CQ

Trang trân trọng chia sẻ tài liệu CQ hỗ trợ sinh viên, học sinh đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa. Tài liệu được tổng hợp tham khảo từ các khóa học trực tuyến không thể tránh thiếu xót mong được góp ý ở phần bình luận. Trân trọng cám ơn.

CQ

Tài liệu tham khảo học tập/ôn thi môn học cho anh/chị đang học chương trình học trực tuyến EHOU của Viện Đại học Mở Hà Nội.

” Khả năng đối phó linh hoạt với mọi tình thế và lối ứng xử mềm dẻo” là đặc điểm tính cách của người Việt Nam được hình thành từ:

Điều kiện lịch sử và kinh tế nông nghiệp.

Hoàn cảnh địa lý và điều kiện lịch sử.

Hoàn cảnh địa lý và kinh tế nông nghiệp.

Kinh tế nông nghiệp và xã hội nông thôn.

” Phép vua thua lệ làng” là sản phẩm của :

Chủ nghĩa cục bộ địa phương.

Tính bảo thủ.

Tính tập thể.

Tính tự quản.

” Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” là sản phẩm của:

Chủ nghĩa cục bộ địa phương.

Tính bảo thủ.

Tính tập thể.

Tính tự quản.

” Tập tính kém hạch toán, không quen lường tính xa” là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :

Điều kiện lịch sử.

Điều kiện tự nhiên.

Điều kiện xã hội.

Kinh tế tiểu nông.

” Tinh thần đoàn kết, cố kết cộng đồng để vượt qua mọi khó khăn gian khổ” là đặc điểm tính cách của người Việt được hình thành từ :

Cả 3 phương án đều đúng.

Điều kiện địa lý.

Điều kiện kinh tế.

Điều kiện lịch sử.

“Chọn luật” để giải quyết xung đột pháp luật:

Là “chọn” giữa các hệ thống pháp luật có liên quan

Là “chọn” giữa các ngành luật trong những hệ thống pháp luật có liên quan

Là “chọn” giữa các qui phạm thực chất riêng lẻ trong những hệ thống pháp luật có liên quan

“Giấy bạc ngân hàng” thực chất là?

_ Một loại tín tệ.

Tiền được làm bằng giấy.

Tiền được ra đời thông qua hoạt động tín dụng và ghi trên hệ thống tài khoản của ngân hàng.

Tiền gửi 3n đầu và tiền gửi do các ngân hàng thương mại tạo ra.

“Lối sống mà một công xã hay bộ lạc tuân thủ được gọi là văn hoá” thuộc cách định nghĩa:

Cấu trúc.

Chuẩn mực.

Liệt kê.

Nguồn gốc.

“Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Hồ Chí Minhnói câu trên khi đang ở đâu?

Luân Đôn, Anh.

Máxcơva, Liên Xô.

Paris, Pháp.

Quảng Châu, Trung Quốc.

“Văn hoá như là hành vi ứng xử có được mà mỗi thế hệ người cần phải nắm lại từ đầu” thuộc cách định nghĩa:

Cấu trúc.

Chuẩn mực

Nguồn gốc.

Tâm lý học.

. Quan hệ kinh tế nào chủ yếu trong thời kỳ bao cấp là :

_ Cấp phát- giao nộp

Quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường

Quy luật cạnh tranh

Quy luật giá trị

. Tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 chủ trương: Kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng ……………. Sang đấu tranh và ………………trong cùng tồn tại hoà bình ( điền vào dấu……

_ Đối đầu – hợp tác

Đối đầu- không khoan nhượng

Hoà bình – chiến đấu

Hoà bình – hợp tác

…is a court’s power to hear and decide a matter before any other court can review the matter.

Beginjurisdiction

Beginningjurisdiction

Origin jurisdiction

Original jurisdiction

… jurisdiction is the power of a court to review and revise a lower courts’decision.

_ Appellate

Apellate

Appeal

Appelate

… là hình thức giải quyết tranh chấp tại một Trung tâm trọng tài theo quy định của Luật trọng tài và quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài đó.

Tổ chức trọng tài

Trọng tài

Trọng tài quy chế

Trọng tài vụ việc

… là hình thức giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này và trình tự, thủ tục do các bên thoả thuận

Tổ chức trọng tài

Trọng tài

Trọng tài quy chế

Trọng tài vụ việc

“ Con đường công nghiệp hoá ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước …”. Đây là quan điểm của đại hội nào?

_ Đại hộ IX và X

Đại hội VII

Đại hội VIII

“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu…” Đại hội nào đã đưa ra nhận định trên?

_ Đại hội V

Đại hội VI

Đại hội VII

Đại hội VIII

“ Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu”. Đại hội nào đã xác định điều đó?.

_ Đại hộiV

Đại hộiVII

Đại hội IV

Đại hội VI

“Càng gần trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng sâu đậm, càng xa trung tâm, ảnh hưởng của văn hóa gốc càng phai nhạt” là luận điểm được rút ra từ công cụ nghiên cứu:

Địa – văn hóa.

Giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Nhân học – văn hóa.

Tọa độ văn hóa.

“Chìa khóa “để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là:

Cả 3 phương án đều đúng.

Giá trị thặng dư.

Hàng hóa sức lao động.

Tư bản khả biến.

“Chủ nghĩa yêu nước” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:

Đô thị.

Làng xã.

Nhà nước – dân tộc.

Tộc người.

“Chúng tôi gọi tất cả những gì phân biệt giữa con người với động vật là văn hóa” thuộc cách định nghĩa:

Chuẩn mực.

Lịch sử

Nguồn gốc

Tâm lý học

“Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” nghĩa là?

_ Dân là trên hết, là quan trọng nhất

Đất nước là quan trọng nhất

Tất cả các phương án đều đúng

Vua là trên hết, là quan trọng nhất

“Hợp đồng có điều kiện” thuộc loại hợp đồng nào trong các loại Hợp đồng được quy định tại BLDS 2005?

Hợp đồng có đền bù

Hợp đồng gửi giữ

Hợp đồng trao đổi tài sản

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba

“Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:

Cả 3 phương án đều đúng.

Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.

Qui luật khánh quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.

“Nền kinh tế thị trường xã hội”ở Đức có các tiêu chuẩn

_ Tất cả các phương án đều đúng

Có chính sách kinh doanh theo chu kỳ và chính sách tăng trưởng kinh tế

Đảm bảo tự do cá nhân và đảm bảo công bằng xã hội

Thực hiện chính sách cơ cấu thích hợp và đảm bảo tính tương hợp của thị trường

“Tác phong tùy tiện, kỷ luật không chặt chẽ” trong tính cách của người Việt Nam là sản phẩm của:

Cả ba phương án đều đúng.

Điều kiện lịch sử.

Hoàn cảnh địa lý.

Kinh tế nông nghiệp.

“Thỏa thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp” bị cấm nếu các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ:

10%

20%

30%

40%

“Thương mại là hòn đá thử vàng đối với sự phồn thịnh của một quốc gia; không có phép lạ nào khác để kiếm tiền trừ thương mại” là câu nói của?

_ Thomat Mun (1751 – 1614)

A.Montchretien (1575 – 1629)

J.B.Collbert (1616 – 1683)

W.Staford (1554 – 1612)

“Thương mại” và “Thương mại quốc tế” là những từ đồng nghĩa, đúng hay sai?

Đúng

Sai

“Tính tự quản” của người Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:

Đô thị.

Gia đình.

Làng xã.

Nhà nước – dân tộc.

“Văn hoá là tổ hợp những phương thức hoạt động và niềm tin tạo thành trụ cột của cuộc sống chúng ta được kế thừa về mặt xã hội” thuộc cách định nghĩa:

Cấu trúc.

Lịch sử.

Liệt kê.

Tâm lý học.

“Vì lẽ sinh tồn cũng như vì mục đích cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hoá” là định nghĩa của:

Đào Duy Anh.

Hồ Chí Minh.

Phan Ngọc.

UNESCO.

…is responsible for the training of judges, lay magistrates, and members of Tribunals in England and Wales.

High Court

Lord Chancellor’s Office

Probation Service

The Judicial Studies Board (JSB)

… increasingly takes place outside the court system.

Adjudicate

Adjudication

Adjudicative

Adjudicator

… is the area of law relating to the practical transfer of property, especially land.

Civil law

Conveyancing Law

Land law

Transfering law

… offences are the most serious offences such as arson, murder and manslaughter.

dangerous

Indictable

Indicted

serious

… refers to attempt to use illegal force on another person in the absence of consent to sexual relation

 

Manslaughter.

Murder

Sexual assault.

… refers to the unlawful killing of a person without malicious intent and therefore without premeditation

Manslaughter

murder

Sexual assault

… the substantive and procedural provisions relating to central and local governments

What

When

Whereas

Why

…………… describes the financial state of a company when its debts are over its repayment ability

Ceremony

Development

Establishment

Insolvency

……………….. ….. is rules which determine how a case is administered by the courts

Criminal law1923

Procedural law

Public law

A charge holder or company directors may file notice at court for … order.

administration

administrative

administrator

liquidation

A company may issue different …of shares, which have different rights attached to them.

classes

forms

kinds

types

A contract is an … that creates binding obligations upon the parties

agreement

appeal

interest

interest rate rate

A lawyer who represents his or her … before the court is known as a barrister (in England),.

Client

Customer

Instructor

Subscriber.

A merger occurs when one company has acquired the majority of the shares of the… company

_ target

acquiring

acquiror

offering

A.Smith cho rằng giá trị hàng hóa là?

_ Do hao phí lao động để sản xuất ra hàng hóa quyết định.

Do giá trị sử dụng của hàng hóa quyết định.

Do sự khan hiếm về hàng hóa quyết định.

Do thời gian lao động hao phí quyết định

A.Smith cho rằng tiền công là?

_ Giá cả của lao động, khoản tư liệu sinh hoạt cần thiết tối thiểu cho công nhân

Giá cả của lao động

Giá trị của lao động

Hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động

Khoản tư liệu sinh hoạt cần thiêt tối thiểu cho công nhân

ACV là gì?

Hiệp định về chống bán phá giá

Hiệp định về định giá hải quan của WTO

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Hiệp định về nông nghiệp

ADR methods are …

Arbitration

Mediation

Negotiation

Negotiation, arbitration and mediation

AFTA là gì?

Danh mục thuế quan ASEAN

Hàng rào thuế quan ASEAN

Khu vực thương mại tự do ASEAN

Liên doanh công nghiệp ASEAN

Ai là chủ thể trong quan hệ vợ chồng?

_ Cả hai vợ chồng

Chồng

Người thứ ba

Vợ

Ai là người chỉ ra nguồn gốc của địa tô là chênh lệch giữa giá cả nông sản trên toàn thị trường do chi phí sản xuất trong điều kiện xấu nhất quyết định với giá cả nông sản được sản xuất trong điều kiện tốt và trung bình?

_ D. Ricardo

A.Smith

Cả 3 người

F.Quesnay

Ai là người cho rằng, sở dĩ có địa tô là do lao động trong nông nghiệp có năng suất cao hơn trong công nghiệp?

_ A. Smith

D. Ricardo

F Quesnay

W. Petty

Ai là người có thẩm quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm A sử dụng vốn NSNN? Chọn phương án đúng

_ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND thành phố

Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Sở kế hoạch đầu tư

Thủ tướng Chính phủ

Ai là người đầu tiên chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động

_ D.Ricardo

A.Smith

J.B.Say

W.Petty

Ai là người đầu tiên đưa ra thước đo giá trị hàng hoá là “thời gian lao động xã hội cần thiết” ?

_ S. Sismondi

A.Smith

D. Ricardo

F.Quesnay

Ai là người đưa ra lý thuyết giá trị – ích lợi?

_ J.B.Say

A.Smith

D.Ricardo

T.R.Malthus

Ai là người đưa ra quan điểm “nhiệm vụ của kinh tế chính trị là nghiên cứu những quy luật về phân phối”?

_ D. Ricardo

A. Montchretien

A.Smith

F.Quesnay

Ai là người ủng hộ tự do kinh doanh, tự do buôn bán?

_ Cả 3 người

A.Smith

D. Ricardo

F.Quesnay

Also criminal court procedure … to ensure a fair hearing by imposing very strict and formal rules of evidence. Many other safeguards relate to the power of the police.

_ seeks

gives

looks

takes

An nam tứ đại khí là 4 di sản của văn hóa:

Đạo giáo.

Nho giáo.

Phật giáo.

Thiên chúa giáo.

Anh A mua một cuốn sách giá 40.000 VND thì A đã có quyền sở hữu quyền tác giả đối với cuốn sách đó.

Đúng

Sai

Ảnh hưởng của tăng NSLĐ đối với lượng giá trị 1 đơn vị hàng hóa?

Cả 3 phương án đều đúng.

Khi NSLĐ tăng lên thì giá trị của một đơn vị sản phẩm hàng hóa giảm xuống.

NSLĐtăng lên thì lượng giá trị mới (V + m) của một đơn vị hàng hóa sẽ giảm xuống tuyệt đối.

NSLĐ tăng lên thì phần giá trị cũ của một đơn vị hàng hóa có ba khả năng xảy ra.

Ảnh hưởng của thâm hụt ngân sách đối với nền kinh tế thông qua sự tác động tới?

_ Cả 3 phương án đều đúng

Đầu tư và cán cân thương mại quốc tế.

Lãi suất thị trường.

Tổng tiết kiệm quốc gia.

Áp dụng pháp luật là:

Hình thức thực hiện pháp luật của bất cứ tổ chức, cá nhân nào trong xã hội.

Hình thức thực hiện pháp luật của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các cá nhân.

Hình thức thực hiện pháp luật của tất cả các tổ chức.

Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt là 1 “ưu ái” của Nhà nước cho các tổ chức tín dụng

Đúng

Sai

Appointment Clause describes …………and general emplointment of the director of the company.

The description

The job

The place

The title

Attempt to transform illegally acquired money into apparently legitimate money is charged with …

_ money laundering

drug dealing

fraud

murder

Bản chất “Bàn tay vô hình” trong lý thuyết kinh tế chính trị cổ điển là?

_ Sự hoạt động của các quy luật kinh tế khách quan

Các quy luật khách quan

Độc quyền

Tự do cạnh tranh

Bản chất của bảo lưu điều ước quốc tế nhằm loại bỏ điều khoản bảo lưu ra khỏi điều ước quốc tế.

_ Sai

Đúng

Bản chất của ký tắt chỉ nhằm xác nhận nội dung của văn bản điều ước.

_ Đúng

Sai

Bản chất của phá sản là:

Tất cả các phương án

Thủ tục đòi nợ (thanh toán nợ) đặc biêt

Thủ tục phục hồi đối với doanh nghiệp, hợp tác xã

Bản chất của pháp luật là gì?

Bất kỳ sự thỏa thuận nào của các bên tham gia quan hệ xã hội

Mọi qui luật của tự nhiên

Ý chí của thượng đế

Ý chí nhà nước của giai cấp thống trị được đề lên thành luật

Bản chất thủ tục tố tụng tư pháp đặc biệt của phá sản là:

Đòi nợ tập thể của các chủ nợ

Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ.

Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ

Tất cả các phương án đều đúng

Bạn đánh gía về mặt nào việc nhiều gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ dành nhà mình cho khách du lịch ở miễn phí trong thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên?

_ Đạo đức

Kinh tế

Pháp luật

Bản Đề cương văn hoá Việt Nam do Ban thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943 do ai trực tiếp dự thảo?

_ Trường Chinh

Hà Huy Tập

Nguyễn Ái Quốc

Trần Phú

Bản đồ Hồng Đức được vẽ dưới triều đại phong kiến nào?

_ Nhà Hậu Lê

Nhà Lý

Nhà Nguyễn

Nhà Trần

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng điều kiện sau:

Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia

Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Tất cả các phương án đều đúng

Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau

Bạn hãy chọn câu nào sau đây nêu đầy đủ các công cụ của thị trường tài chính phái sinh?

_ Hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi; hợp đồng tương lai; hợp đồng quyền chọn.

Các hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi.

Hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng giao ngay.

Hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng hoán đổi; hợp đồng tương lai.

Bản kê các công việc dự tính doanh nghiệp cần phải làm trong một khoảng thời gian xác định?

Chiến lược

Chính sách

Kế hoạch

Mục tiêu

Bản kê những công việc dự tính phải làm trong một khoảng thời gian xác định?

Dự án

Kế hoạch

Quy tắc

Thủ tục

Bạn lựa chọn phương án nào?

_ Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức

Chỉ cầngiáo dục đạo đức, không cần giáo dục ý thức pháp luật

Chỉ cần giáo dục ý thức pháp luật, không cần giáo dục đạo đức

Không cần phải giáo dục đạo đức.

Ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao có quyền cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất trong các khu vực này?

Đúng

Sai

Bản sắc dân tộc thể hiện :

_ Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của xã hội

Trong đời sống văn hoá, tinh thần của xã hội

Trong đời sống vật chất của xã hội

Bản sắc văn hóa là khái niệm dùng để chỉ:

Các yếu tố văn hóa phân biệt chủ thể văn hóa ở các cấp độ khác nhau.

Mọi yếu tố văn hóa.

Văn hóa của một cộng đồng.

Văn hóa của một tộc người.

Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày:

_ 24-2-1930.

20-2-1930.

22-2-1930.

24-3-1930

Bằng cách nào có thể kiểm soát được tâm lý tốt nhất ?

Bằng sự can thiệp thích hợp.

Cải thiện mục tiêu, lý tưởng và chất lượng cuộc sống

Cần sự giúp đỡ của người ngoài cuộc.

Tin tưởng vào tâm linh.

Bao cấp qua chế độ tem phiếu là :

nhà nước quy định 1 phần các chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho mọi người qua hình thức tem phiếu

nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng chỉ giành riêng cán bộ qua hình thức tem phiếu

Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu

nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho giành riêng công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu

Bao cấp qua giá là:

_ Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng với giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Bảo lãnh tài sản?

_ Là biện pháp bảo đảm đối nhân

Là biện pháp bảo đảm đối vật

Là biện pháp bảo đảm vừa có tính đối nhân và vừa có tính đối vật

Tất cả các phương án đều sai

Bảo lưu trật tự công cộng:

Thường được giải thích rõ trong pháp luật quốc gia.

Thường không được giải thích rõ bằngcác quy phạm pháp luật quốc gia mà phải xem xét thông qua các án lệ.

Trong một số trường hợp được giải thích rõ trong luật.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là chỉ bảo vệ quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ đó.

Đúng

Sai

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ là giống nhau.

Đúng

Sai

Bất kỳ quan hệ thương mại nào cũng là quan hệ thương mại có yếu tố nước ngoài, đúng hay sai?

Đúng

Sai

BCC là hình thức

Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng xây dưng – chuyển giao

Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao

BCR là gì?

_ Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án tại một thời điểm nhất định. Giá trị tương đương của dòng tiền thu và của dòng tiền chi được xác định với mức lãi suất là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được.

Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số dòng tiền thu trên dòng tiền chi.

Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án tại tương lai.

Chỉ tiêu BCR phản ánh tỷ số giá trị tương đương của dòng tiền thu và giá trị tương đương của dòng tiền chi của dự án.

Bên bán tài sản?

_ Là chủ sở hữu của tài sản

Chỉlà người được chủ sở hữu ủy quyền

Chỉ là người có quyền định đoạt tài sản của người khác theo quy định của pháp luật

Chỉ là người đang thực tế chiếm hữu tài sản

Bên cho thuê khoán có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê khoán khi?

_ Bên thuê khoán khai thác công dụng của tài sản thuê khoán không đúng mục đích

Bên cho thuê khoán cho người khác thuê lại tài sản thuê khoán với giá cao hơn

Bên cho thuê khoán có nhu cầu cần sử dụng tài sản thuê khoán

Tài sản thuê khoán bị tiêu hủy do sự kiện bất khả kháng

Bên có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm trong hợp đồng.

Đúng

Sai

Bên có nghĩa vụ được thực hiện nghĩa vụ?

_ Đúng thời hạn theo thỏa thuận

Bất cứ lúc nào nếu không thỏa thuận về thời hạn

Sau thời hạn

Trước thời hạn

Bên đề nghị giao kết hợp đồng chết?

_ Thì lời đề nghị vẫn có giá trị nếu bên đề nghị chết sau thời điểm bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

Thì giá trị của lời để nghị do bên được đề nghị quyết định

Thì lời đề nghị bị mất giá trị

Thì lời đề nghị vẫn có giá trị nếu bên đề nghị chết trước thời điểm bên được đề nghị trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng

Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà?

_ Có thể là bên thuê hoặc bên cho thuê trong trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

Chỉ là bên cho thuê

Chỉ là bên thuê

Phải có quyết định của Tòa án

Bên mua không phải chịu rủi ro đối với tài sản?

_ Tất cả các phương án đều sai

Trong hợp đồng bán tài sản với điều kiện chuộc lại

Trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần

Trong hợp đồng mua với điều kiện dùng thử

Bên nhận cầm đồ?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Là bên có quyền đối với nghĩa vụ được bảo đảm

Phải có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ

Phải có trụ sở đáp ứng yêu cầu luật định

Bên nhượng quyền chỉ được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền thương mại đã hoạt động được ít nhất 1 năm.

Đúng

Sai

Bên thế chấp?

_ Là chủ sở hữu của tài sản thế chấp

Là bên có nghĩa vụ được bảo đảm

Là người có đang quyền chiếm hữu, sử dụng tài sản thế chấp

Là người được chủ sở hữu ủy quyền định đoạt đối với tài sản

Bên vận chuyển tài sản có quyền từ chối?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Khi tài sản vận chuyển không có vận đơn kèm theo

Khi tài sản vận chuyển không đúng với loại tài sản đã thỏa thuận trong hợp đồng

Khi tài sản vận chuyển không rõ nguồn gốc xuất xứ

Bên vi phạm hợp đồng không được miễn trách nhiệm trong trường hợp nào sau đây?

Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng

Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên đó

Xảy ra sự kiện bất khả kháng

Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận

Bên vi phạm hợp đồng trong trường hợp sau sẽ được miễn trách nhiệm:

Hành vi vi phạm của 1 bên hoàn toàn do lỗi của bên kia

Tất cả các phương án đều đúng

Theo sự thỏa thuận của các bên

Xảy ra sự kiện bất khả kháng

Bí mật kinh doanh chỉ được pháp luật bảo hộ khi có hành vi xâm phạm xảy ra.

Đúng

Sai

Bí mật kinh doanh là thông tin có điều kiện sau:

Có khả năng áp dụng trong kinh doanh và khi được sử dụng sẽ tạo cho người nắm giữ thông tin đó có lợi thế hơn so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng thông tin đó

Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị tiết lộ và không dễ dàng tiếp cận được

Không phải là hiểu biết thông thường

Tất cả các phương án đều đúng

Biên giới quốc gia chỉ được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên trong mọi trường hợp.

Đúng

Sai

Biên giới quốc gia là ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia với lãnh thổ quốc tế trong một số trường hợp.

Đúng

Sai

Biện pháp cạnh tranh giữa các ngành là:

Cải tiến kỹ thuật, hiện đại hóa sản xuất trong nội bộ từng ngành.

Giảm giá trị thị trường của hàng hoá.

Nâng cao cấu tạo hữu cơ của tư bản trong ngành.

Tự do di chuyển tư bản từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao hơn.

Biện pháp dân sự chỉ được áp dụng để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ khi trước đó đã áp dụng biện pháp xử lý hành chính.

Đúng

Sai

Biện pháp đặt cọc?

_ Để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng và/hoặc bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng

Chỉ để bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng

Chỉ để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng

Tất cả các phương án đều sai

Biện pháp hiệu quả để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là xây dựng thị trường kinh doanh vận tải đường sắt cạnh tranh.

Đúng

Sai

Biện pháp khẩn cấp tạm thời được áp dụng ngay cả khi Tòa án chưa thụ lý đơn yêu cầu.

Đúng

Sai

Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ áp dụng đối với hoạt động nhập khẩu.

Đúng

Sai

Biện pháp kiểm soát hàng hóa tại biên giới chỉ là biện pháp xử lý có tính chất tạm thời.

Đúng

Sai

Biện pháp nào không phải là biện pháp giải quyết tranh chấp trong ASEAN theo nghị định thư của hiến chương ASEAN về cơ chế giải quyết tranh chấp trong ASEAN?

Môi giới

Tham vấn

Tòa án

Trung gian

Biện pháp ngăn chặn và biện pháp khẩn cấp tạm thời khi xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có thể được áp dụng đồng thời bởi một chủ thể xử lý.

Đúng

Sai

Biện pháp tác động của nhà nước là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên:

Biện pháp cưỡng chế mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với các chủ thể vi phạm pháp luật.

Biện pháp tác động mà nhà nước dự kiến sẽ áp dụng đối với những chủ thể có thành tích trong hoạt động nhất định hoặc chủ thể vi phạm pháp luật.

Các điều kiện, hoàn cảnh có thể xảy ra trong cuộc sống mà con người sẽ gặp phải và cần phải xử sự theo quy định của pháp luật.

Quy tắc xử sự hay cách xử sự cho chủ thể khi ở vào điều kiện, hoàn cảnh nhất định.

Biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta là:

Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội

Đổi mới toàn diện hệ thống chính trị phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân

Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế

Sửa đổi hiến pháp, xây dựng lại hệ thống pháp luật

Biểu hiện ảnh hưởng của văn hóa phương Tây trong lĩnh vực giáo dục là ?

Cả 3 phương án đều đúng.

Sự xuất hiện các trường học.

Sự xuất hiện các Viện nghiên cứu.

Sự xuất hiện của các tri thức khoa học kỹ thuật.

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản?

Cả 3 phương án đều đúng.

Quy luật lợi nhuận bình quân.

Quy luật lợi nhuận độc quyền.

Quy luật lợi nhuận siêu ngạch.

Biểu hiện hoạt động của quy luật giá trị trong giai đoạn tự do cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản?

Quy luật cầu.

Quy luật cung.

Quy luật giá cả sản xuất.

Quy luật lợi nhuận bình quân.

Bộ : Pháp kinh” ở Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?

Nhà Chu

Nhà Hạ

Nhà Tần

Nhà Thương

Bộ luật gia Long chia hình phạt đồ làm mấy bậc?

_ 5 bậc

3 bậc

4 bậc

6 bậc

Bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà ra đời trên những cơ sở nào?

Những phán quyết của vua Hămmuraibi

Pháp điển hóa

Tất cả các phương án đều đúng

Thừa kế luật lệ của người xume, người Amôrit

Bộ luật kinh tế được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua năm?

1956

1976

1992

Chưa được xây dựng

Bộ luật nổi tiếngcủa Trung quốc phong kiến dưới triều đạinhà Đường là bộ luật nào?

Cửu chương luật

Đường luật sớ

Vính Huy

Vũ Đức

Bồi thường thiệt hại là một phương thức xử lí các hành vi vi phạm pháp luật đất đai.

Đúng

Sai

Bù trừ nghĩa vụ dân sự?

_ Là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ dân sự đối với trường hợp các nghĩa vụ của các bên cùng đến hạn và cùng là nghĩa vụ cùng loại

Chỉ được áp dụng khi có sự thỏa thuận

Là thay thế nghĩa vụ

Tất cả các phương án đều sai

Bữa ăn của người Việt Nam thể hiện tính:

Biện chứng.

Cả 3 phương án đều đúng.

Cộng đồng.

Tổng hợp.

Cánhân muốn trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật HN&GĐ phải thể hiện được ý chí tham gia vào quan hệ đó.

Đúng

Sai

Cá nhân có quyền sở hữu mọi tài sản không bị giới hạn về quy mô và số lượng

Đúng

Sai

Cá nhân có thể trở thành chủ thể của luật quốc tế trong một số trường hợp.

_ Sai

Đúng

Cá nhân đã thành niên gây thiệt hại?

_ Phải tự mình chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Cha mẹ phải bồi thường nếu cá nhân không có khả năng lao động

Phải tự bồi thường nếu có tài sản riêng

Phải tự bồi thường nếu đã đi làm và có thu nhập đủ nuôi sống bản thân

Cá nhân muốn trở thành thành viên hợp tác xã phải thỏa mãn điều kiện

Đủ 16 tuổi

Đủ 17 tuổi trở lên

Đủ 18 tuổi

Đủ 18 tuổi trở lên

Cả nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm đều là đối tượng được bảo hộ của quyền tác giả.

Đúng

Sai

Cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm:

_ 1975.

1930.

1945.

1954.

Các bài giảng của Hồ Chí Minhtại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

Bản án chế độ thực dân Pháp.

Con Rồng tre .

Đường kách mệnh.

V. I. Lênin và Phương Đông.

Các bên chấm dứt quan hệ ngoại giao sẽ đương nhiên làm chấm dứt quan hệ lãnh sự.

_ Sai

Đúng

Các bên sẽ chỉ soạn thảo điều ước quốc tế sau khi đã tiến hành đàm phán.

_ Sai

Đúng

Các bên tranh chấp chỉ được giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp do luật quốc tế quy định.

_ Sai

Đúng

Các bên tranh chấp có thể thỏa thuận chọn qui tắc tố tụng trọng tài ULCITRAL để giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế được không?

Không

Các biện pháp vệ sinh động vật, thực vật là gì?

Cắt giảm thuế quan

Cắt giảm trợ cấp của chính phủ

Tất cả các luật, nghị định, qui định, yêu cầu, thủ tục, kể cả tiêu chí sản phẩm cuối cùng đối với hàng hóa làm từ động vật, thực vật

Tự do hóa thương mại động vật, thực vật

Các cá nhân, tổ chức nào sau đây được coi là nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật Việt Nam

Doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh cá nhân

Liên hiệp hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã

Tất cả các phương án đều đúng

Các căn cứ làm phát sinh quyền sở hữu của chủ thể này cũng đồng thời là các căn cứ làm chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể khác

Đúng

Sai

Các căn hộ trong nhà chung cư là thuộc hình thức sở hữu chung hợp nhất không phân chia

Đúng

Sai

Các cấp quản trị trong doanh nghiệp gồm:

Cấp cao – Cấp thừa hành – Cấp thực hiện

Cấp cao – Cấp thực hiện – Cấp cơ sở

Cấp cao – Cấp trung gian – Cấp thừa hành – Cấp cơ sở

Cấp cao- Cấp trung gian – Cấp thừa hành

Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo chỉ tiêu công suất hoặc năng lực khai thác của dự án?

_ Tất cả các phương án

Chỉ tiêu công suất/năng lực khai thác

Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình

Các chỉ tiêu chính dùng để xác định tổng mức đầu tư theo thiết kế cơ sở của dự án?chọn câu trả lơi SAI

_ Đơn giá tổng hợp, hay đơn giá chi tiết

Định mức dự toán chi tiết

Đơn giá xây dựng chi tiết

Khối lượng công tá xây dựng

Các chủ thể sử dụng đất có mặt nớc nuôi trồng thuỷ sản thì phải thuê đất của Nhà nước.

Đúng

Sai

Các chủ thể tham gia thị trường mở bao gồm?

_ Ngân hàng Trung Ương, Các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng và các ngân hàng thương mại thành viên.

Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh với quy mô rất lớn.

Doanh nghiệp Nhà nước dưới hình thức các Tổng công ty.

Hộ gia đình.

Các chức năng chủ yếu của tín dụng ?

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Kiểm tra giám sát bằng tiền đối với các hoạt động kinh tế xã hội.

Tạo lập vốn cho nền kinh tế.

Tập trung và phân phối lại vốn, tài sản trên cơ sở có hoàn trả.

Các cơ chế của hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội?

Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân

Môi trường sống khác nhau của các cá nhân

Sự đa sắc tộc trong một quốc gia

Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật

Sự hiểu biết không đúng, không chính xác các quy tắc, yêu cầu của chuẩn mực pháp luật – Cơ chế về mối quan hệ nhân quả giữa các hành vi sai lệch chuẩn mực pháp luật của cá nhân

Các cơ quan quản lý Nhà nớc cần phải hạn chế không cho các ngân hàng nắm giữ một số loại tài sản có nào đó nhằm mục đích?

_ Để tạo ra môi trờng cạnh tranh bình đẳng trong nền kinh tế và sự an toàn, hiệu quả kinh doanh cho chính bản thân các ngân hàng này.

Để các ngân hàng tập trung vào các hoạt động truyền thống.

Để giảm áp lực cạnh tranh giữa các trung gian tài chính trong một địa bàn.

Để hạn chế sự thâm nhập quá sâu của các ngân hàng vào các doanh nghiệp.

Các con đường hình thành vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền:

Độc quyền hành chính

Độc quyền tự nhiên

Tất cả các phương án

Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền; tập trung kinh tế

Các công cụ tài chính bao gồm?

_ Các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Các loại giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

Cổ phiếu ưu đãi và phiếu nợ chuyển đổi.

Thương phiếu và những bảo lãnh của ngân hàng (3nk’s Acceptances).

Các đặc điểm của hoạt động đầu tư?

_ Tất cả các phương án

Hoạt động đầu tư diễn ra trong một quá trình; Chi phí vận hành, khai thác đối tượng đầu tư không nhỏ.

Thời gian của quá trình đầu tư dài (≥ 1 năm), thậm chí kéo dài nhiều năm.

Vốn đầu tư thường lớn, thậm chí rất lớn; Rủi ro

Các đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn?

Được hình thành trên cơ sở những điều kiện sinh hoạt vật chất nhất định

Là lối sống mang tính cộng đồng xã hội rất cao

Phong cách giao tiếp, ứng xử mang tính chân tình, cởi mở, chan hòa là một đặc trưng cơ bản của lối sống nông thôn.

Tất cả các phương án đều đúng

Các dấu hiệu của quá trình đô thị hóa ở Việt Nam

Kinh tế vượt trội hơn so với nông thôn

Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị

Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng

Tỷ lệ dân cư đô thị thường xuyên tăng – Số lượng các thành phố, thị xã, thị trấn ( lớn, vừa và nhỏ) trong mạng lưới đô thị cũng tăng lên đáng kể cùng với sự phát triển kinh tế xã hội ở đô thị

Văn hóa đô thị đa dạng, phong phú

Các định hướng ngắn hạn có tính chất hoạt động cụ thể, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:

Dự án

Kế hoạch

Mục đích

Mục tiêu

Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đang lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.

Đúng

Sai

Các doanh nghiệp tập trung kinh tế có thị phần kết hợp từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì khi tiến hành tập trung kinh tế phải thực hiện công việc gì?

Bị cấm, không được tập trung kinh tế

Được tự do thực hiện

Phải nộp hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ

Phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành tập trung kinh tế

Các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm thực hiện hành vi nào sau đây?

Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng

Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

Lợi dụng vị trí thống lĩnh để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng

Thỏa thuận nhằm loại bỏ thị trường các doanh nghiệp ngoài nhóm

Các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp phải được đăng ký bảo hộ.

Đúng

Sai

Các đối tượng không thể trở thành thành viên hợp tác xã

Cá nhân

Hộ gia đinh

Người nước ngoài

Pháp nhân

Các giải pháp để tài trợ thâm hụt Ngân sách Nhà nước bao gồm?

_ Tăng thuế, phát hành tiền và trái phiếu Chính phủ để vay tiền dân cư.

Phát hành tiền, tăng thuế thu nhập cá nhân và phát hành trái phiếu Chính phủ.

Tăng thuế, tăng phát hành tiền và vay nợ nước ngoài.

Tăng thuế, tăng phát hành trái phiếu Chính phủ và Tín phiếu Kho bạc.

Các hành vi nào là bị cấm đối với Doanh nghiệp?

Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung, hồ sơ đăng kí kinh doanh hoặc không kịp thời với những thay đổi của hồ sơ đăng kí kinh doanh

Không đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho khách hàng

Sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ không theo đúng chất lượng và số lượng

Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật qui định

Các hình thức chính thể trong kiểu nhà nước chủ nô ở phương Tây?

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Cộng hòa quý tộc chủ nộ

Cộng hòa quý tộc chủ nộ- Cộng hòa dân chủ chủ nô- Quân chủ chuyên chế chủ nô

Quân chủ chuyên chế chủ nô

Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Các hình thức công nhận quốc tế chủ yếu khác nhau ở thái độ của bên công nhận đối với bên được công nhận.

_ Đúng

Sai

Các hình thức thực hiện pháp luật?

Làm theo pháp luật

Thi hành pháp luật

Tuân theo pháp luật

Tuân theo pháp luật – Thi hành pháp luật

Vận dung pháp luật

Các hình thức tổ chức lấy tin?

Đi mua tin từ các trung tâm tư vấn về tin

Do các nhân viên và chuyên gia của bộ phận marketing

Sử dụng nội gián và các hội nghị, các tư liệu trên hội trường.

Tất cả các phương án..

Các khoản nợ được xem là “Nợ có vấn đề” là các khoản nợ:

_ Không thu hồi được đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi theo thoả thuận trong HĐTD (từ nhóm 2 đến nhóm 5).

Các khoản “nợ xấu” (từ nhóm 3 đến nhóm 5).

Các khoản nợ của các DN đã phá sản.

Các khoản nợ nhóm 1.

Các khoản nợ phát sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ.

Đúng

Sai

Các khoản thu nào dưới đây được coi là thu không thường xuyên của Ngân sách Nhà nước Việt Nam?

_ Tất cả các phương án đều sai.

Thu từ sở hữu tài sản và kết dư ngân sách năm trước.

Thuế lạm phát, thuê thu nhập cá nhân và thu từ các đợt phát hành công trái.

Thuế thu nhập cá nhân và các khoản viện trợ không hoàn lại.

Các loại chuẩn mực bất thành văn?

Chuẩn mực đạo đức

Chuẩn mực phong tục tập quán

Chuẩn mực thẩm mỹ

Tất cả các phương án đều đúng.

Các loại nhiễu trong thông tin?

Nhiễu ngữ nghĩa

Nhiễu vật lý

Nhiễu vật lý, nhiễu ngữ nghĩa, nhiễu thực dụng

Tất cả các phương án đều đúng

Các loại uy tín của giám đốc doanh nghiệp?

Tất cả các phương án.

Uy tín lãnh đạo

Uy tín quyền lực, uy tín cá nhân.

Uy tín tập thể

Các lý thuyết của trường phái thành Viene (Áo) là?

_ Ích lợi – giới hạn và giá trị – giới hạn

Giá trị – giới hạn

Năng suất – giới hạn

Tất cả các phương án đều đúng

Các ngân hàng thương mại cổ phần:

_ Chỉ được phép kinh doanh chứng khoán một cách gián tiếp thông qua việc thành lập các công ty chứng khoán hạch toán độc lập như một công ty con của ngân hàng.

Được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán nếu đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn.

Không được phép kinh doanh chứng khoán dưới mọi hình thức.

Không được phép trực tiếp kinh doanh chứng khoán nếu không đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn.

