpbvKYdgGiHo3bWMkznsuamQSXBjKmTZ18GiZ8lD1XxaaMCErGo5aGXJ6oo0kYNOgkQBAmHVcxaDVD99V2f4Xp5khAQAHgVkP4BWbVdp/UWIOUrPooPtpcHhYCMGQOdlEGbWvHo1/nAenlQBIhutggMQFHWMvuYJYbX5URqg3/dg9oARTV3s4/JIG0QdT3p5UligJK2naTQBwGKI4NMXGPRduBenqgKUC1KR2qHQqKJyH2tTXSKmZ7v62WhjyeE/8V47EnxiilsAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAM2SURBVGhD7ZiLjeQgDIZTVwqaJu6KSDXTzBTDgW0INuaxisPOKfwSWol4g/1hjDObW2pqAeqoAPQ5drftf92ffXPbhmM/PvGpO9L87tK0sd6vc2029sN7kOn9Ys9fb5rPddGGAQI428vhc4Ihnfocbk82dyisK9//di8ZHPhxzqHvYtMMbE5AYNj+56Cwu8zRCeIbh4IsY5uHELfMOQubBAgMlchhPjoXUrFLJz+GjSEzsyp833nMg7Q5GayNDQFCatIQFZ8d/u+dR6siqA/6kWsHb2ODgLTjlQlTvAbwTuk7bBX8iA0Cgl2qA+o+Z8KgiiMlR3Kyoeq6GJg87lrwV20AkFYEmX4EyEoEulLzeKBBZbZZ2PwA0OTbayirM580ewObPiB6QRyzIMHOdhaLtRGHDvOqTQZI/+enKyvSk4/Qf6IFqCMERJ8Ush9YioAq/cBSAkQ9B+sHloIIEF2rv/Gt9eVKgJq90IO1AHU0AIjqE3SZNGbWqtTJK43sSJd/0YYDKgKn2y2fh5fN6LqVtXN1fioFGdgQoPIrN0jPqmB7NyDKWnW7UeVXeNmqWNgAoDoI/rIxKUdSG7XM8NL9yaVvKA/WxmarO4Mk53fXcWMOATr3UfeNB29j08ig3wKE6/JaQdCMgx+xadQgcnT6EdOd9l77/4ubqPumBX/VpnmLgWGRWQHAnUU6HjGxqshyHmhQuckWNhyQhEFXIHN2wjWPvuRrKDtNvUua0vwysGkDCoqQ8pE7epPQn/aa3EbftKs2fUAPVwKk15slAkSFURTppQRIv+6WIiAqxEXvsUSA5FW3lLQAdQSA8IrXe4SnKwO0rnhNA4DohqMx6xiGvqx6aVBJaPpkZDOWQeJnyVuVfdqogIQvanmwsvHKinSjBk0CBE5Cs4pZqwEqv77LHs7KJggBAYCrgKgbD4u0xlC3XgNU/lwRxIO1skEhoMaOgSZl0KmaP/o8D8zKBkWA6GGNwALk1TpmX3PEcF5upBb8dRvUCcirept9TQZpQZT1xMomiAEKOm+STF8EyEcGmZh80W5gKxuvAlApSkcat0KijYhrpSEWxUyPz/WyYGUzAOjJcu4f7rDxzwlisCQAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANISURBVGhD7ZgNcrQgDIY9lwfaS3w9hKfZy+xhqPkBSQjg1qjtt7wzTKcaJXkIIe4UhpoagDoqAL2WOUzzV/g3T2GaaMzLK94NS7o+h3TZWc/HNrcY87J6kOn5EPcfT76e66CNAIRwpkeg+wxDO/VawpxszhDMq9//DA8dHPqxXSPf1aI52GyA0LD9MAhWVzh6geTCkTDLxOIRxClzzsMmAUJDI3K8Hp2DVOzSybdhY+jMrIret21zkHVNB+tjw4CImjYkxXvL+vfMrVUR1gd7y7WD97EhQNb2ykQpXgN4puwV9gp+jw0BwlWqA+reF6Kgii2lR3Kyoeq8FJje7lbwR20QkFUEhd4C5CUGXal5MlBQmW0eNm8Auvj02pXVmU+WvYNNHxC/II6rIOHKdiaLtZGGDfOoTQbIfvjTlRXpi7fQH9EA1BEB4k8K3Q8MRUCVfmAoAeKeQ/QDQyAGxMfqHd9av1wJULMX+mD9HUDrSXtHidwBiOsTdpk8zq5VqnuPowC0p8s/aCMBFYHz6ZZfx5ed3HXjHJ1s7vxUinKwYUDlVy7IziqwvR9Q+RVetioeNgioDkK+bJ+MLWmNIlszdQHZCyqD9bGZbDggInlLd61qAgzph+2bDN7HppFBNwLSYmBbMl8MyE41eviWLVaI35l8sX2zgj9q0zzF0NCsTScX6UIakA4UVC6yh40EpGHwESgIY7qfCagMguaU/UlxzfLLwaYNCBQh5UN46i3OFjWnNSX5HG3sRTtq0wf04UqA7HozxIA4rVWRHkqAfnqk//8iQFyIZR80BCJA+qgbShqAOkJAdMTbPcKnKwM0jnhLOwDxCcfj7G0ou9rKwcElIQ7TJyebfRmkfpY8R9yLZZNEWGLezk+kKC+bVVmRbtSgSwBZouxtf32XPZyXDYgAIYCjgOyPzGK8060X8xpf+qtksF42JAJkrJTQTRmEDotJbT9lYF42JAbEN2sEbgCENUE56xf8DwARhMo2u3iLIRxzMgpM37OCP25D2gCtokpunGZXZhAcGPlEMHf2fxlEWU+8bEACEMhM7asAwTxqbvBHOM29S/LFOoG9bFYVgEpxOvI4D1J9i+pVpUyP9+2y4GWzA9AnK4Rv6k/uYaJfhhwAAAAASUVORK5CYII=’ />

Cho mô hình thu nhập quốc dân của 2 thành phần:= +, = 2500YtCtItY0= 0,8+400CtYt-1= 0,1+300ItYt-1Tìm mức ổn định cân bằng Y= C+I của mô hình trên.

Y=7000C=6000I=1000

Y=7000C=5000I=2000

Y=7000C=4000I=3000

Y=6500C=5500I=1000

Cho mô hình thu nhập quốc dân tại năm t:

(Đ) Tăng 530,589 đơn vị

Tăng 530,58 đơn vị

Tăng 530,72 đơn vị

Tăng 530 đơn vị

Cho mô hình thu nhập quốc dân tại năm t:

(Đ) =1016,39

=1015

=1016,38

=1016,387

Cho mô hình thu nhập quốc dân tại năm t:=+ = 0,7+550= 250Biết mức thu nhập khởi điểm =480, tính sự thay đổi của mức thu nhập từ năm t=5 đến năm t=11.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCC1FU5PSg+gFiHT9PE5SUG4AAAAASUVORK5CYII=1FU5PSg+gFiHT9PE5SUG4AAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCC

Tăng 530,72 đơn vị

Tăng 530,58 đơn vị

Tăng 530 đơn vị

Tăng 530,589 đơn vị

Cho mô hình thu nhập quốc dân tại năm t:=+ = 0,8+300= 0,15+100Biết mức thu nhập ban đầu = 5000, tính mức chi phítại năm thứ mười.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=EDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCCAEvwoS5s8lGWAAAAAElFTkSuQmCC

=1016,387

=1016,39

=1016,38

=1015

Cho mô hình thu nhập quốc dân tại năm t:=+ YtCtIt= 0,7+550Ct5Yt-1= 250ItBiết mức thu nhập khởi điểm =480, tính sự thay đổi của mức thu nhập từ năm t=5 đến năm t=11.Y0

(Đ) Tăng 530,589 đơn vị

Tăng 530,72 đơn vị

Tăng 530,58 đơn vị

Tăng 530 đơn vị

Cho mô hinh thu nhập quốc dân: = 0,5(C+I-Y)C= 0,7Y + 500I= 0,2Y + 500Biết mức thu nhập ban đầu Y(0)= 2000, tính mức chi tiêu C tại t=10.kVwwayEJTJrRGntm1qJW1583asQNS1yHnz3OcDIAAAAASUVORK5CYII=kVwwayEJTJrRGntm1qJW1583asQNS1yHnz3OcDIAAAAASUVORK5CYII=

C= 3603,26

C= 3603,25

C= 3603,35

C= 3603,2

Cho mô hinh thu nhập quốc dân: = 0,5(C+I-Y)dYdtC= 0,7Y + 500I= 0,2Y + 500Biết mức thu nhập ban đầu Y(0)= 2000, tính mức chi tiêu C tại t=10.

(Đ) C= 3603,25

C= 3603,35

C= 3603,26

C= 3603,2

Cho mô hinh thu nhập quốc dân:

(Đ) C= 3603,25

C= 3603,2

C= 3603,35

C= 3603,26

Cho phương trình = -+8 với =20. Tìm .57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=RR+gr8RrgA8Vrvh0FcMb3AAAAABJRU5ErkJggg==RR+gr8RrgA8Vrvh0FcMb3AAAAABJRU5ErkJggg==

= 20

= 12

= 18

= -12

Cho phương trình = -+8 với =20. Tìm .YtYt-1YoY2021

(Đ) = -12Y2021

= 18Y2021

= 20Y2021

= 12Y2021

Cho phương trình

(Đ) = -12

= 20

= 18

= 12

Cho thị trường hàng hóa C= 0,8Y + 60,

(Đ) Y= 2500, π= 10%

Y= 2480, π= 8%

Y= 2550, π= 5%

Y= 2600, π= 7%

Cho thị trường hàng hóa C= 0,8Y + 60,I= -30π + 740và thị trường tiền tệ =4000,= 0,15Y-20π+3825.Xác định thu nhập quốc dân Y và lãi suất π với giả thiết thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ đều ở trạng thái cân bằng.PgR7XnnChH0SOErkAikQwzVmgcakAAAAASUVORK5CYII=PgR7XnnChH0SOErkAikQwzVmgcakAAAAASUVORK5CYII=AZLJISar45fiAfrH05DH7Bscz8XOMn+noqjgv4ANu1uKPtLGLDAAAAAElFTkSuQmCCAZLJISar45fiAfrH05DH7Bscz8XOMn+noqjgv4ANu1uKPtLGLDAAAAAElFTkSuQmCC

Y= 2500, π= 10%

Y= 2550, π= 5%

Y= 2600, π= 7%

Y= 2480, π= 8%

Cho thị trường hàng hóa C= 0,8Y + 60,I= -30π + 740và thị trường tiền tệ =4000,MS= 0,15Y-20π+3825.MDXác định thu nhập quốc dân Y và lãi suất π với giả thiết thị trường hàng hóa và thị trường tiền tệ đều ở trạng thái cân bằng.

Y= 2550, π= 5%

Y= 2600, π= 7%

Y= 2500, π= 10%

Y= 2480, π= 8%

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của một công ty tăng 32% ở nửa đầu năm, nhưng giảm 18% ở nửa cuối năm. Biết giá cổ phiếu này trong phiên giao dịch cuối cùng ở cuối năm là 45.000 VND. Xác định giá trị của cổ phiếu tại phiên giao dịch đầu tiên ở thời điểm đầu năm.

41.574,27 VND

41.574,29 VND

41,574,28VND

41,574 VND

Giá của một mặt hàng trong năm tăng 8%, nhưng bị giảm 30% trong đợt xả hàng. Tổng thể mặt hàng này bị giảm bao nhiêu phần trăm giá trị?

22%

24,3%

24,6%

24,4%

Giá tất cả các loại hàng của 1 cửa hàng bán lẻ được giảm 20% vào đợt xả hàng cuối năm. Trong đợt xả hàng của cửa hàng, một người mua được chiếc áo khoác với giá 470 ngàn VND. Tính giá bán của chiếc áo khoác trước khi xả hàng.

580.000đ

587.000đ

587.500đ

585.000đ

Giải bài toán QHTT:max/min {6x+5y}, v.đ.kx-2y≥ -23x+7y≤ 214x-y≤ 204x+5y≥ -20y≥ -5

(Đ) max⁡6x+5y=35,03                 min⁡6x+5y=-27,69

max⁡6x+5y=36,03                 min⁡6x+5y=-28,69

max⁡6x+5y=37,03                 min⁡6x+5y=-28,79

max⁡6x+5y=36,01                 min⁡6x+5y=-27,79

Giải bài toán QHTT:max/min {6x+5y}, v.đ.kx-2y≥ -23x+7y≤ 214x-y≤ 204x+5y≥ -20y≥ -5