Các nghĩa vụ của cá nhân chấm dứt khi người đó bị Tòa án tuyên bố mất tích

Đúng

Sai

Các nguồn dưới đây, nguồn nào không thể hình thành tài sản của hợp tác xã?

Vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên

Vốn huy động của thành viên, hợp tác xã thành viên và vốn huy động khác

Vốn huy động từ phát cổ phần

Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là nguồn của luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế là quy phạm mệnh lệnh.

_ Đúng

Sai

Các nguyên tắc cơ bản của QTKD không bao gồm:

Hiệu quả

Kết hợp hài hoà các loại lợi ích

Tâm lý khách hàng

Tuân thủ pháp luật và thông lệ kinh doanh

Các nguyên tắc cơ bản ra quyết định?

Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.

Nguyên tắc về định nghĩa; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự đồng nhất.

Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự công bằng; Nguyên tắc về định nghĩa.

Nguyên tắc về sự đồng nhất; Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ; Nguyên tắc về sự công bằng.

Các nhà nước phương Đông cổ đại theo hình thức chính thể nào?

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Cộng hòa quý tộc chủ nô

Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Quân chủ lập hiến

Các nhận định nào là đúng ?

Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì, kỹ thuật lập pháp chuẩn xác, từ ngữ rõ ràng, trong sáng

Pháp luật La Mã điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, phổ biến, đặc biệt lá các quan hệ trong lĩnh vực dân sự

Pháp luật La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển

Tất cả các phương án đều đúng .

Các nhận định nào là đúng ?

Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau

Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau. Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đềulà pháp luật đặc quyền

Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đềulà pháp luật đặc quyền

Tất cả các nhà nước phong kiến đều được hình thành từ nhà nước chiếm hữu nô lệ.

Các nhận định nào là sai?

Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế – Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyềnkhông nắmgiữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước

Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế.

Thời hiện đại, nhà nước tư sản thực hiệnchức năng quản lí kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động bình thường cho cơ chế thị trường tư bản chủ nghĩa

Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chức năng của nhà nước tư sản thời cận đại

Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyềnkhông nắmgiữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước

Các nhận định nào sau đây đúng?

Luật pháp ATen chưa có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý

Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm

Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao

Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao. Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính cơ động xã hội?

Giới tính

Tất cả các phương án đều đúng

Thâm niên nghề nghiệp

Trình độ học vấn

Các nhân tố qui định những nét đặc thù của lối sống đô thị Việt Nam hiện nay:

Điều kiện kinh tế – xã hội

Là sự biến đổi cơ cấu xã hội – nghề nghiệp của cư dân đô thị

Sự chuyển đổi định hướng giá trị của các nhóm xã hội

Tất cả các phương án đều đúng

Các NHTM có thể vay và cho vay lẫn nhau thông qua thị trường nào?

_ Thị trường liên ngân hàng.

Thị trường ngoại hối.

Thị trường tài chính.

Thị trường vốn.

Các NHTM phải nghiên cứu đặc điểm của đối tượng vay vốn và mục đích vay vốn của các doanh nghiệp là để?

_ Có biện pháp tính toán, xác định thời hạn và mức vay phù hợp, quản lý tiền cho vay đúng mục đích.

Để tiến hành thu nợ gốc và lãi đúng hạn.

Để xác định mức lãi suất cho vay hợp lý.

Kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

Các nước thành viên WTO tham gia các hiệp định thương mại nhiều bên của WTO như thế nào?

Bắt buộc

Bắt buộc đối với một số hiệp định này, không bắt buộc đối với một số hiệp định khác

Bắt buộc đối với một số thành viên này, không bắt buộc đối với một số thành viên khác

Tự nguyên và thường phải thông qua đàm phán

Các phẩm chất của ý chí bao gồm:

Tất cả các phương án đều đúng

Tính độc lập

Tính mục đích

Tính quyết đoán

Các phương pháp ra quyết định?

Ra quyết định khi có đủ thông tin

Ra quyết định khi có ít thông tin

Ra quyết định khi có quá ítthông tin (hoặc không có thông tin)

Tất cả các phương án đều đúng

Các phương pháp thu thập thông tin trong điều tra xã hội học là?

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Phương pháp phân tích tài liệu

Phương pháp quan sát

Tất cả các phương án đều đúng

Các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại bao gồm:

Tất cả các phương án đều đúng

Tòa án

Trọng Tài

Trung gian – Hòa giải

Các quy phạm pháp luật hôn gia đình thường ít có chế tài kèm theo.

Đúng

Sai

Các quyền của nhà đầu tư:

Quyền chuyển nhượng , điều chỉnh vốn hoặc dự án đầu tư

Quyền mua ngoại tệ

Quyền tiếp cận các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư, các dữ liệu của nền kinh tế quốc dân.

Tất cả các phương án đều đúng

Các thành viên WTO cam kết với Việt Nam như thế nào về hàng may mặc nhập khẩu từ Việt Nam?

Áp dụng biện pháp tự vệ đặc biệt

Áp dụng hạn ngạch

Không áp dụng hạn ngạch

Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nào có thể được thực hiện?

Thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng

Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư

Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thỏa thuận

Thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Các tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu t thì đợc quyền lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền hoặc thuê đất để sử dụng.

Đúng

Sai

Các tổ chức kinh tế sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp đều được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đúng

Sai

Các tổ chức, cá nhân nớc ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt nam có nhu cầu nhà ở thì được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Đúng

Sai

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất nếu thiếu vốn thì được quyền thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuê tại Ngân hàng để vay vốn.

Đúng

Sai

Các tranh chấp liên quan đến cách xác định, quy chế pháp lý các vùng biển bắt buộc phải giải quyết tại Tòa luật biển quốc tế.

_ Sai

Đúng

Các trường hợp để đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu IRR?

_ 2 trường hợp sau:- Nếu IRR ≥ i (i là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) thì có thể đánh giá rằng dự án đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.- Nếu IRR < i thì có thể đánh giá rằng dự án không đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ không mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.

– Nếu IRR < i thì có thể đánh giá rằng dự án không đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ không mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.

– Nếu IRR ≥ i (i là suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được) thì có thể đánh giá rằng dự án đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.

Không có trường hợp nào

Các tuyên bố chính trị mặc dù không có giá trị pháp lý ràng buộc nhưng có thể là cơ sở hình thành nên các điều ước quốc tế.

_ Đúng

Sai

Các ý kiến của bên thứ ba có giá trị pháp lý ràng buộc với các bên.

_ Sai

Đúng

Các yếu tố ảnh hưởng tới sự hình thành lối sống nông thôn

Cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi

Địa bàn cư trú nông thôn

Khoa học – kỹ thuật

Lao động nghề nông

Lao động nghề nông – Địa bàn cư trú nông thôn

Các yếu tố cấu thành đô thị?

Dân cư đô thị

Kinh tế – xã hội

Môi trường xã hội đô thị

Yếu tố không gian vật chất

Yếu tố không gian vật chất – Kinh tế, xã hội

Cách hiểu nào không phù hợp với tính lựa chọn của tri giác.

Con người chủ động lựa chọn đối tượng tri giác.

Sự lựa chọn đối tượng tri giác còn phụ thuộc vào yếu tố khách quan.

Tất cả các phương án đều đúng

Thể hiện tính tích cực của con người trong tri giác.

Cách mạng tư sản thời cận đại được tiến hànhdưới các hình thức nào?

Chiến tranh giải phóng dân tộc

Chiến tranh nhân dân

Diễn biến hòa bình

Nội chiến

Nội chiến – Chiến tranh giải phóng dân tộc – Chiến tranh nhân dân

Cách tính suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được?

_ Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq) cộng thêm một mức lãi suất dự phòng rủi ro trong quá trình huy động vốn cho dự án (ir).

Không có phương án nào đúng

Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq)

Suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được (i) thường được xác định trên cơ sở tính bình quân gia quyền các chi phí sử dụng vốn của các nguồn vốn tài trợ tài chính cho dự án theo quyền số là tỷ trọng của từng nguồn vốn trong tổng vốn đầu tư dự án (ibq) cộng thêm một mức lãi suất chủ đầu tư ấn định cho dự án (ii).

Cái gì không phải là đối tượng điều chỉnh của pháp luật?

Quan hệ xã hội

Qui luật của tự nhiên

Qui luật của tự nhiên – Tâm linh – Thiên nhiên

Tâm linh

Thiên nhiên

Cái gì không phải là nguồn của pháp luật?

Nghị quyết của Đảng

Tập quán pháp

Tiền án lệ

Văn bản qui phạm pháp luật

Cái gì là nguồn của pháp luật

_ Tập quán pháp – Tiền án lệ

Nghị quyết của Đảng

Tập quán pháp

Tiền án lệ

Văn kiện của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Cầm giữ tài sản?

_ Là biện pháp có tính chất đối kháng luật định cho phép bên có quyền bị vi phạm được áp dụng đối với bên vi phạm nghĩa vụ

Chỉ được áp dụng trong biện pháp cầm cố tài sản

Là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tất cả các phương án đều sai

Cấm tập trung kinh tế nếu thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm bao nhiều % trên thị trường liên quan?

50%

55%

60%

65%

Cân bằng tổng quát là sự cân bằng giữa giá hàng và chi phí sản xuất. Sự cân bằng này được thực hiện qua sự dao động của cung – cầu. Đó là quan điểm của:

_ L. Walras

A.Marshall

J.B.Clark

Karl Menger

Cán bộ quản lí nhà nớc về đất đai có hành vi vi phạm thì chịu trách nhiệm kỷ luật đối với hành vi vi phạm.

Đúng

Sai

Cán cân thanh toán quốc tế là Bảng tổng hợp?

_ Không có phương án đúng.

Các khoản thu và chi giữa các tổ chức và cá nhân là người không cư trú trong một thời kỳ nhất định.

Đối chiều và so sánh những khoản tiền thu được từ nước ngoài với những khoản tiền chi trả trong nước trong một khoảng thời gian nhất định.

Tất cả các giao dịch kinh tế tài chính giữa một nước với một nước khác trong một khoảng thời gian nhất định.

Căn cứ áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại?

Có hành vi vi phạm hợp đồng

Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại.

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm

Căn cứ áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng?

Có hành vi vi phạm hợp đồng

Có hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm

Căn cứ áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng?

Có hành vi vi phạm hợp đồng

Có hành vi vi phạm hợp đồng và có thỏa thuận phạt trong hợp đồng

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại

Có hành vi vi phạm hợp đồng, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại và lỗi của bên vi phạm

Căn cứ để tính mức bồi thường là dựa trên mức lợi nhuận mà bên xâm phạm thu được cộng với mức thiệt hại mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bị mất.

Đúng

Sai

Căn cứ được sử dụng để phân biệt thị trường vốn và thị trường tiền tệ là?

_ Thời hạn chuyển giao vốn và mức độ rủi ro.

Các chủ thể tham gia và lãi suất.

Công cụ tài chính được sử dụng và lãi suất.

Thời hạn, phương thức chuyển giao vốn và các chủ thể tham gia.

Căn cứ ly hôn chỉ dựa vào bản chất quan hệ hôn nhân.

Đúng

Sai

Căn cứ ly hôn dựa vào lỗi của vợ chồng.

Đúng

Sai

Căn cứ ly hôn được áp dụng cho cả hai trường hợp ly hôn do thuận tình và ly hôn do một bên yêu cầu.

Đúng

Sai

Căn cứ ly hôn không áp dụng cho trường hợp ly hôn do thuận tình.

_ Đúng

Sai

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Có hành vi vi phạm hợp đồng

Có thiệt hại thực tế

Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại

Tất cả các phương án đều đúng

Căn cứ vào đối tượng đầu tư, có các loại đầu tư- Đầu tư vào đối tượng vật chất (đầu tư phát triển).- Đầu tư vào đối tượng tài chính (đầu tư tài chính).

_ Tất cả các phương án

Đầu tư vào đối tượng tài chính (đầu tư tài chính).

Đầu tư vào đối tượng vật chất (đầu tư phát triển).

Căn cứ vào hồ sơ dự án, có những loại dự án đầu tư xây dựng nào?

_ Dự án tiền khả thi / Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng: Dự án đầu tư xây dựng sơ bộ, mức độ chi tiết không cao; Dự án khả thi / Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng

Dự án khả thi và dự án tiền khả thi.

Dự án sử dụng vốn ngân sách và dự án sử dụng nguồn vốn khác

Tất cả các phương án

Căn cứ vào sự phụ thuộc lẫn nhau về hiệu lực giữa các quan hệ hợp đồng, có thể phân loại thành:

Hợp đồng chính, Hợp đồng phụ

Hợp đồng có đền bù, hợp đồng không đền bù

Hợp đồng song vụ, đơn vụ

Hợp đồng vì lợi ích các bên và hợp đồng vì bên thứ ba

Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng Séc, các loại Séc được sử dụng trong thanh toán là:

_ Séc đích danh và Séc vô danh.

Séc chuyển khoản và Séc ký danh.

Séc tiền mặt và Séc chuyển khoản.

Séc vô danh, Séc chuyển khoản.

Căn cứ vào tính chất và mức độ can thiệp của công quyền vào đời sống kinh tế, người ta chia thị trường thành các hình thái:

Cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo

Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết

Cạnh tranh tự do và cạnh tranh có sự điều tiết và cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh không hoàn hảo

Tất cả các phương án đều sai

Cạnh tranh bao gồm những đặc trưng sau:

Cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thểkinh doanh

Cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa các doanh nghiệp

Mục đích của các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh là cùng tranh giành thị trường mua hoặc bán sản phẩm

Tất cả các phương án đều đúng

Cạnh tranh không lành mạnh là:

Cạnh tranh dựa vào kẽ hở của luật pháp

Cạnh tranh giữa các ngành

Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Cạnh tranh không hoàn hảo

Cấp hành chính huyện lần đầu tiên xuất hiện ở triều đại phong kiến nào?

_ Nhà Li-Trần

Nhà Đinh

Nhà Hậu Lê

Nhà Hồ

Câu hỏi đóng trong quá trình xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?

Là câu hỏi chưa có phương án trả lời,, người được hỏi phải tự đưa ra ý kiến riêng của mình

Là câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời để cho người được hỏi lựa chọn.

Là câu hỏi là loại câu hỏi đưa ra nội dung cụ thể để nhằm kiểm tra tính trung thực của người được hỏi.

Là câu hỏi mà người hỏi phát phiếu để cho người được hỏi trả lời

Câu hỏi mở khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học?

Là loại câu hỏi chưa có phương án trả lời, người hỏi phải đưa ra phương án riêng của mình

Là loại câu hỏi có liệt kê sẵn các phương án trả lời khác nhau để người trả lời tự lựa chọn phương án riêng của mình

Là loại câu hỏi đã liệt kê sẵn phương án trả lời

Là loại câu hỏi được đưa ra nội dung và có gợi ý trả lời

Câu nào là câu đúng trong các câu sau

Công ty cổ phần có thể chuyển sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).

Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần.

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi sang công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên ).

Tất cả các phương án đều đúng

Câu nào sau đây khác tiêu chí phân loại cạnh tranh:

Cạnh tranh độc quyền

Cạnh tranh giữa những người bán với nhau

Cạnh tranh hoàn hảo

Cạnh tranh không hoàn hảo

Câu nào sau đây không phải là cách phân loại khách hàng theo quy mô?

Cá nhân

Hộ gia đình

Khách hàng thực tế

Tập thể

Câu nào sau đây không phải là nội dung của quy luật giá trị:

Cung và cầu cắt nhau sẽ xác định được giá và sản lượng cân bằng

Giá cả có thể bằng giá trị

Giá cả có thể cao hơn giá trị

Giá cả có thể thấp hơn giá trị

Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường?

Cạnh tranh giữa các ngành

Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Cạnh tranh hoàn hảo

Cạnh tranh trong nội bộ ngành

Câu nào sau đây là cách phân loại cách phân loại cạnh tranh căn cứ vào tính chất cạnh tranh?

Cạnh tranh giữa các ngành

Cạnh tranh giữa người mua và người bán

Cạnh tranh hoàn hảo

Cạnh tranh trong nội bộ ngành

Câu nói : “Giá trị hàng hóa chính là sự phản ánh giá trị của tiền tệ, cũng như ánh sáng của mặt trăng phản chiếu ánh sáng của mặt trời vậy” là của:

_ W.Petty

A.Smith

D.Ricardo

J.B.Say

Câu nói “Bạo động tắc tử” là của ai:

_ Phan Chu Trinh

Hoàng Hoa Thám

Nguyễn Thái Học

Phan Bội Châu

Câu nói “ở những nơi chế độ sở hữu tư nhân thống trị thì tất cả của cải vật chất chỉ rơi vào tay một số ít người mà thôi”

_ Thomas More

C. Fourier

S. Simon

T. Campanenlla

Câu nói sau của ai? “Tất cả các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp”:

Của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Của C.Mác.

Của V.I.Lênin.

CủaPh.Ăngghen.

Cấu tạo hữu có của tư bản là:

Cấu tạo giá trị của tư bản (c/v) trong chừng mực nó do cấu tạo kỹ thuật của tư bản quyết định và phản ánh những biến đổi của cấu tạo kỹ thuật đó.

Cấu tạo giá trị của tư bản.

Cấu tạo kỹ thuật của tư bản.

Cấu tạo vật chất của tư bản.

Cấu trúc của qui phạm pháp luật gồm những gì?

_ Phần giả định, phần nội dung qui định và phần chế tài.

Các chế định pháp luật.

Phần mở đầu, phần nội dung chính và phần kết luận.

Cấu trúc hệ thống ngân hang Việt Nam hiện nay có các chủ thể nào?

_ Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức hoạt động ngân hàng

Doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước

Ngân hàng thương mại

Câu tục ngữ: “Giận cá chém thớt” thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm?

Quy luật di chuyển;

Quy luật lây lan;

Quy luật pha trộn;

Quy luật tương phản.

CEPT là gì?

Cộng đồng văn hóa-xã hội ASEAN

Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung dành cho khu vực thương mại tự do ASEAN

Khu vực đầu tư ASEAN

Khu vực mậu dịch tự do ASEAN

Cha dượng, mẹ kế có quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đối với con riêng của vợ hoặc của chồng mình.

Đúng

Sai

Cha mẹ bị hạn chế quyền của cha mẹ đối với con vẫn phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Đúng

Sai

Cha mẹ có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do hành vi của con chưa thành niên gây ra.

_ Đúng

Sai

Cha mẹ có quyền định đoạt tài sản riêng của con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.

Đúng

Sai

Cha mẹ là giám hộ đương nhiên của con chưa thành niên

Đúng

Sai

Cha mẹ là người đương nhiên quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên

Đúng

Sai

Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt áp dụng trong các trường hợp sau:

Hoạt động của tổ chức tín dụng trở lại bình thường

Tất cả các phương án

Tổ chức tín dụng không khôi phục được khả năng thanh toán

Trong quá trình kiểm soát đặc biệt, tổ chức tín dụng được sáp nhập, hợp nhất vào một tổ chức tín dụng khác

Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự là:

_ Bao gồm tất cả các phương án

Là hành vi vi phạm nghĩa vụ

Là nghĩa vụ chỉ được thực hiện một phần khi đến hạn

Là nghĩa vụ chưa được thực hiện khi đến hạn

Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận ……… nội dung của đề nghị.

Một phần

Một phần hoặc toàn bộ

Rõ ràng

Toàn bộ

Chế định nào sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại?

Hàng hải – thương mại

Hôn nhân – gia đình

Mua bán, trao đổi hàng hóa

Ngân hàng

Chế độ “tỉnh điền” thời Trung Hoa cổ đại là?

_ Đất đai vừa có đất công, vừa có đất tư

Chỉ có đất tư

Đất đai của quan lại

Toàn bộ đất đai là của chung

Chế độ bao cấp được biểu hiện dưới các hình thức nào:

Bao cấp qua chế độ tem phiếu

Bao cấp qua giá

Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách

Tất cả các phương án đều đúng.

Chế độ tài sản theo thỏa thuận bắt đầu có hiệu lực từ khi hai bên nam nữ được đăng ký kết hôn.

Đúng

Sai

Chế độ tài sản theo thỏa thuận chỉ được áp dụng khi hai bên xác lập trước khi kết hôn

Đúng

Sai

Chế độ tài sản theo thỏa thuận có thể bị coi là vô hiệu.

Đúng

Sai

Chế độ tài sản theo thỏa thuận có thể sửa đổi nội dung giống như chế độ tài sản theo luật định.

Đúng

Sai

Chế độ tài sản theo thỏa thuận không được sửa đổi, bổ sung.

Đúng

Sai

Chế độ tỷ giá thả nổi là chế độ tỷ giá hối đoái mà ở đó mối tương quan về giá giữa các đồng tiền được xác định trên cơ sở?

_ Tất cả các phương án đều sai.

Cầu tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.

Cung cầu tiền tệ nhưng chịu sự quản lý điều tiết của Nhà nước.

Cung tiền tệ, không chịu bất kỳ một sự quản lý điều tiết của Nhà nước.

Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Đúng

Sai

Chế tài nào không phải chế tài thương mại

Buộc bồi thường thiệt hại

Buộc thực hiện đúng hợp đồng

Buộc xin lỗi công khai

Phạt vi phạm

Chế tài phạt vi phạm được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng.

Đúng

Sai

Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong mọi trường hợp vi phạm hợp đồng.

Đúng

Sai

Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập ở:

_ Nhà số 5D, phố Hàm Long – Hà Nội?

Nhà số 5D phố Trần Hưng Đạo – Hà Nội ?

Nhà số 5D, phố Khâm Thiên – Hà Nội?

Nhà số 5D, phố Phạm Ngũ Lão – Hà Nội?

Chỉ có chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Đúng

Sai

Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với tài sản

Đúng

Sai

Chỉ có chủ sở hữu mới có quyền kiện đòi đối với tài sản

Đúng

Sai

Chỉ có điều ước quốc tế và tập quán quốc tế là nguồn của luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Chỉ có điều ước quốc tế và tập quán quốc tế mới có giá trị pháp lý ràng buộc.

_ Đúng

Sai

Chỉ có người thừa kế là cá nhân mới phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lạ

Đúng

Sai

Chỉ có quốc gia ven biển mới được quyền khai thác cá tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

_ Sai

Đúng

Chỉ có quyền tài sản của quyền tác giả mới là đối tượng của các giao dịch như để thừa kế, chuyển nhượng, chuyển quyền sử dụng.

Đúng

Sai

Chỉ có Tòa án mới có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đúng

Sai

Chỉ có trẻ em mới được nhận làm con nuôi.

Đúng

Sai

Chỉ có vợ chồng mới có quyền lập di chúc chung

_ Đúng

Sai

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ vô thời hạn.

Đúng

Sai

Chỉ dẫn địa lý không là đối tượng được chuyển nhượng và chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu công nghiệp.

Đúng

Sai

Chỉ được áp dụng biện pháp xử lý hình sự khi chủ thể đã bị xử lý vi phạm hành chính trước đó.

Đúng

Sai

Chỉ khi hai bên nam nữ kết hôn mới có thể được coi là một quan hệ hôn nhân.

 

Đúng

Sai

Chi nhánh của pháp nhân cũng có tư cách pháp nhân

Đúng

Sai

Chi nhánh của pháp nhân nước ngoài và văn phòng đại diện của pháp nhân nước ngoài tại Việt Nam:

Có điểm khác nhau cơ bản là, chi nhánh của pháp nhân nước ngoài được giao dịch hợp đồng nhằm mục đích sinh lợi, trong khi đó văn phòng đại diện thì không có quyền này.

đều được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.

đều không được kinh doanh sinh lợi tại Việt Nam.

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập với tổ chức luật sư nước ngoài.

Đúng

Sai

Chi phí bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê khoán?

_ Do bên thuê khoán phải trả

Do bên cho thuê khoán phải trả

Do bên thuê khoán và bên thuê khoán cùng chịu

Tất cả các phương án đều sai

Chi phí huy động vốn của Ngân hàng thương mại là chi phí?

_ NHTM trả cho khách hàng khi huy động tiền gửi.

Các NHTM thanh toán cho nhau khi vay vốn liên ngân hàng.

Khách hàng trả cho Ngân hàng thương mại khi vay tiền ngân hàng.

Ngân hàng thương mại vay Ngân hàng Trung ương.

Chi phí phá sản là……..

Là khoản tiền do Tòa án nhân dân quyết định để đăng báo, tạm ứng chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Là khoản tiền mà người yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp để Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật

Chi phí sử dụng vốn của dự án là gì?

_ Chi phí sử dụng vốn được đánh giá bằng chi phí cơ hội nghĩa là lợi ích bị bỏ qua do mất cơ hội đầu tư vốn tự có vào các hoạt động hay dự án đầu tư có khả năng sinh lời khác. Chi phí sử dụng vốn tự có được biểu hiện qua suất sinh lời tài chính của vốn chủ sở hữu do chủ đầu tư yêu cầu. Khi đầu tư bằng vốn vay nợ, chi phí sử dụng vốn vay được thể hiện ở mức lãi suất vay vốn mà các tổ chức tín dụng đòi hỏi.

Chi phí sử dụng vốn được đánh giá bằng chi phí cơ hội nghĩa là lợi ích bị bỏ qua do mất cơ hội đầu tư vốn tự có vào các hoạt động hay dự án đầu tư có khả năng sinh lời khác.

Chi phí sử dụng vốn tự có được biểu hiện qua suất sinh lời tài chính của vốn chủ sở hữu do chủ đầu tư yêu cầu. Khi đầu tư bằng vốn vay nợ, chi phí sử dụng vốn vay được thể hiện ở mức lãi suất vay vốn mà các tổ chức tín dụng đòi hỏi.

Không có phương án nào đúng

Chỉ ra đặc điểm về chính trị của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH?

Còn những tàn dư của tư tưởng và văn hoá của chế độ cũ.

Còn tồn tại giai cấp và đấu tranh giai cấp.

Còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu.

Còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế.

Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:

_ Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết

Dân tộc giải phóng

Đoàn kết dân tộc và thế giới

Thành lập chính quyền cách mạng

Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là.

_ Phát xít Nhật

Đế quốc Mỹ và tay sai

Thực dân Pháp

Thực dân pháp và Phát xít Nhật.

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng được công bố vào ngày tháng năm nào.

_ Ngày 22/12/1946.

Ngày 20/12/1946.

Ngày 22/12/1947

Ngày 24/12/1946.

Chỉ tiêu NAV(NAW) là gì?

_ Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng năm (NAV) tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).

Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều” là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng tháng tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).

Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng năm (NAV) của dự án.

Chỉ tiêu NAV hay chỉ tiêu “Hiện giá hiệu số thu chi san đều”, như ở chương 1 đã nêu, là chỉ tiêu phản ánh dòng lợi ích ròng bình quân đều hàng quý (NAV) tương đương với lợi ích ròng của dự án tại thời điểm hiện tại (NPV).

Chỉ tiêu tổng giá trị hiện tại thu nhập thuần của dự án (NPV) là gì?

_ Là hiệu số giữa hiệu giáthu nhập và hiệu giá chi phí đầu tư ban đầu của dự án trong toàn bộ thời gian khai thác của dự án

Là biểu thị sự hoàn trả vốn đã đầu tư

Là một chỉ tiêu cần thiêt và bắt buộc đối với tất cả các dự án đầu tư xây dựng

Tất cả các phương án

Chia, tách, tổ chức lại HTX là do cơ quan nào quyết định?

Ban chủ nhiệm HTX

Cơ quan ra quyết định thành lập HTX

Đại hội xã viên

Tòa án

Chiếc áo dài của người phụ nữ Việt Nam là sản phẩm của :

Sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và văn hóa phương Tây.

Sự tiếp thu văn hóa phương Tây.

Sự tiếp thu văn hóa Trung Hoa.

Sự tiếp thu văn hóa truyền thống.

Chiếc xích lô của người Việt Nam là sản phẩm của:

Sự kết hợp giữa xe đạp và xe tay.

Xe đạp.

Xe máy.

Xe tay.

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật là hành vi chiếm hữu không thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 183 BLDS 2005

Đúng

Sai

Chiếm hữu tài sản do người khác đánh rơi luôn là chiếm hữu hợp pháp

Đúng

Sai

Chiến lược và chiến thuật khác nhau ở điểm?

Chiến lược được lãn đạo cấp trung sử dụng và chiến thuật được lãnh đạo cấp cao sử dụng.

Chiến lược là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến thuật.

Chiến lược mang tính ngắn hạn còn chiến thuật mang tính dài hạn.

Chiến thuật là sự cụ thể hóa việc thực hiện chiến lược.

Chiết khấu hối phiếu về bản chất là hình thức tín dụng?

_ Do ngân hàng cấp cho người xuất khẩu

Do ngân hàng cấp cho người nhập khẩu

Do ngân hàng cấp cho người vận tải

Do ngân hàng cấp cho người xuất nhập khẩu

Chiết khấu thương phiếu có thể được hiểu là?

_ Một loại cho vay có bảo đảm, căn cứ vào giá trị thương phiếu với thời hạn đến ngày đáo hạn của thương phiếu đó.

Mua đứt thương phiếu đó hay một bộ giấy tờ có giá nào đó với lãi suất chiết khấu.

Ngân hàng cho vay căn cứ vào giá trị của thương phiếu được khách hàng cầm cố tại ngân hàng và ngân hàng không tính lãi.

Ngân hàng cho vay có cơ sở bảo đảm và căn cứ vào giá trị thương phiếu, với lãi suất là lãi suất chiết khấu trên thị trường.

Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:

_ Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến

. Dân chủ và dân tộc

Dân tộc và dân chủ mới

Thuộc địa nửa phong kiến

Chính phủ giải quyết các tranh chấp đấtđai có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Đúng

Sai

Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất đối với các tổ chức nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Đúng

Sai

Chính phủ nắm giữ quyền nào?

Cả ba quyền

Hành pháp

Lập pháp

Tư pháp

Chính quyền đô hộ thời Pháp thuốc trước năm 40 quản lý đến cấp

_ Huyện

Quận

Tất cả các cấp hành chính trên

Chính quyền độc lập tự chủ của người Việt ở thế kỉ X là

_ Chính quyền họ Khúc và họ Dương

Chính quyền Hai Bà Trưng

Chính quyền nhà nước Vạn Xuân

Tất cả các chính quyền trên

Chính sách cai trị của chính quyền đô hộ đối với Âu Lạc:

_ Tất cả các chính sách trên

Đồng hóa

Ràng buộc lỏng lẻo

Tăng cường bóc lột

Chính sách của Pháp đối với Đông Dương trong chiến tranh thế giới II làm cho:

Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Đông Dương và thực dân Pháp nổi lên gay gắt.

Nền kinh tế Đông Dương ngày càng phát triển

Nhân dân Đông Dương đỡ khổ hơn

Pháp và nhân dân Đông Dương hình thành liên kết “Phòng thủ chung Đông Dương”

Chính sách nào dưới đây không phải là chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã?

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Miễn thuế thu nhập và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế

Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới

Chính sách Tài khoá được hiểu là?

_ Là chính sách kinh tế vĩ mô nhằm ổn định và tăng trưởng nền kinh tế thông qua các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước.

Chính sách Tài chính Quốc gia.

Chính sách Tiền tệ mở rộng theo quan điểm mới.

Là bộ phận cấu thành chính sách Tài chính Quốc gia, có các công cụ Thu, Chi Ngân sách Nhà nước, và các công cụ điều tiết Cung và Cầu tiền tệ.

Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:

_ Kìm hãm và nô dịch về văn hóa

Phát triển nền văn hoá

Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển

Tự do nhân quyền.

Chịu rủi ro đối với tài sản mua bán?

_ Do bên mua phải chịu nếu đã nhận tài sản mua bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Do bên bán chịu

Do bên mua chịu

Do chủ sở hữu của tài sản phải chịu trong mọi trường hợp

Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của 6 tháng.

_ 6,15%

6%

6,6%

7,2%

Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của năm.

_ 12,68%

12%

12,5%

13,2%

Cho biết mức lãi suất 1% tháng (mức lãi suất thực của tháng). Xác định mức lãi suất thực của quý.

_ 3,03%

3%

3,09%

3,3%

Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của 6 tháng.

_ 5,11%

6%

7,2%

8,4%

Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của năm.

_ 10,47%

11,5%

12%

13,12%

Cho biết mức lãi suất 10% năm, ghép lãi theo tháng. Xác định mức lãi suất thực của tháng.

_ 0,83%

0,6%

0,65%

0,8%

Cho biết, trong số các diễn đạt sau đây, cách diễn đạt nào phản ánh sai nội dung của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối là:

Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản.

Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư được thực hiện bằng cách kéo dài ngày lao động.

Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư mang tính phổ biến trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản.

Phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư trong điều kiện thời gian lao động cần thiết không đổi.

Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:Gửi vayEUR 3,55 4,55VND 7,80 10,20Tỷ giá bán kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:

_ 29.709

28.824

29.460

29.698

Cho tỷ giá giao ngay EUR/VND: 28.592/29.223Lãi suất (%/năm) kỳ hạn 3 tháng:Gửi vayEUR 3,55 4,55VND 7,80 10,20Tỷ giá mua kỳ hạn 3 tháng của EUR/VND là:

_ 28.824

29.460

29.698

29.709

Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059Khách hàng bán 700 GBP, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu USD?

1.155,306

1.155,688

423,99

424,13

Cho tỷ giá giao ngay: USD/GBP = 0,6057 – 0,6059Khách hàng mua 1.000 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD?

_ .1.650,982

1.650,437

605,7

605,9

Cho tỷ giá giao ngay: USD/HKD = 7,7501 – 7,7507Khách hàng bán 800 USD, ngân hàng trả cho khách hàng bao nhiệu HKD?

_ 6.200,08

103,2165

103,2245

6.200,56

Cho tỷ giá giao ngay: USD/HKD = 7,7501 – 7,7507Khách hàng mua 2.000 USD thì phải trả cho ngân hàng bao nhiệu HKD?

_ 15.501,4

15.500,2

258,0412

258,0612

Cho tỷ giá: GBP/USD = 1,6254/1,6260 USD/JPY= 104,24/106,35Tính tỷ giá: GBP/ JPY?

_ 169,4317/172,9251

0,015283/0,01559862

64,10824/65,430048

64,13191/65,4059041

Cho tỷ giá: GBP/USD = 1,6254/1,6260Khách hàng mua 500 GBP, khách hàng trả cho ngân hàng bao nhiệu USD

_ 813

307,5031

307,6166

812,7

Cho tỷ giá: USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 17.500/17.550Tính tỷ giá: JPY/ VND?

_ 162,9574/168,3938

0,005938/0,006137

1.823.850/1.884.695

167,914/163,423

Cho tỷ giá:USD/VND = 15.990 – 15.992EUR/VND = 19.393 – 19.491Tính tỷ giá: EUR/ USD?

_ 1,21267 – 1,21895

0,8204 – 0,8246

0,8205 – 0,8245

1,2128 – 1,2188

Cho tỷ giá:USD/VND= 17.878 – 17.880USD/HKD = 7,7501 – 7,7509Tính tỷ giá: HKD/VND?

_ 2.306,7 – 2.307,1

0,000433451 – 0,00043354

138.556 – 138.586

138.570 – 138.571

Chọn câu đúng nhất

Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ

Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ làm phát sinh nghĩa vụ đối với một bên giao kết, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hoá

Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, ví dụ như hợp đồng tặng, cho tài sản.

Mọi hợp đồng song vụ đều là hợp đồng có đền bù

Chọn câu đúng trong các câu sau

Chỉ có những dự án đầư tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư

Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.

Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư

Tất cả các phương án đều đúng

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Chỉ có những dự án đầu tư có quy mô lớn hơn 300 tỷ đồng Việt Nam mới cần đăng kí đầu tư.

Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí.

Mọi dự án đầu tư không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng kí đầu tư.

Tất cả các phương án đều đúng

Chọn câu khẳng định đúng nhất về PHÁ SẢN:

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên đã bị phá sản

Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của doanh nghiệp

Tất cả các phương án đều sai

Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh nghiệp yêu cầu tiến hành

Chọn câu khẳng định đúng?

Luật phá sản 2014 có 14 chương với 133 điều

Luật phá sản 2014 có hiệu lực 01/07/2015

Luật phá sản 2014 được quốc hội thông qua 01/07/2014

Luật phá sản 2014 quy dịnh mọi chủ thể kinh doanh đều có thể bị phả sản

Chọn câu phát biểu SAI về “Trong công ty TNHH một thành viên có chủ sỡ hữu là tổ chức:”

Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm 1 hoặc một số người đại diện theo ủy quyền, nhiệm kì không quá 5 năm

Luôn luôn có hội đồng thành viên

Trường hợp 1 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, người đó làm chủ tịch công ty

Trường hợp có ít nhất 2 người được bổ nhiệm làm đại diện theo ủy quyền, hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện theo ủy quyền

Chọn câu phát biểu sai:

Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm đại hội thành viên, hội đồng quản trị, Chủ nhiệm HTX và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

HTX có tư cách pháp nhân

Khi HTX giải thể, tài sản thuộc sở hữu của HTX do nhà nước hỗ trợ có thể không chia cho các thành viên của HTX

Thành viên HTX có thể góp vốn bằng tài sản

Chọn câu sai?

Trong quá trình hoạt động chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp

Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của doanh nghiệp là do doanh nghiệp tự quyết định thực hiện

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân ở các lĩnh vực kinh doanh do pháp luật quy định

Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Chủ nghĩa tư bản độc quyền là ?

Cả 3 phương án đều đúng.

Giai đoạn phát triển cao của Chủ nghĩa tư bản.

Một hình thái kinh tế xẫ hội.

Một phương thức sản xuất.

Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Lợi nhuận độc quyền thu được do?

Do giá cả độc quyền.

Do tỷ suất lợi nhuận tăng.

Tăng năng suất lao động cá biệt của các nhà tư bản.

Tăng năng suất lao động xó hội.

Chọn câu trả lời đúng trong các phương án sau. Mối quan hệ giữa Độc quyền và cạnh tranh?

Các phương án đều sai.

Cạnh tranh giảm đi.

Không thủ tiêu cạnh tranh mà làm cho cạnh tranh gay gắt hơn.

Thủ tiêu cạnh tranh.

Chọn câu trả lời đúng.Mô hình tổ chức của chính quyền đô hộ dưới thời Âu Lạc :

_ Xây dựng mô hình nhà nước hoàn toàn mới

Được mô phỏng theo mô hình của nhà nước Trung Quốc phong kiến

Duy trì mô hình tổ chức của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Chọn cụm từ điền vào chỗ trống:“ Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy…..mà tự giải phóng cho ta”.

Đem sức ta.

Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.

Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chọn nguyên tắc cân đối NSNN đúng?

_ Thu NS (không bao gồm thu từ đi vay) – Chi NS thường xuyên > 0.

Thu NS – Chi NS > 0.

Thu NS = Chi NS.

Thu NSNN – Chi thường xuyên = Chi đầu t + trả nợ (cả tín dụng NN).

Chọn phát biểu đúng:

Doanh nghiệp tư nhân được quyền phát hành chứng khoán

Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân

Mỗi cá nhân có thể được thành lập nhiều Doanh nghiệp tư nhân

Người điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân

Chọn phát biểu đúng:

_ Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết được quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền biểu quyết

Cổ phần ưu đãi cổ tức không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Chọn phát biểu đúng:

_ Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại của công ty cổ phần không được quyền biểu quyết

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 2 đến 70 thành viên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được giảm vốn điều lệ

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các đơn vị thuộc công an nhân dân Việt Nam có quyền thành lập và quản lý công ty tại Việt Nam

Chọn phát biểu sai:

Thành viên góp vốn có quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác tiến hành kinh doanh các ngành nghề đã đăng ký của công ty

Thành viên góp vốn được chia một phần giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với tỷ lệ vốn góp trong vốn điều lệ công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản

Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân

Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác

Chọn phát biểu sai:

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi

Công ty TNHH 1 thành viên không được giảm vốn điều lệ

Thành viên ban kiểm soát của công ty cổ phần phải là cổ đông hoặc là người lao động của công ty cổ phần

Thành viên hợp danh phải là cá nhân có trình độ chuyên môn

Chọn phát biểu sai:

Công ty TNHH hai thành viên không được quyền phát hành cổ phần

Công ty TNHH một thành viên có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty

Vốn điều lệ của công ty cổ phần phải cao hơn vốn pháp định

Chọn phát biểu sai:

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi

Công ty TNHH 1 thành viên không cần có kiểm soát viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn

Chọn phương án đúng

Không phải mọi trường hợp đương sự đều phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.

Mọi trường hợp đương sự đều phải nộp tiền tạm ứng án phí, án phí.

Chọn phương án đúng

Đương sự trong vụ việc dân sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự, người yêu cầu, người liên quan trong việc dân sự

Đương sự trong vụ việc dân sự chỉ bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chọn phương án đúng

Chỉ những chủ thể theo quy định tại Điều 161, 162 Bộ luật Tố tụng dân sự mới có quyền khởi kiện vụ án dân sự.

Không chỉ những chủ thể theo quy định tại Điều 161, 162 Bộ luật Tố tụng dân sự mới có quyền khởi kiện vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Chọn phương án đúng

Không phải mọi trường hợp ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét xử là ngày người khởi kiện xuất trình cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Mọi trường hợp ngày thụ lý vụ án để tính thời hạn chuẩn bị xét xử là ngày người khởi kiện xuất trình cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Chọn phương án đúng

Quyết định công nhân sự thỏa thuận của các đương sự có thể bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Quyết định công nhân sự thỏa thuận của các đương sự không thểbị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Khi chưa thụ lý vụ án mà Tòa án nhận đơn khởi kiện phát hiện vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án khác.

Khi chưa thụ lý vụ án mà Tòa án nhận đơn khởi kiện phát hiện vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Tòa án đã nhận đơn khởi kiện trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện.

Chọn phương án đúng

Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ: “Sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” thì Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ: “Sự việc được pháp luật quy định là phải do cơ quan, tổ chức khác giải quyết trước mới giải quyết được vụ án” thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện

Chọn phương án đúng

Tòa án chỉ có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về toàn bộ vụ án.

Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự về một phần của vụ án.

Chọn phương án đúng

Khi Tòa án chưa thụ lý vụ án mà phát hiện một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.

Khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện một trong những trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 168 của BLTTDS thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của nhà nước đều không được hòa giải.

Mọi trường hợp đòi bồi thường thiệt hại đến tài sản của nhà nước đều không được hòa giải.

Chọn phương án đúng

Thông thường Tòa án thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Trong mọi trường hợp tòa án thụ lý vụ án vào ngày người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai nộp tiền tạm ứng án phí.

Chọn phương án đúng

Thời hạn tố tụng do pháp luât tố tụng dân sự quy định, các bên đương sự không có quyền thỏa thuận về thời hạn tố tụng.

Thời hạn tố tụng do pháp luât tố tụng dân sự quy định, các bên đương sự vẫn có quyền thỏa thuận về thời hạn tố tụng trong một số trường hợp

Chọn phương án đúng

Người khởi kiện vụ án dân sự có thể trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tại Tòa án hoặc gửi qua bưu điện.

Người khởi kiện vụ án dân sự phải trực tiếp nộp đơn khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo tại Tòa án trong mọi trường hợp.

Chọn phương án đúng

Trong trường hợp các đương sự chỉ thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết một phần vụ án thì Tòa án tiến hành ra quyết định đưa một phần vụ án ra xét xử và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự về một phần vụ án.

Trong trường hợp các đương sự chỉ thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết một phần vụ án thì Tòa án tiến hành ra quyết định đưa vụ án ra xét xử, trừ trường hợp có căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Chọn phương án đúng

Không tiến hành hòa giải được là trường hợp Tòa án hòa giải không thành.

Không tiến hành hòa giải được là trường hợp Tòa án phải hòa giải nhưng vì nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà Tòa án không tiến hành được thủ tục hòa giải.

Chọn phương án đúng

Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.

Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt

Chọn phương án đúng

Các đương sự hòa giải được với nhau ở tại phiên tòa phúc thẩm thì hội đồng xét xử ra bản án.

Các đương sự hòa giải được với nhau ở tại phiên tòa phúc thẩm thì hội đồng xét xử ra quyết định.

Chọn phương án đúng

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm không phải trong mọi trường hợp đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm trong mọi trường hợp đều được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Chọn phương án đúng

Khi thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết thì trong mọi trường hợp việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị đều được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận

Khi thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết thì việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị chỉ được chấp nhận nếu không vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu.

Chọn phương án đúng

Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm chỉ được chấp nhận nếu bị đơn đồng ý.

Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm trong mọi trường hợp đều được Tòa án chấp nhận.

Chọn phương án đúng

Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn kháng cáo, nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Người kháng cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn kháng cáo, nhưng không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm thì được coi là từ bỏ việc kháng cáo.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp người kháng cáo đều phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.

Mọi trường hợp người kháng cáo đều phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp người đại diện hợp pháp của đương sự là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện hợp pháp đều phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trong mọi trường hợp người đại diện hợp pháp của đương sự là cơ quan, tổ chức kháng cáo thì người đại diện hợp pháp đều phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Chọn phương án đúng

Không phải mọi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Mọi quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm đều có thể bị kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa sơ thẩm thì Hội đồng xét xử đều ra quyết định đình chỉ việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự.

Trong mọi trường hợp nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa sơ thẩm thì Hội đồng xét xử ra quyết định đình chỉ việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng

Chỉ nguyên đơn khởi kiện mới phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Không chi nguyên đơn khởi kiện mới phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về Hội đồng xét xử

Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về thẩm phán chủ tọa phiên tòa

Chọn phương án đúng

Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia hoặc việc vắng mặt là có lý do chính đáng

Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia.

Chọn phương án đúng

Không phải mọi đương sự đều có quyền kháng cáo về toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Mọi đương sự đều có quyền kháng cáo về toàn bộ bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Chọn phương án đúng

Các đương sự bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm

Khi xét thấy cần thiết thì Tòa án giám đốc thẩm, tái thẩm triệu tập đương sự tham gia phiên tòa

Tất cả các phương án

Trong mọi trường hợp đương sự không phải tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án đều ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Mọi trường hợp nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ án là cá nhân chết thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa, nếu đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới và yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại thì Hội đồng xét xửkhôngquyết định giám định lại, giám định bổ sung.

Tại phiên tòa, nếu đương sự xuất trình tài liệu, chứng cứ mới và yêu cầu giám định bổ sung, giám định lại thì Hội đồng xét xử có thể quyết định giám định lại, giám định bổ sung.

Chọn phương án đúng

Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “thời hiệu khởi kiện đã hết” thì Tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “thời hiệu khởi kiện đã hết” thì Tòa án trả lại đơn khởi kiện.

Chọn phương án đúng

Chỉ đương sự mới có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Không chỉ đương sự mới có quyền kháng cáo phúc thẩm đối với bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Chọn phương án đúng

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng măt tại phiên tòa sơ thẩm mà không có lý do thì Tòa án hoãn phiên tòa

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng măt tại phiên tòa sơ thẩm mà không có lý do thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ.

Chọn phương án đúng

Khi đang tranh luận, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử có quyềnquyết định trở lại việc hỏi.

Khi đang tranh luận, nếu xét thấy cần thiết Hội đồng xét xử không có quyềnquyết định trở lại việc hỏi.

Chọn phương án đúng

Tòa án có thể xét xử vắng mặt người làm chứng.

Tòa án phải hoãn phiên tòa khi vắng mặt người làm chứng.

Chọn phương án đúng

Kháng cáo quá hạn vẫn có thể được Tòa án cấp phúc thẩm xem xét chấp nhận nếu việc kháng cáo quá hạn là do trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng

Trong mọi trường hợp kháng cáo quá hạn không được Tòa án cấp phúc thẩm chấp nhận.

Chọn phương án đúng

Tòa án phải hoãn phiên tòa trong các trường hợp người phiên dịch vắng mặt tại phiên tòa.

Tòa án phải hoãn phiên tòa trong trường hợp người phiên dịch bắt buộc phải tham gia phiên tòa mà vắng mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp đương sự vẫn yêu cầu xét xử vắng mặt người phiên dịch.

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa sơ thẩm mà đương sự yêu cầu hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Hội đồng xét xửhoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm mà đương sự yêu cầu hoãn phiên tòa để nhờ người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì Hội đồng xét xử không được hoãn phiên tòa.

Chọn phương án đúng

Không phải mọi đương sự đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm thì phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.

Mọi đương sự đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm thì phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.

Trong mọi trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án, nếu nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở cấp phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Trước phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự hòa giải được với nhau thì Thẩm phán lập biên bản về sự thảo thuận của các đương sự và lưu hồ sơ coi đó như chứng cứ mới để công nhận sự thỏa thuận ở tại phiên tòa như quy định tại Điều 270 BLTTDS

Trước phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự hòa giải được với nhau thì Thẩm phán phụ trách vụ án ở cấp phúc thẩm ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Chọn phương án đúng

Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.

Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và chấm dứt việc giải quyết vụ án.

Chọn phương án đúng

Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì Tòa án cấp phúc thẩm phải hoãn phiên tòa.

Người kháng cáo được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm phải hoãn phiên tòa.

Chọn phương án đúng

Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu ở giai đoạn phúc thẩm mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế.

Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án nếu ở giai đoạn phúc thẩm mà nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân chết mà quyền và nghĩa vụ của họ không được thừa kế.

Chọn phương án đúng

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn.

Nguyên đơn rút đơn khởi kiện ở tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn không đồng ý thì vẫn có thể chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn trong một số trường hợp

Chọn phương án đúng

Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn phải hoãn phiên tòa.

Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt.

Chọn phương án đúng

Trước phiên tòa phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm không phải tiến hành thủ tục hòa giải.

Trước phiên tòa phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm phải tiến hành thủ tục hòa giải.

Chọn phương án đúng

Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị phúc thẩm thì Viện kiểm sát vẫn phải tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp thời hạn kháng cáo của các đương sự đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án.

Trong mọi trường hợp thời hạn kháng cáo của các đương sự đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày Tòa án cấp sơ thẩm tuyên án.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.

Mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với những phần của vụ án mà người kháng cáo đã rút kháng cáo hoặc Viện kiểm sát đã rút kháng nghị.

Chọn phương án đúng

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm được Tòa án chấp nhận trong mọi trường hợp

Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm chỉ được Tòa án chấp nhận nếu việc thay đổi, bổ sung yêu cầu của họ không vượt quá phạm vi yêu cầu ban đầu.

Chọn phương án đúng

Thời hạn kháng cáo của đương sự đối với quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày ban hành quyết định hoặc ngày quyết định đó được giao cho đương sự hoặc ngày quyết định được niêm yết.

Thời hạn kháng cáo của đương sự đối với quyết định sơ thẩm là 7 ngày kể từ ngày người có quyền kháng nghị nhận được quyết định.

Chọn phương án đúng

Không phải mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.

Mọi trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm thì bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp người kháng cáo đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt.

Mọi trường hợp người kháng cáo đã được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm phần vụ án có kháng cáo của người kháng cáo vắng mặt.

Chọn phương án đúng

Trong thời hạn kháng cáo, người kháng cáo có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung kháng cáo nếu việc thay đổi, bổ sung đó không vượt quá phạm vi kháng cáo ban đầu

Trong thời hạn kháng cáo, người kháng cáo có quyền sửa đổi, bổ sung nội dung kháng cáo.

Chọn phương án đúng

Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát không tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Nếu Viện kiểm sát đã kháng nghị mà sau đó rút kháng nghị thì Viện kiểm sát vẫn phải tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Chọn phương án đúng

Chỉ cơ quan, tổ chức đã khởi kiện vụ án dân sự mới có quyền kháng cáo

Cơ quan, tổ chức đã khởi kiện vụ án dân sự có quyền kháng cáo

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa sơ thẩm, khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ công nhận sự thỏa thuận đó bằng một bản án

Tại phiên tòa sơ thẩm, khi các đương sự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề cần giải quyết trong vụ án, Hội đồng xét xử sẽ công nhận sự thỏa thuận đó bằng một quyết định.

Chọn phương án đúng

Bản án sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung.

Bản án sau khi tuyên án xong thì vẫn có thểđược sửa chữa, bổ sung trong một số trường hợp

Chọn phương án đúng

Đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm.

Đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải được gửi cho Tòa án cấp sơ thẩm.

Chọn phương án đúng

Viện kiểm sát bắt buộc phải cử Kiểm sát viên tham gia mọi phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.

Viện kiểm sát không bắt buộc phải cử Kiểm sát viên tham gia mọi phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng

Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thức hai nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt.

Đương sự được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn vắng mặt nhưng việc vắng mặt do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên họ không thể có mặt tại phiên tòa thì Tòa án phải hoãn phiên tòa.

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa sơ thẩm mà các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án mà sự thỏa thuận đó là tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm mà các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án mà sự thỏa thuận đó là tự nguyệnn, không trái pháp luật và đạo đức xã hội thì Hội đồng xét xử ra bản án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Chọn phương án đúng

Viện kiểm bắt buộc phải tham gia các phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.

Viện kiểm sát đã tham gia ở phiên tòa sơ thẩm vụ án dân sự thì bắt buộc phải tham gia ở phiên tòa phúc thẩm vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng

Đương sự là người chưa thành niên thì bắt buộc phải có người đại diện tham gia tố tụng trong mọi trường hợp

Đương sự là người chưa thành niên vẫn có thể tự mình tham gia tố tụng mà không phải có người đại diện tham gia tố tụng trong một số trường hợp

Chọn phương án đúng

Những vụ án không được hòa giải là những vụ án không tiến hành hòa giải được.

Những vụ án không được hòa giải là những vụ án mà khi giải quyết Tòa án không tiến hành hòa giải

Chọn phương án đúng

Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm và chấm dứt toàn bộ quá trình giải quyết vụ án.

Người kháng cáo đã rút toàn bộ kháng cáo, Viện kiểm sát đã rút toàn bộ kháng nghị mà không còn kháng cáo, kháng nghị nào khác thì Tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm vụ án và bản án, quyết định sơ thẩm phát sinh hiệu lực pháp luật.

Chọn phương án đúng

Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại những phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị.

Tòa án cấp phúc thẩm chỉ xem xét lại những phần bản án, quyết định sơ thẩm có kháng cáo, kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xem xét kháng cáo, kháng nghị

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp thời hạn kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày đều tính từ ngày tuyên án

Trong mọi trường hợp thời hạn kháng nghị đối với bản án sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 30 ngày đều tính từ ngày tuyên án.

Chọn phương án đúng

Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm có thể hoãn phiên tòa.

Trong mọi trường hợp khi đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩm tiến hành xét xử vắng mặt.

Chọn phương án đúng

Việc hòa giải trước khi xét xử phúc thẩm là bắt buộc, trừ những việc pháp luật quy định không được hòa giải.

Việc hòa giải trước khi xét xử phúc thẩm là không bắt buộc

Chọn phương án đúng

Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể tự mình tham gia tố tụng mà không cần người đại diện tham gia.

Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi không thể tự mình tham gia tố tụng mà cần phải có người đại diện tham gia.

Chọn phương án đúng

Chỉ nguyên đơn mới có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.

Người khởi kiện có quyền khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện.

Chọn phương án đúng

Hòa giải thành là việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết các vấn đề về nội dung vụ án

Hòa giải thành là việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án và cả về án phí.

Chọn phương án đúng

Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa sơ thẩm, thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự thuộc về thẩm phán phụ trách vụ án.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.

Trong mọi trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.

Chọn phương án đúng

Khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện phải nộp kèm theo đơn khởi kiện đầy đủ moi tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình là hợp pháp và có căn cứ thì Tòa án mới thụ lý.

Trong một số trường hợp tòa án vẫn có thể thụ lý vụ án mặc dù khi nộp đơn khởi kiện, người khởi kiện nộp kèm theo đơn khởi kiện tài liệu, chứng cứ ban đầu chứng minh cho yêu cầu khởi kiện của mình.

Chọn phương án đúng

Tòa án chỉ có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án.

Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau một phần của vụ án

Chọn phương án đúng

Trong trường hợp sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự ” Tòa án sẽ ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án

Trong trường hợp sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà phát hiện căn cứ “Người khởi kiện không có quyền khởi kiện hoặc không có đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự ” Tòa án sẽ trả lại đơn khởi kiện cho đương sự.

Chọn phương án đúng

Bị đơn chỉ có quyền đưa ra ý kiến việc bị đơn không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn hoặc chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn.

Bị đơn không chỉ có quyền đưa ra ý kiến chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơnhoặc chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn mà bị đơn còn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố.

Chọn phương án đúng

Đương sự có thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết một hoặc nhiều các quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Đương sự không thể khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết một hoặc nhiều các quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong cùng một vụ án.

Chọn phương án đúng

Tòa án không phải ra quyết định trả lại đơn khởi kiện mà thông báo về việc trả lại đơn

Tòa án phải ra quyết định trả lại đơn khởi kiện.

Chọn phương án đúng

Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt thì Tòa án cấp phúc thẩmhoãn phiên tòa.

Đương sự không kháng cáo nhưng phải tham gia phiên tòa phúc thẩm mà được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai vắng mặt không có lý do chính đáng thì Tòa án cấp phúc xét xử vắng mặt

Chọn phương án đúng

Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa

Đương sự được Tòa án cấp sơ thẩm triệu tập hợp lệ lần thứ nhất vắng mặt thì Tòa án phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp họ có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc có người đại diện hợp pháp tham gia.

Chọn phương án đúng

Không phải trong mọi trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Trong mọi trường hợp Tòa án trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Chọn phương án đúng

Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã triệu tập thiếu đương sự của vụ án thì Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

Tòa án cấp sơ thẩm khi xét xử đã triệu tập thiếu đương sự của vụ án thì Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm.

Chọn phương án đúng

Trong trường hợp khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm mà bị đơn đồng ý thì Hội đồng xét xử phúc thẩm ra bản án phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Trong trường hợp khi nguyên đơn rút đơn khởi kiện tại phiên tòa phúc thẩm thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án.

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.”

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ hợp lệ

Hồ sơ hợp pháp

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”

Chủ thể kinh doanh

Công ty

Doanh nghiệp

Thương nhân

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc các chủ thể thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, một số hoặc toàn bộ các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên thị trường nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận”

Đầu tư

Hoạt động thương mại

Kinh doanh

Mua bán sản phẩm

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi doanh nghiệp”

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Tái cơ cấu kinh doanh

Tổ chức lại công ty

Tổ chức lại doanh nghiệp

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “… là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể”

_ Điều kiện kinh doanh

Tài sản

Vốn đầu tư

Vốn kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế … theo pháp luật”

Bình đẳng, hợp tác

Bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh

Bình đẳng, hợp tác và hoạt động

Cạnh tranh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền … doanh nghiệp của mình. Khi đó, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp”

Bán

Cho thuê

Chuyển đổi

Giải thể

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền … đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp”.

Điều hành

Quản lý

Quản lý và Điều hành

Quyết định

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, …và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của công ty cổ phần”

_ Thông qua

Biểu quyết

Bổ sung

Hoàn thiện

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … không phải loại hình công ty đối vốn”

Cổ phần

Hợp danh

TNHH 1 thành viên

TNHH 2 thành viên

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty … phải có ít nhất hai thành viên … là cá nhân”

Hợp danh /góp vốn

Hợp danh /hợp danh

TNHH 2 thành viên /góp vốn

TNHH 2 thành viên/sáng lập

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty hợp danh có ít nhất bao nhiêu thành viên là chủ sở hữu công ty …”.

_ 2 thành viên

3 thành viên

4 thành viên

5 thành viên

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Công ty TNHH, công ty cổ phần có thể … bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có để thành lập một hoặc một số công ty cùng loại; chuyển đổi một phần quyền và nghĩa vụ của công ty sang công ty mới thành lập mà không chấm dứt sự tồn tại”

_ Tách

Chuyển đổi

Hợp nhất

Sáp nhập

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế … kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”

Có quyền

Được phép

Hoạt động

Thực hiện

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại …”

_ Chứng khoán

Cổ phiếu

Cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là do … làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng… của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Cá nhân/ một phần tài sản

Cá nhân/ toàn bộ tài sản

Tổ chức/ toàn bộ tài sản

Tổ chức/ toàn bộ tài sản

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một … làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Cá nhân

Cá nhân và tổ chức

Pháp nhân

Tổ chức

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Góp vốn là việc đưa … vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty”

Tài sản

Tiền

Tiền, vật

Tiền, vật và quyền tài sản

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành … của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.

Các công ty

Các doanh nghiệp

Các tổ chức thành viên

Tập đoàn

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Loại hình … không thể chuyển đổi thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên”.

Công ty cổ phần

Công ty hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

TNHH 1 thành viên

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền ………về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác”

Chiếm hữu

Định đoạt

Sở hữu

Sử dụng

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật …”

Cho phép

Không cấm

Quy định

Tất cả các phương án đều sai

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Sáng lập viên hợp tác xã là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện cam kết sáng lập, … thành lập hợp tác xã”

Có mong muốn

Có nguyện vọng

Khởi xướng thành lập Hợp tác xã

Tham gia

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của… không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp”

Chủ doanh nghiệp tư nhân

Cổ đông

Thành viên góp vốn

Thành viên hợp danh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và …”

Giá trị quyền sở hữu trí tuệ

Giá trị Thương hiệu

Quyền sở hữu trí tuệ

Thương hiệu

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật bảo hộ và …”

Không bị quốc hữu hóa

Không bị trưng mua

Không bị trưng thu

Tạo điều kiện đầu tư, kinh doanh

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Tên doanh nghiệp không được đặt trùng hoặc nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong phạm vi …”

Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh

Thành phố thuộc tỉnh và thành phố thuộc Trung ương

Tỉnh, Thành phố thuộc Trung ương

Toàn quốc

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải làm thủ tục … tài sản góp vốn cho công ty”

Chuyển đổi

Chuyển giao

Chuyển nhượng

Chuyển quyền sở hữu

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào … của doanh nghiệp tư nhân”.

Báo cáo tài chính

Sổ kế toán

Sổ kế toán và báo cáo tài chính

Sổ, sách kế toán

Chọn phương án đúng điền vào chỗ trống: “Trong thời hạn hai năm kể từ ngày thành viên hợp danh tự nguyện rút vốn khỏi công ty, thì người đó … đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên”.

Chịu trách nhiệm

Không phải chịu trách nhiệm

Liên đới chịu trách nhiệm

Phải chịu trách nhiệm nếu có thỏa thuận với các thành viên còn lại

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Khoa học Luật HP là một môn khoa học pháp lỳ chuyên ngành.

Khoa học Luật HP là một môn khoa học pháp lý.

Khoa học Luật HP là một môn khoa học.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Luật Hiến pháp điều chỉnh mọi quan hệ XH liên quan đến moi các lĩnh vực khác nhau của đời sống XH.

Luật Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ XH quan trọng nhất có liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống XH.

Luật Hiến pháp điều quan hệ xã hội quan trọng nhất trong một số lĩnh vực của đời sống XH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

.Quy phạm PL Luật HP có cấu tạo gồm 2 bộ phận: giả định và quy định

Đa số quy phạm PL Luật Hiến pháp có bộ phận: giả định và quy định.

Quy phạm PL Luật HP có cấu tạo gồm 3 bộ phận: giả định, quy định, chế tài.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhà nước CHXHCNVNlà chủ thể đặc biệt của quan hệ PL Luật HP.

Nhà nước CHXHCNVN là chủ thể của nhiềuquan hệ PL.

Nhà nước CHXHCNVN là chủ thể duy nhất của quan hệ PL Luật HP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hiến pháp là nguồn của mọi ngành luật.

Hiến pháp là nguồn của một số nganh luật.

Hiến pháp là nguồn duy nhất của ngành Luật HP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Dự thảo HP có thể được đua ra lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.

Dự thảo HP không phải lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.

Dự thảo HP phải được tổ chức lấy ý kiến của ND trước khi QH thông qua.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước Tư sản.

Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của Nhà nước và PL.

Hiến pháp ra đời cùng với sự xuất hiện của XH loài người.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Bảo vệ HP là trách nhiệm của các cơ quan NN và toàn thể NDVN.

Ở nước ta hiện nay, Bao vệ HP là trách nhiệm của các cơ quan NN ở trung ương.

Ở nước ta hiện nay, Quốc hội là cơ quan NN duy nhất có trách nhiệm bảo vệ HP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Bản HP 2013 là luật cơ bản của NN và xã hội Việt Nam

Bản HP 2013 là luật cơ bản của NN Việt Nam

Bản HP 2013 là luật cơ bản của xá hội Việt Nam

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nguyên thủ quốc gia có quyền đề nghị Quốc hội xem xét lại HP nếu không đồng ý.

Nguyên thủ quốc gia có quyền phủ quyết HP nếu không đồng ý.

Nguyên thủ quốc gia phải công bố HP đúng thời gian mà HP quy định.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mọi người có quyền sống.

Mọi người có quyền sống. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật.

Mọi người có quyền sống. Không ai bị tước đoạt tính mạng trái pháp luật.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Biểu quyết khi NN tổ chức trưng cầu ý dân là quyền có điều kiện của CDVN.

Công dân VN có quyền biểu quyết khi NN tổ chức trưng cấu ý dân.

Mọi người có quyền biểu quyết khi NN tổ chức trưng cầu ý dân.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước ND về những quyết định của mình.

Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước Nhà nước.về nhưng quyết định của mình.

Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước NN và ND về những quyết định của mình.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mọi công dân đều bình đẳng trước PL.

Mọi người đều bình đẳng trước hiến pháp và luật.

Mọi người đều bình đẳng trước PL.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chỉ đến bản HP 1980 đến nay, hệ thống chính trị của NN mới được quy định trong HP.

Hệ thống chính trị của NN được ghi nhận trong tất cả các bản HP.

Hệ thống chính trị của NN lần đầu tiên được ghi nhận trong bản HP 2013.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Các bản HP 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố theo đúng quy trình lập hiến.

Các bản HP 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 đều được Quốc hội thông qua và công bố theo đúng quy trình lập hiến.

Chỉ có bản HP 1959, 1980, 1992, 2013 được Quốc hội thông qua và Chủ tịch nước công bố theo đúng quy trình lập hiến.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Quốc hội quyết định làm HP khi có sự đồng ý của ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH.

Quốc hội quyết định việc làm HP khi có sự đồng ý của quá nửa tổng số ĐBQH.

Quốc hộiquyết định làm HP khi có sự đồng ý của ít nhất 2/3 tổng số ĐBQH có mặt.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Thành viên của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra trong số các ĐBQH.

Thành viện của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra trong số ĐBQH và không đồng thời là thành viên của CP.

Thành viên của Uỷ ban dự thảo HP do QH bầu ra, không nhất thiết phải là ĐBQH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Quy định của các bản HP VN về hình thức chính thể là khác nhau.

Quy định của các bản HP VN về hình thức chính thể là không thay đổi.

Quy định của các bản HPVN về hình thức chính thể là khác nhau do tên gọi của NN khác nhau.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật.

Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của Pl và đường lối, chính sách của Đảng.

Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của PL.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mọi công dân VN đều có quyền được thôi quốc tich VN.

Trong mọi trường họp, công dân Việt Nam không được thôi quốc tịch VN.

Trong một số trường hợp, CDVN sẽ được thôi quốc tịch VN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Quản lý nhà nước và XH là chức năng của các cơ quan của Đảng và NN.

Quản lý NN và XH là chức năng của cơ quan của Đảng, cơ quan của NN và cơ quan của MTTQVN.

Quán lý NN và XH là nhiệm vụ của cơ quan NN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước và xã hội.

Hiến pháp là luật cơ bản của Nhà nước.

Hiến pháp là luật cơ bản của xã hội.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chỉ có QH, Uỷ ban thường vụ QH mới có quyền đề nghị làm HP, sửa đổi HP.

Chỉ QH mới có quyền đề nghị làm HP, sửa đổi HP.

Đề nghị làm HP, sửa đổi HP thuộc thẩm quyền của CTN, UBTVQH, CP hoặc ít nhất 1/3 tổng số ĐBQH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Trưng cầu dân ý về HP không phải là một giai đoạn của quy trình lập hiến.

Việc trưng cầu dân ý về HP do QH quyết định.

Việc trưng cầu dân ý về HP là một thủ tục bát buộc của quy trình lập hiến.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhà nước chỉ quản lý XH bằng PL và chính sách.

Nhà nước chỉ quản lý XH bằng PL.

Quản lý XH bằng PL và chính sách chỉ là một trong các phương thức quản lý của NN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mặt trận TQVN chỉ là một tổ chức chính trị chứ ko phải là cơ quan NN trong bộ máy NN.

Mặt trận TQVN là một cơ quan trong bộ máy NN.

Mặt trận TQVN vừa là một cơ quan trong bộ máy NN, vừa là một tổ chức chính trị.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Khoa học LHP nghiên cứu Chế độ chính trị dưới góc độ là một bộ phận cấu thành của Chế độ XH.

Khoa học LHP nghiên cứu chế độ chính trị dưới góc độ là một hình thức NN.

Khoa học LHP nghiên cứu chế độ chính trị dưới góc độ là nhũng vấn đề cơ bản, quan trọng nhất về chính trị được quy định trong chương I của HP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong HP là quyền và nghĩa vụ cơ bản.

Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong HP và luật là quyền và nghĩa vụ cơ bản.

Quyền và nghĩa vụ công dân được ghi nhận trong PL là quyền và nghĩa vụ cơ bản.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo pháp luật hiện hành, tước quốc tịch là thẩm quyền của cơ quan hành pháp.

Theo pháp luật hiện hành, tước quuốc tịch là thẩm quyền của nguyên thủ quốc gia.

Theo PL hiện hành, tước quốc tịch là thẩm quyền của co quan tư pháp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mặt trận TQVN có quyền ban hành VBPL trong lĩnh vực có liên quan.

Mặt trận TQVN phối hợp với cơ quan NN ban hành văn bản chính trị.

Mặt trận TQVN phối hợp với cơ quan NN ban hành VBPL trong lĩnh vực có liên quan

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mọi công dân VN đều có thể bị tước quốc tịch VN.

Trong mọi trường hợp, CD VN không bị tước quốc tịch VN.

Trong một số trường hợp, CDVN có thể bị tước quốc tịch VN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hiến pháp nước Cộng hoà XHCNVN công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm các quyền con người.

Hiến pháp nước Cộng hoà XHCNVN công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền của công dân Việt Nam.

Tất cả các đáp án đều đúng.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN chỉ được ghi nhân từ bản HP 1959 đến nay.

Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN chỉ đuược ghi nhận trong bản HP 2013.

Vị trí, vai trò lãnh đạo của ĐCSVN được ghi nhận trong tất cả các bản HP của nước ta.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mặt trận TQVN có quyền quản lý công việc NN và XH.

Mặt trận TQVN không được tham gia vào việc quản lý công việc NN và XH.

Mặt trận TQVN tham gia vào việc quản lý công việc của NN và XH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đại diện của Mặt trận TQVN có thể được mời tham dự kỳ họp HĐND.

Đại diện xủa Mặt trận TQVN có quyền tham gia kỳ họp HĐND.

Khi HĐND họp bàn vấn đề có liên quan, phải mời đại diện của MTTQVN tham dự.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mặt trận TQVN là cơ sở chính trị của chính quyền ND.

Mặt trận TQVN là cơ sở tư tưởng của chính quyền ND.

Mạt trận TQVN là cơ sở XH của chính quyền ND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực chính trị thuộc về ND.

Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ND.

Ở nước Cộng hoà XHCNVN, tất cả quyền lực thuộc về ND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chính sách phát triển nền kinh tế theo HP hiện hành đã thay đổi cơ bản so với HP 1992.

Chính sách phát triển nền kinh tế theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1992.

Hiến pháp hiện hành đã sửa dổi một số nội dung trong chính sách kinh tếso với HP 1992.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, giáo dục tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu.

Theo HP hiện hành, giáo dục và đào tạo tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu..

Theo HP hiện hành, phát triển giáo dục tiếp tục được khẳng định là quốc sách hàng đầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chính sách bảo vệ môi trường chỉ được quy định trong HP khi NN thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế thị trường.

Chính sách bảo vệ môi trường đã được quy định trong các bản HP nước ta.

Chính sách bảo vệ môi trường lần đầu tiên đuợc quy định trong HP 2013.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, giáo dục giữ vai trò thên chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Theo HP hiện hành, giáo dục, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- XH.

Theo HP hiện hành, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế- XH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đất đai là tài sản thuộc sở hữu tư nhân.

Tất cả các phương án đều đúng đều đúng.

Theo HP hiện hành, đất đai là tài sản công thuộc sử hữu toàn dân.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của CD VN.

Có nơi ở hợp pháp là quyền của CDVN.

Có nới ở hợp pháp là quyền của con người.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo quy định HP 1946,1992 thẩm phán được bổ nhiệm.

Theo quy định HP1946,1959 thẩm phán được bổ nhiệm.

Theo quy định HP1959, 1992 phán được bổ nhiệm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

CDVN nếu đủ điều kiện do luật định, có thể được bàu làm đại biểu HĐND ba cấp.

Chỉ có thể được bầu làm đại biểu HĐND không quá 2 cấp.

Chỉ có thể được bầu làm đại biểu HĐND một cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

cả hai phương án

Theo PL hiện hành CDVN được giới thiệu ra ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Theo PL hiện hành, CDVN có quyền tự ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng đều do QH bầu trong số đại biểu QH.

Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng đều do QH bầu.

Các thành viên của Hội đồng bộ trưởng do QH phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

ĐảngCSVN là trung tâm của hệ thống chính trị.

Đảng CSVN là lực lượng lãnh đạo hệ thống chính trị.

Đảng CSVN là lực lượng quản lý hệ thống chính trị.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo quy định HP 1959,1980 thì QH có thể quy định những quyền hạn khác khi cân thiết.

Theo quy định HP 1959,1992 thì QH có thể tự quy định những quyền hạn khác khi cần thiết.

Theo quy định HP 1992,2013 thì QH có thể tự quy định những quyền hạn khác khi cần thiết.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chính do HĐND bầu ra.

Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chình do HĐND cúng cấp bầu ra và chịu trách nhiệm trước HĐND cúng cấp.

Theo quy định HP 1946, Uỷ ban hành chính do HĐND cùng cấp bầu ra.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả hai phương án đều đúng.

Đại biểu QH có thể bị cử tri miễn nhiệm.

Đại biểu QH có thể bị QH miễn nhiệm

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Công dân VN nếu đủ điều kiện do luật định, đang sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.

Mọi công dân VN đang sinh sống trên lãnh thổ VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.

Mọi công dân VN đều có quyền bầu cử, ứng cử.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án HP ra trước QH.

Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án HP, dự án luật ra trước QH.

Theo HP hiện hành, CP có quyền trình dự án luật ra trước QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Uỷ ban thường vụ QH có quyền đề nghị QH quyết định QH hop kín.

Uỷ ban thường vụ QH có quyền quyết định QH họp công khai và họp kín.

Uỷ ban TVQH có quyết quyết định QH họp bất thường và họp kín.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Các cơ quan thường trực của QH có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.

Nhiệm kỳ các cơ quan của QH không theo nhiệm kỳ của QH

Nhiệm kỳ các cơ quan của QH theo nhiệm kỳ của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1946, CTN chỉ thực hiện quyền hạn của nguyên thủ quốc gia.

Theo HP 1946, CTN thực hiện quyền hạn của nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu CP.

Theo HP1946, CTN chỉ thực hiện quyền hạn của người đứng đầu CP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hội đồng nhân dân là cơ quan NN duy nhất được cử tri trực tiếp bầu ra.

Quốc hội là cơ quan NN duy nhất được cử tri cả nước trực tiếp bầu ra.

Quốc hội là cơ quan NN duy nhất được cử tri trực tiếp bầu ra.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đa số nghị quyết của HĐND phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND có mặt biểu quyết tán thành.

Mọi nghị quyết của HĐND phải được quá nủa tổng số đại biểu HĐND biểu quyết tán thành.

Mọi nghị quyết của HĐND phải được quá nửa tổng số đại biểu HĐND có mặt biểu quyết tán thành.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chủ tịch HĐND quyết định HĐND họp kín.

Hội đồng nhân dân quyết định HĐND họp kín.

Thường trực HĐND quyết định HĐND họp kín.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả hai phương án đều đúng.

Đại biểu HĐND có quyền chất vấn các thành viên UBND cùng cấp.

Đại biểu HĐND có quyền chất vấn Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả 2 phương án

Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phếu tín nhiệm các chức danh do HĐND phê chuẩn.

Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả hai phương án đều đúng.

Chủ tịch UBND cùng cấp có quyền đề nghị HĐND họp kín.

Chủ toạ cuộc họp có quyền đề nghị HĐND họp kín.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chủ tịch nước đồng thời là Chủ tịch HĐQP- AN và UB quốc phòng- AN.

Chủ tịch nước giữ chức Chủ nhiệm UB quốc phòng- AN.

Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch HĐQP- AN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Mọi nghị quyết của QH phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.

Mọi nghị quyết của QH phải được quá nửa tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.

Một số nghị quyết của QH phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu QH biểu quyết tán thành.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đại biểu QH hoạt động chuyên trách do cử tri bầu ra.

Đại biểu QH hoạt động chuyên trách do QH bầu trong số ĐBQH.