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAQ0SURBVGhD7VoLkqwgDPRcHsjzeBovM4fxpUOAED66M+Iy++wqqlAh3yYwU0x7d2z7Mk37NC3UGw/bAtumfRnRuC9EJNS2dEk6EjavL3kaFK91n+d1H9zKr4AjVCcyAdsy7xmfkEBUrXeTSPbWSfra19lVHdfO+IU5F/jPcRS9vuR5X1XLbFfzkm8leYODCYUq0sve1zqnsq8g7xGhlp8SlbblTytUUuWwzYuP9H5Rtm6L9V2N5b4swJq8wUGEwuqMVQQEmODUpqpIWGXilF451JYtVgWQx51LnMyUUCpgBm4O5IusFsPfIhR0R7mszycsSZ5C8Dtvdf2Emn2l99ChfC0u7qa/Y4EIZZMsCeUA235OBhDGOevGIhh+FTI5dXQ4cTQ+JEYISu9XJiV9K+hgnE6u2Oy/i/7Xuu4b648k0pUDSXt7C/ZQNuYEKMeP9dYI1ZQ3JrIKlT7bvnfW9X3SorN6jEMkHMEkLflGsM9VnF6x2n4Az47EGxEsvlZEuwSFSmyIE2BiUqxQJXmDonCG0kmwfTdOJz72/Vg9B7JVIHjFSVXiR0UgVAyax0Gn7TbMKaFFKOgIzqS2AGzPupikIWHRrgBVIWzL9Cd6LQFaBNPflB1NeeOCCWUJwkGDM3AafaygUh+BBQmk77YwOI++CwDIqoMf5KPJysQY15e5abZzHBHKy6dmx7F+K5/nFAj1Q7AfJb2BPArqnY6JHlaVNzCYUEWHr0JI8OcJ+xiwRW0vgE/a3QnLf+39DfQn1BBw27U+qzzog8IZ6sGD9zFh/37I9OAqhAr1LYe+B2PjxjOU//U33mHUH8yfSv05biPU8FWw8Avwwc9xwZan/oxr4PJbB7QI6jbLrzquiGerIubcUD2xeMUubb+vkkV7w18vsfm5et4IC5YIlf+b3APZ4Z8D+0ECjwj1GzcOjqCrIJNE/EcslO5sgdPY4o0FzAtBvSePRyBCocKUDXH/4NK3xs2DMIbmZ+MVYVJC1XW6FYd5UmVqW/FbhJJznMhkXTrBJUIFf/P2WUVQld3ohl01txO/E0IdzLsJBxVKksrO2r6fY/v5GCaa9pQDOKtExcA2bx2cTq7Y4b+L7u43Dk7bB1XGPzW3Tgoda0AWiGoDEKrFbO2A7fs5Z8bQE5EqWVkqcck3gn0uolmhNLRNAJ4dgfveOKgji7fRXc2HqUgprJ+/AyYUG6q2pwhLkBJZzoyBCuUsr8aoLyEQfTt166BFKMgPgdc2OXS7cXACmiwvsoFFmAWGMSw7IVD9mABgTp1s98ERCiiQircqBA+G8nfqw3HV39SY6niSFYIkCGPNGNdPzzpFkPwmobxsanYc67ayDcm7wMcktHTxhfcSDx7v7dR9DZH5Drl7IBKqN0KSOyftCLDDJ0zARB4oKR7feCPhPkL9OqQKGDI9uBb/EaEe9Me+/wMej+Jo5JrGoAAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAQSSURBVGhD7VqJkaQwDCQuAiIeoiGZCYZTy58sP7CAGTNHV7lKjD89LdnLMqzNsazTMKzDMJHUH5YJug3r1KNyD0Qg1DI1CToCNs4f+9QpPvM6jvPauZaPgCFUIzIByzSuCZ8QQFSto0Ekfcsk/azzaKqOaXvswpwL7Gc/2n11yavZLOYldqHvQWRnQqGKtCr5n3mM176CvFuEmv4aADqWzwYtqnI45oWNVZvlWMguAW1ijOOjqicRCoqHKgICDDBqERnlsssZLjIKbVpCVQB5zL3ErBkTSjoshpmD9e1aNYYfIhT2Duvyfi5QpSPP25226jEe6Ve2mYE9hK1Jcpd06xREKG2wywwYoeXUMSCMcZ4ZC2cskyEek1N6h51D431gLEHp95lJiWwsOH93cK3Ort/u/5nndZHBIXmS85AkZwMndPQ68Z4Zmx2w728RShNFPmvZGRsHLQRUjjEIhCOooEV9BP1cRLVCSUj9ATybgC5EsPDz1UETSbphs+7/AUJpI2QQtGzGSacE2Y2Vc7B2kNk5IkMj51LfRPM4W+m49XNyqBEKe3hjYl0A1mee4qAxAVTlAFjfkDiyJftH+wpClWwGkXi8PCEyemD+0wilCcJO48CS0ZBhUE6GY0ECK5tyDqdANk4CWaXz/fpo1lEYY2Q7N452ii1CufWp6XG8v15fBf0o2I7Mvjmb2bdWD9kvVZPr6b5ewYSSxl0OH+DzATuNTLa7oBUJ2gjunvlraE+oLmCOa18dXjRD5g714sVxDDi/XzK9uAq+Qt19h3jxm7jxDuX++uvvMuou5m+lPo/bCNV9FXzY+55eccGRl3kZl8HlXx1QEpR1tn/VcUXcWxUx54bqieS1enn9/auV0CLbKv2uuiZzvgQiVPo2uQWSyz879kQAtwj1jS8OtiCrIJPE2k+y/L9i8o6q1B+dLPfEcQtEKFSYvCLmDS71Vb488GNofjJeECYmVHlPk3GYZ6tM6Sg+RCh7j7Nr8l4ywDlCeXvTdq4iFCp71S6C7I8IZewpuesubFQoG1R2tJbdHC2nY5ho0lIO3igCZR1Lv1e/OtgdXKuH67d7N//iYLd+2Crnc+nLHHS/TRDROiBUjdnSAC27OXvG0BORKsosEbioj6Cfs9jKZA+pE4BnQ+C2XxyUUfS3qjgJqv3azu+ACcWK5spvpKSW/0aoy786qBEK63vHS50Mmn1xsAOSTB/SISyRuQZEBMr0C/DxHRv0FRhCARlS8VEF50FR7icZWSzkRYwpjqe1YLAMgB+rxhjZlvKag2j9KqHc2tT0ON5br61I3gTOJ74JgqBP6yR/y/UDds0j5G6BQKjW8EFuHLQtQA9LYAcmckdBcXjiFwn3EerrMEewq4Yv2uA/ItSL9ljXf1Po8mmnF4/ZAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAQeSURBVGhD7VqLkaswDKQuCqIeqqEZiuFpZdnIQgaSYOLcY2eYEWDru5Z9ObqlOqZl6Lql6waS2sM0wLduGVp07gexEmoaqhQdBevHWe4axTwufT8ujXv5EwiEqkQmYBr6ZcMnFBBd690ikr9lks7L2IeuE64zcWHOBfFzHsVuankn/FHzsrhcfW2DCYUuUsvfeexz3VeQ94hQw6tEpW350w6VdTls8zHGI3/0WMiyAIv62gYRCito7SIgQIegJtVFYkeJQemVQ9cwrasQ5AnnkqAzJ5RKmEGYA/2ia4/hbxEKtle9bC8WrLTlpbi31+42nvl3QCjYULG6i3s33rZAhLJFloJygq28JQMIE4INY5GMaQjEY3Lq7HDhaHwqjBCUno9MSnrn2GCcLq74HN+L/Xkcl4ntryQa9DwsEo9Ur0D5mBHK8ScBdtWzjFCuvrax6VD5vZVjsHmSbPJ0zlbCEUzRsncEe1/E6RWr/QdwH0g8EcHWx4pol6DUia0/BJMTt0MV9bUH5wylg7ZyGKcLv8pxbJ607FDOK066Et8qAqFj0DxerbTdpjke9ggFGymY3BeA/RkHUzQUbPUrQXUIe23sZ3YVAUr+pM6kyaL8KOlrHEwoSxBOGoJB0JCxgjwZiQUJRA5bGIKHHBIAsurkJ/24ZGViTJBlbkpkAUeEivrpsuPYvtXPcxxCvQiOw9ot+ZMIledEu+bqaxxMKB3c5UgJ/bxgHwO+qO0FiEW7u2DxnPnXUJ9QTSBs1/qs8qAOnDPUgwfvo8P+/ZDpwVVIHepXDn0P2saNZ6j41197h9F4MH869ee4jVDNd0HnL8AHr+OCLU/9GLeDy786oEVQ9ln+quOOeLYrYs4N3ROLV/xK/pvfqrJ3Gk6+YnctzrkZRKjtr8k1sDn8c2I/KOARob7xxcERdBdkckj8JOv/K7q/UXn5wrOU1HvqeAQiFDqM70j4BZfe7Xx5kMbQ/M14lYCcUGWbYcVhnnSZ0lb8FqHkHCc62ZYusEeoFO/2+qwjFDq7G1chXxmhQjyldN2Fgw4lReVEWznOsfJ2DBNNR8rF61WhJLH0fPerg9PFFT/ie7Fd/YuD0/7BlJdznUsF9tnJFxMtt9MAofaYrQO0cpxzZgzdEalSUk3hsncEe+9it0NpaJ8A3IeC1P3ioIxivk3HSTjIV4CN8ztgQrHDXvvNnLTya4S6/KuDPUJBfyqM9img2hcHJ6DJNJMPqwpnW4sE28uXgLfvPKCvIBAKcEgFxzl5cJTfk4yVouRJjSmOJ10IWCchjTVjgiytfC9BpH+XUFE3XXYc27a6TdGqIOYkXYpAeGd9Us+8fDFE5zvkroGVULWRily5aEeAH7ogBCZyQ0WJ+MUvEu4j1NcRtuBsdT+4HP8RoR7Ux7L8A+ZH3NPRGsGZAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAQsSURBVGhD7VoL0rMqDHVdLsj1uBo308V4c0KAEB76tWLpfz0zzqCEPA+Rdpz27tj2ZZr2aVpoNB62Bb5N+zKicz+ISKht6VJ0FGxeX3I3KF7rPs/rPriXPwFHqE5kArZl3jM+oYDoWu8Wkfytk/S1r7PrOu46ExfWXBA/51Hs2pbXilmtS+Jq6RsUTCh0kV7+vtY51X0FeY8ItfyVqPRa/rRDJV0Or3kVYzNmLYuxbMCWvoFBhMLujF0EBJgQ1KZ2lN9dPii9c+hattgVQB53LnE6U0KphBm4NdAvuloMf4tQsB31sj1fsKR4CiHu/Gq+xhP/6jEzYEPFWtzczXjHAhHKBiwF5QTbcZ4YEMYF62SRjG1xxGNy6uxw4Ug+FEYISs9XJiXNFWwwThdXfPbzYv+1rvvG9iOJFr0Om6REqr9A+Rh8YpuFmD1gt0aokr7BkXWo9N6OfbBp0WKwWsYhEo5gipbMEex9Fad3rPYfwL0r6EYEi48V0S6B2qQHMdv5YofS+gZH4Qyli2DHTk4nJY69rF4D3SoRvOPiDk2SS3MLrePdSq/bsKaEFqFgIwST+gKwP+tiioaCmc4BqA5hr8x+YlcRoBYziMTymizKj5q+wcGEsgThpCEYBI0xdlBpjMSCBDJ27RzBY+wSALLq5Af9uGRnQsaNZW1a7RxHhPL66bJybN/qN0V/FxxHwW4pZs6t+KHntWs1fSODCaWDuxyhwJ8X7GPAF19QgS/a3QXz58x/Df0JNQTc6zp0hwfdUDhDPXjwPia8vx8yPbgKoUP9yqHvwdi48Qzlf/2Ndxj1B/OnU3+O2wg1fBcs/AJ88Hdc8MpTf8Y1cPlXB7QJ6j7LrzruiGe7Itbc0D2xecUv7b/vkk1/C/nS60bYsESo/N/kHsgO/5zYDwp4RKhvfHFwBN0FmRwSP3JhSJLFVsoXnoWk3lPHIxCh0GHKjrh/cGmu8eVBkKH1mbxKQEqouk2347BOukztVfwWoeQcJzrZli5wiVAh3vz6rCOozm5sw6807Eq+EkKV1t2Pgw4lReVg7divseNchommI+UEzqpQMbHNrw5OF1f88PNiu/sXB6f9gykTn1qbkYJ9LuSLiRZtFNfejHCGKjtiyZISx605I0N3RKqQVFO4ZI5g74todigN7ROAe1eQvl8c1JHl29jO5g/y5WDj/A6YUOywej1FWIKUyHJGBiZUsLwbo70kQTR36quDFqGgP1RE++TQ7YuDE9BkeZEPrMIQBjKsG88h3MqXAGuSt8CX4AgFFEgFxzl5cJTnaYzA1XhTMlV50hWSJAiyRsaN07NOEaS/SSivmy4rx7atblO0LvA5CVe6+cJzyQfLi5+lfDFEZzUXNyMSqjdCkTsX7QjwQxeEwEQeqCgev/hFwn2E+jqkCxgyPbgW/yNCPeiPff8PbUDEwHeSWtMAAAAASUVORK5CYII=’ />

Giải phương trình= -2y+150, với y(0)=90.

y= 15+75

y= 25+65

y= 10+80

y= 20+70

Giải phương trình= -2y+150, với y(0)=90.dydt

(Đ) y= 15+75e-2t

y= 25+65e-2t

y= 20+70e-2t

y= 10+80e-2t

Giải phương trình = +5 với điều kiện ban đầu =3.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=EDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCC

= +257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 3+57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AD26aBOO44nZgAAAABJRU5ErkJggg==AD26aBOO44nZgAAAABJRU5ErkJggg==

= 3+5t57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 5t-257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

Giải phương trình = 0,25+5, với =120.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=EDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCC

= 113,33(0,2+6,6757HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 113,4(0,2+6,657HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 113,35(0,2+6,6557HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 114(0,2+657HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

Giải phương trình = 5+12 với =18.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=EDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCCEDNVKt8Rw7KlXyvbPvvYp9mPiH6Mcy4JW8BPJ868nZw73bKAAAAAElFTkSuQmCC

= 21()-357HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 20()-257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 15()+357HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 22()-457HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

Giải phương trình

(Đ) y= 15+75

y= 25+65

y= 10+80

y= 20+70

Giải phương trình

(Đ) = 3+5t57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 3+57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AD26aBOO44nZgAAAABJRU5ErkJggg==

= 5t-257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= +257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

Giải phương trình

(Đ) = 113,33(0,2+6,6757HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 113,4(0,2+6,657HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 114(0,2+657HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

= 113,35(0,2+6,6557HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=

Giải phương trình

(Đ) y= 15+75

y= 10+80

y= 25+65

y= 20+70

Giải phương trình

(Đ) = 21()-357HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 20()-257HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 22()-457HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

= 15()+357HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=dTNda9Wqu8XspINFq3v+LwIZ3we0irfe3l8AAAAASUVORK5CYII=

Hàm cầu và hàm tổng chi phí TC được cho bởi công thức:

MR=MC=2

MR=MC=3

MR=MC=1

MR=3, MC=1

Hàm cầu và hàm tổng chi phí TC được cho bởi công thức:4P + Q – 16 = 0 vàTC= 4 + 2Q – +. 3Q210Q320Tính tổng doanh thu cận biên MR và chi phí cận biên MC tại lượng hàng Q làm cực đại lợi nhuận.

MR=MC=2

MR=MC=3

MR=MC=1

MR=3, MC=1

Hàm cầu và hàm tổng chi phí TC được cho bởi công thức:4P + Q – 16 = 0 vàTC= 4 + 2Q – +.Tính tổng doanh thu cận biên MR và chi phí cận biên MC tại lượng hàng Q làm cực đại lợi nhuận.KLESQLAY1u+ICq0OauAoNkiCduDOBoNTX6+Est3PIpm4EURX51Bj2lR7IqFtCTPsbXnFt3mSyWTEkA8RDK21BP7wUfQeXB9rX5+GYTdVL27SqN1NIvlX3VuMpSv5mRkgOZcjHBkTFrXQ1HOsBjvVQVGyeWLqplZdNO6X3yLVpYvcE8AIing36Ug6lXQAAAABJRU5ErkJggg==KLESQLAY1u+ICq0OauAoNkiCduDOBoNTX6+Est3PIpm4EURX51Bj2lR7IqFtCTPsbXnFt3mSyWTEkA8RDK21BP7wUfQeXB9rX5+GYTdVL27SqN1NIvlX3VuMpSv5mRkgOZcjHBkTFrXQ1HOsBjvVQVGyeWLqplZdNO6X3yLVpYvcE8AIing36Ug6lXQAAAABJRU5ErkJggg==

MR=MC=3

MR=MC=1

MR=3, MC=1

MR=MC=2

Một chiếc xe hơi có giá trị xuất xưởng 1250 triệu VND, sau 2 năm nó được bán lại với giá 572 triệu VND. Hỏi chiếc xe bị giảm giá trị bao nhiêu phần trăm so với giá khởi điểm?