Đại biểu QH hoạt động chuyên trách không phải QH, cử tri bầu ra.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hội đồng bầu cử quốc gia là một cơ quan của Chính phủ.

Hội đồng bầu cử quốc gia là một cơ quan của QH.

Hội đồng bầu cử quốc gia là một thiết chế độc lập, được QH thành lập.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Đại biểu QH có quyền chất vấn các chức danh mà QH bầu hoặc phê chuẩn.

Đại biểu QH có quyền chất vấn các chức danh mà QH bầu.

Đại biểu QH có quyền chất vấn một số chức danh mà QH bầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là thành viên UBND thành phố Đà Nẵng.

Một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nãng là Uỷ viên UBND thành phố Đà Nẵng.

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng là Uỷ viên UBND thành phố Đà Nẵng

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, Chủ tịch UBND phải là đại biểu HĐND.

Theo PL hiện hành, nếu đầu nhiệm kỳ của UBND thì Chủ tich UBND phải là đại biểu HĐND.

Theo PL hiện hành, trong nhiệm kỳ của UBND thì Chủ tịch UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Một số nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên phê chuẩn.

Một số nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Nghị quyết của HĐND sau khi thông qua phải được cơ quan NN cấp trên trực tiếp phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo hiến pháp hiện hành, CP là cơ quan thực hiện quyền lập pháp và hành pháp.

Theo HP hiện hành, CP là cơ quan có chức năng hành pháp.

Theo HP hiện hành, CP là cơ quan thực hiện quyền hành pháp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, Phó Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH về nhiệm vụ được phân công.

Theo HP hiện hành, Phó Thủ tương CP chịu trách nhiệm trước Thủ tướng CP về nhiệm vụ được phân công.

Theo HP hiện hành, Phỏ Thủ tướng CP chịu trcáh nhiệm trước QH, Thủ tướng về nhiệm vụ được phân công.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH không nhất thiết phải là đại biểu QH.

Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH phải là đại biểu QH hoạt động chuyên trách.

Thành viên các Uỷ ban lâm thời của QH phải là đại biểu QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1959, CTN do QH bầu ra trong số đại biểu QH.

Theo HP 1959, CTN do QH bầu ra và không nhất thiết phải là đại biểu QH.

Theo HP 1959. CTN do QH bầu ra vàkhông là đại biểu QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN cao nhất của xã M.

Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN cao nhất ở xã M.

Uỷ ban nhân dân xã M là cơ quan hành chính NN ở xã M.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, các cơ quan dân cử đều có thể bị giải tán.

Theo PL hiện hành, các cơ quan dân cử không thể bị giải tán.

Theo PL hiện hành, chỉ cơ quan dân cử ở địa phương mới có thể bị giải tán.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phươngdo cơ quan quyền lực NN bầu ra.

Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phương do cơ quan quyền lực NN cùng cấp bầu ra.

Trong lịch sử lập hiến VN, cơ quan hành chính NN ở địa phương do cơ quan quyền lực NN ở địa phương bầu ra.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Thành viên của HĐQP- AN do QH phê chuẩn, không nhất thiết là đại biểu QH.

Thành viên HĐQP- AN không thể đồng thời là thành viên của CP.

Thành viên HĐQP-AN do QH bầu ra trong số đại biểu QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, các thành viên CP không nhất thiết phải là đại biểu QH.

Theo HP hiên hành, các thành viên CP phải là đại biểu QH.

Theo HP hiện hành, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không nhất thiết phải là đại biểu QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN không theo nhiệm kỳ của QH.

Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN theo HP 1946 không theo nhiệm kỳ của QH.

Trong lịch sử lập hiến VN, nhiệm kỳ CTN theo nhiệm kỳ của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1946, 1959 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.

Theo HP 1946, 1980 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.

Theo HP 1992, 2013 thì CTN chịu trách nhiệm trước QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả hai phương án

Hội đồng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với Hội thẩm nhân dân.

Hội đòng nhân dân có quyền bỏ phiếu tín nhiệm đối với thẩm phán TAND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1946, CTN là người chủ toạ Hội đồng Chính phủ.

Theo HP 1946, CTN là người thay mặt cho nước VNDCCH.

Theo HP1946, CTN là người thay mặt cho nước VNDCCH và chủ toạ HĐ chính phủ.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, các chức dang được QH bầu không theo nhiệm kỳ QH.

Theo HP hiện hành, một số chức danh được QH bầu có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.

Theo HP hiện hành.,các chức danh được QH bầu có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, các thành viên của UBND không là đại biểu HĐND.

Theo PL hiện hành, các thành viên của UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.

Theo PL hiện hành, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND không nhất thiết phải là đại biểu HĐND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của CP.

Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của UBKT.

Thành viên của Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên của UBPL.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của HDDT và các Uỷ ban của QH là khác nhau.

Nhiệm vụ, quyền hạn của HDDT vacác Uỷ ban của QH là giống nhau.

So với các Uỷ ban của QH, HDDT có nhiều quyền hạn hơn, mang tính đạc thù.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1946, Thủ tướng do Nghị viện biểu quyết theo sự lựa chọn của CTN.

Theo HP 1946, Thủ tướng do Nghj viên bầu trong số nghị viên.

Theo HP1946, Thủ tướng do Nghị viện bầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP 1992, QH phê chuẩn danh sách Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng CP.

Theo HP1992, các thành viên CP do QH bầu.

Theo HP1992, các thành viên CP do QH phê chuẩn theo đề nghị của CTN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, thẩm phấn TATC được QH bầu trong số đại biểu QH.

Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được QH bầu.

Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được QH phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, QH bầu Chủ tịch HDDT trong số đại biểu QH.

Theo HP hiện hành, thành viên HDDT do QH bầu trong số đại biểu QH.

Theo HP hiện hành, thành viên HDDT do QH bầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN cao nhất của thành phố HCM.

Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN cao nhất ở thành phố HCM.

Hội đồng nhân dân thành phố HCM là cơ quan quyền lực NN ở thành phố HCM.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH, Chủ tịch nước.

Theo HP hiện hành, Chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ Ban TVQH.

Theo HP hiện hành, Chánh án TATC chịu trách nhiệm trước QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ vệc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái PL của TAND, VKSND cùng cấp.

Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái PL của UBND cùng cấp.

Hội đồng nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ VB trái PL của UBND. TAND, VKSND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKS ND tối cao cùng nhiệm kỳ QH.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKS ND tôia cao theo nhiệm kỳ của QH.

Nhiệm kỳ của Viện trưởng VKSND tối cao là 5 năm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Việc xét xử của TA có hội thẩm tham gia.

Việc xét xử của TA theo thủ tục rút gọn không có sự tham gia của hội thẩm.

Việc xét xử sơ thẩm của TA có hội thẩm tham gia.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền CD là chức năng của VKS ND.

Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là chức năng và nhiệm vụ của VKSND.

Theo HP hiện hành, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là nhiệm vụ của VKSND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cáo chỉ chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH.

Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ chịu trách nhiệm trước QH.

Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND tối cao chịu trách nhiệm trước QH, UỶ ban TVQH, CTN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chủ tịch UBND, Chánh án TAND, chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.

Chủ tịch UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.

Chủ tịch UBND, Viện trưởng VKSND chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Cả hai phương án

Theo HP hiện hành, TA xét xử tập thể và quyết định theo đa số.

Theo HP hiện hành, TA xét xử theo thủ tục rút gọn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong các bản HP 1992,2013.

Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong các bản HP1959,1980,1992,2013.

Thực hành quyền công tố là chức năng của VKSND được quy định trong HP 2013.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhiệm kỳ của Chánh án TATC là 5 năm.

Nhiệm kỳ của Chánh án TATC theo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước.

Nhiệm kỳ của Chánh án TATC theo nhiệm kỳ của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước QH, UBTVQH.

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước QH..

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm trước UBTVQH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND quận Ba đình và các thành viên UBND các phường của quận Ba Đình.

Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử các thành viên UBND quận Ba Đình.

Chủ tịch UBND thành phố HN có quyền phê chuẩn kết quả bầu cử Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND quận Ba Đình.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Uỷ ban kiểm sát chỉ được thành lập ở VKSND tối cao.

Uỷ ban kiểm sát được thành lập ở VKSND các cấp.

Uỷ ban kiểm sát được thành lập ở VKSND tối cao và VKSND cấp tỉnh.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương không có quyền kiểm sát hoạt động của UBND cùng cấp.

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương kiểm sát việc tuân theo PL các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp..

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương kiểm sát việc tuân theo PL một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương có chức năng kiểm sát việc tuân theo PL của HĐND cùng cấp.

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương có chức năng kiểm sát viêcj tuân theo PL của cơ quan chính quyền địa phương.

Theo PL hiện hành, VKSND địa phương không có chức năng kiểm sát việc tuân theo PL của HĐND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Trong lịch sử lập hiến VN, TA chịu trách nhiệm trước Chính phủ.

Trong lịch sử lập hiến VN, TA chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền lực NN cùng cấp.

Từ quy định củaHP 1959 đến nay, TA chịu trách nhiệm trước cơ quan quyền lực NN cùng cấp

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo HP hiện hành, Phó Chánh án TATC do Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Theo PL hiện hành, Phó Chánh án TATC do QH phê chuẩn.

Theo PL hiện hành, Phó Chánh án TATC do Uỷ ban TVQH phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do CTN bổ nhiệm.

Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm theo đề nghị của Thường trực HĐND cùng cấp.

Theo PL hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương do Viện trưởng VKSND tối cao bổ nhiệm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1980, 1992.

Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là thay đổi so với HP 1980, 1992.

Nhiệm vụ của TA theo HP hiện hành là thay đổi so với HP 1992.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Hiến pháp 2013 là bản HP đầu tiên quy định TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Theo quy định của HP 1992 và 2013 thì TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Theo quy định của tất cả các bản HPVN, TA là cơ quan thực hiện quyền tư pháp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Mặt trận TQVN có quyền trình dự án luật trước QH.

Mặt trận TQVN chỉ có quyền trình kiến nghị về luật trước QH.

Mặt trận TQVN không có quyền trình dự án luật trước QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện.

Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ đại diện.

Nhân dân thực hiện quyền lực NN bằng dân chủ trực tiếp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Công dân có quyền biểu tình theo quy định pháp luật.

Công dân có quyền tự do biểu tình theo quy định PL.

Mọi người có quyền biểu tình theo pháp luật.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với Nhà nước Tư sản.

Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với nhà nước.

Thuật ngữ CD xuất hiện cùng với xã hội loài nguới.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà PL không cấm.

Theo HP hiện hành, CD có quyền tự do kinh doanh theo quy định PL.

Theo HP hiện hành, mọi người có quyền tự do kinh doanh theo quy định PL.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sịnh quyền cơ bản của công dân.

Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sinh quyền công dân, quyền con người.

Quốc tịch là căn cứ pháp lý làm phát sinh quyền công dân.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Cả 2 phương án đều đúng.

Đại biểu HĐND có thể bị cử tri nơi bầu ra đại biểu banĩ nhiệm.

Đại biểu HĐND có thể bị HĐND bãi nhiệm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP1980, các thành viên CP do QH bầu.

Theo HP1980, các thành viên CP do QH bổ nhiệm.

Theo HP1980, các thành viên CP do QH phê chuẩn theo đề nghị của CTN.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Đoàn đại biểu QH không phải là cơ quan của QH.

Đoàn đại biểu QH làcơ quan thường trựccủa QH.

Đoàn đại biểu QH là cơ quan lâm thời của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, CTN có quyền bổ nhiệm thẩm phán các TA khác.

Theo HP hiện hành, CTN có quyền bổ nhiệm thẩm phán TA các cấp.

Theo HP hiện hành, CTN có quyền bố nhiệm thẩm phán TA tối cao.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH, CTN.

Theo HP hiện hành, Thủ tường CP chịu trách nhiệm trước QH, Uỷ ban TVQH.

Theo HP hiện hành, Thủ tướng CP chịu trách nhiệm trước QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, thẩm phán TA địa phương được hình thành theo nguyên tắc bổ nhiệm.

Theo HP hiện hành, thấm phán TA các cấp được hình thành theo nguyên tác bổ nhiệm.

Theo HP hiện hành, thẩm phán TATC được hình thành theo nguyên tắc bổ nhiệm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm trước HĐND cùng cấp.

Theo HP hiện hành, Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm và báo cáo côg tác trước HĐND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Cả hai phương án

Theo HP hiện hành, TA xét xử công khai.

Theo HP hiện hành, TA xét xử kín.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quánửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phái mà Viện trưởng biểu quyết. Nếu Viện trưởng không nhất trs với ý kiến của đa số thì thực hiện theo ý kiến của đa số nhưng Viện trưởng có quyền báo cáo lên Viện trưởng VKSND tối cáo quyết định.

Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quá nửatổng số thành viên biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo phía mà Viện trưởng biểu quyết.

Theo PL hiện hành, quyết định của Uỷ ban kiểm sát VKSND cấp tỉnh phải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, Hội đồng QP- AN là cơ quan của CTN.

Theo HP hiên hành, Hội đồng QP-AN là cơ quan của CP.

Theo HP hiện hành. Hội đồng QP-AN là cơ quan của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Thành viên Uỷ ban TVQH có thể đồng thời là thành viên các Uỷ ban của QH.

Thành viên Uỷ ban TVQH đồng thời là thành viên các uỷ ban của QH.

Thành viên Uỷ ban TVQH không thể đồng thời là thành viên các Uỷ ban của QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do chánh án TATC bổ nhiệm.

Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Theo PL hiện hành, chánh án TA địa phương do HĐND cùng cấp bầu.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo quy định của HP 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Theo quy định của HP 1980 và 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Theo quy định của HP 1980, 1992, 2013 thì Viện trưởng VKSND địa phương chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong HP2013.

Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong các bản HP 1959,1980, 1992,2013.

Kiểm sát các hoạt động tư pháp là chức năng của VKS được quy định trong các bản HP 1980, 1992, 2013.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP hiện hành, KSV VKSND tối cao do CTN bổ nhiệm.

Theo HP hiện hành, KSV VKS ND tối cao do QH bầu.

Theo HP hiện hành, KSV VKS ND tối cao do QH phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương là 5 năm tính từ thời gian bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp.

Nhiệm kỳ của Chánh án TA địa phương theo nhiệm kỳ của người bổ nhiệm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

Chánh án, thẩm phán là những người có nhiệm vụ xét xử.

Chánh án, thẩm phấn, hội thẩm là những người có nhiệm vụ xét xử.

Thẩm phán, hội thẩm là những người có nhiệm vụ xét xử.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Nhiệm kỳ của hội thẩm ND theo nhiệm kỳ của HĐND cùng cấp.

Nhiệm kỳ của hội thẩm ND là 5 năm, tính từ thời gian được bầu.

Nhiệm kỳ của hội thẩm ND là 5 năm.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Cả 2 phương án đều đúng.

Hội đồng nhân dân là cơ quan NN do cử tri trực tiếp bầu ra.

Quốc hội là cơ quan nhà nước do cử tri trực tiếp bầu ra.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu nội các.

Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu CP và nội các.

Theo HP 1946, Thủ tướng là người đứng đầu CP.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Chính quyền địa phương gồm có HĐND và UBND.

Cả hai phương án

Chính quyền địa phương gồm có TAND và VKSND.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Chỉ TA có nhiệm vụ bảo vệ công lý.

Các cơ quan NN đều có nhiệm vụ bảo vệ công lý.

Toà án và Viện kiểm sát là những cơ quan có nhiệm vụ bảo vệ công lý.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo PL hiện hành, hội thẩm ND của TA địa phương do HĐND cùng cấp bầu.

Theo PL hiện hành, Hội thẩm ND của TA địa phương do chánh án TAND cùng cấp bổ nhiệm.

Theo PL hiện hành, Hội thẩm ND của TA địa phương do HĐND cùng cấp phê chuẩn.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Cả hai phương án đều đúng.

Người trúng cử đại biểu QH phải là người đạt nhiều phiếu hơn.

Người trúng cử đại biểu QH phải là người đạt quá nửa số phiếu hợp lệ.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Nguyên tắc thẩm phản bổ nhiệm được quy định trong các bản HP 1946,1992, 2013.

Nguyên tắc thẩm phán bổ nhiệm được quy định trong tất cả các bản HPVN.

Nguyên tắc thẩm phán bổ nhiệm được quy định từ bản HP1992 đến nay.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Nhiệm kỳ của đại biểu QH bấưt đầu từ khi có nghị quyết xác nhận đủ tư cách đại biểu QH.

Nhiệm kỳ của đại biểu QH bắt đầu từ khi được cấp giấy chứng nhân là người trúng cử.

Nhiệm kỳ của đại biểu QH bất đầu từ kỳ họp thứ nhất của khoá QH.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Các toà chuyên trách được thành lập ở TATC, TA cấp tỉnh, TA quân sự quân khu và tương đương.

Cac toà chuyên trách chỉ được thành lập ở TATC.

Cac toà chuyên trách được thành lập ở các cấp TA.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Hiên pháp 2013 đã kế thừa và sửa đổi quy định của HP 1992 về nhiệm vụ của VKSND.

Hiến pháp 2013 đã kế thừa quy định của HP 1992 về nhiệm vụ của VKSND.

Nhiệm vụ của VKSND theo HP hiện hành là không thay đổi so với HP 1992.

Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

_ Theo quy định của HP 2013 thì VKSND tối cao là một cơ quan NN ở trung ương

Cả hai phương án

Theoquy định của HP 1946 thì VKS ND tối cao là một cơ quan NN ở trung ương.

Chọn phương án đúng th

Không phải trong mọi trường hợp việc cấp, tống đạt hoặc thông báo các văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt, thông báo.

Mọi trường hợp việc cấp, tống đạt hoặc thông báo các văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được cấp tống đạt, thông báo.

Chọn phương án đúng theo các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.

Tòa án chỉ tiến hành các biện pháp thu thập chứng cứ khi đương sự có yêu cầu

Tòa án có thể tự mình tiến hành một hoặc một số biện pháp thu thập chứng cứ.

Chọn phương án đúng theo các biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.

Tòa án có thể tự mình định giá tài sản tranh chấp.

Tòa án không thể tự mình định giá tài sản tranh chấp mà chỉ định giá khi đương sự có yêu cầu

Chọn phương án đúng theo các điều kiện để áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tòa án chỉ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi đương sự có yêu cầu.

Tòa án có thể tự mình áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không đòi hỏi đương sự phải có yêu cầu.

Chọn phương án đúng theo các quy định về hoãn phiên tòa phúc thẩm

Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án vẫn phải hoãn phiên toag

Đương sự phải tham gia phiên tòa phúc thẩm vắng mặt nhưng có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt thì Tòa án xét xử vắng mặt.

Chọn phương án đúng theo các tình tiết sự kiện không phải chứng minh.

Không phải mọi tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự đều phải chứng minh.

Mọi tình tiết, sự kiện của vụ việc dân sự đều phải chứng minh.

Chọn phương án đúng theo chủ thể có nghĩa vụ chứng minh.

Người làm chứng, người giám định, người phiên dịch có nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.

Người làm chứng, người giám định, người phiên dịch không có nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự.

Chọn phương án đúng theo điều kiện để trở thành người bảo vệ quyền và lợi ich hợp pháp

Chỉ luật sư mới có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Không chỉ luật sư mới có thể trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự

Chọn phương án đúng theo hiệu lực của quyết định giám đốc thẩm.

Các trường hợp, quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC đều có thể bị xem xét lại

Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC có thể bị xem xét lại trong một số trường hợp

Quyết định giám đốc thẩm của HĐTP TANDTC là quyết định cuối cùng

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúng theo khái niệm đương sự.

Cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách là người đại diện của đương sự.

Cơ quan, tổ chức khởi kiện để bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách là nguyên đơn.

Chọn phương án đúng theo khái niệm khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự.

Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là quan hệ pháp luật nội dung đang có tranh chấp

Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là việc giải quyết các quan hệ pháp luật nội dung đang có tranh chấp giữa các đương sự

Khách thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự là việc giải quyết các quan hệ pháp luật nội dung tranh chấp giữa các đương sự hay việc công nhận hay không công nhận về một sự kiện pháp lý hoặc quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật nội dung

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúng theo nguyên tắc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Tất cả các phương án

Viện kiểm sát bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.

Viện kiểm sát bắt buộc phải tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự đối với những vụ án do Tòa án thu thập chứng cứ hoặc đối tượng tranh chấp là tài sản công, lợi ích công cộng, quyền sử dụng đất, nhà ở hoặc có một bên đương sự là người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất, tâm thần.

Viện kiểm sát không bắt buộc phải tham gia mọi phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng theo những trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện.

Cán bộ, công chức trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an trong các trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách làm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp là người đại diện theo pháp luật

Cán bộ, công chức trong các ngành Tòa án, Kiểm sát, Công an trong các trường hợp không được tham gia tố tụng với tư cách làm người đại diện của đương sự trong tố tụng dân sự.

Chọn phương án đúng theo quy định về chuyển vụ việc dân sự.

Khi chưa thụ lý vụ việc mà Tòa án thấy sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mình mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Tòa án đã nhận đơn chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác.

Sau khi đã thụ lý vụ việc mà Tòa án thấy sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mình mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác thì Tòa án đã nhận đơn chuyển vụ việc dân sự cho Tòa án khác.

Chọn phương án đúng theo quy định về cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự.

Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự gồm có Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự

Cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự gồm có Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.

Chọn phương án đúng theo quy định về người đại diện theo ủy quyền của đương sự

Cá nhân được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong mọi trường hợp.

Cá nhân không được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong mọi trường hợp.

Cá nhân không được ủy quyền cho người khác thay mình khởi kiện trong một số trường hợp.

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúng theo quy định về thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc.

Tất cả các phương án

Tòa án chỉ có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự đối với tranh chấp về quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự không phải mọi tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự mọi tranh chấp về quyền sử dụng đất.

Chọn phương án đúng theo quy định về việc nhập tách vụ việc dân sự.

Việc nhập, tách vụ án được thực hiện sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà Tòa án thấy việc nhập, tách vụ án bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật và đương sự có yêu cầu

Việc nhập, tách vụ án được thực hiện sau khi Tòa án đã thụ lý vụ án mà Tòa án thấy việc nhập, tách vụ án bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng pháp luật.

Chọn phương án đúng theo quy định về việc tham gia của người làm chứng

Người thân thích với đương sự không được tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.

Người thân thích với đương sự vẫn có thể tham gia tố tụng với tư cách là người làm chứng.

Chọn phương án đúng theo quy định về việc tham gia tố tụng của người giám định

Người giám định có thể từ chối việc giám định trong một số trường hợp.

Người giám định không có quyền từ chối việc giám định

Chọn phương án đúng theo quyền và nghĩa vụ của người làm chứng

Người làm chứng có quyền từ chối khai báo trong mọi trường hợp.

Người làm chứng có quyền từ chối khai báo trong một số trường hợp.

Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người đại diện

Trong mọi trường hợp, đương sự này không thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trong cùng một vụ án dân sự.

Trong một số trường hợp đương sự này có thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho đương sự khác trong cùng một vụ án dân sự.

Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người đại diện trong tố tụng dân sự.

Người đại diện của đương sự có thể thay mặt đương sự để thực hiện việc khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trong các trường hợp.

Người đại diện của đương sự có thể thay mặt đương sự để thực hiện việc khởi kiện hoặc yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự trong một số trường hợp.

Chọn phương án đúng theo sự tham gia của người phiên dịch

Người thân thích của đương sự có thể trở thành người phiên dịch của đương sự trong một số trường hợp

Trong mọi trường hợp người thân thích của đương sự đều có thể trở thành người phiên dịch của đương sự trong tố tụng dân sự.

Chọn phương án đúng theo thẩm quyềnlãnh thổ.

 

Chỉ Tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật mới có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn được thực hiện hoặc tòa án nơi cư trú của một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Chọn phương án đúng theo thẩm quyền của HĐXX giám đốc thẩm

Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phầnbản án, quyết định bị kháng nghị

Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phầnbản án, quyết định bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xen xét kháng nghị

Hội đồng giám đốc thẩm chỉ xem xét những phầnbản án, quyết định bị kháng nghị hoặc có liên quan đến việc xen xét kháng nghị và phần không bị kháng nghị hoặc không có liên quan đến việc xem xét nôi dung kháng nghị nếu phần bản án, quyết định đó xâm phạm đến lợiích của Nhà nước, lợi ích của người thứ ba không phải là đương sự

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúng theo thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc

Tất cả các phương án

Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sựtranh chấp lao động tập thể về quyền.

Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự các tranh chấp lao động tập thể về quyền và lợi ích

Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự các tranh chấp lao động tập thể về quyền và nghĩa vụ

Chọn phương án đúng theo thời điểm áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Tòa án chỉ có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khi Tòa án đã thụ lý vụ án.

Tòa án có thể áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngay từ khi đương sự nộp đơn khởi kiện.

Chọn phương án đúng theo tư tuởng Hồ Chí Minh, lực luợng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là:

Công nhân, nông dân .

Công nhân, nông dân, lao động trí óc.

Công nhân.

Học trò, nhà buôn.

Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

Cả 3 phương án đều đúng.

Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành đồng thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.

Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh: để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:

Cả 3 phương án đều đúng.

Tranh thủ sự giúp đỡ của phe XHCN.

Tranh thủ  nguồn lực ngoại sinh.

Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.

Chọn phương án đúng và giải thích.Chuộc tội bằng tiền là nguyên tắc chung:

_ Của pháp luật phong kiến Vietj Nam

Chỉ của bộ Hoàng Việt luật lệ triều Nguyễn

Chỉ của bộ Quốc triều hình luật triều Hậu Lê

Chọn phương án đúng. Sau năm 43, chính quyền đô hộ  nhà Đường thiết lập ở nước ta đến cấp:

_ Huyện

Châu

Đô Hộ phủ

Chọn phương án đúng:

Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên do Hội đồng xét xử quyết định

Tại phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên do Thẩm phán chủ toạ phiên tòa quyết định.

Chọn phương án đúng:

Các thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm có quyền tham gia xét xử nhiều lần một vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm.

Các thành viên của Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm có quyền tham gia xét xử nhiều lần một vụ án theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Chọn phương án đúng:

Trước phiên tòa, việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án quyết định, việc thay đổi Kiểm sát viên trước phiên tòa do Viên trưởng Viện kiểm sát án quyết định.

Việc thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên trước phiên tòa do Chánh án Tòa án quyết định.

Chọn phương án đúngcác biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.

Tòa án chỉ lấy lời khai của đương sự, người làm chứng trong một số trường hợp.

Tòa án phải lấy lời khai của đương sự, người làm chứng trong mọi trường hợp.

Chọn phương án đúngcác biện pháp thu thập chứng cứ của Tòa án.

Tòa án có thể tự mình quyết định trưng cầu giám định khi thấy cần thiết.

Tòa án không thể tự mình quyết định trưng cầu giám định khi thấy cần thiết.

Chọn phương án đúngquy định về thẩm quyền dân sự của Tòa án theo loại việc.

Không phải mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí đều thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Mọi tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúngthẩm quyền dân sự của Tòa án theo cấp.

Không phải mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện và tương đương

Mọi vụ việc dân sự mà có đương sự ở nước ngoài đều thuộc thẩm quyền sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tất cả các phương án

Chọn phương án đúngthẩm quyền lãnh thổ.

 

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn chỉ có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc hoặc có trụ sở giải quyết

Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc hoặc có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại hoặc nơi bị đơn cư trú, làm việc hoặc có trụ sở giải quyết

Chọn phương án sai trong câu sau đây: sự khác nhau giữa giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch là:

_ Giá trị thặng dư siêu ngạch chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, còn giá trị thặng dư tương đối chỉ tồn tại trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản phát triển.

Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt.

-Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động cá biệt.- Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.

Giá trị thặng dư tương đối được sản xuất trên cơ sở tăng năng suất lao động xã hội.

Chọn phương án trả lời đúng nhất Điều kiện, hoàn cảnh phạm tội là:

Địa điểm nơi xảy ra hành vi phạm tội

Điều kiện, hoàn cảnh cụ thể về không gian, thời gian và những sự kiện có liên quan xảy ra trong tình huống cá nhân thực hiện hành vi phạm tội

Tất cả các phương án.

Tình huống bên ngoài kích thích cá nhân thực hiện hành vi phạm tội

Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành viphạm tội là:

Động cơ phạm tội là nguyên nhân bên trong trực tiếp đưa con người đến quyết định thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội

là kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội

Tất cả các phương án

Xu hướng hành động của hành vi

Chọn phương án trả lời đúng nhất Động cơ của hành viphạm tội là:

Các yếu tố tâm lý bên trong thúc đẩy người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội. Đó có thể là những xúc cảm, tình cảm, mong muốn, những hình ảnh tâm lý

Là những thúc đẩy do nhu cầu đem lại

Sự lôi kéo dụ dỗ của người khác

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất Hệ thống nhu cầu ở người phạm tội có đặc trưng là:

Sự đòi hỏi quá cao của các nhu cầu thuộc cấp độ thấp (cácnhu cầu sinh lý, các nhu cầu vật chất)

Tất cả các phương án

Tính nghèo nàn, hạn hẹp của hệ thống nhu cầu.

Tính suy đồi và thiếu lành mạnh.

Chọn phương án trả lời đúng nhất Khái niệm tác động tâm lý được hiểu theo nghĩa:

Là dùng lời nói, hành vi cử chỉ để giáo dục tâm lý nhân cách đối tượng

Là sử dụng biện pháp hành chính để buộc đối tượng phải theo mình

Những cách thức, những biện pháp được sử dụng để làm ảnh hưởng, làm thay đổi các đặc điểm tâm lý nhân cách con người nhằm đạt những mục đích nhất định.

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất Law ……….the action or conduct of individualor state

allows

contains

opens

restains

Chọn phương án trả lời đúng nhất Mục đích của hành vi phạm tộilà:

Động lực thúc đẩy hành vi

Kết quả mà người phạm tội mong muốn đạt được bằng việc thực hiện hành vi phạm tội

Kết quả xảy ra con người khi thực hiện hành vi phạm tội

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất Nguyên tắc nghiên cứu môn học tâm lý học tư pháp:

Phát triển

Quyết định luận xã hội

Tất cả các phương án.

Thống nhất giữa tâm lý nhân cách và hoạt động

Chọn phương án trả lời đúng nhất Phương thức thực hiện hành vi phạm tội là:

Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra

Hệ thống phương pháp được lựa chọn xuất phát từ động cơ và mục đích đã hình thành và do đặc điểm tâm lý của người hành động quy định

Sự chuyển hóa mục đích hành động thành kết quả đã thực hiện của hành vi

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất Quyết định thực hiện hành vi phạm tội là:

Các cử động thao tác của con người nhằm đạt được mục đích đề ra

Sự kiềm chế những hành động trái với mục đích đã đề ra

Sự lựa chọn cuối cùng của người phạm tội về mục đích, phương án, phương tiện phạm tội, thể hiện ý chí và lý trí của người phạm tội, thái độ của họ đối với hành vi phạm tội và hậu quả của nó.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất Tại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án ,để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm Tâm lý học tư pháp.

Tâm lý học tư pháplà tâm lý chuyên nghành về hoạt động tư pháp, nghiên cứu các hiện tượng, các đặc điểm và các quy luật tâm lý biểu hiện trong qúa trình thực hiện tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án

Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành của tâm lý học pháp lý, nghiên cứutâm lý lao động của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật

Tâm lý học tư pháp là chuyên ngành ứng dụng chỉ nghiên cứu về hành vi phạm tội

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:

Cả 3 phương án đều đúng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Chọn phương án trả lời đúng nhất theo Ý nghĩa ứng dụng của môn tâm lý học tư pháp là:

giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác định sự thật khách quan của vụ án một cách nhanh chóng, chính xác

giúp nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục, cảm hoá người phạm tội.

góp phần vào công tác phòng ngừa tội phạm.

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất Trạng thái tâm lý của người phạm tội thường có xu hướng căng thẳng và phức tạp,là do nguyên nhân:

Người phạm tội lo lắng cho sự an toàn của bản thân, lo sợ bị phát hiện và trừng trị và sự hoạt động tích cực của tư duy để tìm cách đối phó với cơ quan điều tra, hòng che dấu hành vi phạm tội.

Người phạm tội nhận thức được ý nghĩa và hậu quả của hành vi phạm tội, họ có thể có những ăn năn, hối hận.

Sự xuất hiện của những xúc cảm căng thẳng, những ấn tượng, ám ảnh ở người phạm tội

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất

Phương pháp đạt và thay đổi vấn đề tư duy

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất

Đàm thoại

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong giai đoạn xét xử, hoạt động thiết kế của hội đồng xét xử mang tính;

Các thành viên hội đồng xét xử chịu trách nhiệm cá nhân

Tất cả các phương án.

Tính độc lập, trách nhiệm cá thể hóa

Tính tập thể, do tập thể quyết định

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhằm hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng mà ta quan tâm: suy nghĩ, tâm trạng, xúc cảm… của đối tượng;có thể đoán được họ đang nghĩ gì, thái độ của họ ra sao? Ta cí thể sử dụng phương pháp tâm lý

Đàm thoại

Quan sát

Tất cả các phương án.

Thực nghiệm tự nhiên

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản: là các hoạt động quan trọng nhất, có vai trò thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện các mục đích của hoạt động tư pháp, gồm

hoạt động giáo dục

hoạt động nhận thức

hoạt động thiết kế

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Tại phiên tòa, trường hợp người nhà bị hại có hành vi quá khích, để chấm dứt hành vi đó, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động bổ trợ gồm có:

hoạt động chứng nhận

hoạt động giao tiếp

hoạt động tổ chức

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại, Điều tra viên đóng vai trò:

Chủ đạo

Điều khiển giao tiếp

Giám sát hoạt động của các chủ thể tham gia khác

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong hoạt động xét hỏi tại phiên tòa , thẩm phán – chủ tọa phiên tòa giữ vai trò:

Chủ đạo

Điều khiển giao tiếp

Giám sát hoạt động của các chủ thể tiến hành tham gia tố tụng khác

Chọn phương án trả lời đúng nhất: Trong trường hợp bị can cố tình gây rối ăn vạ, quá khích, để chấm dứt hành vi đó, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:

Ám thị gián tiếp

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:: Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp, được thể hiện trong mỗi hoạt động tư pháp

Mục đích của hoạt động điều tra

Mục đích của hoạt động đoạn cải tạo

Mục đích của hoạt động xét xử

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các nguyên nhân làm hình thành đặc điểm tâm lý tiêu cực trong tâm lý nhân cách là do có những thiếu sót trong quá trình:

Hệ thống giao tiếp, thích nghi xã hội

Tất cả các phương án

Thực hiện vai trò xã hội

tiếp thu kinh nghiệm xã hội

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Các quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính

Bắt buộc, được đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước.

Bình đẳng giữa các bên , đảm bảo có sự thỏa thuận trong thực hiện

Tất cả các phương án.

Tùy vào quyết định có thể có sự lựa chọn cho nghững người tham gia tố tụng

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp là:

Các hoạt động hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận được lặp đi lặp lại trong tất cả các giai đoạn tố tụng

Các hoạt động tâm lý được sử dụng để thực hiện hoạt động, gồm: hoạt động nhận thức; hoạt động thiết kế; hoạt động giáo dục; hoạt động tổ chức; hoạt động giao tiếp; hoạt động chứng nhận

Tất cả các phương án.

Tổng hoà các mục đích của hoạt động tư pháp

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc điểm đặc trưng của hoạt động ra quyết định trong hoạt động tư pháp là được đưa ra dưới dạng

.Băng hình cho đảm bảo tính khách quan

Lời nói cho kịp thời gian

Tất cả các phương án.

Văn bản phải tuân thủ chặt chẽ theo các quy định của pháp luật về thẩm quyền và thủ tục.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đặc trưng của trạng thái tâm lý của bị can là:

Dễ bị kích động, nổi nóng

Lạnh lùng thờ ơ

Sự căng thẳng về tâm lý

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Để chuẩn bị về tâm lý cho các chủ thể tham gia ( bị can, người làm chứng, bị hại…)trước khi họ tham gia vào hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Tất cả các phương án.

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Đối tượng của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp là

Bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác

Công dân

Duy nhất phạm nhân

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Giao tiếp trong hoạt động tư pháp là

Giao tiếp chính thức, công vụ

Giao tiếp có điều khiển

Giao tiếp trực tiếp bằng ngôn ngữ nói

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp mang tính:

Chỉ có trực tiếp

gián tiếp cao

Tất cả các phương án.

Trực tiếp cao

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp được đưa ra dưới dạng

Bằng miệng trong trường hợp thời gian quá ngắn

Bằng văn bản

Có thể vừa bằng miệng vừa bằng văn bản

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động ra quyết định của người cán bộ tư pháp mang tính

Bắt buộc, tính cưỡng chế cao

Tất cả các phương án.

Tính bình đẳng, có sự thỏa thuận

Vừa có tính bắt buộc vừa có tính bình đẳng

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động thiết kế được tiến hành bằng các hình thức:

Dự đoán là hoạt động tư duy đặc biệt nhằm nhìn thấy trước diễn biến và kết quả của các quá trình trong hoạt động tư pháp

Hoạt động ra quyết định là việc hình thành một quyết định hoặc một bản án cụ thể trên cơ sở xem xét, so sánh, đối chiếu các chứng cứ đã được xác định về vụ án với các điều luật cụ thể.

Lập kế hoạch là việc vạch ra các phương hướng, các bước hành động cụ thể, xác định các phương tiện, biện pháp, các điều kiện cần thiết để đạt được các hành động đã dự định.

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Hoạt động tổ chức là quá trình tạo ra những điều kiện để thực hiện hoạt động, bao gồm :

Kiểm tra và đánh giá kết quả của hoạt động

Tập trung phân bổ con người, phương tiện

Tất cả các phương án.

Xác định nhiệm vụ, phương pháp, phương tiện thực hiện hoạt động, những người tham gia hoạt động

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần chấm dứt hành vi quá khích gây rối của đối tượng trong hoạt động tố tụng , người tiến hành tố tụng phải sử dụng phương pháp tâm lý sau:

Ám thị gián tiếp

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án.

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp đối tượng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý ;

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần giúp người làm chứng tái hiện lại những tình tiết mà họ bị quên hoặc nhầm lẫn, hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm đối tượng thay đổi thái độ, quan điểm, lập trường , ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Tất cả các phương án.

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi hành vi xử sự của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Tất cả các phương án.

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần làm thay đổi trạng thái tâm lý của người phạm tội, ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Tất cả các phương án.

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu động cơ phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :

Đàm thoại

Quan sát

Tất cả các phương án.

Thực nghiệm tự nhiên

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu mục đích của hành viphạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :

Đàm thoại

Phân tích sản phẩm hoạt động

Tất cả các phương án.

Thực nghiệm tự nhiên

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu nguyên nhân, điều kiện phạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :

Đàm thoại

Phương pháp phân tích nhóm (tập thể)

Quan sát

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi cần tìm hiểu phương thức thực hiện hành viphạm tội của đối tượng ta có thể sử dụng phương pháp :

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Thực nghiệm tự nhiên

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi phạm nhân gây rối quá khích,để chấm dứt hành vi quá khích đó, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý

Ám thị trực tiếp

Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, hành vi xử sự của bị can được biểu hiện ởtrạng thái:

Đối lập: sự chủ động, hoặc sự thụ động trong hành vi

Luôn chủ động

Luôn thụ động

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tham gia vào quá trình điều tra, mối quan hệ giao tiếp của bị can có xu hướng:

bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên

Bị can rất muốn tiếp xúc với điều tra viên

Cùng tồn tại hai xu hướng : vừa muốn tiếp xúc, lại vừa sợ tiếp xúc với điều tra viên

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành đối chất, Điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp truyền đạt thông tin.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiến hành hoạt động điều tra, điều tra viên có thể sử dụngcách thức sau để tác động tới các chủ thể tham gia điều tra:

Kích thích tư duy của đối tượng theo một hướng cần thiết

Tất cả các phương án.

Truyền đạt các thông tin cần thiết để tác động đến đối tượng

Yêu cầu đối tượng làm thực nghiệm

Yêu cầu đối tượng tự kiểm tra các thông tin đã được thu thập bằng nhiều cách khác nhau

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý

Phân tích sản phẩm hoạt động

Phương pháp mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Khi triến hành hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, Điêù tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý

Ám thị gián tiếp

Đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Mục đích của hoạt động giáo dục trong hoạt động tư pháp hướng tới những mục đích đặc biệt là :

Giáo dục còn tác động đến các thành viên không vững vàng trong xã hội, phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm

Giáo dục nhằm cảm hóa người phạm tội, làm hình thành ở họ thái độ phê phán đối với hành vi đã thực hiện, có thái độ tích cực đối với bản án

Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc củatâm lý của cá nhân. trong quá trình giao tiếp xã hội có thể là:

Cá nhân tham gia vào các quan hệ giao tiếp ở những nhóm không chuẩn mực, có hoạt động không lành mạnh, có mục đích chống đối xã hội

Các quan hệ giao tiếp cơ bản trong đời sống và hoạt động của cá nhân không thực hiện được đầy đủ chức năng của mình

Tất cả các phương án

Thiếu các mối quan hệ xã hội thiết yếu như: gia đình, nhà trường…

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc củatâm lý của cá nhân. trong quá trình thực hiện vai trò xã hội có thể là:

Cá nhân có thái độ tiêu cực đối với vai trò xã hội của bản thân

Cá nhân không có đủ các phẩm chất tâm – sinh lý mà vai trò xã hội của họ đòi hỏi

Cá nhân không có những kỹ năng cần thiết

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân dẫn đến những lệch lạc củatâm lý của cá nhân. trong quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội có thể là:

Cá nhân chỉ quan tâm tiếp thu những kinh nghiệm mà nhờ đó có thể thoả mãn nhu cầu của bản thân

Cá nhân không tích cực, không tự giác tiếp thu kinh nghiệm xã hội.

Tất cả các phương án

Trong các kinh nghiệm mà cá nhân tiếp thu có những khiếm khuyết, lệch lạc nhất định.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân gây nên sự căng thẳng tâm lý của bị can là:

Do những xúc cảm khác nhau như hồi hộp, lo lắng, hy vọng, thất vọng, sợ hãi… gây nên

Sự căng thẳng về nhận thức

Sự lo sợ bị phát hiện và trừng trị

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân làm mức độ của quá trìnhkiểm tra xã hội đối với các cá nhân bị giảm xuống có thể là:

Nguyên nhân chủ quan tồn tại trong nhận thức, đánh giá của cá nhân

Nguyên nhân khách quan là những yếu tố, những sự kiện xảy ra trong đời sống của xã hội, ngoài ý muốn chủ quan của cá nhân

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội bao gồm:

.điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của tội phạm

những đặc điểm tâm lý tiêu cực hình thành ở cá nhân do nhưng điều kiện xã hội không thuận lợi.

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Nhóm các hoạt động bổ trợ: là các hoạt động hỗ trợ cho các hoạt động chủ đạo, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mục đích của hoạt động tư pháp, gồm:

Hoạt động chứng nhận

Hoạt động giao tiếp

Hoạt động tổ chức

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Quá trình nhận thức trong hoạt động tư pháp mang màu sắc xúc cảm

Lạnh lùng vì trong môi trường pháp luật

Rất cao gây những căng thẳng nhất định về tâm lý cho người cán bộ tư pháp

Tất cả các phương án.

Thuận lợi

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Sự thích nghi của cá nhân với môi trường xã hội phụ thuộc vào các yếu tố

Đặc điểm tâm lý của cá nhân (khí chất, tính cách, xu hướng, thói quen, năng lực, tình cảm…)

Mức độ biến đổi của môi trường xã hội (nhanh hay chậm, rộng hay hẹp…)

Nhận thức và thái độ của cá nhân đối với sự thay đổi của môi trường xã hội.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronggiai đoạn xét hỏi tại phiên tòa,tham gia thẩm vấn có :

các thành viên của Hội đồng xét xử

đại diện Viện kiểm sát

luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bên

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronggiai đoạn xét xử, tính chất của hoạt động giáo dục là:

Mệnh lệnh là chủ yếu

Thuyết phục là chủ yếu

Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronghoạt động điều tra, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục được tiến hành thông qua các dạng hoạt động điều tra cụ thể:

Hoạt động đối chất

Hoạt động khám nghiệm hiện trường

Hoạt động khám xét chỗ ở, nơi làm việc

Hoạt động xét hỏhỏi

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronghoạt động điều tra, đối tượng của hoạt động giáo dục là:

Bị can,người bị tình nghi

Các đương sự có liên quan

Người làm chứng, người bị hại

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronghoạt động điều tra, nội dung của hoạt động giáo dụcbao gồm:

. Giáo dục ý thức pháp luật cho các công dân

.Cảm hóa người phạm tội

loại bỏ những đau thương mất mát, những xúc cảm tiêu cực cũng như những trở ngại về tâm lý ở người làm chứng, người bị hại

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronghoạt động điều tra, tính chất của hoạt động giáo dục là:

Mệnh lệnh là chủ yếu

Thuyết phục là chủ yếu

Vừa mệnh lệnh vừa thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Tronghoạt động xét xử, điều kiện tiến hành hoạt động giáo dục là :

Công khai liên tục, trực tiếp tại phiên tòa

Hoạt động đối chất

Hoạt động xét hỏhỏi

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động điều tra ,hoạt động nhận thức chiếm vị trí:

Bổ trợ

Chủ đạo

Cơ bản

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động tư pháp, nhóm các hoạt động tâm lý cơ bản gồm có :

hoạt động giáo dục

hoạt động nhận thức

hoạt động thiết kế

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong cấu trúc tâm lý của hoạt động xét xử ,hoạt động thiết kế chiếm vị trí:

Bổ trợ

Chủ đạo

Cơ bản

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn cải tạo, tính chất của hoạt động giáo dục là:

Mệnh lệnh là chủ yếu

Tất cả các phương án

Thuyết phục là chủ yếu

Vừa thuyết phục vừa mệnh lệnh

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng tình nghi, điều tra viên phạ có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Đàm thoại

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để hiểu được diễn biến tâm lý của phạm nhân,giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Phân tích sản phẩm hoạt động

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động làm chuyển biến tâm lý của phạm nhân trong quá trình chấp hành hình phạt tù,giám thị và quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Phương pháp thực nghiệm tự nhiên

Phương pháp truyền đạt thông tin

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong giai đoạn tranh luận tại phiên toà, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển

Phương pháp phân tích nhóm, tập thể

Phương pháp quan sát.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động diều tra, để hiểu được diễn biến tâm lý của đối tượng,ta có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp đàm thoại.

Phương pháp thuyết phục.

Phương pháp truyền đạt thông tin

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động đối chất, để tác động đến tâm lý của đối tượng đối chất,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp đàm thoại

Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp đàm thoại

Phương pháp đặt và thay đổi vấn đề của tư duy

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động hỏi cung bị can, điều tra viên là người:

điều khiển giao tiếp

định hướng giao tiếp

Tất cả các phương án

thiết lập giao tiếp

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người bị hại, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Phương pháp quan sát.

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai của người làm chứng, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,điều tra viên có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp đàm thoại

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động lấy lời khai,để hiểu được diễn biến tâm lý của người bị hại, điều tra viên có thể sử dụng phương pháp

Đàm thoại

Phương pháp quan sát.

Tất cả các phương án

Thực nghiệm tự nhiên

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Trong hoạt động xét xử, để tác động đến tâm lý của đối tượng bị xét hỏi,hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tâm lý:

Phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển

Phương pháp quan sát.

Phương pháp thực nghiệm tự nhiên

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp

Bị hạn chế về mặt thời gian

Còn tùy từng trường hợp do luật quy định

Không bị hạn chế về thời gian

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhất:Việc tiến hành nhận thức trong hoạt động tư pháp

. Tất cả các phương án.

Bị hạn chế về mặt thời gian

Không bị khống chế về thời gian

Tùy từng tính chất vụ việc có thể hạn chế về thời gian

Chọn phương án trả lời đúng nhấtChọn phương án trả lời đúng nhất:Khi tiếp xúc với phạm nhân để hiểu được tâm lý của họ, bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý

Đàm thoại

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtĐể giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý :

Ám thị trực tiếp

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động đối chất là:

Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.

Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên

Giao tiếp xã hội

Chọn phương án trả lời đúng nhấtGiao tiếp trong hoạt động hỏi cung bị can, lấy lời khai của người làm chứng, người bị hại là:

Giao tiếp hai chiều giữa điều tra viên và đối tượng bị xét hỏi.

Giao tiếp nhiều nhiều, có sự tham gia của các bên

Giao tiếp xã hội

Chọn phương án trả lời đúng nhấtHoạt động chiếm vị trí chủ đạo trong cấu trúc tâm lý của hoạt động cải tạo là:

Giáo dục

Nhận thức

Tất cả các phương án

Thiết kế

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi nghị án, để tác động đến các thành viên khác của Hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Ám thị gián tiếp

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Ám thị gián tiếp

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, Luật sưcó thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các thành viên Hội đồng xét xử, luật sư có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến kiểm sát viên Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Ám thị gián tiếp

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tham gia tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến Luật sư Hội đồng xét xử có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Ám thị gián tiếp

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtKhi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ , kiểm sát viên có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý :

Đặt và thay đổi vấn đề tư duy

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để hiểu được suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của phạm nhân này, qua đó tìm ra được những nguyên nhân trong hành vi tiêu cực của anh ta, cán bộ quản giáo có thể dùng phương pháp tâm lý

Đàm thoại

Phân tích sản phẩm hoạt động

Quan sát

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:

Ám thị trực tiếp

Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp thuyết phục.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtMột phạm nhân mới đi thụ án, có thái độ bất cần. Anh ta có những hành vi vi phạm chế độ của trại cải tạo và hay phản ứng lại cán bộ quản giáo, để tạo ra tâm lý tích cực đối với việc cải tạo ở phạm nhân này, cán bộ quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tác động tâm lý:

Phương pháp đàm thoại

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtMục đích của tranh luận tại phiên toà là:

giúp hội đồng xét xử có thể lắng nghe ý kiến từ các phía, các quan điểm khác nhau về vụ án

kiểm tra lại tính khách quan của các thông tin được cơ quan điều tra thu thập

nghiên cứu hồ sơ của vụ án, xác định các nhiệm vụ xét xử vụ án và đề ra các kế hoạch cụ thể

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng nhấtNhững phạm nhân thích nghi nhanh nhất với điều kiện, hoàn cảnh sống tại nơi giam giữ – cải tạo, tích cực lao động, học tập và thực hiện đúng các quy định của trại là :

Nhómnhững phạm nhân có định hướng phạm tội bền vững. Đây thường là những người đã có tiền án, tiền sự, phạm tội nhiều lần

Nhómnhững phạm nhân nhận thức được lỗi lầm của mình, có thái độ ăn năn hối cải

Nhóm những phạm nhân có thái độ tiêu cực đối với bản án và mức hình phạt phải chấp hành

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuá trình thích nghi với môi trường xã hội của người mãn hạn tù phụ thuộcyếu tố:

Các đặc điểm nhân cách của người mãn hạn tù: thế giới quan, các nét tính cách, kiểu khí chất, ý thức pháp luật , đạo đức, thói quen…

Điều kiện của môi trường bên ngoài bao quanh người mãn hạn tù: nhà ở, việc làm, gia đình và các mối quan hệ với gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các tổ chức xã hội …

Những điều kiện của trại giam nơi người mãn hạn tù đã chấp hành hình phạt tù như : sự tổ chức qúa trình lao động, đặc điểm của nhóm phạm nhân, thời gian chấp hành hình phạt, các tác động giáodục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtQuan hệ giao tiếp giữa các thành viên của nhóm phạm nhân, thường có xu hướng:

Bình đẳng, đoàn kết cùng thực hiện chế độ cải tạo giam giữ

Chỉ bảo giúp đỡ lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn

Tất cả các phương án

Tồn tại sự mâu thuẫn trong quan hệ, sự xung đột

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động nghị án ,để tác động đến tâm lý của các thành viên khác trong hội đồng xét xử, Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà xét xử vụ án hình sự, khi tiến hành hoạt động xét hỏi bị cáo và các đương sự liên quan, để tác động đến tâm lý của họ. thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTại phiên toà, người làm chứng thường có trạng thái tâm lý căng thẳng do nguyên nhân là:

Người làm chứng có thể cảm thấy không được an toàn khi khai báo do sự có mặt của nhiều người và họ có thể sợ bị trả thù

Phản ứng của những người có mặt có thể làm xuất hiện ở người làm chứng những ức chế trong tâm lý

Sự có mặt của bị cáo hoặc người bị hại có thể gây đến cho người làm chứng những xúc cảm trái ngược

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong gia đoạn nghị án, giao tiếp giữa các thành viên của Hội đồng xét xử mang tính:

mang tính chính thức

Mang tính chuyên môn

Mang tính thân mật

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn cải tạo, điều kiện của hoạt động giáo dục là:

Chế độ giam giữ, lao động, học tập và sinh hoạt đặc biệt

Tại nơi hoạt động lao động

Tại nơi học tập

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào những phương pháp sau.Để tác động tới phạm nhân, giáo dục cải tạo họ.

Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân, để tác động tới phạm nhân nhằm cảm hóa giáo dục họ, cán bộ giám thị quản giáo trại cải tạo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Ám thị trực tiếp

Phương pháp mệnh lệnh

Phương pháp thuyết phục.

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn phạm nhân thích nghi với điều kiện của trại cải tạo, cán bộ giám thị quản giáo có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào trong những phương pháp sau.Để giúp phạm nhân giải toả được trạng thái tâm lý căng thẳng, nhanh chóng làm quen với điều kiện sống mới.

Phương pháp đàm thoại

Phương pháp thực nghiệm

Phương pháp thuyết phục

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên toà,để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận, hội đồng xét xử có thể sử dụng các phương pháp tâm lý:

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn tranh luận tại phiên tòa, để tác động đến các chủ thể tham gia tranh luận,thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương pháp tác động tâm lý:

Giao tiếp tâm lý có điều khiển

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong giai đoạn xét hỏi tại phiên toà, để giúp người làm chứng tái hiện lại các tình tiết cần thiết khi họ quên hoặc nhầm lẫn, luật sư có thể sử dụng các phương pháp tâm lý

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng nhấtTrong hoạt động nghị án, để tác động đến tâm lý các thành viên hội đồng xét xử, thẩm phán – chủ tọa phiên tòa có thể sử dụng phương tác động tâm lý:

Mệnh lệnh

Tất cả các phương án

Thuyết phục

Truyền đạt thông tin

Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự:

Luật tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh mối quan hệ phát sinh giữa Tòa án với đương sự trong tố tụng dân sự.

Luật tố tụng dân sự điều chỉnh mọi quan hệ giữa các chủ thể phát sinh trong tố tụng dân sự

Luật tố tụng dân sự điều chỉnh quan hệ phát sinh giữa Tòa án với Viện Kiểm sát; giữa Tòa án, Viện kiểm sát với đương sự, người đại diện của đương sự và những người tham gia tố tụng khác phát sinh trong tố tụng dân sự

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm Luật tố tụng dân sự:

Luật tố tụng dân sự các quy phạm pháp luật quy định về trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án dân sự

Luật tố tụng dân sự chỉ quy định về trình tự, thủ tục giải quyết các tranh chấp, yêu cầu về dân sự.

Luật Tố tụng dân sự là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng và lợi ích của nhà nước

Tất cả các phương án.

Chọn phương án trả lời đúng theo khái niệm phương pháp điều chỉnh của Luật tố tụng dân sự

Luật tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp định đoạt

Luật Tố tụng dân sự chỉ điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp mênh lệnh

Luật tố tụng dân sự điều chỉnh các quan hệ phát sinh trong tố tụng dân sự bằng phương pháp mênh lệnh và phương pháp định đoạt

Tất cả các phương án

Chọn phương án trả lời đúng. Chi phí thực hiện ủy thác tư pháp khi Tòa án Việt Nam gửi yêu cầu ra nước ngoài:

Do bên đương sự yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự chi trả.

Do ngân sách nhà nước chi trả

Do ngân sách nhà nước và các bên đương sự cùng chi trả

Chọn phương án trả lời đúng. Công ước BERNE 1886 về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật có các nguyên tắc trụ cột là:

Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.

Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, có đi có lại.

Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.

Chọn phương án trả lời đúng. Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả có các nguyên tắc trụ cột là:

Đối xử quốc gia, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.

Đối xử tối huệ quốc, bảo hộ tự động, bảo hộ độc lập.

Nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ độc lập

Chọn phương án trả lời đúng. Khi có yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam, Tòa án Việt Nam:

Chỉ xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài để ra quyết định.

Xem xét về mặt nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.

Xem xét về mặt thủ tục tố tụng áp dụng trong quá trình giải quyết vụ việc đó ở nước ngoài cũng như nội dung bản án, quyết định đó để ra quyết định.

Chọn phương án trả lời đúng. Nguyên tắc độc lập và vô tư trong trọng tài thương mại quốc tế là nguyên tắc liên quan trực tiếp tới:

Các bên tranh chấp

Các trọng tài viên

Các trọng tài viên và các bên tranh chấp

Chọn phương án trả lời đúng. Quyền ưu tiên trong công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được hiểu là:

Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp hơn công dân, pháp nhân nước sở tại

Quyền được ưu tiên bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp trong trường hợp đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố trước

Quyền được xác định ngày nộp đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp ở một nước thành viên trên cơ sở ngày nộp đơn sớm hơn ở một nước thành viên khác

Chọn phương án trả lời đúng. Thẩm quyền xét xử riêng của Tòa án Việt Nam là thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam:

Đối với những vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nhất định theo qui định của pháp luật. Theo đó, chỉ Tòa án Việt Nam mới có thẩm quyền xét xử những vụ việc này. Nếu Tòa án nước ngoài xét xử thì phán quyết của Tòa án nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Đối với những vụ việc liên quan tới hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Đối với những vụ việc liên quan tới thương mại có yếu tố nước ngoài

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886,

Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu

Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả không là công dân một nước thành viên công ước:

Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước nếu tác phẩm của họ được bảo hộ ở nước mà tác giả là công dân.

Được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước theo những điều kiện nhất định đã được nêu trong công ước

Thì không được bảo hộ quyền tác giả ở các nước thành viên công ước trong mọi trường hợp.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:

Quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.

Quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.

Quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước BERNE 1886, thời hạn bảo hộ tối thiểu đối với tác phẩm nhiếp ảnh là:

25 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.

35 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.

50 năm kể từ khi tác phẩm được thực hiện.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả thì:

Quyền tác giả chỉ phát sinh ở các nước thành viên công ước sau khi tác phẩm đã được nộp lưu chiểu

Quyền tác giả chỉ phát sinh ở một nước thành viên công ước sau khi tác giả đã hoàn thành các thủ tục hành chính về bảo hộ quyền tác giả theo quy định của nước thành viên đó.

Quyền tác giả phát sinh ở các nước thành viên công ước mà không phụ thuộc vào bất cứ thủ tục hành chính nào

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, tác giả là công dân một nước thành viên công ước công bố lần đầu tiên tác phẩm của mình ở một nước không phải thành viên công ước thì:

quyền tác giả của họ chỉ được bảo hộ ở các nước thành viên công ước trong một số trường hợp đặc biệt.

quyền tác giả của họ không được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.

quyền tác giả của họ vẫn được bảo hộ ở các nước thành viên công ước.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Geneva 1952 về quyền tác giả, thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm là:

Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 25 năm sau khi tác giả chết.

Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 35 năm sau khi tác giả chết.

Suốt cuộc đời tác giả cộng thêm 50 năm sau khi tác giả chết.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo Công ước Paris 1883 về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp của công dân, pháp nhân một nước thành viên công ước sẽ được bảo hộ ở nước thành viên khác của công ước khi:

Đối tượng sở hữu công nghiệp được cấp văn bằng bảo hộ ở nước thành viên khác đó

Đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần đầu tiên ở nước thành viên khác đó.

Đối tượng sở hữu công nghiệp xuất hiện lần đầu tiên ở một nước bất kỳ là thành viên công ước.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo nguyên tắc “luật toà án” trong tố tụng dân sự quốc tế, Tòa án quốc gia:

Chỉ áp dụng pháp luật tố tụng của nước mình trong mọi trường hợp

Có thể áp dụng pháp luật tố tụng của nước ngoài trong một số trường hợp nhất định

Vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước ngoài, vừa áp dụng pháp luật tố tụng nước mình để đảm bảo giải quyết tranh chấp hiệu quả nhất

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan, tổ chức nước ngoài:

Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó có trụ sở chính

Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó được thành lập

Được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan, tổ chức đó tiến hành giao dịch chủ yếu

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của công dân nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam:

Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân

Được xác định theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam

Được xác định theo pháp luật Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền sở hữu công nghiệp của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam …

Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận bảo hộ

Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được công bố lần lầu tiên tại Việt Nam

Khi đối tượng sở hữu công nghiệp được ứng dụng tại Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, quyền tác giả của người nước ngoài đối với tác phẩm của họ, được bảo hộ tại Việt Nam …

Duy nhất trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam

Trong trường hợp tác phẩm được công bố, phổ biến lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa từng công bố ở đâu trên thế giới hoặc được công bố đồng thời tại Việt nam trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên tại nước khác.

trong trường hợp tác phẩm được đăng ký tại Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, Tòa án Việt Nam chỉ công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài:

Theo nguyên tắc có đi có lại

Trong trường hợp có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài

Trong trường hợp: có điều ước quốc tế hữu quan giữa Việt Nam và nước ngoài; theo nguyên tắc có đi có lại; hoặc được pháp luật Việt Nam qui định.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo pháp luật Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, nếu các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài:

Thì hội đồng trọng tài sẽ quyết định

Thì sẽ không có cơ sở pháp lý rõ ràng nào đề xác định luật áp dụng đối với tố tụng trọng tài.

Thì Tòa án sẽ quyết định

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp:

Chỉ khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp

Chỉ khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Khi có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp hoặc khi điều ước quốc tế hữu quan qui định việc phải giải quyết tranh chấp bằng trọng tài

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, khi địa điểm giải quyết tranh chấp tại Việt Nam thì ngôn ngữ trọng tài:

Do các bên tranh chấp thỏa thuận lựa chọn

Do hội đồng trọng tài quyết định

Là tiếng Việt

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết của trọng tài nước ngoài:

_ Có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Có hiệu lực thi hành ngay tại Việt Nam

Có thể bị hủy bởi Tòa án Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, phán quyết cuối cùng của trọng tài về toàn bộ tranh chấp:

_ Có hiệu lực chung thẩm, không thể kháng cáo, kháng nghị.

Có thể được xét xử lại từ đầu ở toà án, nếu Tòa án nhận được đơn khởi kiện của một trong các bên tranh chấp.

Vẫn có thể kháng cáo, kháng nghị.

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, trong trọng tài thương mại quốc tế, trường hợp các bên tranh chấp đã thỏa thuận chọn Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) giải quyết tranh chấp:

Thì phải áp dụng quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam (VIAC) để giải quyết tranh chấp

Thì vẫn có thể lựa chọn quy tắc tố tụng của tổ chức trọng tài khác để giải quyết tranh chấp

Thì vẫn có thể thỏa thuận áp dụng một quy tắc tố tụng trọng tài bất kỳ để giải quyết tranh chấp

Chọn phương án trả lời đúng. Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, về nguyên tắc, khi đã có thỏa thuận trọng tài hợp pháp giữa các bên tranh chấp:

_ Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp, trừ một số trường hợp ngoại lệ

Tòa án không có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp.

Tòa án vẫn có thể giải quyết tranh chấp trong mọi trường hợp nếu nhận được đơn khởi kiện.

Chọn phương án trả lời đúng. Tòa án Việt Nam chỉ thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài:

Trên cơ sở pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.

Trên cơ sở pháp luật Việt Nam

Trên cơ sở pháp luật Việt Nam và có thể là pháp luật tố tụng của nước yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp.

Chọn phương án trả lời đúng. Trọng tài thương mại quốc tế:

Có thể là trọng tài nước ngoài hoặc trọng tài nội địa

Luôn là một trọng tài nội địa

Luôn là một trọng tài nước ngoài

Chọn phương án trả lời đúng. Trong trọng tài thương mại quốc tế, các bên tranh chấp:

Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước mình để giải quyết nội dung tranh chấp

Chỉ được phép áp dụng pháp luật nước nơi tiến hành trọng tài để giải quyết nội dung tranh chấp

Được phép lựa chọn luật áp dụng giải quyết nội dung tranh chấp vào thời điểm trước, trong và khi sau khi tranh chấp phát sinh.

Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:

Ba hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Hai hình thức bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.

Chọn phương án trả lời đúng. Trong tư pháp quốc tế, có:

Ba hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương, áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương và áp dụng nguyên tắc có đi có lại.

Hai hình thức bảo hộ quyền tác giả cơ bản là: Điều ước quốc tế đa phương, Điều ước quốc tế song phương.

Chọn phương án trả lời đúng. Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam đối với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, được thực hiện trên cơ sở:

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế hữu quan mà Việt Nam là thành viên

Chọn phương án trả lời đúng. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là xác định thẩm quyền xét xử của:

Tòa án của Liên hợp quốc

Tòa án quốc gia

Tòa án quốc tế

Chọn phương án trả lời đúng: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có thẩm quyền đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …

nếu việc đăng ký đó không trái với pháp luật của nước sở tại

Trong mọi trường hợp

Trong một số trường hợp đặc biệt

Chọn phương án trả lời đúng: Để xác định luật điều chỉnh hình thức của hợp đồng quốc tế, Tư pháp quốc tế trên thế giới thường sử dụng …

hệ thuộc luật nơi giao kết hợp đồng kết hợp luật do các bên hợp đồng lựa chọn

hệ thuộc luật nơi thực hiện hợp đồng

hệ thuộc luật Tòa án

Chọn phương án trả lời đúng: Hệ thuộc luật được sử dụng phổ biến trên thế giới để điều chỉnh nội dung hợp đồng quốc tế là …

Luật do các bên hợp đồng lựa chọn

Luật nơi đặt trụ sở của một trong các bên hợp đồng

Luật nơi thực hiện hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba …

Đôi khi vẫn xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt

Không xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng

thường xảy ra do sự dẫn chiếu của luật áp dụng đối với hợp đồng được lựa chọn bởi các bên hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt

Chọn phương án trả lời đúng: Ở các nước theo truyền thống civil law, để điều chỉnh điều kiện kết hôn

hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự thường được sử dụng.

hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự thường được sử dụng.

hệ thuộc luật Tòa án thường được sử dụng

Chọn phương án trả lời đúng: Ở Việt Nam hiện nay, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do tàu bay, tàu biển gây ra cho nhau ở không phận quốc tế hoặc biển cả, trong trường hợp tàu bay, tàu biển khác quốc tịch:

Chưa được đề cập giải quyết trong tư pháp quốc tế Việt Nam

Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch

Được xác định theo pháp luật của nước mà tàu bay, tàu biển mang quốc tịch, trừ trường hợp pháp luật về hàng không dân dụng và pháp luật về hàng hải của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy định khác.

Chọn phương án trả lời đúng: Thẩm quyền giải quyết ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam …

Có thể thuộc về Tòa án cấp huyện

Không thể thuộc về Tòa án cấp huyện

Luôn thuộc về Tòa án cấp tỉnh

Chọn phương án trả lời đúng: Theo hiệp định tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với nước ngoài, trường hợp các bên hợp đồng dân sự quốc tế không thỏa thuận về luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …

Thì chỉ áp dụng luật nơi thực hiện hợp đồng

Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng được ưu tiên áp dụng

Thì luật có mối quan hệ gắn bó nhất với hợp đồng không được áp dụng thay thế

Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008 …

Các bên hợp đồngkhông bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế

Các bên hợp đồng bị hạn chế về quyền lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dung hợp đồng trong một số loại hợp đồng quốc tế

Các bên hợp đồng được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh nội dụng hợp đồng cho mọi hợp đồng quốc tế

Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, các bên trong hợp đồng …

Chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hợp đồng

Được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng

Không được phép lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc một phần của hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Theo Nghị định Rome 1 năm 2008, việc lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng …

Có thể được suy ra từ nội dung và các tình tiết, hoàn cảnh liên quan tới hợp đồng

Luôn phải được cơ quan giải quyết tranh chấp thực hiện

Luôn phải được thể hiện rõ ràng trong hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự (theo nghĩa hẹp) có yếu tố nước ngoài phải …

Làm bằng văn bản hoặc tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý

Làm bằng văn bản mới có giá trị pháp lý

Trước tiên phải xác định theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hình thức của hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài liên quan tới chuyển nhượng bất động sản có tại Việt Nam phải tuân theo …

Pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng

Pháp luật của nước nơi thực hiện hợp đồng

Pháp luật của Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài giao kết ở nước ngoài, sẽ vô hiệu về hình thức tại Việt Nam nếu …

Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng

Vô hiệu về hình thức theo pháp luật của nước nơi giao kết hợp đồng và pháp luật Việt Nam

Vô hiệu về hình thức theo pháp luật Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, về nguyên tắc …

Các bên hợp đồngdân sự có yếu tố nước ngoài được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng

Các bên hợp đồngdân sự có yếu tố nước ngoài không được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng

Các bên hợp đồng dân sự có yếu tố nước ngoài chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng cho nội dung hợp đồng trong một vài trường hợp nhất định.

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng …

Chưa có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại

Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại

Đã có quy định rõ ràng về thứ tự áp dụng pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại và pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại, trong một số trường hợp

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, việc xác định nơi giao kết hợp đồng giữa các bên vắng mặt cần dựa vào pháp luật của nước …

Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị giao kết hợp đồng

Nơi cư trú của cá nhân là bên đề nghị hoặc bên được đề nghị giao kết hợp đồng

Nơi cư trú của cá nhân là bên được đề nghị giao kết hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, thì …

Không cần phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn

Không cần phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn

phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam kết hôn với nhau trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, cần phải tuân theo …

Pháp luật của nước mà họ cư trú về điều kiện kết hôn

Pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn

Pháp luật của Việt Nam về điều kiện kết hôn

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì …

người nước ngoàituân theo pháp luật của nước mà họ thường trú về điều kiện kết hôn

người nước ngoài chỉ cần tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn

người nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân về điều kiện kết hôn, ngoài ra còn phải tuân theo pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn.

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc giải quyết tài sản ở nước ngoài khi ly hôn …

tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó

tuân theo pháp luật của nước nơi có tài sản đó nếu tài sản đó là bất động sản

Tuân theo pháp luật Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài …

Được công nhận tại Việt Nam nếu việc kết hôn phù hợp với pháp luật của nước ngoài, đồng thời vào thời điểm kết hôn, các bên tuân theo quy định về điều kiện kết hôn của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Đương nhiên được công nhận tại Việt Nam

Không được công nhận tại Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, có vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn tại Việt Nam, việc công nhận kết hôn là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó…

được công nhận tại Việt Nam

được công nhận tại Việt Nam trong một số trường hợp đặc biệt

vẫn không được công nhận tại Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài, nhưng vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn …

Thì được công nhận tại Việt Nam nếu nhận được sự bảo lãnh của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài nơi kết hôn.

Thì không được công nhận tại Việt Nam.

Thì vẫn được công nhận tại Việt Nam nếu vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của vi phạm đó đã được khắc phục.

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài …

Không phải trường hợp nào cũng tuân theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng

Luôn phải tuân thủ pháp luật của nước nơi thường trú chung của hai vợ chồng

Luôn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo pháp luật Việt Nam, việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trước Tòa án Việt Nam …

Phải tuân theo pháp luật Việt Nam

Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân

Tuân theo pháp luật của nước mà họ là công dân và pháp luật Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của công ước Viên 1980 của Liên Hợp Quốc về mua bán hàng hoá quốc tế, hình thức của hợp đồng làm bằng …

Văn bản hay hình thức khác đều có giá trị pháp lý

Văn bản hoặc hình thức tương đương với văn bản mới có giá trị pháp lý

Văn bản mới có giá trị pháp lý

Chọn phương án trả lời đúng: Theo qui định của Luật Thương mại Việt Nam 2005, hợp đồng mua bán hàng hoá được xem là có tính quốc tế nếu …

Hàng hoá được chuyển dịch qua biên giới

nếu các bên hợp đồng có quốc tịch khác nhau

Nếu các bên hợp đồng có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau

Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế trên thế giới, việc thỏa thuận thay đổi luật điều chỉnh nội dung hợp đồng …

Chỉ được thực hiện sau khi tranh chấp xảy ra

Chỉ được thực hiện trước khi tranh chấp xảy ra

Được thực hiện ở bất kỳ thời điểm nào trước, trong và sau khi tranh chấp xảy ra

Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, hợp đồng liên quan đến tài sản có tại Việt Nam …

Không phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu các bên hợp đồng có thỏa thuận khác, trong mọi trường hợp.

Phải tuân theo pháp luật Việt Nam nếu tài sản đó là bất động sản

Phải tuân theo pháp luật Việt Nam trong mọi trường hợp

Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành, pháp luật Việt Nam được áp dụng cho nội dung hợp đồng …

nếu các bên không lựa chọn luật nước ngoài để điều chỉnh nội dung hợp đồng

nếu các bên lựa chọn tập quán quốc tế để điều chỉnh nội dung hợp đồng

nếu hợp đồng được giao kết tại Việt Nam và thực hiện hoàn toàn tại Việt Nam

Chọn phương án trả lời đúng: Theo tư pháp quốc tế Việt Nam, việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, về nguyên tắc …

Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại

Chỉ tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại

Tuân theo pháp luật của nước nơi xảy ra hành vi gây thiệt hại hoặc nơi phát sinh hậu quả thực tế của hành vi gây thiệt hại

Chọn phương án trả lời đúng: Trong quan hệ hợp đồng quốc tế, các bên trong hợp đồng, về nguyên tắc …

Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng

Được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng trong một số trường hợp đặc biệt.

Không được lựa chọn luật áp dụng điều chỉnh tư cách pháp lý của chủ thể hợp đồng

Chọn phương án trả lời đúng: Trừ trường hợp ngoại lệ, việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …

chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tạm trú của công dân Việt Nam

chỉ được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam

được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc nơi tạm trú của công dân Việt Nam nếu không có nơi thường trú.

Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới …

thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch của đương sự để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn

thường chỉ sử dụng hệ thuộc luật Tòa án để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn

thường sử dụng hệ thuộc luật quốc tịch, luật nơi cư trú, luật Tòa án hoặc kết hợp các hệ thuộc luật này để giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ ly hôn

Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …

hệ thuộc luật nhân thân để xác định điều kiện kết hôn

hệ thuộc luật nhân thân kết hợp luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn

hệ thuộc luật Tòa án để xác định điều kiện kết hôn

Chọn phương án trả lời đúng: Tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay thường sử dụng …

hệ thuộc luật nơi cư trú của đương sự để xác định nghi thức kết hôn

hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn để xác định nghi thức kết hôn

hệ thuộc luật nơi tiến hành kết hôn kết hợp với luật nhân thân để xác định nghi thức kết hôn

Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Việt Nam …

Có trường hợp được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Không được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong mọi trường hợp

Luôn được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Chọn phương án trả lời đúng: Việc đăng ký kết hôn giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam …

chỉ được thực hiện tại cơ quan đại diện của nước mà họ là công dân tại Việt Nam

được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu họ có nơi thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam

được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong duy nhất trường hợp họ có nơi thường trú tại Việt Nam

Chọn ý đúng và giải thích.Cơ sở hình thành xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây?

Kinh tế kém phát triển

Kinh tế phát triển

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt -Kinh tế phát triển

Mâu thuẫn xã hội chưa phát triển

Chu chuyển của tư bản là:

Sự lưu thông của tư bản.

Sự vận động của tư bản.

Tiền đề của lưu thông hàng hóa.

Tuần hoàn của tư bản được xem xét với tư cách là một quá trình định kỳ, đổi mới và thường xuyên lắp đi lắp lại.

Chủ doanh nghiệp đề ra các nguyên tắc kinh doanh dựa trên:

Đòi hỏi khách quan

Lợi ích của chủ doanh nghiệp

Lợi ích của tất cả khách hàng

Ý muốn chủ quan của mình

Chủ doanh nghiệp không thể thay đổi được yếu tố nào sau đây?

Môi trường bên trong

Nguyên tắc chuyên môn hóa

Nguyên tắc hiệu quả

Quy luật cung cầu

Chủ Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm như thế nào về các khoản nợ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp?

Chịu trách nhiệm hữu hạn

Chịu trách nhiệm một phần

Chịu trách nhiệm vô hạn

Không phải chịu trách nhiệm

Chu kỳ sống của một sản phẩm gồm các giai đoạn chính sau:

Thâm nhập – Hưng Thịnh – Phát triển – Bão hòa – Suy thoái

Thâm nhập – Hưng Thịnh – Phát triển – Suy thoái – Bão hòa

Thâm nhập – Phát triển – Hưng Thịnh – Bão hòa – Suy thoái

Thâm nhập – Phát triển – Hưng Thịnh – Suy thoái – Bão hòa

Chủ nghĩa Mác ra đời vào khoảng những năm nào của thế kỷ XIX ở Tây Âu?