55%

54,5%

54%

54,3%

Một công ty khai thác than sở hữu 2 mỏ than A và B. Mỗi giờ chi phí khai thác tại mỏ A là 50 USD, tại mỏ B là 40 USD. Than khai thác tại 2 mỏ được phân thành 3 loại với chất lượng khác nhau: tốt, trung bình và thấp. Năng suất khai thác 1 giờ tại mỏ A là 0,75 tấn than chất lượng cao, 0,25 tấn chất lượng trung bình và 0,5 tấn chất lượng thấp. Tải mỏ B năng suất mỗi giờ là 0,25 tấn chất lượng cao; 0,25 tấn chất lượng trung bình và 1,5 tấn chất lượng thấp. Công ty có hợp đồng cung cấp cho đối tác mỗi tuần 36 tấn than chất lượng cao, 24 tấn chất lượng trung bình và 72 tấn chất lượng thấp. Hãy lập kế hoạch số giờ khai thác than mỗi tuần tại 2 mỏ để công ty chịu chi phí khai thác ở mức thấp nhất.

Mỗi tuần khai thác ở mỏ A 22 giờ, ở mức B 74 giờ.

Mỗi tuần khai thác ở mỏ A 23,5 giờ, ở mức B 70 giờ.

Mỗi tuần khai thác ở mỏ A 24 giờ, ở mức B 72 giờ.

Mỗi tuần khai thác ở mỏ A 72 giờ, ở mức B 24 giờ.

Một công ty sản xuất 2 loại sản phẩm A, B từ 4 loại đơn vị nguyên liệu I, II, III, IV. Để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm A cần 8 đơn vị nguyên liệu I, 5 đơn vị nguyên liệu II và 1 đơn vị nguyên liệu IV. Để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm B cần 3 đơn vị nguyên liệu I, 4 đơn vị nguyên liệu II và 1 đơn vị nguyên liệu III. Tiền lãi thu được khi bán 1 đơn vị sản phẩm A là 5 triệu VND, khi bán 1 đơn vị sản phẩm B là 2 triệu VND. Hãy xây dựng phương án sản xuất tối ưu sao cho tổng số tiền lãi thu được là lớn nhất, biết dữ trữ các đơn vị nguyên liệu của công ty từ I đến IV lần lượt là 24; 20; 3 và 2,5 đơn vị.

Sản xuất 2,12 đơn vị sản phẩm A và 2,35 đơn vị sản phẩm B.

Sản xuất 2,5 đơn vị sản phẩm A và 1,33 đơn vị sản phẩm B.

Sản xuất 2,3 đơn vị sản phẩm A và 2,75 đơn vị sản phẩm B.

Sản xuất 2,5 đơn vị sản phẩm A và 3 đơn vị sản phẩm B.

Một cửa hàng bán xe máy có doanh số bán hàng tăng 5% mỗi năm và cửa hàng cần bán được từ 500 xe trở lên thì mới có lãi. Hiện nay doanh số cả năm là 400 xe. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm nữa của hàng mới đạt được mức lãi đầu tiên?

5 năm

4,5 năm

4 năm

6 năm

Một doanh nghiệp có hàm sản xuất là Q= 3 + 4, trong đó Q, L, K là ký hiệu sản lượng, nhân công và lượng vốn tương ứng. Chi phí nhân công là 2 USD cho 1 đơn vị và chi phí vốn là 3 USD cho mỗi đơn vị. Sản phẩm được bán với giá 12 USD. Tìm lợi nhuận cực đại của doanh nghiệp.

π= 350

π= 343

π= 353

π= 453

Một doanh nghiệp có hàm sản xuất là

π= 353

π= 350

π= 343

π= 453

Một doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm ,bán ra thị trường với giá tương ứng là 80 USD và 70 USD cho một đơn vị sản phẩm. Tổng chi phí để sản xuất 2 loại sản phẩm trên là TC= ++ , trong đó ,là số lượng các đơn vị sản phẩm , . Tìm cực đại lợi nhuận π của doanh nghiệp.Qdt+1pPMgg4AA8yhJeUA3PiAAAAAElFTkSuQmCCQdt+1pPMgg4AA8yhJeUA3PiAAAAAElFTkSuQmCCjhszcuSAXgOzsvpMnjTuT8EOWAn4mUYEQY0W6tAAAAABJRU5ErkJggg==jhszcuSAXgOzsvpMnjTuT8EOWAn4mUYEQY0W6tAAAAABJRU5ErkJggg==Ft2aOeacVvotyB+APb4Z+VAf963AAAAAElFTkSuQmCCFt2aOeacVvotyB+APb4Z+VAf963AAAAAElFTkSuQmCCRSIXiKabKHQFOBZZHsDfilUI1I5ACHBom8afi7bwAAAABJRU5ErkJggg==RSIXiKabKHQFOBZZHsDfilUI1I5ACHBom8afi7bwAAAABJRU5ErkJggg==Qdt+1pPMgg4AA8yhJeUA3PiAAAAAElFTkSuQmCCQdt+1pPMgg4AA8yhJeUA3PiAAAAAElFTkSuQmCCjhszcuSAXgOzsvpMnjTuT8EOWAn4mUYEQY0W6tAAAAABJRU5ErkJggg==jhszcuSAXgOzsvpMnjTuT8EOWAn4mUYEQY0W6tAAAAABJRU5ErkJggg==

π= 2800

π= 3200

π= 2600

π= 3600

Một doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm ,  bán ra thị trường với giá tương ứng là 80 USD và 70 USD cho một đơn vị sản phẩm. Tổng chi phí để sản xuất 2 loại sản phẩm trên là

(Đ) π= 2600

π= 2800

π= 3600

π= 3200

Một doanh nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm ,  bán ra thị trường với giá tương ứng là 80 USD và 70 USD cho một đơn vị sản phẩm. Tổng chi phí để sản xuất 2 loại sản phẩm trên là

(Đ) π= 2600

π= 2800

π= 3600

π= 3200

Một hãng sản xuất 2 loại sản phẩm ,với các hàm cầu là = 300-2

(Đ) = = 50

=40,=60

=30,=70

=60,=40

Một hãng sản xuất 2 loại sản phẩm ,với các hàm cầu là = 300-2= 200-, và hàm tổng chi phí là TC= 5000+100Q với Q= +. Ở đây ,,, là giá và lượng sản phẩm đối với các sản phẩm , tương ứng. Tìm , để hãng đạt được lợi nhuận cực đại.zvtU7jsgu5Hi8oIwtN7+jBQKj+eRIlCT9Pm2LjCQGP8logrNfZ6IhqhfR3c14vbNXFgAAAABJRU5ErkJggg==zvtU7jsgu5Hi8oIwtN7+jBQKj+eRIlCT9Pm2LjCQGP8logrNfZ6IhqhfR3c14vbNXFgAAAABJRU5ErkJggg==

=30,=70

=40,=60

= = 50

=60,=40

Một hãng sản xuất 2 loại sản phẩm ,  với các hàm cầu là = 300-2

=60,=40

=40,=60

=30,=70

= = 50

Một hãng sản xuất có doanh thu cận biên MR= 15 – 4Q, với Q là lượng sản phẩm đầu ra. Tìm hàm tổng doanh thu TR.

TR=15Q – Q4

TR=15Q – Q2

TR=15Q- 2Q2

TR=15Q- 4Q2

Một hãng sản xuất có doanh thu cận biên MR= 15 – 4Q, với Q là lượng sản phẩm đầu ra. Tìm hàm tổng doanh thu TR.

TR=15Q- 4

TR=15Q- 2

TR=15Q –mn7uaijP0iXrhhLfqRSyLmF2QNrzgMySRyAAAAAElFTkSuQmCCmn7uaijP0iXrhhLfqRSyLmF2QNrzgMySRyAAAAAElFTkSuQmCC

TR=15Q –

Một hãng sản xuất có doanh thu cận biên

(Đ) TR=15Q- 2

TR=15Q –

TR=15Q- 4

TR=15Q –mn7uaijP0iXrhhLfqRSyLmF2QNrzgMySRyAAAAAElFTkSuQmCC

Một lượng tiền gốc 12.000 triệu VND được đầu tư với lãi suất 15% một năm, lãi kép tính theo năm. Hỏi sau bao nhiêu năm, tổng lượng đầu tiên sẽ vượt mức 25.000 triệu VND ?

5,5 năm

5 năm

6,5 năm

6 năm

Một mô hình kinh tế vĩ mô được cho bởi hệ phương trình tuyến tính Ax=, với các ma trận

(Đ) =wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==1kY8weVZg3ZzroLZAAAAABJRU5ErkJggg==

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+zsPYPZCIAfchpmwgAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==J+FMX+hhg3ZH+QRswAAAABJRU5ErkJggg==

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+gAAAAASUVORK5CYII=

Một mô hình kinh tế vĩ mô được cho bởi hệ phương trình tuyến tính Ax=, với các ma trận

(Đ) =wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==1kY8weVZg3ZzroLZAAAAABJRU5ErkJggg==

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+zsPYPZCIAfchpmwgAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+gAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==J+FMX+hhg3ZH+QRswAAAABJRU5ErkJggg==

Một mô hình kinh tế vĩ mô được cho bởi hệ phương trình tuyến tính Ax=, với các ma trậnA= ,x= , = .Hãy xác định lãi suấtcủa nhu cầu đầu tư I= c + d, ở đây 0b>0, c<0, d>0, >0, <0, >0, >0.fG7qPV7mkFF2d3FPV87ZVeoKNgzsdboDRKtD226zjmglf4HAQdAYl9awWR3cwAAAABJRU5ErkJggg==fG7qPV7mkFF2d3FPV87ZVeoKNgzsdboDRKtD226zjmglf4HAQdAYl9awWR3cwAAAABJRU5ErkJggg==eghhFwHckXX9A1YEMXHISgovAAAAAElFTkSuQmCCeghhFwHckXX9A1YEMXHISgovAAAAAElFTkSuQmCCl780B9AAAAAElFTkSuQmCCl780B9AAAAAElFTkSuQmCCfG7qPV7mkFF2d3FPV87ZVeoKNgzsdboDRKtD226zjmglf4HAQdAYl9awWR3cwAAAABJRU5ErkJggg==fG7qPV7mkFF2d3FPV87ZVeoKNgzsdboDRKtD226zjmglf4HAQdAYl9awWR3cwAAAABJRU5ErkJggg==AEjbCysKowpBwAAAABJRU5ErkJggg==AEjbCysKowpBwAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==WfjoB5U31JQc2pAWyZ3QXaah382HNc4oyTV2QwrCDtD+ceJdVE7C0BFa25N089mLrMONP6Q63lWX1+hLhk5mtU7QUn2PJdiD++ao07AB5buvtE1zK7fAAAAAElFTkSuQmCCWfjoB5U31JQc2pAWyZ3QXaah382HNc4oyTV2QwrCDtD+ceJdVE7C0BFa25N089mLrMONP6Q63lWX1+hLhk5mtU7QUn2PJdiD++ao07AB5buvtE1zK7fAAAAAElFTkSuQmCCYEAAAAASUVORK5CYII=YEAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+gAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==1kY8weVZg3ZzroLZAAAAABJRU5ErkJggg==

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==+zsPYPZCIAfchpmwgAAAAASUVORK5CYII=

=wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==wB5UK1fjokUrgAAAABJRU5ErkJggg==J+FMX+hhg3ZH+QRswAAAABJRU5ErkJggg==

Một mô hình kinh tế vĩ mô được cho bởi hệ phương trình tuyến tính Ax=, với các ma trậnb-A= ,1-100-a100001-cK100K2x= , = .YcIπb-I*+G*bdMS*Hãy xác định lãi suấtcủa nhu cầu đầu tư πI= c + d, ở đây 0πb>0, c<0, d>0, >0, <0, >0, >0.K1K2G*MS*

= πMS*1-a+K1(b+d+G*)K21-a+cK1

= πMS*1-a+K1(b+d+G*)K21-a-cK1

= πMS*1-a-K1(b+d+G*)K21-a+cK1

= πMS*1-a-K1(b+d+G*)K21-a-cK1

Một người đầu tư 700 triệu VND trong thời hạn 5 năm với lãi suất 8%/năm, lãi kép tính theo năm. Tính tổng lượng đầu tư thu được của người đó sau 5 năm.

1028 triệu

1028,5 triệu

1028,53 triệu

1028,52 triệu

Một người gửi tiền tiết kiệm 1000 USD vào đầu mỗi năm với lãi suất 10% 1 năm, lãi kép tính theo năm. Hỏi sau bao nhiêu năm tổng lượng tiền tiết kiệm đầu tiền vượt mức 50.000 USD

14 năm

17 năm

16 năm

15 năm

Một người gửi tiết kiệm 5000 USD vào tài khoản của 1 ngân hàng vào đầu mỗi năm. Ngân hàng tính lãi suất tiết kiệm 4%, lãi được tính theo quí. Hỏi sau bao nhiêu năm, lượng tiền tiết kiệm lần đầu tiên vượt mức 100.000 USD?

8 năm

9 năm

8,5 năm

10 năm

Một người muốn gửi tiết kiệm một lượng tiền gốc vào 2 ngân hàng X, Y trong vòng 3 năm. Nếu gửi ở ngân hàng X thì lãi suất là 6% 1 năm.Nếu gửi ở ngân hàng Y, thì năm đầu lãi suất là 3% và 7% cho tất cả các năm tiếp theo, lãi kép tính theo năm cho cả 2 ngân hàng. Người gửi nên lựa chọn phương án nào trong các phương án sau, để tổng lượng tiền tiết kiệm được sau 3 năm từ lượng tiền gốc ban đầu là lớn nhất?

Gửi vào ngân hàng Y cả 3 năm

Gửi vào ngân hàng X 2 năm, ngân hàng Y 1 năm

Gửi vào ngân hàng X 1 năm, ngân hàng Y 2 năm

Gửi vào ngân hàng X cả 3 năm

Một nhà máy có chi phí cố định 300 USD mỗi tuần và chi phí biến đổi trên một đơn vị hàng VC= 3Q-42. Tìm lượng hàng Q sao cho chi phí trung bình mỗi tuần của nhà máy bị chịu ở mức thấp nhất.