20

30

40

50

Chủ nợ có bảo đảm 1 phần là:

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm.

Chủ nợ có bảo đảm là:

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ

Chủ nợ không có bảo đảm là:

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba mà giá trị tài sản bảo đảm thấp hơn khoản nợ đó.

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ không được bảo đảm bằng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc của người thứ ba

Là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ, bao gồm chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần và chủ nợ có bảo đảm.

Chữ quốc ngữ là sản phẩm của :

Người Ấn Độ.

Người Phương Tây.

Người Trung Hoa.

Người Việt Nam.

Chủ quyền là một trong các yếu tố cấu thành quốc gia.

_ Sai

Đúng

Chủ quyền là thuộc tính của mọi chủ thể luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Chủ quyền quốc gia là tuyệt đối.

_ Sai

Đúng

Chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể là Nhà nước.

Đúng

Sai

Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản

Đúng

Sai

Chủ sở hữu không đồng thời là tác giả chỉ có quyền tài sản mà không có quyền nhân thân đối với tác phẩm.

Đúng

Sai

Chủ sở hữu phải chịu rủi ro đối với tài sản trong mọi trường hơp

Đúng

Sai

Chủ thể bị thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân sự

Chỉ có cá nhân

Chỉ có pháp nhân

Chủ thể của dư luận xã hội là?

Cộng đồng người hay nhóm người mang dư luận xã hội

Là các giai cấp tầng lớp khác nhau, đối lập nhau về lợi ích

Là cộng đồng người lớn, nhỏ khác nhau

Là ý kiến của cá nhân

Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa

Cá nhân

Tập thể

Tất cả các phương án đều sai

Thương nhân

Chủ thể của hợp đồng trong thương mại phải là thương nhân.

 

Đúng

Sai

Chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình không chỉ là cá nhân.

Đúng

Sai

Chủ thể của quan hệ pháp luật là cá nhân:

Chỉ có công dân Việt Nam.

Gồm công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam.

Gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú ở Việt Nam.

Gồm công dân Việt Nam, người nước ngoài và người không quốc tịch cư trú ở Việt Nam.

Chủ thể của quan hệ pháp luật:

Chỉ gồm các cá nhân nhất định.

Chỉ gồm các cơ quan nhà nước.

Là tổ chức hoặc cá nhân bất kỳ trong xã hội.

Là tổ chức hoặc cá nhân có đủ những điều kiện do pháp luật quy định.

Chủ thể của quan hệ PLDS phải độc lập với nhau về tổ chức và tài sản

Đúng

Sai

Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2014?

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh

Hợp tác xã

Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của Luật phá sản?

Công ty TNHH

Doanh nghiệp tư nhân

Hộ kinh doanh

Hợp tác xã

Chủ thể nào không được tham gia tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2004?

Bên bị điều tra

Bên khiếu nại

Cơ quan quản lý cạnh tranh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Chủ thể nào sau đây không có quyền kiến nghị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính?

Bên khiếu nại có quyền kiến nghị đến Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh

Bộ trưởng Bộ Công thương

Chủ tọa phiên điều trần có quyền kiến nghị đến Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh.

Điều tra viên có quyền kiến nghị đến Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh

Chủ thể nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã

Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở

Chủ thể phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp vượt quá yêu cầu tình thế cấp thiết?

_ Là người gây thiệt hại do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết; Là người gây ra tình thế cấp thiết

Là người chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra

Tất cả các phương án đều sai

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền yêu cầu áp dụng đồng thời tất cả các biện pháp xử lý: hành chính, hình sự và dân sự đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đúng

Sai

Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng cách chiếm hữu tài sản trí tuệ để ngăn chặn hành vi xâm phạm của các chủ thể khác.

Đúng

Sai

Chủ thể yêu cầu áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới phải nộp tiền bảo chứng với mức tối thiểu là 20 triệu đồng.

Đúng

Sai

Chủ thể yêu cầu mở thủ tục phá sản phải nộp đơn cho cơ quan nào?

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Tất cả các phương án đều đúng

Tòa án có thẩm quyền

Viện kiểm soát

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào ?

_ Đêm ngày 19-12-1946

Đêm ngày 18-9-1946

Ngày 20-12-1946

Ngày 21- 12-1946

Chủ tọa phiên điều trần không có quyền nào trong những quyền sau?

Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn hành chính khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc cạnh tranh

Quyết định triệu tập những người tham gia phiên điều trần

Tiến hành các hoạt động khác thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật này khi xử lý vụ việc cạnh tranh

Tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ việc cạnh tranh

Chủ trì Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (11/1939)

_ Nguyễn Văn Cừ

Lê Duẩn

Lê Hồng Phong

Nguyễn Ái Quốc

Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng được hoàn chỉnh qua các hội nghị:

_ Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) và Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),

Hội nghị Trung ương 7 (11/1940)

Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

_ Xây dựng chiến lợc quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội

Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chủ trương thực hiện công nghiệp hoá theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng được Đảng ta đề ra từ Đại hội nào?

_ Đại hội III

Đại hội IV

Đại hội V

Đại hội VI.

Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các quân Tưởng sau cách mạng tháng Tám-1945 ( từ 8/1945 tới 6/3/1946)

_ Việt – Pháp hòa bình

Đánh cả Pháp và Tưởng

Đánh Tưởng hoà Pháp

Kiên quyết không nhân nhượng Tưởng

Chủ trương: khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo là:

_ Cả 3 phương án đều đúng

Tạo cơ hội, điều kiện cho mội người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển

Tạo động lực làm giầu trong đông đảo dân cư bằng tài năng, sáng tạo của bản thân, trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép

Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo; đề phòng tái đói, tái nghèo, nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống tăng lên

Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?

Cường độ của vật kích thích.

Độ mới lạ của vật kích thích.

Sự trái ngược giữa sự vật và bối cảnh xung quanh.

Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân.

Chú ý không chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?

Đặc điểm vật kích thích

Mục đích hoạt động

Tình cảm cá nhân

Xu hướng cá nhân;

Chùa ở Việt Nam là nơi thờ:

Cả ba phương án đều đúng.

Các vị anh hùng có công với nước.

Các vị thần.

Phật.

Chức năng cơ bản của các nhà nước cổ đại phương Đông?

Đối ngoại

Đối nội

Tất cả các chức năng

Trị thủy, thủy lợi

Chức năng cơ bản của xã hội học là?

Chức năng nhận thức

Chức năng thực tiễn

Tất cả các phương án đều đúng

Chức năng của dư luận xã hội?

Điều hòa các mối quan hệ

Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội

Giáo dục cá nhân

Tất cả các phương án đều đúng

Chức năng của hệ thống pháp luật ngân hàng?

_ Cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh trong lĩnh vực ngân hàng

Bảo vệ hoạt động ngân hàng

Ổn định nền kinh tế – xã hội Việt Nam

Tạo điều kiện cho Nhà nước thực hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng

Chức năng của nhà nước là:

Nhiệm vụ của nhà nước.

Những hoạt động của nhà nước thể hiện bản chất, vai trò của nó.

Vai trò của nhà nước.

Vai trò và nhiệm vụ của nhà nước.

Chức năng của nhà nước tư sản thời cận đại là gì?

 

Bảo vệ chế độ tư hữu tư bản.

Chống xâm lược để bảo vệ quyền lợi của giai cấp tư sản

Tất cả các phương án.

Trấn áp phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động

Chức năng của NHTM là?

_ Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, chức năng tạo tiền.

Trung gian tín dụng, phát hành tiền, tạo tiền.

Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán, phát hành tiền.

Trung gian tín dụng, trung gian thanh toán.

Chức năng của thị trường tài chính?

_ Cả 3 phương án đều đúng

Đảm bảo tính thanh khoản cho tài sản tài chính

Dẫn vốn

Hình thành giá cho các tài sản tài chính

Chức năng của tiền làm thước đo giá trị là?

Để mua bán

Đo lường giá trị các hàng hóa khác

Nộp thuế

Trả lương, trả nợ

Chức năng của xã hội học pháp luật là ?

Chức năng bảo vệ

Chức năng giáo dục

Điều hòa, giải quyết các xung đột

Tất cả các phương án đều đúng.

Chức năng duy nhất của thị trường tài chính là?

_ Chuyển giao vốn, biến tiết kiệm thành đầu tư.

Đáp ứng nhu cầu vay và cho vay của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được quảng bá hoạt động và sản phẩm.

Tổ chức các hoạt động tài chính.

Chức năng nào của tiền tệ được các nhà kinh tế học hiện đại quan niệm là chức là quan trọng nhất?

_ Phương tiện trao đổi.

Phương tiện đo lường và biểu hiện giá trị.

Phương tiện lưu giữ giá trị.

Phương tiện thanh toán quốc tế

Chức năng nào không phải của sở giao dịch hàng hóa

Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá

Điều hành các hoạt động giao dịch

Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm

Thay mặt 1 bên tiến hành giao dịch hàng hóa

Chức năng nào là chức năng quan trọng nhất của QTKD:

Điều chỉnh.

Định hướng.

Kiểm tra.

Tổ chức.

Chức năng nào sau đây không phải của Liên minh hợp tác xã

Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã thành viên

Hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Quyết định việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ của hợp tác xã

Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã

Chức năng trung gian tài chính của một ngân hàng thương mại có thể được hiểu là?

_ Cung cấp tất cả các dịch vu tài chính theo quy định của pháp luật.

Biến các khoản vốn có thời hạn ngắn thành các khoản vốn đầu tư dài hạn hơn.

Làm cầu nối giữa các đối tợng khách hàng và sở giao dịch chứng khoán.

Làm cầu nối giữa người vay và cho vay tiền.

Chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân là văn bản do Hiệp hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệp nghề nghiệp trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Đúng

Sai

Chứng khoán là?

_ Các giấy tờ có giá được mua bán trên thị trường tài chính.

Các giấy tờ có giá, mang lại thu nhập, quyền tham gia sở hữu hoặc đòi nợ, và được mua bán trên thị trường.

Cổ phiếu và trái phiếu các loại.

Tín phiếu Kho bạc và các loại thương phiếu.

Chuyển giao nghĩa vụ dân sự?

_ Cần có sự đồng ý của bên có quyền

Cần thông báo bằng văn bản cho bên có quyền biết trước thời điểm chuyển giao

Được áp dụng khi bên có quyền chết

Không cần đồng ý của bên có quyền

Chuyển giao quyền yêu cầu?

_ Là hợp đồng dân sự

Là hành vi pháp lý đơn phương

Là thực hiện quyền yêu cầu thông qua người thứ ba

Tất cả các phương án đều sai

Chuyển giao tài sản cầm cố là tài sản có đăng ký quyền sở hữu?

_ Phải chuyển giao tài sản và giấy tờ bản gốc đăng ký sở hữu tài sản nếu không có thỏa thuận khác

Chỉ chuyển giao giấy tờ sở hữu của tài sản, không phải chuyển giao tài sản

Chỉ phải chuyển giao tài sản, không phải chuyển giao giấy tờ sở hữu của tài sản

Phải chuyển giao tài sản và giấy tờ bản gốc đăng ký sở hữu tài sản nếu có thỏa thuận

Circle the answer that matches the meaning of each bold word or phrase.

a skill you need to do a project

the art or practice of doing one’s own decorating, repairs…

Circle the answer that matches the meaning of each bold word or phrase.

a place for skiing

an area of land used for growing crops, breeding and keeping cow, sheep, pigs…

Circle the answer that matches the meaning of each bold word or phrase.

a band of cloth

thing made from plastic

Circle the answer that matches the meaning of each bold word or phrase.

a measure of length equal to 1,7 km

one kilometre

Circle the best title for the reading text.

Colors and kids.

Colors and what you wear.

Colors and your personality.

Civil … related to the family, property, contracts and torts are brought to lower courts.

_ actions

act

acted

active

Civil law là gì?

_ Tên gọi hệ thống pháp luật ở các nước Châu Âu trên phần lục địa

Tên gọi hệ thống pháp luật của các nước Anh – Mỹ

Tên gọi hê thống pháp luật Việt Nam

Tên gọi hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa

Cô A là nhân viên thuế và hàng năm bắt buộc phải mua một số trái phiếu của Nhà nước. Đó là hoạt động đầu tư:

Đầu tư gián tiếp

Đầu tư trực tiếp

Không phải hoạt động đầu tư.

Tất cả các phương án đều sai

Có bao nhiêu bước để so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau theo chỉ tiêu NAV?

_ 2

3

4

5

Có bao nhiêu bước để tính toán IRR?

_ 3

1

2

4

Có bao nhiêu bước trong Phương pháp chung xác định tổng mức đầu tư dự án?

_ 5

6

7

8

Có bao nhiêu bước trong quy trình tổng quát của việc so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau?

_ 3

2

4

5

Có bao nhiêu bước trong so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau theo chỉ tiêu NPV?

_ 2

3

4

5

Có bao nhiêu giai đoạn trong quá trình hình thành và thực hiện 1 dự án đầu tư?

_ 3

2

4

5

Có bao nhiêu lọai hình công ty?

_ Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh

Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên

Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm Công ty

Công ty cổ phần, Công ty TNHH 1 hoặc 2 thành viên trở lên, Công ty hợp danh, Nhóm Công ty vàDoanh nghiệp tư nhân

Có bao nhiêu nhóm các tiêu chuẩn (chỉ tiêu) sử dụng phổ biến trong phân tích tài chính dự án?

_ 2

1

3

4

Có bao nhiêu phong cách làm việc cơ bản của giám đốc doanh nghiệp?

2

4

6

8

Có bao nhiêu phương pháp quản lý của giám đốc doanh nghiệp?

3

4

5

6

Có bao nhiêu phương pháp ra quyết định?

1

3

5

7

Có bao nhiêu trường hợp để đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu NAV?

_ 2

1

3

4

Có bao nhiêu yêu cầu đối với giám đốc doanh nghiệp?

Năng lực tổ chức, đạo đức và tư duy trong kinh doanh.

Phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, năng lực tổ chức.

Sức khỏe, tri thức, gia đình.

Tất cả các phương án đều đúng

Có bao nhiêu yêu cầu đối với thông tin kinh tế?

1

2

3

4

Có bao nhiêu yêu cầu với các quyết định?

10

7

8

9

Cơ cấu của quy phạm pháp luật:

Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và biện pháp tác động của nhà nước.

Bao gồm ba bộ phận là giả định, quy định và chế tài.

Bao gồm các bộ phận khác nhau tùy theo từng loại quy phạm, quy phạm điều chỉnh khác với quy phạm bảo vệ và khác với quy phạm xung đột.

Bao gồm hai hoặc ba bộ phận tùy từng quy phạm.

Cơ cấu doanh nghiệp được xây dựng dựa trên nguyên tắc:

Cân đối với cơ cấu của đối thủ cạnh tranh

Chuyên môn hóaCho vay càng nhiều càng tốt.

Không được thay đổi

Quy mô càng lớn càng tốt

Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng là công ty cổ phần bao gồm:

_ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)

Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc (Giám đốc)

Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (giám đốc)

Cơ cấu xã hội đô thị bao gồm những bộ phận chủ yếu là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Cơ cấu xã hội – giai cấp

Cơ cấu xã hội – lãnh thổ

Cơ cấu xã hội – nghề nghiệp

Cơ cấu xã hội – nhân khẩu

Cơ cấu xã hội?

Là cỗ máy lớn trong đó có nhiều chi tiết mát nhỏ tạo thành

Là kết cấu và hình thức tổ chức xã hội bên trong của một hệ thống xã hội nhất định, là sự thống nhất của các nhân tố, các mối liên hệ và các thành phần cơ bản của xã hội

Là mô hình của các mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản trong hệ thống xã hội

Là một phần của hệ thống xã hội

Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:

_ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Nhà nước của dân, do dân và vì dân

Quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất là 6 tháng hoặc 1tỷ lệ khác nhỏ hơn qui định tại điều lệ công ty thì có quyền:

_ Đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát

Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát

Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của công ty

Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty

Cổ đông sở hữu từ bao nhiêu tổng số cổ phần trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền:

10%

15%

20%

5%

Cơ động xã hội theo chiều dọc?

Là sự thay đổi vị thế của một cá nhân trong suốt cuộc đời của họ

Là sự trao đổi vị thế xã hội của một số người cho những người khác cùng tầng xã hội

Là sự vận động của cá nhân hay nhóm xã hội trên cùng thang bậc của xã hội

Là sự vận động xã hội của cá nhân hay nhóm xã hội từ vị trí xã hội này tới vị trí xã hội khác không cùng tầng với họ, có sự cao hơn và thấp hơn về thang giá trị

Cơ động xã hội trong cùng thế hệ:

_ Là quá trình vận động xã hội của cá nhân trong suốt cuộc đời của họ

Là cơ động trên cùng mặt bằng xã hội của cá nhân trong cơ cấu xã hội

Là cơ động xã hội theo chiều dọc và chiều ngang của cá nhân trong xã hội

Là quá trình chuyển giao vị trí xã hội giữa các thế hệ

Có mấy biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện hợp đồng?

4 biện pháp

5 biện pháp

6 biện pháp

7 biện pháp

Có mấy cách phân loại doanh nghiệp?

2 cách

3 cách

4 cách

5 cách

Có mấy dấu hiệu để nhận biết pháp nhân?

2 dấu hiệu

3 dấu hiêu

4 dấu hiệu

5 dấu hiệu

Có mấy kiểu pháp luật?

2

3

4

5

Có mấy loại uy tín của giám đốc doanh nghiệp?

1

2

3

4

Có mấy phương thức cung cấp dịch vụ trong thương mại quốc tế?

2

3

4

5

Có mấy phương thức giao kết hợp đồng?

1

2

3

4

Cổ phần nào trong công ty cổ phần không được chuyển nhượng trong trường hợp thông thường:

Cổ phần phổ thông

Cổ phần ưu đãi biểu quyết

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp.

Đúng

Sai

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó trong trường hợp mảnh đất bị thu hồi.

Đúng

Sai

Cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất là các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền chung.

Đúng

Sai

Cơ quan có thẩm quyền giao loại đất nào thì có thẩm quyền thu hồi đối với loại đất đó.

Đúng

Sai

Cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn/phê duyệt là cơ quan được các bên chỉ định trong điều ước quốc tế.

_ Sai

Đúng

Cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất được ủy quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp.

Đúng

Sai

Cơ quan đại diện ngoại giao có thể thực hiện cả chức năng của cơ quan lãnh sự trong một số trường hợp.

_ Đúng

Sai

Cơ quan đại diện ngoại giao là cơ quan quan hệ đối ngoại của quốc gia nhằm thực hiện chức năng trên một khu vực lãnh thổ nhất định của quốc gia sở tại.

_ Sai

Đúng

Cơ quan đại diện quyền sở hữu trí tuệ có quyền xử phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đúng

Sai

Cơ quan đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho các hợp tác xã.

Đúng

Sai

Cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Đúng

Sai

Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp

Đúng

Sai

Cơ quan hải quan có quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu phát hiện thấy lô hàng thông quan có yếu tố vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đúng

Sai

Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần?

_ Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát

Hội dồng quản trị

Cơ quan nào có quyền quyết định cao nhất trong HTX?

_ Đại hội thành viên

Ban chủ nhiệm

Đại hội xã viên

Hội đồng quản trị

Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết phá sản đối với tổ chức tín dụng?

Tất cả các phương án

Tòa án nhân dân cấp huyện

Tòa án nhân dân cấp tỉnh

Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản HTX?

Ban chủ nhiệm HTX

Cấp ra quyết định thành lập

Đại hội xã viên

Tòa án

Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai chuyên ngành cùng cấp thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Đúng

Sai

Cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tất cả các cơ quan nhà nước.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Cơ quan quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tất cả các cơ quan nhà nước.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài là Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh được xác định như thế nào?

Nơi có tài sản phải thi hành

Nơi Hội đồng trọng tài ra phán quyết

Nơi thường trú của bị đơn

Nơi thường trú của nguyên đơn

Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh

Cơ quan quản lý cạnh tranh

Cơ quan quản lý cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh

Hội đồng cạnh tranh

Tòa án nhân dân

Cơ quan xét xử ở trung ương thời Lê sơ gồm những cơ quan nào?

_ Cả hai cơ quan trên

Bộ hình

Đại lý tự

Cơ quan xét xử ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp.

Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Cơ quan, tổ chức có tên trong di chúc nhưng đã sáp nhập với cơ quan, tổ chức khác trước thời điểm mở thừa kế thì cơ quan tổ chức mới không có quyền hưởng di sản thừa kế

_ Đúng

Sai

Cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản là:

_ Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng

Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp tư sản

Nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước

Thực hiện song song hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền đất nước

Cơ sở chủ yếu để xác định trị giá tính thuế hải quan là gì?

Do cơ quan hải quan quyết định

Do cơ quan thuế quyết định

Giá bán hàng hóa đó trên thị trường nhập khẩu

Giá thực trả cho hàng hóa xuất khẩu (giá trị giao dịch)

Cơ sở chung của quan hệ trao đổi giữa các hàng hóa là gì?

Là công dụng của hàng hóa.

Là hao phí lao động kết tinh trong hàng hóa.

Là mức độ khan hiếm của hàng hóa.

Là sở thích của người tiêu dung.

Cơ sở hình thành nên những phẩm chất nổi trội trong tính cách của người Việt là ?

Cả 3 phương án đều đúng.

Địa lý.

Kinh tế – xã hội.

Lịch sử.

Cơ sở hình thành nên tính dung chấp của văn hóa Việt Nam là ?

Cả 3 phương án đều đúng.

Địa lý.

Huyết thống.

Lịch sử.

Cơ sở hình thành nguyên tắc “Tôn quân quyền” trong tổ chức nhà nước phong kiến việt Nam?

_ Từ quan điểm Nho giáo

Tất cả các quan điểm và tư tưởng trên

Từcác tư tưởng truyền thống

Từ tư tưởng Phật giáo

Cơ sở hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu?

Người Giéc Manh tràn vào La Mã

Quan hệ sản xuất phong kiến được hình thành ở Tây Âu

Sự khủng hoảng của chế độ chiếm hữu nô lệ ở La Mã

Tất cả các phương án đều đúng

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần được cấp giấy chứng nhận đầu tư là được quyền khám chữa bệnh tại Việt Nam.

Đúng

Sai

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đúng

Sai

Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chỉ làm thủ tục đăng ký hoạt động mà không cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh để tiến hành hoạt động khám chữa bệnh.

Đúng

Sai

Cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế:

_ Kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp

Kinh tế khép kín, sản xuất nhỏ.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sản xuất nhỏ, phân tán, tự cấp tự túc

Cơ sở lý luận chủ yếu của trường phái trọng nông là?

_ Học thuyết về trật tự tự nhiên,

Học thuyết về lao động sản xuất,

Học thuyết về sản phẩm ròng (sản phẩm thuần túy),

Lý luận về tư bản.

Cơ sở lý thuyết của trường phái “Giới hạn” ở Mỹ là?

_ Lý thuyết năng suất bất tương xứng của D.Ricardo; Lý thuyết ba nhân tố sản xuất của J.B.Say

Lý thuyết “ích lợi giới hạn”

Lý thuyết ba nhân tố sản xuất của J.B.Say

Lý thuyết giá trị lao động của A.Smith

Lý thuyết năng suất bất tương xứng của D.Ricardo.

Cơ sở nào để hình thành chính thể quân chủ chuyên chế quý tộc ở Trung Quốc?

Công xã nông thôn tồn tại bền vững

Hệ thống quan lại hình thành theo chế độ tông pháp

Ruộng đất trong cả nước thuộc sở hữu của nhà vua

Tất cả các phương án đều đúng

Cơ sở pháp lý cao nhất của hoạt động NHTM Việt Nam là gì?

_ Luật các tổ chức tín dụng đã được bổ sung sửa đổi năm 2010.

Luật Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi bổ sung năm 2003.

Quyết định số 488/2000/QĐ-NHNN ngày 27/11/2000 của Thống đốc NHNN.

Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN.

Cơ sở thiết lập hệ thống tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như hiện nay:

_ Do vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà nước quyết định

Đáp ứng chức năng quản lý nhà nước

Do Ngân hàng Nhà nước là cơ quan ngang bộ nên có cơ cấu tổ chức giống cách bộ khác

Do Ngân hàng Nhà nước là Ngân hàng Trung ương nên có cơ cấu tổ chức giống ngân hàng khác

Cơ số tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?

_ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ lệ dự trữ vượt quá và lượng tiền mặt trong lưu thông.

Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.

Mục tiêu mở rộng tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.

Cơ sở tiền tệ (MB) phụ thuộc vào các yếu tố?

_ Tỷ lệ dự trữ bắt buộc, và lượng tiền mặt trong lưu thông.

Lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, khả năng cho vay của các ngân hàng thương mại.

Mục tiêu mở rộng của Ngân hàng Trung ương.

Mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của các ngân hàng thơng mại.

Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là:

_ Liên minh giai cấp giữa giai cấp công dân với giai cấp nông dân và tầng lơp tri thức

Liên minh giai cấpgiữa nông dân với tầng lớp tri thức và giai cấp tư sản

Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp tư sản

Liên minh giai cấp giữa tầng lớp tri thức và nhân dân lao động

Có thể áp dụng loại nguồn pháp luật nào trong thương mại quốc tế?

Chỉ có thể áp dụng điều ước quốc tế

Chỉ có thể áp dụng pháp luật nước ngoài

Chỉ có thể áp dụng pháp luật trong nước

Có thể áp dụng điều ước quốc tế, pháp luật nước ngoài và/hoặc pháp luật trong nước

Có thể áp dụng pháp luật, án lệ, tập quán thương mại để điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại trong mọi trường hợp.

Đúng

Sai

Có tình hình huy động vốn của một tổ chức tín dụng trong tháng 6 năm 2009 như sau: (Đơn vị tính 1.000 đ)- Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, tổ chức: 85.000.000 trong đó:+ Tiền gửi không kỳ hạn 50.000.000+ Kỳ hạn < 12 tháng 12.000.000+ Kỳ hạn > 12 tháng23.000.000- Tiền gửi tiết kiệm 151.000.000 trong đó:+ Tiền gửi không kỳ hạn 55.000.000+ Kỳ hạn < 12 tháng63.000.000+ Kỳ hạn > 12 tháng33.000.000- Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ tiền gửi 66.000.000- Tiền gửi kho bạc 95.000.000Dự trữ thực tế của tổ chức tín dụng 15.000.000Giả sử Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 4% trên tổng số dư tiền gửi ngắn hạn bình quân .Số tiền dự trữ vượt mức trong tháng 6 năm 2009 là?

_ 1.360.000

6.320.000

7.800.000

9.360.000

Có tình hình huy động vốn của một tổ chức tín dụng trong tháng 9 năm 2009 như sau (Đơn vị tính 1.000 đ):- Tiền gửi của khách hàng doanh nghiệp, tổ chức là 117.000.000, trong đó:+ Tiền gửi không kỳ hạn 60.000.000+ Kỳ hạn < 12 tháng 27.000.000+ Kỳ hạn > 12 tháng30.000.000- Tiền gửi tiết kiệm 137.000.000 Trong đó:+ Tiền gửi không kỳ hạn 70.000.000+ Kỳ hạn < 12 tháng36.000.000+ Kỳ hạn > 12 tháng31.000.000- Tiền thu được từ việc phát hành chứng chỉ tiền gửi 77.000.000- Tiền gửi kho bạc 140.000.000Dự trữ thực tế của tổ chức tín dụng23.000.000Giả sử Ngân hàng nhà nước quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 5% trên tổng số dư tiền gửi ngắn hạn bình quân.Số tiền dự trữ vượt mức trong tháng 9 năm 2009 là?

_ 2.500.000

13.350.000

16.000.000

9.100.000

Common law evolved from …………., convention, and decisions of the courts.

custom,

Customary law,

judicial precedent,

Tất cả các phương án

Con chưa thành niên định đoạt tái sản bắt buộc phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ.

Đúng

Sai

Con chung là con trong giá thú.

 

Đúng

Sai

Con đã thành niên, có khả năng lao động khi bị cha/mẹ lập di chúc truất quyền hưởng di sản thừa kế thì không được hưởng di sản thừa kế

Đúng

Sai

Con dâu không được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật của bố/mẹ chồng

Đúng

Sai

Con đẻ có thể không phải do cha mẹ sinh ra.

Đúng

Sai

Con đẻ là con có huyết thống trực hệ với cha mẹ đẻ.

Đúng

Sai

Con ngoài giá thú không có quyền hưởng di sản thừa kế từ cha/mẹ đẻ của mình

Đúng

Sai

Con người là:

Một thực thể sinh vật.

Một thực thể tự nhiên.

Một thực thể xã hội.

Vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội.

Con người theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là:

Động lực của cách mạng.

Là vốn quí nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.

Là vốn quí nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.

Vốn quí của cách mạng.

Con nuôi không được thừa kế thế vị khi cha mẹ nuôi chết trước người đã đẻ ra mình.

Đúng

Sai

Con nuôi và con đẻ của một người có quyền và nghĩa vụ như nhau.

_ Đúng

Sai

Con nuôi và con đẻ của một người không được kết hôn với nhau.

Đúng

Sai

Con nuôi và gia đình gốc không còn tồn tại quyền và nghĩa vụ với nhau nữa.

Đúng

Sai

Con riêng là con ngoài giá thú.

Đúng

Sai

Con riêng và con chung có quyền và nghĩa vụ như nhau.

Đúng

Sai

Con sinh ra bằng phương pháp khoa học đương nhiên là con của người sinh ra nó.

Đúng

Sai

Con sinh ra từ việc mang thai hộ luôn có huyết thống trực hệ với vợ chồng người nhờ mang thai hộ.

Đúng

Sai

Con từ 7 tuổi thể hiện ý chí muốn ở với ai khi cha mẹ ly hôn thì Tòa án sẽ quyết định cho con ở với người đó.

Đúng

Sai

Con từ đủ 15 tuổi có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cha mẹ khi không sống chung với cha mẹ

Đúng

Sai

Con từ đủ 15 tuổi đương nhiên có nghĩa vụ đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Đúng

Sai

Công cụ không được sử dụng để nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là?

Địa – văn hóa.

Giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Nhân học – văn hóa.

Tôn giáo.

Công cụ nghiên cứu được sử dụng phổ biến để nghiên cứu văn hóa dân gian và văn hóa tộc người là?

Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.

Địa – văn hóa.

Giá trị văn hóa tinh thần.

Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.

Cộng đồng ASEAN gồm những phần cấu thành nào?

Cộng đồng chính trị – an ninh

Cộng đồng chính trị – an ninh; Cộng đồng kinh tế; Cộng đồng văn hóa – xã hội

Cộng đồng kinh tế

Cộng đồng văn hóa-xã hội

Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

Lưu thông tự do thương mại dịch vụ

Lưu thông tự do thương mại hàng hóa

Lưu thông tự do tư bản, nhân tài và lao động có tay nghề trong khối

Tất cả các phương án

Công đồng kinh tế ASEAN phát triển theo xu hướng nào?

Bảo hộ thương mại của mỗi nước ngày càng được tăng cường

Cả Asean sẽ trở thành một thị trường duy nhất

Cơ sở sản xuất ngày càng không thống nhất trong nội khối

Công lao chủ yếu của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

_ Kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản và có nhiều phỏng đoán thiên tài về chủ nghĩa xã hội.

Kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm lợi ích kinh tế.

Kịch liệt phê phán chủ nghĩa tư bản theo quan điểm luân lý, đạo đức.

Phân tích quy luật ra đời và phát triển chủ nghĩa xã hội.

Công nghệ được cấu thành bởi các yếu tố:

Thiết bị

Thiết bị, thông tin

Thiết bị, thông tin, tổ chức

Thiết bị, thông tin, tổ chức, con người

Công nghiệp hóa 1960- 1985 được thực hiện thông qua cơ chế:

_ Kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp

Kinh tế thị trường

Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Công nghiệp hóa thời kỳ 1960- 1985 chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên, đất đai và nguồn viện trợ của…………………………………

Các nước tư bản

Các nước xã hội chủ nghĩa

Các tổ chức phi chính phủ

Ngân hàng thế giới (WB)

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá chủ yếu dựa vào…….

_ Việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Các nước Đông Nam Á

Các nước XHCN

Nền kinh tế của các nước phát triển

Công nhận chính phủ đặt ra đối với mọi chính phủ mới được thành lập của quốc gia.

_ Sai

Đúng

Công nhận chính phủ là thừa nhận một chủ thể mới của luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Công nhận de jure chỉ được thực hiện thông qua hình thức công nhận minh thị.

_ Sai

Đúng

Công nhận là cơ sở làm phát sinh tư cách chủ thể luật quốc tế của quốc gia.

_ Sai

Đúng

Công trình xây dựng gây thiệt hại cho chủ sở hữu các bất động sản liền kế không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu chứng minh đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật xây dựng và đã được cấp giấy phép xây dựng

Đúng

Sai

Công ty ABC tại TP.Hồ Chí Minh bán cho một Công ty XYZ tại Trung Quốc một lô hàng, tổng trị giá 1.000.000 USD. Giả sử bạn là nhân viên Công ty ABC, bạn chọn phương thức thanh toán qua ngân hàng nào là có lợi cho Công ty mình?

_ Tín dụng chứng từ

Chuyển tiền trả sau

Chuyển tiền trả trước

Ủy nhiệm thu

Công ty An Pha vay vốn tại Ngân hàng X một số tiền từ ngày 20/04 đến ngày 15/07 với lãi suất 18% năm. Đến hạn Công ty đã trả cả vốn gốc và lãi tiền vay là 208.600.000 đồng.Số tiền gốc Cty An Pha đã vay là:

_ 200.000.000 đồng

180.000.000 đồng

205.000.000 đồng

206.000.000 đồng

Công ty chứng khoán thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm các hoat động sau:

_ Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Môi giới, tự doanh, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán.

Công ty cổ phần A đăng ký doanh nghiệp tại Hà Nội nhưng có 1 chi nhánh tại Hải Phòng, 1 chi nhánh tại Đà Nẵng và 2 văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, trụ sở chính của công ty phải đặt ở đâu?

_ Hà Nội

Đà Nẵng

Hải Phòng

TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần có ít nhất bao nhiêu thành viên?

2 thành viên

3 thành viên

4 thành viên

5 thành viên

Công ty Hợp danh được giải thể trong trường hợp:

2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận

3/4 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận

Hội đồng thành viên chấp thuận

Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận

Công ty không được phát hành trái phiếu trong trường hợp sau đây:

Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 1 năm liên tiếp trước đó

Không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong 2 năm liên tiếp trước đó.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 2 năm liên tiếp trước đó không cao hơnmức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế bình quân của 3 năm liên tiếp trước đó không cao hơnmức lãi suất dự kiến trả cho trái phiếu định phát hành

Công ty luật bao gồm mấy loại công ty?

1

2

3

4

Công ty luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới những hình thức nào?

Công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt Nam

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh

Tất cả các phương án

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn được thành lập giống các công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thông thường.

Đúng

Sai

Công ty nào trong các công ty sau bắt buộc giám đốc phải là thành viên của công ty?

_ Công ty hợp danh

Công ty cổ phần

Công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH 1 thành viên phải chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên khi nào?

Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn góp

Chủ sở hữu quyết định tăng thêm phần vốn gópvà huy động thêm phần vốn góp của người khác

Huy động thêm phần vốn góp của người khác

Thuê thiết bị sản xuất, kinh doanh của người khác

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải thành lập ban kiểm soát trong trường hợp:

Bắt buộc phải có ban kiểm soát

Có hơn 10 thành viên

Có hơn 11 thành viên

Có hơn 12 thành viên

Công ty TNHH không có quyền phát hành:

Cổ phiếu

Công trái

Công trái, cổ phiếu và trái phiếu

Trái phiếu

Công ty trách nhiệm hữu hạn “Bền vững” có chi nhánh tại Hà Nội, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng, trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh. TAND nơi nào có thẩm quyền giải quyết phá sản cho công ty “Bền vững”?

Tất cả các phương án đều đúng

Thành phố Đà Nẵng

Thành phố Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty trách nhiệm hữu hạn được phép phát hành:

_ Trái phiếu

Chứng khoán

Cổ phần

Cổ phiếu

Công việc là đối tượng của nghĩa vụ?

_ Là công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện một công việc

Chỉ là công việc không được thực hiện

Chỉ là công việc phải thực hiện

Phải là công việc chuyển giao tiền

Constitution is the body of doctrines and … that form the fundamental organizing principles of a political state.

practiced

practices

practicing

to practice

Constitution Lawis the law relating to ……………….. of government in a State.

Tất cả các phương án

the law structure

the legal structure

the legally structure

Contract law deals with …which create legal rights

contractors

individuals

parties

promises

Crimes which are … by office employees and salaried professionals are known as while-collar crimes, or business crimes.

committed typically

typically committed

typically committing

typicaly committed

Criminal and civil lawA simple distinction between the criminal and civil law is that the latter (civil law) regulates the relationships between………………… or bodies and the former (criminal law) regulates the legalrelationship between the state and individual people and bodies.

departments

individuals

organizations

states

Criminal law involves the state imposing sanctions for defined crimes committed by individuals or businesses, so that society can achieve its brand of justice and a …

peace social order

peaceable social order

peaceable socially order

peaceably social order

Criteria for classifying legal systems may be based on historical, political, sociological, cultural …………… and so on.

aspects

points

things

Cung cấp dịch vụ qua biên giới là:

Phương thức cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ ngoài lãnh thổ quốc gia

Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thể nhân

Phương thức cung cấp dịch vụ sự hiện diện thương mại

Phương thức cung cấp dịch vụ, theo đó, dịch vụ được cung cấp từ lãnh thổ một nước đến lãnh thổ của bất kỳ nước nào khác

Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở nước ta diến ra vào ngày tháng năm nào.

_ Ngày 06/01/1946.

Ngày 09/01/1946.

Ngày 2/9/1946

Ngày 23/12/1945.

Cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên được tiến hành khi có ít nhất bao nhiêu thành viên dự họp?

1/2

1/3

2/3

3/4

Cuộc họp đại hội đồng CĐ triệu tập lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số cổ đông có quyền biểu quyết?

_ 51%

45%

50%

75%

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản đã:

_ Trở thành chủ nghĩa đế quốc

Không thay đổi bản chất

Không xâm chiếm thuộc địa

Trở thành CNTB tự do cạnh tranh

Cưỡng ép kết hôn chỉ là hành vi của một trong hai bên chủ thể kết hôn.

Đúng

Sai

Cưỡng ép kết hôn có thể là hành vi của người thứ ba

Đúng

Sai

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

_ Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Tư sản dân quyền cách mạng

Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng

Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội tư bản

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua (1)… tư bản từ một xã hội vốn là (2)… nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp.