Q = 14

Q = 11

Q = 12

Q = 10

Một xí nghiệp sản xuất 2 loại sản phẩm A, B, trong đó A vừa là sản phẩm dùng để bán vừa là nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm B. Để sản xuất ra 2 loại sản phẩm trên, xí nghiệp cần sử dụng 1 loại hoạt chất tinh chế làm chất xúc tác. Biết 1 đơn vị sản phẩm A cần 0,4 đơn vị chất xúc tác, 1 đơn vị sản phẩm B cần 0,3 đơn vị chất xúc tác và 0,2 đơn vị sản phẩm A, lợi nhuận thu được khi bán 1 đơn vị sản phẩm A là 15 triệu VND, giá bán 1 đơn vị sản phẩm A lời gấp đôi giá bán một đơn vị sản phẩm B. Hãy xây dựng phương án sản xuất tối ưu sao cho tổng lợi nhuận mà xí nghiệp thu được từ việc bán 2 loại sản phẩm trên là lớn nhất, trong điều kiện dây chuyền sản xuất đồng bộ cả 2 loại sản phẩm trên theo tỷ lệ 3:2, ngoài ra tùy theo độ ổn định của thị trường trong việc tiêu thụ các sản phẩm A, B mà nguồn dự trữ các chất xúc tác của xí nghiệp luôn dao động trong khoảng từ 60 đến 90 đơn vị.

Sản xuất 156,12đơn vị sản phẩm A và 91,84 đơn vị sản phẩm B

Sản xuất 154,7 đơn vị sản phẩm A và 91 đơn vị sản phẩm B

Sản xuất 156,145 đơn vị sản phẩm A và 91,85 đơn vị sản phẩm B

Sản xuất 153 đơn vị sản phẩm A và 90 đơn vị sản phẩm B

Mức thu nhập quốc dâncủa 1 quốc gia tại năm t được xác định bởi=+150.Biết mức thu nhập tại năm đầu tiên vào khoảng 100 tỷ USD, hãy xác định mức thu nhập quốc dân của quốc gia này 60 năm sau kể từ năm đầu tiên.57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=57HmhT3mvJmyJkiGmMd3Nr5l+jdNZN60RKFYMYUuqszXFw7HfHHz90fJVrv98VOO8AFZr9sZiSJSm4AAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=AClA2kqY7TAjYAAAAASUVORK5CYII=

Thu nhập khoảng 600 tỷ USD

Thu nhập khoảng 550 tỷ USD

Thu nhập khoảng 615 tỷ USD

Thu nhập khoảng 580 tỷ USD

Mức thu nhập quốc dâncủa 1 quốc gia tại năm t được xác định bởiYt=+150.Yt34Yt-1Biết mức thu nhập tại năm đầu tiên vào khoảng 100 tỷ USD, hãy xác định mức thu nhập quốc dân của quốc gia này 60 năm sau kể từ năm đầu tiên.

(Đ) Thu nhập khoảng 600 tỷ USD

Thu nhập khoảng 580 tỷ USD

Thu nhập khoảng 550 tỷ USD

Thu nhập khoảng 615 tỷ USD

Mức thu nhập quốc dân  của 1 quốc gia tại năm t được xác định bởi

(Đ) Thu nhập khoảng 600 tỷ USD

Thu nhập khoảng 550 tỷ USD

Thu nhập khoảng 580 tỷ USD

Thu nhập khoảng 615 tỷ USD

Sau cuộc đấu giá một người mua được chiếc bình cổ với giá 1575 triệu VND. Tính tỷ lệ phần trăm gia tăng của một chiếc bình, biết giá khởi điểm của nó khi đấu giá là 500 triệu VND.

Tăng 200%

Tăng 275%

Tăng 315%

Tăng 215%

Siêu thị X hiện tại có doanh thu 500 tỷ VND và được dự báo tăng 2,5% năm. Siêu thị Y, đối thủ cạnh tranh của siêu thị X hiện có doanh thu 350 tỷ VND, nhưng doanh thu được dự báo tăng 4,5% năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm nữa doanh thu của siêu thị Y sẽ vượt mức doanh thu của siêu thị X?

20 năm

19 năm

18 năm

18,5 năm

Tìm a để hệ phương trình :ax-3y+z=0        ay+3z=1        4y+5z=6có nghiệm duy nhất.

a = 2,4

a ≠ 2,4 và a ≠ 0

a = 0

a = 2,4 hoặc a = 0

Tìm a để hệ phương trình :có nghiệm duy nhất.3m74qQEfcZ43PMJ4AawR+UvFOqioylIWN0rirOALWtULMj9oqoBNQIoepzBUD7kQl2eTcpA9qfOgPqID4dzFl1CLR+S+tZHbfcIU0D6KO0bX+GU3WvuZCCRwAAAABJRU5ErkJggg==

a = 2,4 hoặc a = 0

a ≠ 2,4 và a ≠ 0

a = 0

a = 2,4

Tìm ma trận X làm thỏa mãn hệ thức:

(Đ) X =Uj7ftD1X4QbvzUqGvAAAAAElFTkSuQmCC

X =

X =S3hVvd33f5zgH4fuuzkfAAAAAElFTkSuQmCC

X =H91Ve9f1D4l3eRCP3gQsAAAAAElFTkSuQmCC

Tìm ma trận X làm thỏa mãn hệ thức:3X=2X+R+VnNqjX7DtGgAAAABJRU5ErkJggg==R+VnNqjX7DtGgAAAABJRU5ErkJggg==

X =S3hVvd33f5zgH4fuuzkfAAAAAElFTkSuQmCCS3hVvd33f5zgH4fuuzkfAAAAAElFTkSuQmCC

X =Uj7ftD1X4QbvzUqGvAAAAAElFTkSuQmCCUj7ftD1X4QbvzUqGvAAAAAElFTkSuQmCC

X =H91Ve9f1D4l3eRCP3gQsAAAAAElFTkSuQmCCH91Ve9f1D4l3eRCP3gQsAAAAAElFTkSuQmCC

X =

Tìm ma trận X làm thỏa mãn hệ thức:3X=2X+21531452T

X = 517-29171176717

X = 6817-117217417

X = 517-2917-1176717

X = -5172917-1176717

Tìm max/min{2x+5y}, v.đ.kx+y≥92x+y≥10x+3y≥15x+2y≥140≤x≤300≤y≤40

(Đ) max⁡2x+5y=260          min⁡2x+5y=29

max⁡2x+5y=270          min⁡2x+5y=25

max⁡2x+5y=270          min⁡2x+5y=24,5

max⁡2x+5y=265          min⁡2x+5y=25

Tìm max/min{2x+5y}, v.đ.kx+y≥92x+y≥10x+3y≥15x+2y≥140≤x≤300≤y≤40

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANTSURBVGhD7VmLkYQgDLUuC7Ieq7EZi+F4CZ8QPu7h4nrnvhln4AwhyUsIt05mODazTJOZpsWO7odtgW2TWe5o3JsRyd6WIYQgmPO6u9lNsa9mnldzcytPg8keRDSwLbNJuKa9uJq6k8DqqK/dzTqzfn5e8Qtr3uB/yzckFN6FpOqx8xyIbFTfqGNsX+eoW1YQOd/p4BHZy2+r1Laas5Xd8q1YTD12noMlGxkWqw/kTJOdbyITfVZ6g0UG41m2mKUglvsg60zIToBeHgPAazB3ulrZ10W2uzs4vbSfJKdEdvA7f9qnkvQNY3W6ET5CtjbGBZuc1+PcaJDJjrMsk82OUuJUSEuOdxvUlRLG6irsQXg58M5m/97tv6+r2SSpdrzIdUjgEuEd0L7Bp2i7T4KynSORVXY612N/3KeGxmBLGUZMhoha2yjJFtGsbAlpP4A5B3uz5Mc/Vyq7A5lvKonKPmo7x6DQs+XGesxy0uA49rKp4fqCJvfa1yW+Q6XZdZThtoXINRlaZIO44ExqC0D22H2jv0DaUgKgy1eeekr7F30jHVF3iNeBnSNAZGvyyCEKuuvNyMzSGE6DIDfmI8r1RtcaEIAQGLGOnyjD2e/WpkzkOCJb7KHlyD+tXxHShYpvQIgpHl/lB3aOAJFNhh4FuBfBqZPBfAdgizhSAUq0i4L9aYwn+xbgFiR75xNR6Nlf/FdM6Cdfop+BUNlP6FlPxwU929/Ob3BBK8Bf0J5wug0n+0+cGoVb+n/EiWO88kOEwverV489Y2DJHvvrTXIBlBVE/393On5E9q2+evXYMwaWbFRoSjb/4mP/1vjyFWTsukxekFi/7acnA/dOzF0ltNpKF9nu7uD00n6SnBLZwef8aZ9K0rdbkY3g6sp2AacA6LGX1eNchpKgQtpjvnpV7PkEQs9ObYiE5WMv+4qMnVnCdRXk+zFKskU0K1tC2gVgzhV32VevBNqea0FkI3jpxUGTVyLyFRmoTp2TwXjMV6+GPVeCyQYE4dyDrVMUeHfDROaL8SZkqvKkVgTGvwsPOw4Zlk/7ahVWT5NssYeWK7YWWlMg+zeo+HZkz5WIZI9CcPZkMN8B2KKOa0q0D5NwFcaTfQtwa3nXBeyv4iFkf2GMMT+zbmZKBGRggQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANeSURBVGhD7VkLsoMgDPRcHojzeBov42F4bMInBNBWxWdrd8YZqIF8NiFMHWx3zNYMgx0G40b3w2xg22DNHY07GYns2XQhBMEcp8XPboplsuM42ZtbeRhMdieigdmMNuOadHE17U4Ct0d77WKnkffn5xW/sOYE/2u+IZGiLerdGbF4A0Q2qq/XMbZMY9pbVhAFYWeAt8g271apazVHK7vlmxsbYetsgs9ob3KsiqIDHNnI6qQI5AxQPPuMhANkPDLQGycyEo+ZUzWBWO6DvGdGdgbpbFiDud9rLft2ke3vDn5f0ifJqZEd/S6f9UrMfYuQdmNv4WPPggtwZOus8sEm5/W4zD6QyQ6wLAwO2UuJ0/AgO96d4xMljNurooPwcuC9zeG9179Mk50lqW4sKw5ERPIPomhdBBU/6LuebE2inOtxMIjHZbClDCMlQ0LLsZpsFauVLSHtBzDnRJwd+ennRmXvQJM0RS7Nhc6LyNaKZID0mOUkKXllQ1auwd4y2LmuZTLpHSrNraOAuBYi1xRYIxvERWdyWwCyx+lN/gKNYxd7hRNCPTX9Td+K0xOQvzX0nwwiW5NHDlHQfW9GBtbGcBoE+TH3XBiOMTuCAMTAiHX8JBnOcr82Z6LEFtlCh5Yj//T+tOZgsBu+xXcVn2Ks3bPl8hkgslvGnIIY/P6ZuwnYoo5rSjRnXzN5vgj9yb4FuAWddQH7VFR69g/figF940f0MxAr+wk96+m4oGeH2/kNLmgVhAvaE0637mR/xKlRuaV/Iw4c46/9EfD4r1677OkDR3b5L9OZyC6AsoKO/JGxRfadvnrtsqcPHNmo0Jxs/mfH/bby5SvKuHWFvCCxfdvPTwbunZj7SlhrK7vI9ncHvy/pk+TUyI4+l8/6qSR9uxXZCK6ubB9wCoAeB1k9LmUoCRqkPeerV92e/0Ds2bkNibByHGRfkXEzR7iuglIfoyZbxWplS0i7AMy54i7/6kXQ9lwLIhvByy8Omrwaka/IYOvcORmMR3z12rDnSjDZgCCce7BzigLvb5jIfDGehUxTnrYVgQnv4sOOQ4bl877ahNtnlWyhQ8tVWwutqZD9Dhq+bdlzJRLZvRCdPRjMMwBb1HFNifbPJFyF/mTfAtxazrqAfSoeQvYP1lr7B48+c2KRMnbjAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANmSURBVGhD7VmLkYUgDLQuC6Ieq7EZi+HYhE+IgJ6K5z3fzjiDGiCbTYDRwXbHbM0w2GEwrvU8zAa+DdY80bmLkcSeTRdBEMxxWvzdQ7FMdhwn+3AvT4PF7iQ0MJvRZlrTXFxNh5PAjVHvu9hp5PH52sMLfS7g3+KGhMI7mVRXxOIXILFRfb2WsWUa09iygoj8wQBviW1+W6Vuqzlb2S1uJKrmiu0tPENbFUUHOLGR1WkiiDNg4llkYsjK4JzISFxmTtUEYXkf5DEzsTNIsqEP7v1Yrew7JLY/O/hxaT4pTknsyHt9tStxh5AYW3DsWXABTmztjA82kdfttdMQk4mzLRyeDROlxKkwyJZ3R3yihHFjFeYg7A689zm89/Mv02RnKaprG9kPCVwS/AA0N3BKvouCuV9sLaK81+3gUB7QFGxpw0jJkFAjVrItolnZEtJ/APcc7NmJnx6LJDiJFTeVRJGjen6T2HoiGSDdZjspSmoHW9kHY8tg53Mtk0nvUGmuH2W720JknxVaYkO4SCb3BSB/3LyJL5BvKREYK1ZkfpXmL3KjMdLYKV5yRa3MfzFIbC0eEaKg+70ZGVhqgzQE8m1eouA42kwEAYiBEf34Sjac5b5vrsQaW2KLObQd8dPjK0EOocINiDHFpao8PN+ifAVIbHK012wx+P0zdxPwRQQboERz/lWT54PQX+xHgLcgWVVvRGHP/uJTMWDf+Ar9DsTKfsOe9XbcsGeH0/kDDmgFhAPaG1a37mL/i1WjcEr/RJxYxvd9CPj+9cLj5M9fJr4Te/2V6UpkB0BZQWc+ZGyJ/aS/Xtmq2TfWW3Bio0JzB/jLjnvW+PMVbVy/lb0QsX7az1cGzn7c+8psbSuHxPZnBz8uzSfFKYkdOa+vdoUKbpnYPG+LWk9UKtsHnAKg28FWt9c2lAQVZq/56xWSTFx/KHYp27SQsh1s99i4Oye4roJadpdsi2hWtoT0C8A9V9xtf70yaH/uBYmN4OUHGS1eScg9Nhg6JyeD8Yq/XgJ4X1vp7gCLDQjBeQ/2jtFz10bmi/YsbKr2NKwITHgXLxaCgkD2+b5ahRunKbaYQ9sVtxbqUxD7N6hwk++qPt+EJHYvxOCfDOYVgC9quaZEe4AQd6C/2I8Aby1XHcD+K14i9hfWWvsDYAtjI8gSyV8AAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOXSURBVGhD7VqLkYQgDLUuC6IeG7g2bMZiuLyET4igrquud+6bYQY1kN8jsLqdvxSjd13nu85R734YHWzrvLujcScik2B0pycHQe6HKVzdFNPg+37wN7fyUAgJLiAAMLreFxxgvbL6dpGDxi+Pm/zQy/zStviIMQfEouYbCJZsMc/ejcUbYBJghV5RAqehz3r0iuPg7Aj8FhK4V1c1bVnvVoKWb9R3yt7RRZ+xTeq+WSwng0gA5teVImkdDBoDg+EYOwXGBqMVg9HcmFcfEi77rMxfkKCADkIcg+swV4uhu0kQziZhXtank1YjQfJ73pZtKH1L0LZjbuXjVYsygkiwxLyQBA6K7c/HIMnimMjCkch2JlTDs2KboIAMTCSaq0bOl5IRbI4yQf80DH7Uyaa+XqFIUCLFm5htgQwTP+j7LAnqCRXoZ7YfDZX+PBFaRpBJktFyuCY7w2ol0ND2A7gWgo5Einy7UQl2oJlMk3S+Vjo/QIIlpTpwti9jdLLKSgBZPQZ6dBJKvdPg8jOsTBrHgaKtSI8psEYCJDQ5VtoCsD2kt/S9Ub4xV6woptVsaPpWrbz6XkP/iWAStFYd7rOjnIyw94OxtT6CgcSFvuzpcAh9cRCBSXrUOGlZRlZFGFtmqMQWEigdVpb9s/PzmDeT0PAtPav4lGJNbcnlM8AkaBl2OFJSrmV6FbDFlH0mINm3SKx/iGtJcAvIVnbUwe8/YOVM8MUT0GEv+hLg2UiV4Gn74BcZJ58J4q+DGxwEK4gHwadXwlNJ8CcqTOVXwtOwczvY9kLj8V8NE8Su1v3X7D0eRAIYYpJ1EIpDp15xe1/IbCHBnb4aBuCNoaMFUSXBy/YeDyIBVnUmgby5ouuFL4dJhsbM5FUA2r88ykoiezOuw8pobU27SRDOJmFe1qeTViNB8nnelm0wVTLYjFjcmAQIvK4EIREcGNuPcrY/l2FyNJL5nK+GRIhkQ4MEFXuvRjoTZP05kfN+lNsiQ1cVx0tdGfUgGaxWAg1tF4BrWaFXfTXkhRATHFtTl7X3OjAJENxcxm1SawneIoNpS6d0kJ7z1VBQkBzxhvCKvVdBSAAEIvxE9sI4vkd9sFf1RyWT2G7leUoVsPgsNXEYMiJf7ttV0ByrJFA6rCzbaufnMRUSvIKGbwnJrqAH8rBjxd6rkElwBqzznwRsMaWYCfiB4Of/Ft4D55LgFpAtqr0Xf/EAEnyxDO9/AbG0r8DFHYStAAAAAElFTkSuQmCC’ />