_ Chế độ – thuộc địa

Chủ nghĩa – một nước

Chủ nghĩa – thực dân

Giai đoạn – thuộc đia

D. Ricardo đã phân biệt được:

_ Giá cả và giá trị

Địa tô chênh lệch và địa tô tuyệt đối

Giá cả lao động và giá cả sức lao động

Giá trị và giá cả sản xuất

D.Ricardo cho rằng giá trị hàng hóa là?

_ Do số lượng lao động tương đối, cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó quyết định.

Do các nguồn thu nhập quyết định

Do quan hệ cung – cầu và tâm trạng của người mua quyết định

Do tính hữu ích của hàng hóa quyết định.

Đặc điểm cơ bản của pháp luậtphương Đông cổ đại

Các chế định hình sự tiến bộ

Các hình phạt dã man

Chưa phân biệt lỗi vô ý và cố ý

Trọng hình, khinh dân

Trọng hình, khinh dân – Các hình phạt dã man

Đặc điểm của các nước đang phát triển là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Dân số tăng nhanh và tỷ lệ thất nghiệp cao

Dễ bị tổn thương trong quan hệ kinh tế quốc tế

Năng suất lao động thấp và mức sống thấp

Xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu và hàng sơ chế

Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX:

_ Chủ yếu xuất thân từ nông dân, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc.

Bị áp bức bóc lột, có truyền thống yêu nước.

Có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế.

Tất cả các phương án.

Đặc điểm của hành vi kinh doanh là:

Có mục đích tìm kiếm lợi nhuận

Được diễn ra trên thị trường

Hoạt động mang tính nghề nghiệp

Tất cả các phương án đều đúng

Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là :

_ Quan hệ hàng hoá tiền tệ bị coi nhẹ

Các doanh nghiệp hoàn toàntự chủ trong sản xuất, kinh doanh

Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh mà phụ thuộc vào nhà nước

Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là:

_ Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính thông qua hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh

Nhà nước không can thiệp vào quá trình quản lý, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp

Vận hành theo cơ chế thị trường

Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là:

_ Nền kinh tế có tính mở cao, vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường

Nền kinh tế bị động, thiếu tính năng động, nhạy bén của các thành phần kinh tế

Nền kinh tế khép kính, chịu sự chi phối, điều hành của Nhà nước

Nền kinh tế năng động, nhạy bén

Đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A được phát biểu như sau:

_ Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A, nhà nhập khẩu có thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A, nhà nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A, nhà xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho nhà nhập khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/A, nhà xuất khẩu không thể giao hàng mà chưa nhận được tiền của nhà nhập khẩu.

Đặc điểm của phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P được phát biểu như sau:

_ Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P, nhà nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P, nhà xuất khẩu có thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P, nhà xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho nhà nhập khẩu.

Phương thức thanh toán nhờ thu kèm chứng từ theo điều kiện D/P, nhà xuất khẩu không thể giao hàng mà chưa nhận được tiền của nhà nhập khẩu.

Đặc điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ được phát biểu như sau:

_ Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, ngân hàng phục vụ nhà nhập khẩu cam kết trả tiền cho ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, nhà nhập khẩu cam kết trả tiền cho ngân hàng phục vụ nhà xuất khẩu.

Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ, nhà nhập khẩu cam kết trả tiền cho nhà xuất khẩu.

Đặc điểm lý thuyết kinh tế của trường phái “Tân cổ điển” là?

_ Muốn biến kinh tế chính trị thành kinh tế học và áp dụng rộng rãi toán học trong phân tích kinh tế

Đề cao vai trò của sản xuất.

Đề cao vai trò kinh tế của nhà nước

Muốn phân tích quy luật vận động của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của cảm giác?

Cảm giác chỉ phản ánh những thuộc tính cụ thể của sự vật thông qua hoạt động của từng giác quan riêng lẻ.

Cảm giác con người có bản chất xã hội.

Cảm giác con người phản ánh các thuộc tính bản chất của sự vật.

Cảm giác là một quá trình tâm lý có mở đầu, diễn biến, kết thúc.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hành động ý chí?

Có mục đích;

Có sự khắc phục khó khăn;

Có sự lựa chọn phương tiện, biện pháp hành động.

Tự động hóa;

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của vốn huy động của NHTM?

_ Chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn của NHTM.

Đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân…

Không ổn định vì phụ thuộc khách hàng.

Lãi suất thay đổi nên cạnh tranh cao giữa các NH.

Đặc diểm nhà nước Âu Lạc thời Bắc thuộc:

_ Có hai chính quyền tồn tại song song

Chính quyền đô hộ của các triều đại phương Bắc là chính quyền duy nhất

Chính quyền độc lập tự chủ của người Việt là chính quyền quản lý toàn bộ xã hội Âu Lạc

Đặc điểm nổi trội của bản sắc văn hóa Việt Nam là ?

Tính dung chấp.

Tính dung hòa.

Tính giản dị.

Tính nhẫn nhịn.

Đặc điểm phân biệt nghệ thuật hình khối của văn hóa Việt Nam với văn hóa phương Tây là ?

Tính biểu cảm.

Tính biểu trưng.

Tính linh hoạt.

Tính tổng hợp.

Đặc điểm pháp luật thời kì Bắc thuộc là:

_ Tồn tại song song hai hệ thống pháp luật: Pháp luật của chính quyền đô hộ Trung Quốc và lệ làng

Chỉ có hệ thống pháp luật của Trung Quốc áp dụng ở Âu Lạc

Lệ làng là hình thưc pháp luật duy nhất

Đặc điểm thể hiện sự khác biệt căn bản của tri giác so với cảm giác là:

Chỉ xuất hiện khi sự vật hiện tượng tác động trực tiếp vào giác quan.

Phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn.

Phản ánh thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng.

Quá trình tâm lý

Đặc điểm tình hìnhnước ta sau năm 1954:

_ Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

Đất nước hoàn toàn thống nhất

Hiệp định Pari được ký kết.

Việt Nam đi lên xây dựng CNXH

Đặc điểm văn hóa “Tôn sùng phụ nữ và sự phồn thực” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:

Địa văn hóa.

Giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Nhân học văn hóa.

Tôn giáo.

Đặc thù của nhà nước Ấn độ cổ đại là gì?

Công xã nông thôn tồn tại lâu dài

Quan hệ nô lệ không phát triển

Quan hệ nô lệ phát triển

Quan hệ nô lệ phát triển – Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna – Công xã nông thôn tồn tại lâu dài

Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna

Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:

Chấm dứt quyền và nghĩa vụ

Tất cả các phương án đều đúng

Thay đổi quyền và nghĩa vụ

Xác lập quyền và nghĩa vụ

Đặc trưng cơ bản của hình thức chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở phương Đông?

Mọi quyền lực tập trung trong tay vua

Quyền lực nằm trong tay triều đình

Quyền lực phân tán cho nhiều người

Vua nắm một phần quyền lực của nhà nước

Đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến?

Các chế định hình sự rất tiến bộ

Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo

Nho giáo chi phối quyền lực của vương quyền

Pháp luật đặc quyền

Pháp luật đặc quyền. Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo

Đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên của các nhà nước phương Đông cổ đại là gi?

Lãnh thổ phần lớn là núi cao

Lưu vực những con sông lớn

Ở vùng ven biển lớn

Đặc trưng của nhà nước phong kiến Nhật Bản ?

Chính quyền kép.

Nhà nước phân quyền cát cứ

Nhà nước phong kiến tập quyền, quân chủ chuyên chế.

Tất cả các đáp án đều đúng

Đặc trưng của pháp luật là:

Có tính quy phạm phổ biến.

Có tính xác định về hình thức.

Do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện

Tất cả các phương án đều đúng

Đặc trưng nào khiến cho Thị trường Chứng khoán bị coi là có tính chất “may rủi” giống với “sòng bạc”?

_ Tất cả mọi tính toán đều mang tính tương đối.

Nếu có vốn lớn và bản lĩnh thì sẽ đảm bảo thắng lợi.

Rất nhộn nhịp và hấp dẫn, thích hợp với người ưa thích mạo hiểm và phải có rất nhiều tiền.

Rủi ro cao và tất cả người tham gia đều giầu lên một cách rất nhanh chóng.

Đặc trưng nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó

Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy – Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó

Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy.

Hình thức nhà nước đa dạng

Đặc trưng nổi bật trong phương pháp luận của J.M.Keynes là?

_ Xây dựng phương pháp phân tích vĩ mô về kinh tế

Đề cao vai trò của thị trường và Nhà nước

Đưa ra phương pháp phân tích vi mô về kinh tế

Đưa ra phương pháp trừu tượng hóa trong phân tích kinh tế

Đặc trưng trong phương thức cai trị của Pháp ở Việt Nam là:

_ Cả 3 hương thức trên

Chính quyền thuộc địa được tổ chức theo hệ thống nhất nguyên

Không du nhập vào thuộc địa tư tưởng và những thể chế của nền dân chủ tư sản

Pháp thực hiện chính sách chia để trị

Đặc trưng xã hội tương lai của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Nền sản xuất được tổ chức một cách tự giác, tình trạng cạnh tranh vô chính phủ bị loại trừ

Nền sản xuất lớn đảm bảo thoả mãn đầy đủ nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội

Xã hội tương lai là xã hội mọi người đều bình đẳng

Đại biểu xuất sắc của trường phái trọng nông là?

_ F.Quesnay (1694-1774), A.R.J. Turgot (1727- 1771)

A.R.J. Turgot (1727- 1771)

A.Smith (1723 – 1790)

F.Quesnay (1694-1774)

Ý kiến khác.

Đại hội đại biểu thành viên HTX có trên 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu % tổng số đại biểu thành viên tham dự?

_ Trên 200 đại biểu tham dự

20%

30%

50%

Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 100 đến 300 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu %tổng số đại biểu thành viên tham dự?

20%

30%

50%

65%

Đại hội đại biểu thành viên HTX có từ 300 đến 1000 thành viên phải có ít nhất bao nhiêu %tổng số đại biểu thành viên tham dự?

20%

30%

50%

65%

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã thông qua đường lối cách mạng ở miền Bắc:

Đưa miền Bắc đi lên xây dựng CNXH

Miền Bắc đã hoàn thành cách mạng XHCN

Miền Bắc thực hiện cách mạng DTDCND

Miền Bắc tiếp tục xây dựng CNXH.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) họp trong bối cảnh lịch sử:

_ Mỗi miền có một chế độ chính trị xã hội khác nhau

Cả 2 miền cùng thực hiện chiến lược cách mạng DTDCND

Đất nước hoàn toàn thống nhất

Sau khi ký hiệp định Giơnevơ, đất nước ta tạm bị chia cắt làm 2 miền

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã đề ra chủ trương: “Việt Nam …………………… với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” (hãy điền vào dấu…..)

_ Muốn là bạn

Muốn hợp tác

Sẵn sàng hợp tác

Sẵn sàng là bạn

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã thông qua:

_ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội

Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ hoà bình

Cương lĩnh phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hoà bình

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội

Đại hội đảng lần thứ III đã xác định nhiệm vụ của Cách mạng XHCN ở miền Bắc

_ Xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên CNXH

Củng cố mối quan hệ Viêt – Lào, tranh thủ sự ủng hộ của Lào mở đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam

Tăng cường vận động viện trợ từ các nước xa hội chủ nghĩa anh em, chi viện cho miền Nam

Thắt chặt mối qua hệ kinh tế với Trung Quốc và các nước ASIAN

Đại hội Đảng lần VIII đã đề ra nội dung :

_ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá

Công nghiệp hóa gấn liền với nông nghiệp nông thôn

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri thức

Đại hội đồng cổ đông trong công ty cổ phần họp ít nhất:

_ 1 lần 1 năm

2 lần 1 năm

3 lần 1 năm

4 lần 1 năm

Đại hội nào của Đảng đã phát triển phương châm “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới…” thành “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy ….”

_ Đại hội IX

Đại hội VII

Đại hội VIII

Đại hội X

Đại hội nào xác định nhiệm vụ chiến lược:một là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, hai là giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.?

_ Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).

Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).

Đại hội lần thứ IV của Đảng (12/1976).

Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982).

Đại hội nào xác định: công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá nước ta

_ Đại hội V (1982)

Đại hội IV (năm 1976)

Đại hội VI (năm 1986)

Đại hội VII (năm 1991)

Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?

_ 3/1951

1/1953

2/1952

3/1953

Đại hội V xác định mối quan hệ Việt Nam – Lào – Camphuchia có ý nghĩa……….. đối với vận mệnh của cả 3 dân tộc

_ sống còn

cần thiết

quan trong

tích cực

Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với.

_ Các nước ngoài hệ thống Xã hội chủ nghĩa

Các nước trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa

Mỹ

Trung Quốc

Đại hội VI và hội nghị Trung ương 2 khóa VIII (tháng 12/1996) khẳng định: Khoa học công nghệ là nội dung then chốt trong….

_ Mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp là nhân tố chủ yếu tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh

Cả 3 phương án đều đúng

Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước

Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới

Đại hội VIII của Đảng chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo quan điểm:

_ Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo

Phát triển nhiều loại hình kinh tế để phát huy mọi nguồn lực trong dân

Xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế giáo dục từ trung ương đến địa phương

Đại hội xã viên hợp lệ khi có ít nhất:

1/2 tổng xã viên tham dự

2/3 tổng xã viên tham dự

3/4 tổng xã viên tham dự

Không cần quan tâm đến số lượng xã viên tham dự

Đại lý ở Việt Nam nhập khẩu hàng hóa có quyền được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của sản phẩm đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu đó.

Đúng

Sai

Đàm phán là biện pháp có thể được áp dụng để giải quyết mọi tranh chấp quốc tế.

_ Đúng

Sai

Dẫn chiếu ngược

Là hiện tượng dẫn chiếu có điểm dừng.

Là hiện tượng dẫn chiếu đến pháp luật của một nước trái với mong muốn của nhà làm luật.

Là hiện tượng dẫn chiếu không có điểm dừng.

Dân cư bị Nhà nước phân chia theo cách nào?

Theo dòng máu

Theo giới tính

Theo lãnh thổ

Theo tuổi tác

Đảng chủ trương đánh bại “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ bằng con đường:

_ Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính,đẩy lùi chương trình “bình định” của địch và tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.

Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính

Đẩy lùi chương trình “bình định” của địch.

Tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.

Đảng Cộng sản ra đời là sự kết hợp:

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân.

Phong trào công nhân với phong trào yêu nước.

Phong trào dân tộc với phong trào quốc tế.

Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:

Cả 3 phương án đều đúng.

Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản

Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản

Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:

_ Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phongkiến

Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa:

Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân Việt Nam.

Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.

Phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đối với mọi chủ thể kinh doanh khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

 

Đúng

Sai

Đăng ký giao dịch bảo đảm?

_ Là căn cứ để giao dịch bảo đảm có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba

Chỉ được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của các bên

Là căn cứ để xác định người đăng ký là người có quyền sử lý tài sản bảo đảm

Là điều kiện để giao dịch bảo đảm có hiệu lực

Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật là:

Nghĩa vụ của Doanh nghiệp

Quyền của Doanh nghiệp

Quyền và Nghĩa vụ của Doanh nghiệp

Tất cả các phương án đều đúng

Đăng ký quyền tác giả là thủ tục bắt buộc để quyền tác giả được công nhận và bảo hộ.

Đúng

Sai

Đảng phải thường xuyên được xây dựng những nội dung nào?

Cả 3 phương án đều đúng.

Chính trị.

Tổ chức, bộ máy.

Tư tưởng, lý luận.

Đảng ta đã nâng các vấn đề xã hội lên tầm Chính sách xã hội tại Đại hội nào?

_ Đại hội VI

Đại hội IX

Đại hội VII

Đại hội VIII

Đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu NPV?

_ Tất cả các phương án

Nếu NPV < 0 thì có thể đánh giá rằng dự án không đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ không mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.

Nếu NPV ≥ 0 thì có thể đánh giá rằng dự án đáng giá về mặt kinh tế tài chính, nghĩa là nếu đầu tư dự án sẽ mang lại hiệu quả tài chính mong muốn của chủ đầu tư.

Đạo Cao Đài là sự kết hợp giữa :

Văn hóa Ấn Độ với văn hóa phương Tây.

Văn hóa phương Đông với văn hóa phương Tây.

Văn hóa Trung Hoa với văn hóa Ấn Độ.

Văn hóa Trung Hoa với văn hóa phương Tây.

Đạo Hòa Hảo là sự kết hợp giữa :

Tín ngưỡng Phồn thực và Phật giáo.

Tín ngưỡng thờ Thành hoàng và Phật giáo.

Tín ngưỡng thờ Thổ công và Phật giáo.

Tín ngưỡng thờ Tổ tiên và Phật giáo.

Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào?

01/07/1994

15/06/2004

25/10/2004

30/12/1993

Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức đa sở hữu.

Đúng

Sai

Đất đai ở Việt Nam thuộc hình thức sở hữu nhà nước.

Đúng

Sai

Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu.

Đúng

Sai

Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lí.

Đúng

Sai

Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân.

Đúng

Sai

Đất được giao cho hộ gia đình mà trong hộ có thành viên chết thì thành viên đó không được để thừa kế quyền sử dụng đất mà đương nhiên các thành viên khác trong hộ gia đình được quyền tiếp tục sử dụng đất đó.

Đúng

Sai

Đất giao cho hộ gia đình, cho nên thành viên trong hộ gia đình khi chết có quyền để thừa kế quyền sử dụng Đất như chủ nhân

Đúng

Sai

Đất mà các chủ thể sử dụng cho nghiên cứu thí nghiệm thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp thì đợc Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Đúng

Sai

Đất ởlà một loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp.

Đúng

Sai

Dấu ấn của tôn giáo Ấn Độ đậm nét nhất ở khu vực miền Trung của Việt Nam là?

Bà la môn giáo.

Hồi giáo.

Phật giáo đại thừa.

Phật giáo tiểu thừa.

Dấu ấn nông nghiệp trong văn hóa mặc của người Việt được thể hiện trong:

Cả 3 phương án đều đúng.

Chất liệu.

Phong cách.

Trang phục.

Dấu ấn sâu đậm nhất của văn hóa Trung Hoa trong văn hóa Việt Nam là trong lĩnh vực :

Ẩm thực.

Giáo dục.

Kiến trúc.

Tôn giáo.

Đâu là ưu điểm của Tòa án so với Trọng tài?

Tính bí mật

Tính công nhận quốc tế

Tính cưỡng chế Nhà nước

Tính linh hoạt

Để bóc lột giá trị thặng dư tương đối, K.Marx cho rằng nhà tư bản phải:

_ Tăng năng suất lao động

Kéo dài thời gian ngày làm việc

Tăng cường độ lao động

Tất cả các phương án đều đúng

Để chuẩn bị cho kế hoạch vay vốn quý II năm 2014, chi nhánh NH Công thương Việt Nam đã nhận được hồ sơ vay vốn từ công ty Vật liệu điện tổng hợp ICI. Ngân hàng xác định nhu cầu vay của Doanh nghiệp là 600 triệu. Doanh nghiệp sử dụng tài sản đảm bảo trị giá 1.050 triệu đồng.Mức cho vay theo tài sản đảm bảo của NH là 60%. Mức cho vay sẽ là?

_ 600 triệu

610 triệu

620 triệu

630 triệu

Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?

1923

1924

1925

1927

Để đạt được mục tiêu cần phải trả lời các câu hỏi:

When – Where- Who –What

When – Where- Who –What – How

When – Where- Who –What – Which

When – Where- Who –What – Which – How

Để địa điểm đặt doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao thì cần:

Gần thị trường đầu vào- đầu ra

Gần thị trường nguyên vật liệu

Gần thị trường nguyên vật liệu và trung tâm KHCN

Gấn thị trường tiêu thụ

Để duy trì trật tự quản lý đất đai, Nhà nước không chấp nhận tất cả các trường hợp tranh chấp về kiện đòi lại đất.

Đúng

Sai

Để hạn chế tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thương mại cần phải?

_ Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt quan tâm đến đảm bảo tín dụng.

Cho vay càng ít càng tốt.

Cho vay càng nhiều càng tốt.

Không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ khách hàng.

Để khắc phục tình trạng nợ xấu, các ngân hàng thương mại cần phải?

_ Tuân thủ các nguyên tắc và quy trình tín dụng, ngoài ra phải đặc biệt chú trọng vào tài sản thế chấp.

Cho vay càng ít càng tốt.

Cho vay càng nhiều càng tốt.

Không ngừng đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ nhằm tăng cường khả năng tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ khách hàng.

Để khắc phục tình trạng thặng dư cán cân thanh toán quốc tế cần?

_ Tăng nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất

Giảm dự trữ ngoại tệ

Tăng nhập khẩu vốn

Tăng tiết kiệm chi tiêu

Để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cần thiết phải hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh

Đúng

Sai

Để một tập quán quốc tế được hình thành, đòi hỏi phải được sự thừa nhận giá trị pháp lý ràng buộc đối với quy tắc xử sự có liên quan của tất cả các chủ thể luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Đề nghị giao kết hợp đồng sẽ chấm dứt trong trường hợp nào?

Bên nhận được đề nghị trả lời chấp nhận

Hết thời hạn trả lời chấp nhận

Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị không có hiệu lực

Khi thông báo về việc thay đổi đề nghị không có hiệu lực

Để tạo lập uy tín, giám đốc doanh nghiệp cần tuân theo những nguyên tắc nào?

Không được dối trá, đã hứa là phải thực hiện, biết sử dụng tốt các cán bộ giúp việc, mẫu mực về đạo đức, được quần chúng tin yêu và bảo vệ.

Nhanh chóng tạo được thắng lợi ban đầu cho doanh nghiệp và tạo ra thắng lợi liên tục

Tạo được sự nhất trí cao độ trong doanh nghiệp, đi theo con đường sáng sủa, tránh mọi thủ đoạn đen tối xấu xa.

Tất cả các phương án đều đúng

Để thực hiện chủ trương “phát triển hệ thống y tế công bằng hiệu quả” trong giải quyết các vấn đề xã hội chúng ta cần

_ Cả 3 phương án đều đúng

Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao, các dịch vụ y tế ngoài công lập

Quan tâm chăm sóc y tế tốt hơn tới đối tượng chính sách

Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

Cả 3 phương án đều đúng.

Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.

Để xác định đối tượng nghiên cứu của Đại cương văn hóa Việt Nam, các nhà văn hóa học sử dụng phương pháp:

Lịch sử.

Logic kết hợp với lịch sử.

Logic.

Qui nạp và diễn dịch.

Để xây dựng đội ngũ trí thức Đảng ta đã khẳng định:

_ Giáo dục đào tạo, cùng với khoa học công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu

Cả 3 phương án đều đúng

Nâng cao đời sống vật chất của đội ngũ trí thức, thực hiện xã hội hóa học tập

Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật phục vụ giáo dục

Để xây dựng lý thuyết việc làm, J.M.Keynes xuất phát từ phạm trù:

_ Khuynh hướng tiêu dùng giới hạn

Hiệu quả giới hạn của tư bản cho vay

Lý thuyết hiệu quả giới hạn của tư bản

Lý thuyết về lãi suất.

Decide if this statement is T (True) or F (False): Tribunals and arbitration are two main forms of extra-court adjudication which takes place inside the court system to suit the form of dispute resolution to the nature of the dispute involved.

False

True

Di chúc bằng văn bản chỉ được công nhận hiệu lực nếu được công chứng hoặc chứng thực

Đúng

Sai

Di chúc chung của vợ chồng bị hủy bỏ khi một bên đã chết trước và người còn lại sửa đổi toàn bộ nội dung di chúc liên quan đến tài sản của mình.

Đúng

Sai

Di sản thừa kế được phân chia ngay tại thời điểm mở thừa kế nếu một người thừa kế muốn như vậy

Đúng

Sai

Di sản thừa kế là tài sản thuộc sở hữu riêng của người chết

_ Đúng

Sai

Địa chỉ nào bắt buộc phải có đối với việc đăng ký kinh doanh của một doanh nghiệp?

Chi nhánh

Địa điểm kinh doanh

Trụ sở chính

Văn phòng đại diện

Địa điểm giao kết hợp đồng có thể là:

Địa điểm do các bênthoả thuận

Nơi cư trú của cá nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng

Tất cả các phương án đều đúng

Trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng

Địa điểm giao kết hợp đồng?

_ Có ý nghĩa trong việc giải thích hợp đồng

Có ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng

Là nơi có đối tượng của hợp đồng

Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị giao kết hợp đồng

Địa điểm mở thừa kế là địa điểm người để lại di sản thừa kế chết

Đúng

Sai

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự?

_ Là nơi có bất động sản, nếu đối tượng của nghĩa vụ là bất động sản nếu không có thỏa thuận nào khác

Là nơi cư trú hoặc trụ sở của bên có quyền

Là nơi đối tượng của nghĩa vụ đang tồn tại

Là nơi hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ được xác lập

Địa tô TBCN là phần giá trị thặng dư còn lại sau khi khấu trừ đi?

Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Địa tô phong kiến.

Lợi nhuận bình quân của nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp.

Lợi nhuận siêu ngạch.

Địa văn hóa là công cụ nghiên cứu văn hóa bằng:

Cả ba phương án đều đúng

Hoàn cảnh địa lý.

Không gian.

Thời gian.

Địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam:

được xác định chủ yếu trên cơ sở điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và tập quán quốc tế được Việt Nam thừa nhận.

được xác định chủ yếu trên cơ sở pháp luật Việt Nam

được xác định chủ yếu trên cơ sở pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên

Dịch tác phẩm từ tiếng Ansang tiếng Việt mà không xin phép tác giả của cuốn sách tiếng Anh bởi tác giả đã chết được 10 năm là hành vi vi phạm quyền tác giả.

Đúng

Sai

Điểm đặc biệt của thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng là:

Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt trước khi nộp đơn ra Tòa

Bỏ qua 1 số giai đoạn của thủ tục phá sản

Tất cả các phương án

Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là:

Cả 3 phương án đều đúng.

Dùng đạo đức để quản lý xã hội.

Dùng pháp luật để quản lý xã hội.

Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.

Điểm đặc thù của hợp đồng mua bán doanh nghiệp là đối tượng của hợp đồng là toàn bộ hoặc 1 phần doanh nghiệp bao gồm các loại tài sản hữu hình và vô hình, quyền nghĩa vụ về tài sản liên quan đến doanh nghiệp bị mua

Đúng

Sai

Điểm giống nhau giữa tăng NSLĐ và tăng cường độ lao động?

Đều làm giảm giá trị của một đơn vị hàng hóa.

Đều làm tăng giá trị của một đơn vị hàng hóa.

Đều làm tăng thêm lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một đơn vị thời gian.

Giá trị của một đơn vị hàng hóa không đổi.

Điểm khác biệt giữa ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng là?

_ Kinh doanh ngoại hối.

Huy động tiền gửi từ dân cư.

Quản lý quỹ đầu tư.

Tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp.

Điểm khác của Luận cương chính trị 10/1930 so với Cương lĩnh chính trị 2/1930 là về:

_ Về lực lượng cách mạng

Mối quan hệ cách mạng Đông Dương với cách mạng vô sản thế giới

Vai trò lãnh đạo của Đảng

Về lực lượng nông dân chuyên chính

Điểm nào sau đây không phải nghĩa vụ của Văn phòng đại diện?

Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật Việt Nam

Nộp thuế, phí, lệ phí và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam

Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi cho phép của Luật Thương mại

Thực hiện hoạt động sinh lợi trực tiếp tại Việt Nam

Điểm tương đồng về pháp luật của phương Đông và phương Tây cổ đại?

 

Ghi nhận tình trạng phân biệt đẳng cấp trong xã hội

Pháp luật bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ

Pháp luật cổ đại là pháp luật của chủ nô với mục đích thiết lập một trật tự xã hội có lợi cho giai cấp chủ nô

Tất cả các phương án đều đúng

Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người; được Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.

Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2).

Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).

Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2).

Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp:Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, từ…(1) ; là kết quả sự vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Vận dụng và phát triển sáng tạo (1) .Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Điền vào chỗ trống phương án thích hợpNguyên nhân tâm lý xã hội của hành vi phạm tội là tậphợp……. hình thành và phát triển do hậu qủa của những điều kiện xã hội không thuận lợi trong quá trình xã hội hoá cá nhân…..này trong sự tác động qua lại với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể là nguyên nhân đưa con người đến chỗ phạm tội.

Các đặc điểm tâm lý – xã hội của con người

Các đặc điểm tâm lý của con người

Các đặc điểm tâm lý tiêu cực

Tất cả các phương án.

Điền vào chỗ trống phương án thích hợpXã hội hóa cá nhân là quá trình một con người cụ thể chuyển biến thành một thành viên của xã hội hiện tại, tiếp nhận, kế tục và phát triển các..(1.)., các. (.2)..cũng như lĩnh hội ngôn ngữ và các.. (3)…trong sự tác động giữa cá nhân và xã hội

giá trị văn hóa xã hội( 1)

Kỹ năng thiết yếu( 3 )

Quy phạm đạo đức xã hội( 2 )

Tất cả các phương án.

Điều gì cấu thành năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của cá nhân?

_ Năng lực pháp luật của cá nhân – Năng lực hành vi của cá nhân

Năng lực hành vi của cá nhân

Năng lực pháp luật của cá nhân

Thẩm mỹcủa cá nhân

Trình độ cử nhân ngành luật

Điều gì là tác nhân làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?

_ Hành vi của chủ thể – Sự kiện pháp lý

Hành vi của chủ thể

Kinh tế thị trường

Sự kiện pháp lý

Ước mơ

Điều gì làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?

_ Hành động

Kinh tế thị trường

Ước mơ

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh:

Có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn

Đáp ứng các quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám chữa bệnh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải có thời gian hành nghề khám chữa bệnh ít nhất 36 tháng

Tất cả các phương án

Trường hợp đăng ký thành lập phóng khám chuyên khoa hoặc bác sỹ gia đình, thêm điều kiện: người đứng đầu cơ sở phải là người hành nghề có bằng cấp chuyên môn phù hợp với loại hình hành nghề.

Điều kiện của hiện tượng tội phạm?

Là các hành vi tội ác do các hiện tượng siêu nhiên tạo ra để trừng phạt con người

Là các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, cơ cấu xã hội và sự tác động của môi trường xung quanh làm phát sinh hiện tượng tội phạm

Là tập hợp các ảnh hưởng xã hội, sự kiện xã hội, quá trình xã hội tác động trực tiếp đấn đến hiện tượng tội phạm

Là tổng thể các nhân tố, các ảnh hưởng xã hội hay quá trình xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho sự hình thành, phát sinh, phát triển hiện tượng tội phạm.

Điều kiện để một hàng hoá được chấp nhận là tiền trong nền kinh tế gồm:

_ Cả 3 phương án đều đúng.

Có thể chia nhỏ và sử dụng lâu dài mà không bị hư hỏng.

Được chấp nhận rộng rãi.

Thuận lợi trong việc sản xuất ra hàng loạt và dễ dàng trong việc xác định giá trị.

Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài?

Tất cả các phương án đều đúng

Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài. Thỏa thuận trọng tài có thể được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp

Trường hợp một bên tham gia thoả thuận trọng tài là cá nhân chết hoặc mất năng lực hành vi, thoả thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với người thừa kế hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác

Trường hợp một bên tham gia thỏa thuận trọng tài là tổ chức phải chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức, thỏa thuận trọng tài vẫn có hiệu lực đối với tổ chức tiếp nhận quyền và nghĩa vụ của tổ chức đó, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác

Điều kiện tham gia khoa cử được thực hiện ở triều đại nào?

_ Nhà Hậu Lê

Nhà Hồ

Nhà Lý

Nhà Trần

Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của:

_ Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam

Dân tộc Việt Nam

Giai cấp công nhân Việt Nam.

Nhân dân Việt Nam.

Điều nào không đúng với sự quên?

Ở giai đoạn đầu (lúc mới học xong), tốc độ quên lớn, sau đó giảm dần.

Quên cũng diễn ra theo quy luật.

Quên cũng là hiện tượng hữu ích với con người.

Quên là xóa bỏ hoàn toàn “dấu vết” của tài liệu trên vỏ não.

Điều nào không đúng với trí nhớ có chủ định?

Có mục đích định trước

Có sử dụng biện pháp để ghi nhớ.

Có sự nỗ lực ý chí trong ghi nhớ.

Có trước trí nhớ không chủ định trong đời sống cá thể.

Điều nào không đúng với tưởng tượng?

Kết quả là hình ảnh mang tính khái quát

Luôn giải quyết vấn đề một cách tường minh.

Luôn phản ánh cái mới với cá nhân (hoặc xã hội).

Nảy sinh trước tình huống có vấn đề.

Điều nào sao đây mà thành viên hợp danh khác với thành viên góp vốn

Chiu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ công ty

Được quyền tham gia quản lý công ty

Tất cả các phương án đều đúng

Thành viên hợp danh phải là cá nhân

Điều ước được ký kết sau sẽ làm chấm dứt hiệu lực của điều ước trước về cùng một vấn đề trong mọi trường hợp.

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế chỉ phát sinh hiệu lực với các quốc gia thực hiện các hành vi ràng buộc với điều ước.

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế chỉ phát sinh trong pham vi lãnh thổ các bên ký kết trong mọi trường hợp.

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế có giá trị pháp lý cao hơn tập quán quốc tế

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế có thể được hình thànhtừ phán quyết của cơ quan tài phán quốc tế

_ Đúng

Sai

Điều ước quốc tế được ký kết bởi người không có thẩm quyền đại diện cho quốc gia sẽ không phát sinh hiệu lực trong mọi trường hợp.

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế luôn có giá trị ưu tiên áp dụng hơn so với tập quán quốc tế

_ Sai

Đúng

Điều ước quốc tế phải tồn tại bằng văn bản mới phát sinh hiệu lực trong mọi trường hợp.

Đúng

Sai

Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931:

_ Thành lập được các chính quyền xô viết ở Nghệ Tĩnh.

Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm

Nông dân giành được ruộng đất.

Tất cả các phương án đều đúng.

Định đoạt quyền sở hữu trí tuệ là thực hiện quyền định đoạt “số phận pháp lý” của chứ không bao gồm định đoạt “số phận thực tế” của tài sản.

Đúng

Sai

Định hướng kinh doanh giúp người lãnh đạo:

Đối phó và thay đổi những quy luật bất lợi đối với doanh nghiệp

Đối phó và thay đổi những quy luật bất lợi từ môi trường kinh doanh.

Đối phó với mọi sự không ổn định và thay đổi trong nội bộ doanh nghiệp

Tất cả các phương án đều đúng

Định nghĩa về dư luận xã hội?

Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét, đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, có liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hoặc hành động thực tiễn của họ.

Là sự biểu hiện trạng thái, ý thức xã hội của một cộng đồng người nào đó

Là tổng thể các ý kiến, trong đó chủ yếu là các ý kiến thể hiện sự đánh giá, sự nhận định của các nhóm xã hội lớn, nhỏ đối với các vấn đề của đời sống xã hội, động chạm đến lợi ích của họ

Là trạng thái ý thức của công chúng, hàm chứa trong đó thái độ minh bạch hoặc ẩn dấu của các cộng đồng xã hội đối với những vấn đề, sự kiện xảy ra.

Định nghĩa về hiện tượng tội phạm?

_ Hiện tượng tội phạm là một hiện tượng xã hội – pháp lý luôn ở trạng thái động, xuất hiện trong xã hội có giai cấp, là thể thống nhất các tội phạm được thực hiện trong một xã hội nhất định và ở một thời kỳ nhất định, có các nguyên nhân, các đặc điểm định lượng (thực trạng) và định tính (tính chất, cơ cấu) của nó, đồng thời, có tính độc lập tương đối.

Là khái niệm dùng để chỉ thực trạng, cơ cấu, diễn biến của một loại tội phạm hay một nhóm các tội phạm cụ thể xẩy ra ở một khu vực nhất định.

Là khái niệm nghiên cứu hành vi phạm tội được thực hiện bởi con ngư\ời cụ thể, trong đó hội tụ đầy đủ các yếu tố cấu thành tội phạm của một loại tội phạm cụ thể

Là một hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái với pháp luật hình sự, có lỗi và phải chịu hình phạt

Định nghĩa về xã hội học tội phạm là một ngành xã hội học chuyên biệt nghiên cứu?

Bản chất xã hội và bản chất pháp lý – hình sự của hiện tượng tội phạmvà các biện pháp phòng chống hiện tượng tội phạm

Môi trường hoạt động phát sinh tội phạm

Nhân thân người phạm tội

Những quy luật và tính quy luật của quá trình phát sinh, phát triển, các nguyên nhân, điều kiện làm xuất hiện hiện tượng tội phạm và các biện pháp đấu tranh phòng chống hiện tượng tội phạm.

Định nghĩa: “Văn hoá phản ánh và thể hiện một cách tổng quát và sống động mọi mặt của cuộc sống (của mỗi cá nhân và các cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ, cũng như đang diễn ra trong hiện tại, qua hàng bao thế kỷ, nó đã cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc khẳng định bản sắc riêng của mình” là của:

E.B.Tylor.

L.A.White.

L.A.White.

UNESCO.

District Judge (Magistrates’ Court) must have been ……… as a lawyer for at least seven years

Qualified

Qualifying

Qualitative

Quality

DN là 1 tổ chức kinh tế do ai đầu tư vốn?

Do đoàn thể

Do Nhà nước

Do Nhà nước, đoàn thể hoặc tư nhân

Do tư nhân

Đô thị của Việt Nam hiện nay thực hiện chức năng chủ yếu là?

Chính trị.

Kinh tế.

Văn hóa.

Xã hội.

Đô thị truyền thống của Việt Nam phụ thuộc vào nông thôn, bị nông thôn hóa là vì:

Cả ba phương án đều đúng.

Chế độ phong kiến tập quyền.

Sự bao trùm của thể chế làng xã lên mọi thiết chế.

Tâm lý “trọng nông, ức thương”

Doanh nghiệp có hiệu quả tuyệt đối (E) khi:

E > 0

E > 1

E < 0

E < 1

Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán sẽ bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản trong mọi trường hợp.

Đúng

Sai

Doanh nghiệp được coi là có vị trí … nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hoá, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.

Độc quyền

Không có phương án nào đúng

Thống lĩnh

Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.

Đúng

Sai

Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường là doanh nghiệp:

Có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể

Có khả năng quyết định giá bán của một loại hàng hóa trên thị trường.

Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan và có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể

Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu:

Có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể

Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Tất cả các phương án

Doanh nghiệp được hiểu một cách chính xác là:

Là một cơ quan quyền lục Nhà nước đại diện cho Nhà nước trong việc đối nội và đối ngoại

Là tổ chức kinh tế độc lập có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh

Một chủ thể có quyền kinh doanh trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi

Tất cả các phương án đều sai

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục gia nhập thị trường khi thực hiện xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Đúng

Sai

Doanh nghiệp không kiểm soát được yếu tố nào sau đây?

Lao động.

Máy móc thiết bị.