Tìm max/min{3x-4y}, v.đ.k-2x+y≤12x-y≤2x+y≤27x≥0y≥0

(Đ) max⁡3x-4y=6          min⁡3x-4y=-73

max⁡3x-4y=8          min⁡3x-4y=-10

max⁡3x-4y=10           min⁡3x-4y=-75

max⁡3x-4y=8          min⁡3x-4y=-75

Tìm max/min{3x-4y}, v.đ.k-2x+y≤12x-y≤2x+y≤27x≥0y≥0

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAN5SURBVGhD7VmLjewgDExdKSj1pIHXRppJMTyPbcA4H7HZkM/djYREIjD2jA3spguXYApD14WuG6j3LEwD/OrC8DTHKpEFnIZmBIOkfpz16YGYx9D3Y3iwh5sQARuKB0xDHwr9eD3J/K5Z6s9h7GsTB2PPiT9WtLT2Ow4LiEVbbiHz2Gf7RbZja20T5DwOYaDEqROQ/DijApGYxs4VOw8JiOzLFQKyu46eJyIaWQSHQLrNKFtB1IZJsl364jjbMDZXE4Ts2ABlHtZQe0ezSu1i3Wxfz2G1yWtFsve20BT7si3EcXZaFwZAAiIwu8UpeeyI77utkJBJkrEiYK4qTggfhSElkUDvRk4Esreyjp3jW0kkxaPrWQHncQyTJZj6g53nqucwjJ+txQMWFVg++350SvpLAu2YjLISLHzy7I2tAyeM+pVaEgb+SXJNJGhaxQr7DZydiyrQL+RFWwpYZnbsx7F2jqC4xCDItJgTEFVBc7liaQu3No5gLRnYF5yPBbHwY+MsNhXl2yLR7jkDy0BTBjOJetbBqbU+ggDh2pfzC2Sgn4XxgeA5zdf3/I6D1/klw58jEV8Kw/F52zx2Q8CPIEme+DBitgILyEJ9S9geNsi8HPDDkRqTqXWltMI1At4OrYwLKuJqrJyBf3gTOpwJf+K9F6kC33oG/HY0PgPjjfTmy8sG4gXmzTtQUwFfUdkrN9M34eAWuvPD1+CerxCA3DrrYsLYxjtE+hmVm/jmfjce2KlIQBhxRJ+E4oJUZHpdAhzFLV8i9kCx2/9d83/FxP3w3dokIMjMAso/MfS88zUijaE5i/FGmM0bLlWiJVfOIszTjPymOtU21s5r6Fmsdnm9KNrWFrpSNbHVJcYGithPEdBXoJLIQfl+HOf7yzEsrBfCkJKCoHfnfIUASChd0wrY/EtEtY+WN0C5i+MPJG46A/Ncu4jvx3E1Y+ipqAKLsuqB7bH14KQx5HFLwsA32R2afImoARJlUyTLYz1YQDactr4acWrGwKxxCEQl552AqAiywcGd8BUCWEuIj75EVFdVLZZJW3JieayHCAioiP9iFjOZemtEhpr+ZMakrPfj2WQZrJx10uL7fB4hQLXzLRL5pTDsq7fPY1cEPBvgZnXtJSefIAvYAhtE3gL44rbKmFDHKuoZaCvgIyDbej4LfxZ+gYA/GSH8B8rLS7NtN55pAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANvSURBVGhD7VmJcYQwDKQuCqIeGkgbNEMxjlbyI8tADJx5kuyMZ2wi61vJ5kLnLsHkhq5zXTfQ7FmYBvjVueFpjlUiETgNzRKMJPXj7FcPxDy6vh/dgz1chRDYkDxgGnqX8cf2pPK7ZqU/u7GvLRzIfib+0NEy2p84TCCMtjxC5rFP+rNqx9HaJsh5HNxAhVNHIPnxiQ5EYSo9V5w8RCCqL3UIkt11tJ4o0agiOISk64rSHURjmKTaZS6Osw6lc7FASI8OUPbBhtd3tKq8XthN+v097HWyrZDsrSM0xl6Oghyjp3VjAEQgAtNHnE8eO2Ln5igkpCSJrBCYuooLwkahkhKTQM9GLgTSt2BH77EjTyTF4+1pAudxdJNOMM0Hvc90z2EoP1uTBxQdmK/tPDgl8zKBWiYh7wQNWzxbsnXggvF+xRGJgX9SXBMRGq1oYs/A6LmoA60hS1pJYF7ZYR5k9R5B9hKDIKMxQyC6gvZyx9IRrnUcwVIxsC+4H7PEwo+Vu1h1lB1Fod1zB+aBxgrmJPq7Dk4tzREEEu7ncn8hGZgnYmwgWMf9/jk/4+D9/jzD+xETnxPD8VndLLtC4C5Ikcd8KDJbgQlkos4mbAsrybwc8MMkNRRT605phWsIvB2+My7oiKuxcAf+403ocCf8k/dexA586x3w19H4DgxvpDe/vKwgvMC8+QRqSuArOnvhzfRNOHiEbvzwVbjnKwQgb511MUH2ohMC8dtiUTk5UuxEYPmfk08he0HKKr2uAI7ili8Rmwg/Y8inzJbOA+b7eSAC843ynxhab3yNiDK0p5BXxKy+4VLV6eTKXYR9PtAz3el1w3aygRiTXrYXErl2hMaYy3GkUxjWFtYqVvi1N/SFDgzVAkN2HuTsvJRhYq03KikxCfTsM18hACLK29QENv8SUeuj9gGA3fME2o3bRIlcjQytsi7QKI+Lddl6cNHYJMaEwTc5HZp8iajBEoFqfZhAVhSPvhpyamSgVpEE56N3hkD62ye/QgBLBbHrSwT8tcXgx+FCK4pF52HFjx8gBAKexK9QxZxMPKM5jKr5pGRi1Vt5VpkHizX/nUZ4zs9YHgF4PWcRk58nhH21+ll2f+L2QseOEdzQp8aR0BOBLbCSyFtQVH9K6tmj+060JfARkGNd3zW/CX+AwN8M574BxpFIGK/MbDoAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANgSURBVGhD7VkLkqwgDPRcHsjzeBov42F46YRPCDCPHcXRne0qqtCCkHQn4Gdyw7G5ZZrcNC3Uux+2Bb5Nbrmjcx1IAm7LEJJB0Lzu/uqm2Fc3z6u7uZdViICDxAO2ZXaZfryWZP00NO13t869yYOxJ8WPZEBsFyUEC4gqGcXlvs7Jdpbp2FrHbav7uriFkqdPQPLlDMIHFkILJCCyL1UJCJ8mut5UJoWsCs7pKqK2bJLt0peEYBtkMxNQg2xocmUO7HtbRzLK28baaQ1/Fnu7vF4QrbWFxrjLViYG7Jvd5gKQgHZhTyAHZPulg4kkGSsCitCcDFYIRUokge6tnARkq7IGo5tMisevqQXc19VtWijqL3oekrImYi/YNq0X/bqmEosKzK9tP2y10i8J1GMEeRVolBnbHtsPTppIom9RGPgnxG4kaFxJC/suTAKcEUsPKmegFa0UMM/s0A9j9RzYViKBqLiQERAVQfO4Ymn7jvcPoEYi+4PzMcYLwJdKxcBfmwy+FeLw2GTjUgGtIOwkE+nPOmRWrY9AQLrvy7YBMtAXcZAcOhA56/xcfz+dR35uzu57iOTnwnB81r4h/11E7tCOVnQnWEAW6gzSamgQ+RHAF0NsSKgrqmUExgt4C8j2f1VVXInKGfiHJ2HCvv0n3nMRK/CpZ8C344IzMDyV3uAhpoLwEPPUXWi4gI+o7srT6VNwYAttvPwafN3fiBbi61Rq0bcDnJCA+ZeTs5E9JGWZ3pcA7+IjfyNegWLX317D9+KjnJCAmJQLKF8U6N6LPxJxDM0rxisnmk+5lHWaXDmLMM+/sx2pTm8ba6c1EGeyy+sF4jISFWLMZetLjAZM7BGt+y/QqEBPIgdl+2Gs7ZdjWFgrhCIlOkv3Xv6N+BGRJJRfUwt4yd+Iin+lj5o3DzX3DQElG3OerTi5UDK2ZwxdZVWgUa/8nwZgwUmjyOMWhYFvsjuc/jeiF0gUm9QRJSf/AwvIRrO9t0ecnjEwrRwCUdF54ywqgmxwcE/8G9GFikCvOOmACAgoEWMWM5n+CQkZqvqbGtMcz2bzYOWskxbup/MIAXg7RxHJz4VhX619HlsR8GyAm0psNU56kQQchQaRHwF8MVtlIO+9ivo8xgt4C8i2ns7C34MvEfC3wrl/IIdTlHPZEt4AAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANlSURBVGhD7VmLkeMgDHVdLogm7opwAVeHm3ExnJ7ERwjYeGKTOPG+GWYIK6PPkxBrT344Vu+myU+To9n1sDrYNnl3ReNOQCZ4dUNIQADnZQu/Lopt8fO8+Itb+RSE4EHkAqubfcEv65KqmYaWzeaXeW9yQfYk/+GfTRbl86uTnQlGlY2K9bbMee+iUnB0jzu2t8V5R8m1L6Bky+EKloSaZtJZ7KX9xNwk/GAQwTAsKwUhE4xYiQxkHYwFMZyBwVBdhTTcGpzjOf6MuexZEKxBe+jgyzPYP+x1JOPC3tCddYS7QNiX9UUiekd08rse3cSxe+G38mVkMbVABNusipkII+28zr4cRJGF8auTROBksd6ooKUg0drCSYLsr3Uwdgeb/Ak6NcHbsvhVB5/mTj/XOlqfgdYBYN/3EmyJ07/tPBon8zrAWkZQVpFGfVz1ZfeDk0qRzyMFHPZJ8q1EeNJkSTmCFsHq9xsItkotqTXBZWXEeZTVz2BvRSKcT4oMwagoeo6zndpDWj+AVsKwPejPRZBhS+yTCrDXJksY3USskkX72dEzEEywJYyd4ECHXguDW3M4ClLCXHoonMBcnELy6GDgd3o2rPMaByU8W0b/OSRyyoCyf3Z/lj0eeO0bRlSTYqrWXgUmmIkcpbkT6Legqq5MSrciPxzjCb4EpL3oXngXNHrwL74JE/rDL7nfi1TB39qD7o4X9OB4q77AJauBeMn61lNsOMEfcTo0btffgoNH9ON/3G/3NamH9O9iHmJbuOGn9XPtIILLN09no7jEFZUy9q3O678mPQD5rt99x/f1HH83TjcRjEDXBMvbF1r/4atSkqFnK3kl0yxUqmQdfOmFeCZk9JHqDntDd9YR7gJhX9YXSe0d0Y2qi2Nf4nRQ+D6c4F4Fh0Cz43Ye5e28lPn7p/da0ASJ1j7+a9Ju+3TMgBC3KH8ksRtIPbjeVxti51H+sUxZRRr1ydGX3Q/soYPLIxEHu+RkGfY16RGQSF0SdQzPARPMSqt++Ji8PTK3+5r0I+qkLmOiY3gOhGDAkJwqQViSObJczVcl05P/Z27o0mtlxPXcDxGAsMdRJHJK4thOuz/LNgg+G4hLU3cdk7OQCR6FTqDfAthijuKYcGcH9ioYT/AlIC0j9+L74CYE3xXe/wfaAG+RmEnAEQAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Tìm max/min{5x+y}, v.đ.kx-2y≤3x-y≤4x≥10≤y≤10

max⁡5x+y=82     min⁡5x+y=6

max⁡5x+y=75     min⁡5x+y=6

max⁡5x+y=85     min⁡5x+y=4,8

max⁡5x+y=80     min⁡5x+y=5

Tìm max/min{5x+y}, v.đ.kx-2y≤3x-y≤4x≥10≤y≤10

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAANmSURBVGhD7VmLkaswDKQuCqIeqqEZiuFpJX9kYYNtIOHu3c4wYxKh367t4Azb41i2aRi2YZho9D0sE3IYtumbSVQgErJMjzQNjRjn1d19Geu8jeO8vSSbLISQh8gAlmncIh/rNo+iVLk6Y1K+fSQj/vU6/WxLa7inNiYEAZ6ayus8Kt+U9HSDQrsJoeXz6gyBeJWPuALcUxsRAmajitHAYaD7haY3mEZwTHXNOs+oqIZpiepA80VB4rOWEHkG/p2vI4UcEuL2LPc8+/UNLC1Zob79tYtjfEQx30YICsgsKxzUjrWdAA0PCiFbIUSIY3KTxjp/vmD/HRU5M6nkKxODUdm0dZ63RTeNxpN2aBTeBZVLLK9QWyN2MyS9t2OlBhU8NkTbCCJhFtq3oGxrcLpkwbeIYiGCgqUmqhfGR5whGvvaapHZQ7QzOxY73bh0hsA2TSbZ1FFMCJTa4buJ7llZtFyGz3M4JcTFnSfTLKwGmc1WKd5euzhmhqF3bHNUWwOYENtgToYb4/YKJJAbI2E00Y1lD/DvHZJQSFicJ4X7z2EjRabrfxEVhHAd1g/HzxDSBBFmqNmTU6itFUwIN/6sCb0IiV5tRAMQU6kYYNIvNOpTeJ6Qj8Kp15Dxk5DZQ/7wTQxYa//IeA/CDHn72vq/4AN7iP/V9cFN3cBv6D9hJXickNfMvswvrzfiwpJVeMkyuP20t+IdJA/EvnOWSi25XPyM7KmRCIHjvrfKGqQ/GijW1QO4bkJIQDfOkBWnACS2XS5YbVScVrETIVB6Soi8rdNnBye+wYae29krVdQSIqrCc6K84hJ6SEj6ps8+fXOOlqxQ2/7KxnI5oLbd9yYOcmjZDQozxDWFHduxt7XjvQ0TlWTj7HzB/jsq4vC0t7JhHznpBeku7ywhgMq3hQwg7CHpg7bZaePFtsaG7kpJJ88IyrYKp0sW/MoMvf2kl8AiU4LgS/s1cTpmCAHKSTafmmbX2MC1ajqSDdnpZ3Bbedp7SoiLWXvSCyhF2+soViIg9JBzv7yHOChSggp8AIwRRI0XZVO0Z7cqIVO4/xw2Yp/uAVmQ/7MCOR/rg2MXCOlBqMX5RN0cUwTpa9Tk1CAS8hRs4k8D8UwTmHDKoUWprfD/kl7F84R8DE6ZjYp8G34RIb8B2/YPLk9z/G0teasAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAMOSURBVGhD7ViJkYMwDKQuCnITd0VQwNXhZijGp8evkMEB8yR3O8OMkwg9u7JMGNzpsM4MgxsGA6v7YA3mMDhzZxINSIJYcwppSMQ4zf7TzZgnN46Te0g2KliQk8RAWDO6pMfsppE7la+dMSHffSJj/IN1oqgxf744lz61kSDYxWdt5XkaM9+QtOnQobsFgfF5dIeAICaLbU0gvk9tIAgqm7oYCRwG+Gx9J2ABsSt8cNpRqRuMTd2B5PO8Zp+tgvA96N/7WuuQVUH8meXvJ79BhNrIUro+XKvCF3l0EwQLUMYKJS7XuR0DCc+3LAvCwpG4BbHeXyg4/AaETCQq+FJiEBpJm6fJ2Zx4WOcdjSRGgQ5B8lGp7UUsdkj5Wa7DaCuDF10SbRhJMIncN6NuK7A5stA3N4UFgaJlLtRRoLBV0pe1tUI5Q3Jncs12OXHlDkHbMpniUEdCYqDSDn8z8JmKhHEZv9ewKYiPO5miOeBbmAZh5mfAvEJni0uPI6cKYK22F0CCSIIpGSLGnxXYVdoaE0YS/ZrPAD/DfcIodixKFB6+T3O+nP9VNAhCdUg/FF8R5FVg/arvZW2vggRRA/RCTLQDEa3AmGI08UPDfqKuwvmCXAoeq30O7XugnCH/uBMDztp/MZ6DuEOePlv/Ci46Q8KT14UHu4JwsD95IlwiyKN2oPIE9iR0GFmVP1sZPu6Nb0B4pO8oMAiy/19lK8oHB4j37m98EThVThjBIAh2uC4I/2uH31be/EYbuH9hn9m0CMIzHu/xu2htjK4KUv7jJ79BhNrIinUtr2WcOmdHsbFDPDFUgFyHe+S6tPn+kq8wvE0oOPwGhLzNG1/yDXnG+P12SjxD9GaUZJfE8z3bNrhD9G7O7Rl1W4HNkYW+majub3yFoM05N4AEoQCqyttkt9h83Btfsk0++guCUETBQJQUs8pr7IxsbTObmv1P/hQnCg/fpzlfzv8qGgShfKQfQeZexFrxynbLUSRBzkQU4TgRzcCYgih+aNAO6efgGkEuBY/Knl17JT5QkHeGc7/DqMHO983TMwAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAMmSURBVGhD7ViJkYMwDKQuCnI9VEMzKYbTSn5k2SYOT4C72xlmDJEla1eWCcNyOubFDcMyDI5G12F2WMOwuCsX0YEkyOxOIQ1EjNPL312M17SM47TcZDVViCAniQHMblySHq9lGqVS5doYk9a7TWTE359n2G1FDsyjPN9ahCwIApy1lV/TqHwTIe6ACt0sCLXPvTsEpCsfqQOgNQdxMNaF2A8SBFWTJoPAAc5m2t5QG8Gx1XU1qErA5eZU+SBfKkh89goic+Df+1qrkFVB/Jnl57PfQGCrZcX8yquIY3zEYsZzteb4/EOQIFZNTwgHteNSdRAuixZbLGJ2IhyLm63K+wsJh98omYlFJV+VGIxO0l7TtMyaNBo77dBU+CaotcT04FflukMQS7S+t+MQRMYlIdpGkASz0L4FbVuD1R0CwLcUxUwCRUst1FYYH5F4I/QOQexkTZQdi50mLt8hsNVz4FuRjmRioNwOvzm65yqjdhmf1/BWEB93coYU3ecVVMXbq4hTIV5sdKdpxOkAC2IJ5sUwMf6swAJqYywYJPqxnAG+h/vFpQWz8yzx8Bw2kqSfm7NYokMQzsP64fjbiEqQwow5K3Eid3S9S6EFFoSJ3+rhHaIIe4n4AIipiAJYdFrHOyGvxvmCfBW+eo0YT0LlDPnHlRjQ9/7FuA/iDrl7b/0r+MIZEt66vnioVxAO9bt3g9MFudXuq7x93Q07Wlbfn5/f97X3oBwaIEEQQJN2LPKXBor19K+9R+XQAAmCSs8FkX+c9Gzli2+0oXmFvaqaXkGkx2Oer8C1FroqSP5vn/0GEVotK+ZWXmWc0wUBAXaHeFJ48XYcbO24tGGhMmK9XUg4/EaEPOdrbyOHgxDPkNxvIrUcB9seG7ojUerVrOcI2rYGb1sWfMsuPfxrb4Yyh71gQbhqssPJElwju8cGrtWCQUhUXs/B7UO+9q7lcABEEECJImcCLYjJwXMao7LUeFY2TXt2q5IyiYfnqc/n/b+JDkHKdkng+BVBPkEjh6OQBDkLMYGdRHwCxDStSV4ajifwaJwvyFch7XLfoX0tfpkgT8ey/AAlDazatlobegAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAMmSURBVGhD7ViBsawgDLQuC6Ieq7EZi+FnE8AQUHmcnvr+2xln0AtJ2A3Bc/CXY/ZuGPwwOBrdh9khh8G7O5NowCrI7C4hDUSM0xLubsYy+XGc/EOyqUIEuUgMYHajX/VY/DRKpcrVGZPy7RMZ8T9fZ9xtxRqYR3neW4QsCAJctZWXaVS+iRB3QoV2C0Lt89MdAtKVj9QB9O7DuLPYSBBUzVrFIHAY6H6GU1IbQTiAqgZVCbjcvFY+yJcKEp+tgsgc+A++9ipkV5BwZoX57FcTVRMkra+8ijjGR72YkUO3IJhcaSsc1I61nQCES9JiK4JIMixulm3wFxccf6NFTiwq+arEYDSStkyTnzVpNHbaoanwLqhcSjEQYmMNDSh2SH5vxzEBGZeEaBvBKpiF9i3YtjU4bFnwLUUxk0DJUgvVC+PD7pD6jmlH5QzRRNmx2Gni8h0CWz0HvhXpWEwKlNvhN0f3vGuoXabnNRwKEuJOzpCz0UpUxduriGN2GLiLNprHhWIfpFgFC2IJ5mSYmHBWIIHaGAmDxDCWMyD08NAGdcJ24Xohssi8/2+iQRBeh/XD8ft6+wopzLTmKI7iRC5VbD8AC8LOjkjoRRLhUyJ+AMRUVQyw6JTHkZB343pBvopQvUaMN6FyhvzhTgzotX9iPAdphzy9t/4v+MIZEt+6vnioVxAP9ad3g8sFedTuq7x9PQ0ftKyNP1kGv/FrLyO+zp8sMAli/jGfjPylgWK9/WsvgI5yUQsmQVDpuSDyb52e7XzxTTY0r7BXybYKIj0e88Iu2muhu4Lk//bZbxRhq2WltZVXGafk60xs7JBACidvx9HWjksbFiojNtjFBcffiJDXfO1l35Rnin/uTklnSF6QluyceLFtsaE7EqVezXqOYNvW4LBlwbcQdfrXXiNoc86NYEE4SKZ0C9ktNnCtSAchSXk9B7cv+drLtquPawQBlCjcapAQk4PnNEZVqPGsbDbt2a1alFl4fL72+bz/b6JBEM7J+jFk9iKtF5faLWdgFeQqJBE+J6IZiGmIkpeG2iH9LFwvyFch7fLsqv0mfpkgb4f3/wDy8K+pGu6FvgAAAABJRU5ErkJggg==’ />

Tìm max/min{6x+2y}, v.đ.kx-y≥03x+y≥8x+y≤8x≥0y≥0

(Đ) max⁡6x+2y=48     min⁡6x+2y=16

max⁡6x+2y=20     min⁡6x+2y=12

max⁡6x+2y=45     min⁡6x+2y=15

max⁡6x+2y=50     min⁡6x+2y=12

Tìm max/min{6x+2y}, v.đ.kx-y≥03x+y≥8x+y≤8x≥0y≥0

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOMSURBVGhD7VgJkq0gDPRcHojzeBov42H86QQwhOXhNsP8ma6yCn2QpTsBn9P+OtbdTdM+TY5G42F1iG3a3YjBKRxCre4VMkHEvGz+blBsyz7Pyz5ylCLUSyIBq5v3TCcQgy67Sg7F2xSf85FO6SuSbV/mu/nDhviUS9k7HU8OFgpV/1brb8uc2n6iKFpC6e7ggujxRdvz7Y4ioVzJBrb+EAPGhcLtAAmFSjgWg9gJxlZV9aEDgkNVIbjcelQTRJF9X2ymQtUDlTWw7221KqclVAJL0mGX/WlBS0LFvPMr918RCjZULlebgoSy5HmiOHA7zkmGEBK0zEUQqxNyWHQdFRNC82PCnkR6vrDY9FvBB+MUaQK97W7Lsq/s/xDH6XUovpJY3fBchbhC3rD7jFBWAH1vx8FJGtRBlJ4jOIQkGDKS3wj2voqOjioTgvikOFYSLlrQAj4CxZvJ+YZQdrFyko1lnib0GIe5eg1sH2MmJG5FqR385mgdVx9tu3FNCR+E0vlsi0tscTz0LCVLb5EKHK/qEnVl/jE3GtUc6B2r4qcDLJQlnoNhwvxZhIoojREwyPVj2cr8WeCDA2k6qWgfl680zJGxX5uymKMllIpNLlUoBPZv7ZsCugQjai3nT6nVwEJxclctfEJM4CYRTwCxqG0I4CIxxI6I94UaArJt67Pip6FwRv1hREzYP/9EGh+xo0bfo387vuCMCm+BA7xMGIQXiZ+wo7wu1PDdWngTHBE3tr6+P2+Pfz2nomrGiqLjDu7NCW+ED3U7fNucTsdTBgmVfkl4GtnLCgd+g5iWULo7uBh6/FDB3e6o8Po/p915KZ4ySCh0RuHfO541vqDHObQum68CSoXKfQXIeYF1PunaVtwSKoHueIwPm+xLE1gTKuacX8UYWraSeM6j0lGhQuDUjsNcO87nsICacE6Eqi4m7AOn582v52cJI3ztl3MP7cOgeAScQDyj0gJuCyJze+bQHYkVyTSEJL8R7H0RHR2V5wMgLimM176cV2yV4zkHFooJTNqyR4SeOTAdnhOQiPKTCIMqJxvcga2v5x+E0qTc+nIOcLwnOrkgVCueMxChACUWb1kIiEnDcxojADVe1ZzqfDabJhXnmjkyTs+SIlpCBd/xUkVCYN/Wtimeq+AclG928yGeMziEeguxKu+TcQuVageBrQ4dBe8L9e2QrTh070/FLxDqf8C+/wM0qLKMHnKjagAAAABJRU5ErkJggg==’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOfSURBVGhD7VgLkqwgDPRcHojzeBov42F46fAxBEQUnWXebldRhQ6GpDsJjpN9Has102SnydBsPKwGvk3WjOicwC7Ual4hE0TMy+avBsW22Hle7MheOqFeEglYzWwznUAMquwuOeRvVXyOx1VKW5Jsdpmfih+25L7uOvhzl2cWCln/Vulvy5zafiIpakLJ6uCEaNmL2vNDFbUtxhpKzkQo02+bhILie9aD2Gmi61VkfaiAELTIWAyz7lkDUVzfdzZToXBeFSqM4J6BfW+rljlnFRWB/YJQ/qz0dnk/KWhJqBh3Por7e78Q8wtCafI8Uey4nuck7065tU4oRw6LLglnQmh9DNiTSPcXFpt+K+zBuEoaQbbdbVnsKgWhuZHPIflKYjWDePSxZkL5JOZRS8AKsopKr/U8tMh0c+1Uqo1wWpGRBpRfH6KhosrtHP655FhJuGhBCngTnJRBjDAym5LPayicUdKYnrt1ktB9HtamziQvE1wVoRWldvCboec446jtxmdKOBFKxoMzQy5lf3COxHgB2SIF2F9Fvh+1/XVcc9ws5eYKWChNPDvDhPmzCJlRmsNhkOvnrpX5s8C3U5Amg4r2MXzG7edFeo4coiaU8M2NlBjeX9tXCdSFKK63p8SuCVwDC8XBnZFzF9rxnwR8Ue2Ik6SDwE/hfaGGgGvb+ZnxPSicUX8YERN69p9I4yNW1Og9+rfjA2dUeAsc4GVCIbxIfENHeV2o4au18CY4Ijpa38GfRIXHv55TUlV9RdJxBbfGhDfCh6odeycx+bdN709PVyGh7v9bbkH2ssJEdhBTE0pWBydDyz6UcN0VFV7/Z1WddP+BD7IACYXKKPx7x73KF/S4hp7L1guCUqHyvQLceYHnfNBHrfisoiJkxWO+2+S9pKBHQsWY81H0IbP1qFCligoZgk30PKzV83wNCygJ50Ao62LAnki6X/16fpUwwme/nHvIPRiel+DvUfI1IJ5RqQ0tQiqIW9uyhq5IrEimIiT5jaCvi2ioqDweAH65xHj6y3lE1Zbk6DpYKCZQtKvU6JEILWtgWjiHQFRbjKQjy8kGZ13t6/mJUFKkri/nAPsrKkKMog9aKFzHzSRH1+GEAoRY3LLgEJOG+zSHA2K+ijWH69lsGlRcq9a4eXqWFFETKuwdR0oM761tq+S5C45B7M3bKKFrCXaGXai3EJ3tJ6MLOtsJgdweAj+F94X6cbhWHKr3W/ELhPofYO0/r1OxxUCK5eEAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOQSURBVGhD7VgLsqQgDPRcHsjzeBov42HYdAIYAjIKOo/dt11FFTqYT3cCjpN7HZtbpslN00Kz8bAtiG1yy4jBKRxCbcsrZIKIed391aDYVzfPqxs5ShHqJZGAbZldphOIQZe1kkPxVsXnfKRTrhXJ7tb5qfxhK/UbulZGmx8WCobeav19nVPbTxRFTSjdHVwQV3zR9vxQR+3r4hYqzhgf8lW2W3cYEgoVcFQ9iJ0mut5U1YcOCEmrisVYNqkimUswbINspkLhvCp0GEGegX1vq1Y5NaESwF8Qyp+V3i7704KWhIp556Po38eFnOPvxnZrU5BQljxPFBu385zkIyhZK0IJOSy6joqDpvUxYU8i3V9ZbPqt4INxlzSC3nb3dXWbJo3mi37OVP59EI8+10QoQMXeIhKQdVR6befBkcxzovQaQRK0IcMmlCV4hgsdVa5cxCfFsZFw0YIWsBFclJ6POGDT2O7oKPuwFScXShN6zMNa/QxsH3MmRJ0ZiTCocHqOO5C23fhMCR+E0vngzNBLOR6cIzFfQG+RCqoT7Kj5T/IyxYnYas+egYWyxHMwTJg/i+CoNEfAINfPZSvzZ4HfTm1g0T6GTwBrZJ6eI6eoCaVik6EKhcD+rX1TQF2I4gZ7UuA257tgoTi5T+S0Igv8B4FYDFFcJBRfS5V/E+8LNQR8VTdW8wgonFH/MSIm7Nn/RRofsaNG36N/O75wRoW3wAFeJgzCi8TfsKO8LtTw3Vp4ExwRHVvfyZ9Eg8e/nlNRVWNF0XEHX80Jb4QPdTt8l3LqydeDhEq/JDyN7GWFiewgpiaU7g4m54ofKrjujgqv/3Penb35epBQ6IzCv3fcq3xBj2vouWy9CiwVKvcVIOcFnvNJn23FNaES6I7H/LDJvrSgZ0LFnPNRjCGzdZ7vXZx0VKgQOLXzsNbO8zUsoCacE6Gqiwl7Iul+9ev5XcII3/1y7qF9AHxdyLcB8YxKC7guiKy9soauSKxIpiEk+Y1gr4u40FF5PgDiEqKe/nIeYW19yPcOWCg2mKh9RYQra2A63CcgEeUnCZx+u/T1/INQWqSuL+cAx5t2cBjFGKxQtXxvQoQClFgwyAExabhPcwSg5ptac7qezaZJxbVmjczTs6SImlDBdxyqSAjs29o2ZLaCc1C+g5tSvi04hHoLsSr7yeiCrXZCILe1yr+J94X6cchW3FPNI+AXCPUvwLk/N2mmBG9HPkMAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAN5SURBVGhD7ViLkYUgDLQuC6Ieq7EZi+GyQSCEj/i7493dzjgTfZhssgn6nOzrWK2ZJjtNhqzxsBpwm6wZkZxAFGo1rxQThZiXbT8bFNti53mxI7N0Qr0kErCa2WY6oTCYsqvFIb5N8TkfNyl9TbLZZX4g/1rc03xysFDo+rdGf1vm1PcTTdESSk4HN0RPLNqe705UNS62fmkXGrcDJBS6Kd6Mwk5wtoqu9xPgA4oOwWFW+PA2fobtfKZC1Ym6e+B/99XqnJZQCXSRol+OJwtbEirknR/t+CIufIhcrg4FCaWLtxeKiWs7LzKEcKTdWpBYjSPJoktWXBBaHxKOySwsNv1WiMG4UDS57W7LYleOH8Ux8j40X0msC0i2e/h9RigtgDzXtg/i7LxQco1DFJKgipH8RtDnVXRMVLkg4OeaYyXhggcp4E1kcVXON4TSN2txcqFkQaPt18p74DvaXJCwFaV+8Juh+7j7aNsN95RwIJTMZ1tM4ov50LW0WHKLFGC+6fTmzRlRjit3rEqcDrBQuvBMhgu2P4vQESUbhFHc3XZbGcjAduRAXiYV/OPYOw1rnL3fm1YxR0sowc0dolEIHF/7Vw10CY24Muej1GpgoTjIVQ9HCF15sxBPAFzENgRwkxC/1oSOgPeFGgJu25bPik9D4Rn1jxExYf/8F2l8hIkafY/+6/iGZ5R/CxzgZULBv0h8wo7yulDDT2vhTXBE3Nj6+v68Pf71nJqqyRVNxxPcmxPeCB+adsTWOZ3mUwYJlX5JeBrZywoTv1GYllByOrgZeuJQw92eKP/6P6fTeYlPGSQUJqPw7x3XGl/Qwxq6L1svCKVC5bE83PMC9+1J17billAJ5MTDjj45lixgTaiQc34UObR8JXzOozJRvkMQVNt+rbbzNSygLDgnQl0XEt6J0/Xm1/OzBSP8yJdzGUOh+Ag4gfCMShu4LYhb27OGzkisUExVkOQ3gj4vomOi8nwA8HKN8daX85qvMp9zYKG4gMlY9ojQswau/XUCEhFxEmHQ5eSDJ7D19fxAKFmUW1/OAeZ7YpILQrX4nIETChBi8ZYFQlw0XCcbBIS9ijXV9ew2TSqsVWucnT5LimgJ5WOHQzQJgWNr36p5roJzELE5zAGfM4hCvYXQlfeLcQuVbkcBWxM6Ct4X6sfhtmI/vZ+KPyDUb4C1XzoTtiG5TLT1AAAAAElFTkSuQmCC’ />

Tìm max/min{8x+10y},v.đ.k2x+y≤8x+2y≤74x+5y≥10x≥00≤y≤3

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOcSURBVGhD7VkLsoMgDPRcHojzeBov42F42YRPCKCtldbO6844k2oIYTfBTyc/HKt30+SnyZH1PVgdcp68e3PSWZDVDSENC5uXLfz6MmyLn+fFvzN7EWSQGMDqZq/1iJUnx8k5Kd9DkbEmSyavU+Z+rEg2v8xX8YJYZt5GPiwISBrVmtsy59iGpNPdsyuILHyaZ1Pd2DojubDLQmmD/C7qkG1x3lFx5rzb+ZAgWEBODgROuLhSu0I9JITWZSVDAKUsDrcGEtjGZdgSsxDEbAG6EGQM4odYexWyK0iA3W7wW8XMc4OMPB/nEcf1tqzER3008wr5got0vZMPCWKrJVYYErG29hPkScQXQVcnwrG4alKGWky6ROcWFhVVXc/BeJYE+GsyUUQNArZl8av2JdvpeBjXEuVhEL9h3kKQTj5Vh5S/rR1JFLsmRPsIqqpQi8tVKih893CmQwyx5dzIW4poJYHSGBvjBLgoVfHwgZidfBr3ECtCLYgmLtvRV49B7Gy3SNFiORrHVUPbZRrTwhlBip0Adty/BZwn9nl9suHHQGxLcjj28ioLrp0PC2IJ5uBMDBEIOypqbSQAEoMt9wAEhy2TFaQHUZN/IAw+YoexJSs1DgTheHEOOmK4tDZ1LoKv1SeJ+IYgZ5BEzPFa+bAgTPwRCWfRSOR2qLopi7on/AiMF+TWCB1rxPgkGveQHz6JCfvYT4z7IHXIu/fKH9p4wz0kPnXd+KZuEG/on9g5hgvytd3XePJ6B17YsvLLzB4u/9p78A7CQIFZMnEuzPvYWvEEdlFXP5EPCVK+WV+N4qHBJHaqEChGf0x8jKUX3YIAXTywH1kv+b3cIZ18dPfxe1oWngSpE5Q3SDq388U3+dC4yl9NUAhitgEIEq9J52BcWERvC90VJMBuN/it4uV5sfY8F+egidIxIhIP9dHNqxeLoYul2yFRWQSxdvS1du3DQlli1YLSJTq3+7X3WRIsAejMhiDjv/QG2HwU7Jae7iElb/vEi+8jPvSLREmkmcTsvIVvD2c6xBBbzot8pUKv/tKb0IlV8x4E4YRV20iS1why+dfeM4LwthDzKLcIYPiX3oYgWgz8mxiHiiCAEkXuCTQJk4PzZCOgslfl0/XnsDpREYuvGx+xyz29iQNBOFaMT0dedMhRnYvga/VJIr4hyJNo5hM5Skcu2izIKKSKen1xQ9CpXhB12IkDMF6Q2yJ0qxHj0/jHgtwR3v8BIv/sZd3xLIwAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAONSURBVGhD7ViBkYQgDLQuC6Ieq7GZK8bPBgJJAPX09byZ2xlnUEIIuwmow3I55iUMwzIMgVrfgzkg5mEJNwddBJnDJaRhYeP0Sndfhte0jOO03Bl9FOQiMYA5jIvWQzIvXgfnpHg3RcaaPJm8zjj3viR5LdN4lhf4aK+5xQULgo6rSvM1jcW3I+lw9awKkggYR5fd2DqFDLRtorRBdqcrhOIJDR8dLkgQLKAEBwIHBDtTuUI5DELpanVVpuEKc8kCkB+Vjz6NIG4L0IkQx8B/8rWWIauCJPjtBvfKZ5k7nXGpj+OQcb0tK/NRX3VcHUE6XJAgPlsSIWzs23VWgfAYRLSF0zlE4VhcRQJDLSZ30bOJRUVW13Mw3iKB4BYMEXUsQsBrmpZZ21I7aH8uk99H4lDi1XyoNcnjqkLsvW/LQDtJIUTbRBTB+KaZFQJju4YjFeKItXMj7phEMwmUx3gfp6H47HDROEPUoKod7TRxtkJgq8fAd2m3SNFiBRrHGUTbZR7TwhFBzE6AtpwnERznFEyCtOwY8J2S0V9VXLDNThU3HS5YEE8wO2diaBDaGNhqIwCQmNrxDEh7clq8IZ0DElu6UkCwie001rJSY0MQ9idz0CXu8trUMwH31Q+J+IYg78CJt8UFC8LEb5FwFDmgkwu7EogxESIQUdeEvwLXC/JopCx1YnwSjTPkh09iwN75E+M5yBVy9175Qxs3nyHyBvbgA95BDve7dpFbBfnaSmy8hV2Ff9qyOh9QDv/+53fje4SBZPNk4lmad9+68TZ2tqrdd0dnvSQIDC1RV8G8QDiiDiXFqiDySksfvUYQnTxo71k72Z2uEIqn9ZPRgQRZDyp+3VL/yt/fbEM+KnuVCUYQtw1AEOmLlYNxidTedrqnQvx2g3vlr8wLHspcHIOM621ZmYf6quPaLchWhUimwZlvyzjfrm1YKE+sWlDuomerf37fIoHgyURlNgT56F9fhXyGdPoJnmxLfBy3x4buSJRMmiPKx2BsezhSIY5YOy/ijRV9219fBxaEg+wcMnZwj+w9NphGBdEgRou168/vEUF4a5I40Lbrvv2vr0MUBOiIEs8EmoTJgQ21sUDVnpVN1558GdKTWNzvbGLb7ulNbAjCvsQ/XeIqx6ieCbivfkjE9xJ2J5x4vbiLIHcgB3VycVcB8aXEEIiom5X4T7hXkMciVasT4xP4CfIoLMsfz0QA+lKrkBQAAAAASUVORK5CYII=’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOISURBVGhD7ViJjYQwDKQuCko9VEMzWwznsfM4zgMLhNuVdiSkAI4zmXHCM23DsW5umrZpctT6HqwOnKfNPUw6GbK6IaJhYvPy8mdfhteyzfOyPcleDBlkBrC6edN+hMqT4+SYxHfXZMzJisnzlLGPFclrW+aruiBHY84VPmwIRBq1NF/LnHIbkU6vnq4hXoB5NtWNrTOIgXZeKHVQ3OUVQnxcLUedDxmCCSRyEHDCzZWWK9wDISxd7a5yFodbUxVAfFkFkjMzxGwBuhCkD/L7XL0K6RriYbcbnKucaWyIkcZjHqFfa8uKepRHyathSIMPGWKrxQvCRGxbxwkguJCQWCRdnRjH5qpBGWoy8RZdW9hUVHU5BuMtEQiI12KiiCoCvJZlW3UstZ3OZ1b1+/AaBr6BQ4NPsULyc9sOIuaDJEF0jCAZxieZSKlKBVlsD2dWiBE2Hxu8pYhWMij2sTkuQ+nZ4FN5hqhORVvitHD5CkGs7oPcqV0joc1y1I+rhrbL2KeGM4ZkO4HevwXMc3FZgdTiGMgdKt4cBS/ExqRamzofNsQKzMlZGBIQbUys1gYBiOjb8gxAcrRlsEx0b2qM94IhRtq+b65KiR1DOF8Yg46QLs5NXQvge+VFEr5iyDsw5mneNT5sCAu/J8JZREIXJzYS4JitpmRqz/gRGG/IR8OvWGPGf6LyDPnhPzFhH/uZ8TmIK+TpvfKHOh5+hoQ3sA9+wBuEh/tTu8ijhnztSqy8hY3CTVtW+rDp4fY/vzvfIwwUmxUT1/y4x+aNt7Hrq/rIfMmQ/Mt6JLIXCCPUqaLoGhJeaemjNzNEFw/aR+ZOcVdXyMH5kiF9UvI1Sfc7f39jDOUo4lUlZIaYbQAEwz2pJPTzora2064hHna7wbnKl8aFDmks5hD6tbasqEN5FLw689U4sEJCpSGZbYd+tl3GsFGWgZpQvEXXun9+3xEBMELARM0jCDP+ry9Bca+ZAcRnSCuAsnSFl35HYuiMTImiGaEshyy2hTMrpLJ1pHHBV1b07X99d+YbwIYwycZDRkjeY8jtf37PGMJbU+CBdj7vYX99e/NVEEOAhinyTKBBWBzEUBuJVXtVMc14ypWTELP4vomRdr6nV0H5e4ZwrpCfjpAqclTXAvheeZGEbxXsUdTna5EMeQKxoq5ObhCK1ZRM3V2JN+FZQz4WvnobVfskfoZ8FLbtD1s2/y83cepWAAAAAElFTkSuQmCC’ />

(Đ) AXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAOlSURBVGhD7VkN0qsgDPRcHojzeBov08Pwsgk/IfzY+klr53VnnEkRQthNQO3ip2P3bln8sjiyvge7Q8yLd28OOguyuymkYWHr9gi/vgyPza/r5t8ZvQgySQxgd6vXesTMk+vknBTvochYkyWT1ylzP5ckD7+tV/ECX615y3YWBCTNKs3HtmbfhqTT1TMURBa4rKvJbmydkVzYZaK0Qf0uqpDH5ryj5LRx23YSBAvIwYHABcHuVK7IJgSE0tUZrTINl9sDCWzjNmzxWQhitgCdCDIG/oOvUYYMBQmw2w1+K5957nDGhXscRxzX27ISH/XVjCvECy6K+412EsRmS8wwBGLtOquyM+mLde1OhGNxLbFqMekWtW0sKvlqzMF4lQRLJpJIxRIFeWyb33Vfsp32h3EtUZ4G8RvmLQVpt1cVUv62diRR7JoQ3UdQBGFI0hUClAEPcKZCDLHl3IhbkmgngdIY6+MEOClV8vBFPvdOe+MMsSLUgmjish376jHwne0WKVosR+M4i2m7TGNaOCNIsRPAjueJgOPEfq4bG/0Y8G3JDNcorl7C6XYWxBLMzpmYcFZgYS0bAYDEYMsZgEXAlsUXpAdRU/9AGPqIHcaWrNQ4EIT9xTnoiu7S2lRbBN+rG4n4hiBnkEQ0/kw7C8LEH5FwFr1A7gTEWFRTFnUk/AzMF+TWCBVrxPgkGmfID5/Egr3zJ8Z9kCrk3XvlD2284QyJT103PtQN4oH+iZ1juiBfW32NJ6934A9bVuelyeDyr70H7yAMJJglE21h3ufWiiewC6q6N2+nnQQp36yvRvHQYIg6lQjkoz8mPsbSi24hiE4e2M+sl/r9tUJ0lfH7mI6hHQ8JUgcob7TUNvjim/rQuKq/yvxCELMNQJB4TyoH4wKpvS10KEiA3W7wW/nL82LteS6OQROofUQkHuprHJcSoRtPt0JipiEga8e+1q77sFBqYoZaULpFbcOvva+SgP6aTFRmg4D5X3ozqm96jXiAdIao+4Qx8dL3mT70i0RJpBmi7LxF3x7OVIghtpwX8UrmXv2lN6LidxAPC8Id1DYjQV4jyOVfe88IwttFjENtHQEzv/RqsvHvYI6hHY8IAihR5EygSZgctJONBSo7fc+nPt3+7FYHKmLxfdNHbARHdslMiQNB2Ff0T1cmI8So2iL4Xt1IxDcEeQWRi3Tl5OzFkwWZhZRRf1zcLFTVlEU9rMQJmC/IbRGq1YjxafzHgtwR3v8DAbbjJ35vEC4AAAAASUVORK5CYII=’ />

Tìm max/min{8x+10y},v.đ.k2x+y≤8x+2y≤74x+5y≥10x≥00≤y≤3

(Đ) max⁡8x+10y=44min⁡8x+10y=20

max⁡8x+10y=58min⁡8x+10y=5

max⁡8x+10y=50min⁡8x+10y=8

max⁡8x+10y=40min⁡8x+10y=12

Tìm tập xác định E của hàm z= +mC76aFgAC+VKfM7Lv9MswAAAABJRU5ErkJggg==mC76aFgAC+VKfM7Lv9MswAAAABJRU5ErkJggg==

E={(x,y)|-1≤x≤1 ,-1

E={(x,y)|-1-1≤y≤1}

E={(x,y)|-1≤x≤1,-1≤y≤1}

E={(x,y)|x≤-1, -1≤y≤1}

Tìm tập xác định E của hàm

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1≤y<1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1<y<1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,y<1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1≤y≤1}

Tìm tập xác định E của hàm

(Đ) E={(x,y)|-1≤x≤1,-1≤y≤1}

E={(x,y)|-1≤x≤1 ,-1<y<1}

E={(x,y)|x≤-1, -1≤y≤1}

E={(x,y)|-1<x<1,-1≤y≤1}

Tìm tập xác định E của hàmz=– ln(1-)owaVg71Ef7Dd9FIwgA8RteD72gUkSgAAAABJRU5ErkJggg==owaVg71Ef7Dd9FIwgA8RteD72gUkSgAAAABJRU5ErkJggg==X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=X3PT2wCk5FB9A560t2VRRiHdGDczDTCOz4KiPwAouFNEi2XFO4AAAAASUVORK5CYII=

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1≤y<1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1≤y≤1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,y<1}

E={(x,y)|-2≤x≤2,-1

Tính đến 31/12/2020 lượng công nhân của một xí nghiệp dệt may gia tăng 25% so với 01/01/2020. Tính số công nhân của xí nghiệp tại thời điểm cuối năm 31/12/2020, biết tại thời điểm đầu năm 01/01/2020 số công nhân của xí nghiệp là 1240.

1555

1565

1550

1560

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x+y=3.YGs9DJjoBVuuJb4zPAWuAAAAAElFTkSuQmCC

(Đ) S = 4,5

S = 4

S = 4,2

S = 5

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x+y=3.YGs9DJjoBVuuJb4zPAWuAAAAAElFTkSuQmCCYGs9DJjoBVuuJb4zPAWuAAAAAElFTkSuQmCC

S = 4

S = 5

S = 4,2

S = 4,5

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x+y=3.x2+1

S = 4,2

S = 4,5

S = 5

S = 4

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x=1, x= 5, y= 0.

(Đ) S = 41,33

S = 41,34

S = 41,35

S = 41,4

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x=1, x= 5, y= 0.

S = 41,33

S = 41,34

S = 41,4

S = 41,35

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y= , x=1, x= 5, y= 0.x2

S = 41,34

S = 41,35

S = 41,33

S = 41,4

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=, y=.0Bqg8NhVJSUEjuWAAAAABJRU5ErkJggg==0Bqg8NhVJSUEjuWAAAAABJRU5ErkJggg==4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==

S= 0,08

S= 0,1

S= 0,05

S= 0,07

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=, y=.0Bqg8NhVJSUEjuWAAAAABJRU5ErkJggg==4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==

(Đ) S= 0,08

S= 0,07

S= 0,05

S= 0,1

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=, y=.x2x3

S= 0,05

S= 0,07

S= 0,08

S= 0,1

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=0, y=+ , x=1, x=3.4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==ScgnQCdgA3o1hvfy+IgAAAAAASUVORK5CYII=ScgnQCdgA3o1hvfy+IgAAAAAASUVORK5CYII=

S = 21,099

S = 21,05

S = 21

S = 21,09

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=0, y=+ , x=1, x=3.x31x

S = 21,05

S = 21,09

S = 21

S = 21,099

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=0, y=+ , x=1, x=3.4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==ScgnQCdgA3o1hvfy+IgAAAAAASUVORK5CYII=

(Đ) S = 21,099

S = 21

S = 21,05

S = 21,09

Tính diện tích S của hình phẳng bị giới hạn bởi các đường y=0, y=+, x=1, x=3.4k62A+vAahalub7SUWYWs7AnEdvNMPADYiUU1EdwJ3JgAAAABJRU5ErkJggg==ScgnQCdgA3o1hvfy+IgAAAAAASUVORK5CYII=

(Đ) S = 21,099

S = 21

S = 21,05

S = 21,09

Tính giá trị hiện tại So của 1 dòng thu nhập liên tục ở mức không đổi 2500 USD một năm, nếu tỷ lệ chiết khấu là 5% và tiền được chi trả trong 5 năm.

So = 11000 USD

So = 10000 USD

So = 10500 USD

So = 11500 USD

Tính I = .

(Đ) I = 0,35

I = 0,346

I = 0,36

I = 0,34

Tính I = .

I = 0,346

I = 0,36

I = 0,35

I = 0,34

Tính I = .∫25dxx2-1

I = 0,34

I = 0,36

I = 0,35

I = 0,346

Tính tích phân I = dxBNOpAAAAAElFTkSuQmCCBNOpAAAAAElFTkSuQmCC

I = -+ CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I = -+ C2c0ORFeML+puWX1IEuvYAAAAAElFTkSuQmCC2c0ORFeML+puWX1IEuvYAAAAAElFTkSuQmCC

I = –AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I = + CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

Tính tích phân I = dx∫4×7

I = – 0,67×6

I = -+ C0,67×6

I = + C0,67×6

I = -+ C0,6×6

Tính tích phân I=+ )dxuK0z6R58oV4OCPABy+hU2ZWCR6oAAAAASUVORK5CYII=uK0z6R58oV4OCPABy+hU2ZWCR6oAAAAASUVORK5CYII=

I=+ln|2x-1| + Cvj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==vj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==BwAvVl6w99IZ3wAAAABJRU5ErkJggg==BwAvVl6w99IZ3wAAAABJRU5ErkJggg==

I=+ln|2x-1| + CXXUOACQc+fFKcfdOUAAAAASUVORK5CYII=XXUOACQc+fFKcfdOUAAAAASUVORK5CYII=oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

I=+ln|2x-1| + Cvj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==vj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

I= +ln|2x-1|vj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==vj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

Tính tích phân I=+ )dx∫(e5x12x-1

I= +15e5xln|2x-1|12

I=+15e5xln|2x-1| + C12

I=+e5xln|2x-1| + C12

I=+15e5xln|2x-1| + C

Tính tích phân I= ∫01dx(2x+5)2x+53

I= 0,104

I= 0,105

I= 0,103

0,101

Tính tích phân I= dx

I = 1,6

I = 1,69

I = 0,69

I = 1,65

Tính tích phân I= dx∫012×2+2x+1x+1

I = 1,6

I = 0,69

I = 1,69

I = 1,65

Tính tích phân I=

I= 0,105

I= 0,103

I= 0,104

0,101

Tính tích phân

(Đ) I = –  + CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I =  + CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I = –  + C2c0ORFeML+puWX1IEuvYAAAAAElFTkSuQmCC

I = –AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

Tính tích phân

(Đ) I=  +ln|2x-1| + Cvj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

I=  +ln|2x-1| + Cvj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==BwAvVl6w99IZ3wAAAABJRU5ErkJggg==BwAvVl6w99IZ3wAAAABJRU5ErkJggg==

I= +ln|2x-1|vj+h5eH2qjbm3Vwd8lYN79A64aPumTGrDLX6QtFTD04Nk7G9UnwJcHvCbK+fDPseOqqMu2r5LAD89zl8zDXwCVwAAAABJRU5ErkJggg==oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

I=  +ln|2x-1| + CXXUOACQc+fFKcfdOUAAAAASUVORK5CYII=oLBUQAAAABJRU5ErkJggg==

Tính tích phân

(Đ) I = 1,69

I = 0,69

I = 1,65

I = 1,6

Tính tích phân

(Đ) I= 0,105

I= 0,103

0,101

I= 0,104

Tính tích phân

I = – + C2c0ORFeML+puWX1IEuvYAAAAAElFTkSuQmCC

I = – + CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I =  + CAMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

I = –AMhsevAMf9QAAAABJRU5ErkJggg==

Tổng sản phẩm thu nhập quốc dân năm (GNP) của 1 nước là 75.250 triệu USD được dự báo tăng 4,7% năm. Tổng dân số nước này là 152 triệu dân, dự báo tăng 2% năm. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, GNP trên đầu người nước này sẽ vượt 750 triệu USD?

15 năm

16,5 năm

16 năm

15,5 năm

Vào đầu tháng, một khách hàng có 1 thẻ tín dụng nợ của công ty với mức 8400 USD. Vào giữa tháng người đó trả được x USD (x ≤ 8400). Đến cuối tháng, công ty gộp vào khoản nợ thêm 6% khoản dư nợ. Quá trình cứ thế tiếp tục cho các tháng sau, khi người sử dụng thẻ tín dụng tiếp tục trả được x USD vào giữa hàng tháng. Tìm giá trị x để số tiền nợ có thể trả được hết sau đúng 2 năm.

1257,34 USD

1257,40 USD

1257 USD

1257,54 USD

Viết biểu thức hàm tiết kiệm S theo thu nhập Y, biết hàm tiêu dùng C = 0,9Y + 72

S = 0,3Y – 72

S = 0,1Y – 72

S = 0,15Y-72

S = 0,1Y+72

Viết biểu thức hàm tiêu dùng C theo thu nhập Y, biết hàm tiết kiệm S= Y2  + 400Y+20

C = 11Y+400Y+20

C = 20Y+400Y+20

C = 10Y-400Y+20

C = 20Y-400Y+20

Viết biểu thức hàm tiêu dùng C theo thu nhập Y, biết hàm tiết kiệm S=