Nguồn vốn.

Tỷ giá hối đoái.

Doanh nghiệp lựa chọn công nghệ cần quan tâm nhiều đến:

Khả năng tài chính của doanh nghiệp

Khả năng thích ứng với cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp

Khả năng vận hành, ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp

Tất cả các phương án đều đúng

Doanh nghiệp mất khả năng thành toán thì hậu quả pháp lý sảy ra là:

Chắc chắn bị phá sản

Chưa hẳn bị phá sản, doanh nghiệp đó chỉ bị coi là phá sản khi tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản

Không bị phá sản

Tất cả các phương án đều sai

Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực xăng dầu vì lý do:

Đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

Định hướng và điều tiết nền kinh tế

Kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận

Tất cả các phương án

Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang loại hình:

Công ty Cổ phần

Công ty hợp danh

Công ty TNHH

Không được phép chuyển đổi

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền:

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu

Phát hành chứng khoán

Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định

Tuyển dụng và thuê giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân là

Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ

Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủvà tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu

Tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân là hình thức sở hữu tư nhân

Đúng

Sai

Doanh nghiệp X lập hồ sơ vay vốn NH với các thông tin sau: Tổng vốn đầu tư: 6082 triệu, vốn tự có tham gia: 34%, vốn khác 689,02 triệu, lợi nhuận hàng năm tăng thêm: 722,5 triệu, khấu hao bình quân 15%/ năm, nguồn trả nợ khác: 108,775 triệu. Thời gian thi công 6 tháng. Doanh nghiệp sử dụng tài sản đảm bảo được định giá 5000 triệu. Tỷ lệ cho vay theo TSĐB của NH tối đa 70%. Thời hạn cho vay của NH là?

_ 3 năm

2 năm

2,5 năm

3,5 năm

Doanh nghiệp X lập hồ sơ vay vốn NH với các thông tin sau:

_ 3325,1 triệu

3228,74 triệu

3328,74 triệu

3500 triệu

Doanh nghiệp X vay NHTM A 2000 triệu đồng, thời hạn 2 năm, lãi suất 15%/năm, trả gốc và lãi khi đến hạn. Sau 2 năm, Doanh nghiệp trả NH số tiền là 2100 triệu. Xác định nợ quá hạn của Doanh nghiệp biết NH xác định Doanh nghiệp sẽ có nguồn thu có thể dùng trả nợ trong tương lai gần và ưu tiên thu lãi trước. Xác định nợ quá hạn của Doanh nghiệp.

_ 500 triệu

200 triệu

300 triệu

400 triệu

Doanh nghiệp X vay NHTM A 2000 triệu đồng, thời hạn 3 năm, trả lãi định kỳ hàng tháng, trả gốc khi đến hạn. Xác định mức lãi định kỳ của DN biết lãi suất NH là 15%/năm?

_ 25 triệu

15 triệu

20 triệu

30 triệu

Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không trả được các khoản nợ đến hạn.

 

Đúng

Sai

Đôi đũa được sử dụng trong bữa ăn của người Việt Nam thể hiện:

Cả ba phương án trên.

Tính biện chứng.

Tính linh hoạt.

Tính tổng hợp.

Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản là mọi chủ thể kinh doanh có đăng ký kinh doanh.

Đúng

Sai

Đối tượng áp dụng Luật Phá sản 2014 là những đối tượng nào?

Công ty cổ phần

Công ty TNHH

Hợp tác xã

Tất cả các phương án đều đúng

Đối tượng chuyển giao của quyền liên quan chỉ bao gồm các quyền tài sản.

Đúng

Sai

Đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 là:

_ Một bộ phận phản động thuộc địa và tay sai.

Bọn đế quốc xâm lược

Đế quốc và phong kiến

Địa chủ phong kiến

Đối tượng của dư luận xã hội là?

Là các sự kiện hiện tượng xã hội xảy ra

Là mọi thực tế xã hội

Là sự kiện, hiện tượng xã hội mang tính thời sự, phù hợp với trình độ hiểu biết của công chúng, liên quan đến lợi ích chung, được công chúng quan tâm

Là thái độ đánh giá của công chúng trước mọi thực tế xã hội

Đối tượng của hợp đồng là công việc không thể thực hiện được?

_ Là điều kiện để hợp đồng vô hiệu

Là căn cứ chấm dứt hợp đồng vì bên thực hiện không có khả năng để thực hiện công việc

Là điều kiện để phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Là điều kiện làm hủy bỏ hợp đồng

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản?

_ Là mọi tài sản đáp ứng được yêu cầu của pháp luật

Chỉ là giấy tờ có giá

Chỉ là quyền tài sản

Chỉ là vật hữu hình

Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là “quyền thương mại”, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo … của bên nhượng quyền

Đúng

Sai

Đối tượng của hợp đồng trong thương mại là hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại.

Đúng

Sai

Đối tượng của hợp đồng?

_ Là điều khoản cơ bản của mọi hợp đồng

Chỉ là điều khoản cơ bản của hợp đồng mua bán tài sản

Là điều khoản thông thường

Là điều khoản tùy nghi

Đối tượng của kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh là?

_ Phân tích sự vận động nội tại của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong giai đoạn đầu.

Phân tích nguồn gốc của sản xuất.

Phân tích sự vận động của cải trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa

Ý kiến khác

Đối tượng của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế là?

_ Hệ thống các quan điểm kinh tế của các giai cấp trong lịch sử

Các hệ thống quan điểm kinh tế của các đại biểu tiêu biểu của các giai cấp trong lịch sử

Các quan điểm kinh tế

Ý kiến khác

Đối tượng của nghĩa vụ dân sự?

_ Là công việc hoặc tài sản đáp ứng được yêu cầu của pháp luật

Là công việc

Là tài sản

Tất cả các phương án đều sai

Đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ là kết quả của hoạt động sáng tạo tinh thần.

Đúng

Sai

Đối tượng của trí nhớ được thể hiện rõ nhất trong luận điểm nào?

Các kết quả mà con người tạo ra trong tư duy, tưởng tượng.

Các thuộc tính bên ngoài, các mối liên hệ không gian, thời gian của thế giới mà con người đã tri giác.

Các xúc cảm, tình cảm, thái độ mà con người đã trải qua.

Kinh nghiệm của con người

Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì?

Quan hệ xã hội

Tâm linh

Thiên nhiên

Vật chất

Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế:

là các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có nhân tố nước ngoài.

là các quan hệ dân sự (theo nghĩa rộng) có yếu tố nước ngoài.

luôn là các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Đối tượng kinh doanh của hoạt động ngân hàng là:

_ Tiền tệ

Dịch vụ

Đồ dùng gia đình

Hàng hóa

Đối tượng nào không có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ?

Chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ

Đại diện cho người lao động, đại diện công đoàn được người lao động ủy quyền

Người bảo lãnh sau khi đã trả nợ thay cho doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán

Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Đối tượng nào sau đây không có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Chủ Doanh nghiệp tư nhân

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần

Thành viên công ty TNHH

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Đối tượng nào sau đây không đủ điều kiện trở thành thành viên HTX?

_ Người nước ngoài từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam

Công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật

Đối tượng nghiên cứu của xã hội học đô thị ?

Nghiên cứu cơ cấu xã hội đô thị

Nghiên cứu lỗi sống đô thị

Quá trình đô thị hóa

Tất cả các phương án đều đúng

Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học là?

Là khoa học nghiên cứu hành vi xã hội của con người

Là khoa học nghiên cứu hệ thống xã hội

Là khoa học nghiên cứu những qui luật chung liên quan đến sự tồn tại, phát triển của xã hội, nghiên cứu các mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của xã hội.

Là khoa học nghiên cứu xã hội loài người

Đối tượng nghiên cứu của xã hội học pháp luật:

Nghiên cứu hệ thống pháp luật, mục đích xã hội của các qui phạm pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật trong việc đảm bảo sự kiểm soát xã hội và tổ chức xã hội.

Nghiên cứu những qui luật và tính qui luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong đời sống xã hội và trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội.

Nghiên cứu những qui luật và tính qui luật của quá trình phát sinh, tồn tại, hoạt động của pháp luật trong đời sống xã hội và trong mối liên hệ với các chuẩn mực xã hội. – Nghiên cứu hệ thống pháp luật, mục đích xã hội của các qui phạm pháp luật, cơ chế điều chỉnh pháp luật trong việc đảm bảo sự kiểm soát xã hội và tổ chức xã hội.

Nghiên cứu pháp luật trong mối quan hệ với các hiện tượng xã hội khác trong xã hội

Nghiên cứu quá trình hình thành pháp luật trong sự phát triển của xã hội

Đối tượng nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là?

Các yếu tố tạo thành bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các yếu tố văn hóa của Việt Nam.

Các yếu tố văn hóa mang tính khu vực.

Các yếu tố văn hóa mang tính nhân loại

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của trường phái “Tân cổ điển” khác với trường phái Cổ điển ở chỗ:

_ Tất cả các phương án đều đúng

Chuyển đổi đối tượng nghiên cứu sang quan hệ lưu thông và nhu cầu

Dựa vào yếu tố tâm lý chủ quan để giải thích các hiện tượng, quá trình kinh tế.

Nghiên cứu các đơn vị kinh tế riêng biệt (kinh tế vi mô)

Đối với công ty Cổ Phần, cổ đông phổ thông phải thanh toán đủ số cổ phần cam kết trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

_ 90 ngày

120 ngày

30 ngày

60 ngày

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên việc được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người không phải là thành viên

Có thể chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác mà không phải là thành viên của công ty

Sau khi đã bán được hơn một nửa phần vốn góp của mình cho các thành viên trong công ty

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết

Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán mà các thành viên trong công ty không mua hoặc mua không hết

Đối với điều ước quốc tế có quy định thủ tục phê chuẩn/phê duyệt, điều ước sẽ phát sinh hiệu lực ngay khi được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia phê chuẩn/phê duyệt.

_ Sai

Đúng

Đối với nhà đầu tư, thời gian chuyển lỗ không được quá:

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

Đối với tranh chấp có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật như thế nào?

Do các bên lựa chọn

Do các bên lựa chọn. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất

Luật Việt Nam

Trường hợp các bên không có thỏa thuận về luật áp dụng thì Hội đồng trọng tài quyết định áp dụng pháp luật mà Hội đồng trọng tài cho là phù hợp nhất

Đối với việc kinh doanh dịch vụ viễn thông, cần kiểm soát chặt chẽ để tránh việc các doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh gây thiệt hại đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.

Đúng

Sai

Đối với vụ tranh chấp được giải quyết tại Trung tâm trọng tài, nếu các bên không có thoả thuận khác hoặc quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài không có quy định khác, thì trong thời hạn bao nhiêu ngày, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo, bị đơn phải gửi cho Trung tâm trọng tài bản tự bảo vệ?

20 ngày

30 ngày

40 ngày

45 ngày

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng ủy quyền?

_ Là quyền của một trong hai bên nhưng phải thông báo trước một thời gian hợp lý và phải bồi thường thiệt hại cho phía bên kia nếu là hợp đồng ủy quyền có thù lao.

Chỉ áp dụng khi bên được ủy quyền đã có hành vi vượt quá phạm vi thẩm quyền đại diện

Chỉ được áp dụng đối với hợp đồng ủy quyền có thù lao

Khi một trong hai bên chết

Đơn vị đo lượng giá trị hàng hóa?

Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa được tính theo giờ, ngày, tháng

Thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết

Thời gian lao động cá biệt

Thời gian lao động của từng ngành

Đơn yêu cầu bảo hộ đối với giống cây trồng cần được thẩm định cả về hình thức lẫn nội dung.

Đúng

Sai

Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

Tâm tâm xã

Tân Việt cách mạng Đảng

Việt Nam Quang phục hội

Đóng góp quan trọng của trường phái trọng nông là?

_ Phát hiện ra sản phẩm thuần túy

Phát hiện ra giá trị thặng dư

Phát hiên ra quy luật vận động của sản xuất nông nghiệp.

Tất cả các phát hiện nêu trên.

Động sản và bất động sản được sáp nhập với nhau thì tài sản mới tạo thành luôn thuộc về chủ sở hữu của tài sản là bất động sản

Đúng

Sai

Dòng tiền dự án gồm những thành phần nào?

_ Tất cả các phương án

Dòng tiền cân đối (CF hiệu số) là dòng tiền mô tả các hiệu số thu chi tiền mặt của dự án theo tiến trình thời gian.

Dòng tiền chi (CF chi hay CF ra) là dòng tiền mô tả các khoản chi tiền mặt của dự án theo tiến trình thời gian.

Dòng tiền thu (CF thu hay CF vào) là dòng tiền mô tả các khoản thu tiền mặt của dự án theo tiến trình thời gian.

Dòng tiền tệ là gì?

_ Dòng tiền tệ (còn gọi tắt là dòng tiền) nói chung được hiểu là cách biểu diễn các khoản tiền phát sinh theo dòng thời gian.

Dòng tiền tệ (còn gọi tắt là dòng tiền) nói chung được hiểu là cách biểu diễn các khoản tiền phát sinh theo năm.

Dòng tiền tệ (còn gọi tắt là dòng tiền) nói chung được hiểu là cách biểu diễn các khoản tiền phát sinh theo tháng.

Dòng tiền tệ (còn gọi tắt là dòng tiền) nói chung được hiểu là cách biểu diễn các khoản tiền phát sinh.

Dự án đầu tư nào sau đây phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp giấy chứng nhận đầu tư?

Dự án đầu tư có vốn nước ngoài.

Dự án đầu tư trong nước.

Dự án thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện.

Tất cả các phương án đều đúng

Dự trữ bắt buộc của NHTM Việt Nam trong nền kinh tế hội nhập quốc tế phải gửi tại?

_ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bộ Tài chính.

Ngân hàng thế giới(WB).

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Dựa vào các phương án cho sẵn, lựa chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau đây:”Tư bản cho vay là …………….. mà người chủ của nó nhường cho người khác sử dụng trong một thời gian nhất định nhằm thu thêm một số lời nhất định, gọi là lợi tức”.

Tư bản giả.

Tư bản kinh doanh tiền tệ.

Tư bản ngân hàng.

Tư bản tiền tệ.

Dựa vào cơ sở phát sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành:

Phá sản doanh nghiệp và phá sản cá nhân

Phá sản trung thực và phá sản gian trá

Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc

Tất cả các phương án đều đúng

Dưới ảnh hưởng của hình thức bao cấp qua chế độ cấp phát vốn của ngân sách đã nảy sinh cơ chế:

_ Xin – Cho

Cấp – Phát

Mua – Bán

Vay – mượn

Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hộiViệt Nam là mâu thuẫn giữa:

Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản

Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản

Toàn thể dân tộc Việt Namvới đế quốc Pháp

Tư sản dân tộc và tưsản chính quốc

Dưới chế độ xã hội nào có pháp luật

Chiếm hữu nô lệ

Công xã nguyên thủy

Phong kiến

Phong kiến – Chiếm hữu nô lệ – Tư bản

Tư bản

Dưới thời Bắc thuộc, hôn nhân của người Âu Lạc theo phong tục nào?

_ Theo phong tục tập quán cổ truyền

Tất cả các đáp án đều đúng

Theo luật lệ của người Hán

Theo tập quán hôn nhân Nho giáo

Dưới thời Hậu Lê, đời vua nào nhà nước đã kiểm soát được bộ máy chính quyền làng xã?

_ Lê Thánh Tông

Lê Hiến Tông

Lê Thái Tổ

Lê Thái Tông

Dưới thời Pháp thuộc, đối tượng nào được quyền lập di chúc?

_ Tất cả các đối tượng trên.

Người chồng

Vợ cả nếu chồng đồng ý

Vợ thứ nễu chồng cho phép

Dưới triều Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài, vua có quyền:

_ Giữ uy phúc và trị vì

Nắm quyền bính và cai trị

Tất cả các quyền trên

Dưới triều Lý, phương thức tuyển dụng quan lại là:

_ Tất cả các phương thức tuyển dụng trên

Khoa cử

Nộp tiền

Tuyển cử và nhiệm cử

Dưới triều Nguyễn, cơ quan xét xử ở trung ương bao gồm cơ quan nào?

_ Cả ba cơ quan

Bộ Hình

Đại lý tự

Tam pháp ty

Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội nào của Đảng?

_ Đại hội lần thứ III (1960)

Đại hội lần thứ II (1951)

Đại hội lần thứ IV (1976)

Đại hội lần thứ V (1982)

Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Là một cuộc chiến tranh chính quy, hiện đại

Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch.

Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diên, trường kỳ và tự lực cánh sinh.

Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh.

Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1955-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị:

_ “Nắm vững chuyên chính vô sản” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đấu tranh 2 phe, đấu tranh ý thức hệ

Khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời, thấp kém

Làm cho thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội

Tao ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ

During last decades the judiciary became active in economic issues related with economic rights established by …

constitute

constitution

constitutional

constitutionally

During their vacation, they didn’t have phone service or Internet service

They didn’t have a cell phone.

They were in a remote location.

Duy tâm chủ quan là :

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là cảm giác của con người.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là thượng đế, chúa trời, tinh thần thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới vốn không có mối liên hệ với nhau, có chăng chỉ là ngẫu nhiên, bề ngoài.

Duy tâm khách quan là :

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là cảm giác của con người.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là thượng đế, chúa trời, tinh thần thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới vốn không có mối liên hệ với nhau, có chăng chỉ là ngẫu nhiên, bề ngoài.

Duy vật biện chứng là :

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là cảm giác của con người.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là thượng đế, chúa trời, tinh thần thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới vốn không có mối liên hệ với nhau, có chăng chỉ là ngẫu nhiên, bề ngoài.

Duy vật siêu hình là :

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này chính là tính thống nhất vật chất của thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là cảm giác của con người.

Giữa các sự vật, hiện tượng có mối liên hệ và cơ sở của mối liên hệ này là thượng đế, chúa trời, tinh thần thế giới.

Giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới vốn không có mối liên hệ với nhau, có chăng chỉ là ngẫu nhiên, bề ngoài.

Each bold word below has more than one meaning. Circle the right meaning in the text.

to attack

to employ

to take part in

F. Quesnay cho rằng, nông dân là giai cấp:

_ Giai cấp sản xuất

Giai cấp không sản xuất

Giai cấp sở hữu

Ý kiến khác.

Find the topic sentence the following paragraphs:

I enjoy summer sports like water skiing and baseball.

Summer is my favorite season.

The weather is usually sunny and hot

GATS là gì?

Cũng là GATT

Hiệp định chung về thuế quan và thươngmại của WTO

Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

GATT có qui định về cắt giảm thuế quan hay không? Nhằm mục đích gì?

GATT có qui định về cắt giảm thuế quan. Nhằm để thúc đẩy tự do hóa thương mại quốc tế

GATT không qui định về cắt giảm thuế quan

GATT là gì?

Hiệp định chung về thuế quan và thươngmại của WTO

Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

Hiệp định về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại

Giá cả do ích lợi quyết định là quan điểm của :

_ Người mua

Cả người mua và bán

Người bán

Giá cả sản xuất là:

Giá bán của hàng hóa trên thị trường.

Giá trị thị trường của hàng hóa.

Giá trị xã hội của hàng hóa.

Hình thái chuyển hóa của giá trị hàng hóa trong giai đoạn tự do.

Giả định các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi nh thế nào?

_ Có thể tăng.

Chắc chắn sẽ tăng.

Có thể giảm.

Có thể không tăng.

Gia đình chỉ được hình thành khi có đủ ba yếu tố hôn nhân, huyết thống và nuôi dưỡng.

Đúng

Sai

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết các doanh nghiệp nhà nước của mình hoạt động theo tiêu chí nào?

Hoàn toàn theo tiêu chí thương mại

Theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Theo tiêu chí phi lợi nhuận

Theo tiêu chí trợ cấp nhà nước

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết chính sách tài chính – tiền tệ của nước mình tuân theo những qui định nào?

Qui định của EU về đồng tiền chung

Qui định của WTO và của Quĩ tiền tệ quốc tế

Theo thỏa thuận riêng rẽ song phương với từng nước

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết như thế nào về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại?

Theo các thỏa thuận thươngmại song phương với từng nước

Theo cơ chế kinh tế thị trường

Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định BTB

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết quản lý giá như thế nào?

Phù hợp với các qui định của WTO về giá

Theo cơ chế kinh tế thị trường tự do

Theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Theo nguyên tắc lấy thu bù chi

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ như thế nào?

Theo các thỏa thuận thươngmại song phương với từng nước

Tuân thủ các qui định của WTO

Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết thực hiện giám định trước khi giao hàng như thế nào?

Theo các thỏa thuận thương mại song phương với từng nước

Theo cơ chế kinh tế thị trường

Theo qui định của WTO, trong đó có hiệp định về giám định trước khi giao hàng

Tùy theo từng đối tác thương mại mà Việt Nam quyết định sẽ áp dụng chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp và các biện pháp tự vệ

Gia nhập WTO, Việt Nam cam kết về xác định trị giá tính thuế hải quan như thế nào?

Theo Công ước Tokyo năm 1974 về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan

Thực hiện tính thuế hải quan theo qui định của WTO

Tùy theo đối tác thương mại của Việt Nam

Giả sử các doanh nghiệp sau đây đều có hao phí lao động cá biệt lớn hơn hao phí lao động xã hội cần thiết, doanh nghiệp nào sẽ có nguy cơ bị phá sản?

Cả 3 phương án đều đúng.

Doanh nghiệp Nhà nước.

Doanh nghiệp tập thể.

Doanh nghiệp tư nhân.

Giả sử có 3 phương án đầu tư loại bỏ nhau (X, Y, Z) có cùng thời gian vận hành và đã xác định được NPV của từng phương án như sau: NPV(X) = 1520 Triệu đồng; NPV(Y) = – 42,5 Triệu đồng và NPV(Z) = 1614 Triệu đồng. Yêu cầu: Tìm phương án đầu tư đáng giá nhất về mặt kinh tế tài chính (nếu có) theo chỉ tiêu NPV.

_ Phương án Z

Không có phương án nào

Phương án X

Phương án Y

Giá thành toàn bộ của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ bao gồm:

Chi phí lưu thông đưa hàng hoá, dịch vụ đến người tiêu dùng

Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ; giá mua hàng hoá

Giá thành sản xuất sản phẩm, dịch vụ; giá mua hàng hoá; Chi phí lưu thông đưa hàng hoá, dịch vụ đến người tiêu dùng

Toàn bộ giá thành sản xuất, lưu kho, phân phối đến người tiêu dùng

Giá trị chân chính của ý chí thể hiện ở:

Cường độ ý chí;

Nội dung đạo đức

Tính tự giác

Tính ý thức;

Giá trị do ích lợi quyết định là quan điểm của:

_ J.B.Say

A.Smith

D.Ricardo

F. Quesnay

Giá trị hàng hóa xuất hiện trong điều kiện nào?

Trong chủ nghĩa tư bản

Trong mọi nền kinh tế

Trong nền kinh tế hàng hóa

Trong nền kinh tế tự nhiên

Giai cấp công nhân có:

Bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc.

Cả 3 phương án đều đúng.

Hệ tư tưởng độc lập.

Tính tổ chức, kỷ luật cao và tinh thần cách mạng triệt để.

Giai đoạn 1955- 1975 và 1975- 1989 hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị:

Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản

Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân

Hệ thống chính trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Hệ thống chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa

Giai đoạn chuẩn bị đầu tư được thực hiện theo mấy bước?

_ 4 bước: Nghiên cứu cơ hội đầu tư, Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cưu khả thi, Thẩm định dự án và ra quyết định đầu tư

2 bước: Nghiên cứu cơ hội đầu tư, Thẩm định dự án và ra quyết định đầu tư

2 bước: Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi

3 bước: Nghiên cứu cơ hội đầu tư, Nghiên cứu khả thi, Nghiên cứu tiền khả thi

Giai đoạn cuối cùng để hình thành chiến lược doanh nghiệp là:

Xác định doanh nghiệp đang ở đâu?

Xác định doanh nghiệp muốn đi tới đâu?

Xác định doanh nghiệp phải thực hiện như thế nào?

Xác định doanh nghiệp sẽ phải làm gì?

Giai đoạn đầu tiên của việc hình thành chiến lược doanh nghiệp là xác định:

Doanh nghiệp đã ở đâu

Doanh nghiệp đang ở đâu

Doanh nghiệp sẽ ở đâu

Không có phương án đúng

Giai đoạn nào hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản trong phạm vi nửa nước.

_ 1955- 1975

1945- 1954

1975- 1989

1986- nay

Giai đoạn tiến hành thu thập thông tịn trong điều tra xã hội học phải thực hiện mấy bước?Là các bước nào?

3 bước

4 bước

5 bước

6 bước

Giải pháp bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước có chi phí cơ hội thấp nhất là?

_ Vay tiền của dân cư.

Chỉ cần phát hành thêm tiền mặt vào lưu thông.

Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt là thuế Xuất – Nhập khẩu.

Chỉ cần tăng thuế, đặc biệt thuế thu nhập doanh nghiệp.

Giải quyết tranh chấp thông qua bên thứ ba vẫn đảm bảo được quyền định đoạt của các bên tranh chấp.

_ Đúng

Sai

Giải thích luật nước ngoài được áp dụng phải được thực hiện

Theo cách giải thích chung trên thế giới.

Theo cách giải thích ở nước áp dụngpháp luật nước ngoài.

Theo cách giải thích ở nước đã ban hành ra luật nước ngoài đó.

Giám đốc doanh nghiệp có những phong cách làm việc cơ bản nào?

Cưỡng bức, dân chủ.

Dân chủ, áp đặt.

Phát hiện vấn đề về mặt tổ chức, cưỡng bức, dân chủ, tự do.

Tự do, dân chủ.

Giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu …

Được coi là hợp đồng bằng hành vi

Được coi là hợp đồng bằng lời nói

Được coi là hợp đồng bằng văn bản

Không được coi là hợp đồng

Giao kết hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu?

_ Được coi là hợp đồng bằng văn bản

Được coi là hợp đồng bằng hành vi

Được coi là hợp đồng bằng lời nói

Không được coi là hợp đồng

Giao kết hợp đồng trong kinh doanh tuân theo các nguyên tắc:

Không trái pháp luật, đạo đức xã hội

Tất cả các phương án đều đúng

Tự do giao kết hợp đồng

Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng

Giao tiếp là:

Con người tri giác lẫn nhau và ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau;

Quá trình con người trao đổi về thông tin, về cảm xúc;

Sự tiếp xúc tâm lý giữa con người – con người;

Tất cả các phương án đều đúng

Giáo viên hướng dẫn công trình nghiên cứu khoa học cho sinh viên là đồng tác giả với sinh viên của công trình nghiên cứu khoa học đó.

Đúng

Sai

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tở có giá

Đúng

Sai

Giữa những người có họ trong phạm vi ba đời mà chung sống với nhau như vợ chồng là trái pháp luật.

Đúng

Sai

Given the serious consequences which can result from being convicted of a …, it is necessary to provide safeguards against wrongful conviction.

administrative offence

civil offence

criminal offence

Labouroffence

Hai bên nam nữ thoà thuận kết hôn là đảm bảo sự tự nguyện kết hôn.

Đúng

Sai

Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là:

_ Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp,đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động

Đế quốc và phong kiến Việt Nam.

Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp.

Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động.

Hai người cùng giới tính không bị cấm chung sống như vợ chồng.

Đúng

Sai

Hai người cùng giới tính không được đăng ký kết hôn.

Đúng

Sai

Hai người đồng tính chung sống với nhau là kết hôn trái pháp luật.

Đúng

Sai

Hai người đồng tính chung sống với nhau là một quan hệ hôn nhân.

Đúng

Sai

Hai người đồng tính nữ chung sống với nhau và một bên nhận nuôi con nuôi là giữa họ hình thành một gia đình.

_ Sai

Đúng

Hạn chế của trường phái trọng thương là?

_ Ít tính lý luận và tuyệt đối hóa vai trò của thương nghiệp

Ít tính lý luận

Ít tính thực tiễn

Tất cả các phương án đều đúng

Tuyệt đối hóa vai trò của thương nghiệp

Hạn chế trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1961-1965:.

_ Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng,Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều và Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.

Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng.

Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại

Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều

Hạn mức sử dụng đất chỉ đặt ra đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đúng

Sai

Hàng hóa có bản chất?

Sản phẩm của lao động

Tất cả các đáp án đều đúng

Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng cho con người

Trước khi tiêu dùng phải qua mua bán

Hàng hóa có yếu tố xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chỉ được xử lý theo 2 cách : buộc tiêu hủy hoặc gỡ bỏ yếu tố vi phạm để đưa vào lưu thông thương mại.

Đúng

Sai

Hàng hóa sức lao động có giá trị sử dụng đặc biệt vì:

Cả 3 phương án đều đúng.

Khi sử dụng nó thì nó có khả năng sáng tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn giá trị của bản thân nó.

Nó là nguồn gốc của giá trị thặng dư.

Nó thỏa mãn được nhu cầu làm giầu của các nhà tư bản.

Hành động nào sau đây không phải cạnh tranh lành mạnh

Đăng ký nhãn hiệu thương phẩm

Đổi mới phương thức giao tiếp với khách hàng

Gián điệp thương mại

Hạ giá bán hàng trên cơ sở đối mới công nghệ

Hành pháp có nghĩa là gì?

Ban hành luật

Sửa đổi luật và thông qua luật

Tổ chức thi hành pháp luật

Xét xử

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là

Hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm vào đối thủ cạnh tranh cụ thể xác định được

Hành vi có biểu hiện trái với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh hoặc trái với pháp luật

Hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh hoặc cho người tiêu dùng

Tất cả các phương án đều đúng

Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến:

Lợi ích của Nhà nước

Quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng

Tất cả các phương án đều đúng

Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi của doanh nghiệp làm …

Cản trở cạnh tranh trên thị trường

Giảm gia nhập thị trường của các doanh nghiệp khác

Giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường

Hạn chế các quy luật của cạnh tranh trên thị trường

Hành vi nào của doanh nghiệp không phải là tập trung kinh tế?

Giải thể doanh nghiệp

Liên doanh giữa các doanh nghiệp

Mua lại doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004?

Bán hàng đa cấp

Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Gièm pha doanh nghiệp khác

Phân biệt đối xử của hiệp hội

Hành vi nào là hành vi trái với pháp luật?

_ Không làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Không làm cái việcmà pháp luật cấm

Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Làm cái việc mà pháp luậtbắt buộc phải làm và không làm cái việc mà pháp luật cấm

Hành vi nào sau đây không phải hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm?

Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng

Bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

Hạn chế sản xuất, phân phối hàng hoá, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ gây thiệt hại cho khách hàng

Ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới

Hành vi nào sau đây không phải là tập trung kinh tế theo Luật Cạnh tranh 2004?

Chuyển đổi doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp

Mua lại doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp

Hành vi trái với pháp luật là gì?

_ Hành vi vi phạm pháp luật

Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Hành vi trái với pháp luật là thế nào?

_ Hành vi vi phạm pháp luật

Không làm cái việc mà pháp luật cấm

Làm cái việc mà pháp luật bắt buộc phải làm

Hành vi vi phạm pháp luật là hậu quả của điều gì?

_ Lỗi của người vi phạm

Điều kiện khách quan của xã hội

Hoàn cảnh sống của người vi phạm

Kinh tế thị trường

Hãy chỉ ra luận điểm đúng nhất:

Giai cấp nào chi phối những tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chi phối lên cả những tưliệu và điều kiện sản xuất tinh thần.

Nhà nước và pháp luật là các yếu tố quyết định các hoạt động kinh tế.

Nhà nước xuất hiện là do những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa.

Sự hình thành và phát triển của kiến trúc thượng tầng là do cơ sở hạ tầng quyết định.

Hãy chọn 01 đáp án SAI trong các phát biểu sau: Phân loại thư tín dụng gồm có?

_ Thư tín dụng tái sử dụng.

Thư tín dụng dự phòng.

Thư tín dụng giáp lưng.

Thư tín dụng tuần hoàn.

Hãy chọn 01 đáp án SAI trong các phát biểu sau: Phân loại thư tín dụng gồm có?

_ Thư tín dụng không thể chuyển ngang.

Thư tín dụng có thể chuyển nhượng.

Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận.

Thư tín dụng không thể hủy ngang.

Hãy chọn 01 đáp án SAI trong các phát biểu sau: Phương thức nhờ thu trong thanh toán Quốc tế gồm:

_ Ủy nhiệm thu kèm chứng từ.

Nhờ thu kèm chứng từ: chấp nhận đổi lấy chứng từ.

Nhờ thu kèm chứng từ: thanh toán đổi lấy chứng từ.

Nhờ thu trơn.

Hãy chọn câu đúng nhất:chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm mấy bộ phận cấu thành?

2 bộ phận: Triết học và kinh tế chính trị.

3 bộ phận: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.

4 bộ phận: Triết học, kinh tế chính trị, chủ nghiã xã hội khoa học và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

5 bộ phận: CNDV biện chứng, phép biện chứng duy vật, kinh tế chính trị, chủ nghĩa xã hội khoa học.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất ?

Đứng im không phải là sự vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tương đối.

Đứng im là sự vận động không thăng bằng, trong sự ổn định tương đối.

Đứng im là sự vận động trong thăng bằng, nhưng không ổn định tươngđối.

Đứng im là sự vận động trong thăng bằng, trong sự ổn định tương đối.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất ?

Các hình thức vận động tương hỗ vớl trình độ nhất định của tổ chức vật chất.

Các hình thức vận động tương quan với trình độ nhất định của tổ chức vật chất.

Các hình thức vận động tương thích với trình độ nhất định của tổ chức vật chất.

Các hình thức vận động tương ứng với trình độ nhất định của tổ chức vật chất.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất ?

Những nhà triết học nào cho chỉ có vật chất là nguồn gốc duy nhất của thế giới thì thuộc về phái đa nguyên DV.

Những nhà triết học nào cho chỉ có vật chất là nguồn gốc duy nhất của thế giới thì thuộc về phái nhất nguyên DT.

Những nhà triết học nào cho chỉ có vật chất là nguồn gốc duy nhất của thế giới thì thuộc về phái nhất nguyên DV.

Những nhà triết học nào cho chỉ có vật chất là nguồn gốc duy nhất của thế giới thì thuộc về phái nhị nguyên DV.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất?

CNDT là khuynh hướng hạ thấp vai trò của vật chất.

CNDT là khuynh hướng hạ thấp vai trò của ý thức.

CNDT là khuynh hướng triết học cho ý thức có trước vật chất và quy định vật chất.

CNDT là muốn đề cao ý thức, tình cảm của con người.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất?

Triết học Mác có sự đồng nhất hữu cơ giữa thế giới quan DV và phương pháp biện chứng.

Triết học Mác có sự hợp nhất hữu cơ giữa thế giới quan DV và phương pháp biện chứng.

Triết học Mác có sự liên kết hữu cơ giữa thế giới quan DV và phương pháp biện chứng.

Triết học Mác có sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan DV và phương pháp biện chứng.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất?

Thuyết không thể biết cho con người có thể nhận thức được thế giới.

Thuyết không thể biết cho con người không nhận thức thế giới.

Thuyết không thể biết cho con người không thể không nhận thức được thế giới.

Thuyết không thể biết cho con người không thể nhận thức được thế giới.

Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất?

CNDV trước Mác đóng vai trò nhất định trong cuộc đấu tranh chống CNDT và tôn giáo nhưng còn hạn chế ở tính không triệt để.

CNDV trước Mác đóng vai trò nhất định trong cuộc đấu tranh chống CNDT và tôn giáo nhưng còn hạn chế ở tính siêu hình, máy móc và không triệt để.

CNDV trước Mác đóng vai trò nhất định trong cuộc đấu tranh chống CNDT và tôn giáo nhưng còn hạn chế ở tính siêu hình, máy móc.

CNDV trước Mác đóng vai trò quyết định trong cuộc đấu tranh chống CNDT và tôn giáo nhưng còn hạn chế ở tính siêu hình, máy móc và không triệt để.

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất Sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là quá trình lịch sử tự nhiên, có nghĩa là ?

Cả 3 phương án đều đúng.

Các hình thái kinh tế xã hội vận động, phát triển do tác động của các quy luật khách quan, đó là quá trình tự nhiên của sự phát triển.

Động lực phát triển của xã hội nằm ngay trong lòng xã hội. Đó là sự vận động của các mâu thuẫn xã hội mà trước hết là mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, mâu thuẫn giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, mâu thuẫn giữa các giai cấp (trong xã hội có giai cấp)…

Sự thay thế các hình thái kinh tế – xã hội trong lịch sử là một quá trình phát triển từ thấp đến cao theo quy luật khách quan, không phụ thuộc ý muốn chủ quan con người.

Hãy chọn câu trả lời đúng nhấtPhương thức sản xuất?

Cả 3 phương án đều đúng.

Là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở một giai đoạn lịch sử nhất định.

Là cái có vai trò quy định đối với tất cả các mặt của đời sống xã hội: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.

Hãy chọn luận điểm đúng nhất :

Một quốc gia có thể tránh khỏi chế độ phong kiến nhờ phát triển nền giáo dục.

Trong quan hệ xản xuất, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất giư vai trò quyết định các quan hệ xã hội khác.

Trong tất cả những chuyển biến lịch sử thì chuyển biến về chính trị là quan trọng nhất, quyết định sự phát triển của lịch sử.

Xã hội là một tổ hợp các bộ phận được cấu thành và biến đổi một cách ngẫu nhiên.

Hãy chọn ý kiến đúng nhất về khái niệm tâm lý:

Tâm lý giúp con người định hướng hành động, có sức mạnh hành động, điều khiển và điều chỉnh hành động.

Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não thông qua chủ thể.

Tâm lý là tất cả các hiện tượng tinh thần nảy sinh trong não người, nó gắn liền và điều khiển mọi hoạt động của con người.

Tâm lý thuộc thế giới linh hồn, nó vốn có và bất tử.

Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: ” […..] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”.

Cách mạng Tân Hợi.

Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Cách mạng tháng Mười Nga.

Cách mạng tư sản Pháp.

Hãy phân biệt đâu là nhóm xã hội trong các ví dụ sau đây?

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Một trăm sinh viên đang ngồi trong lớp

Tập thể công nhân trong một xí nghiệp

Tất cả các phương án đều đúng

Hãy phân biệt điểm khác nhau giữa tiền gửi tiết kiệm với tiền gửi thanh toán?

_ Tiền gửi tiết kiệm có số dư ổn định hơn.

Tiền gửi thanh toán nhằm mục đích hưởng lãi.

Tiền gửi tiết kiệm có số dư kém ổn định hơn.

Tiền gửi tiết kiệm lãi suất thấp hơn.

Hãy trọn câu trả lời đúng nhất : Phương thức sản xuất :

Là cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở một giai đoạn lịch sử nhất định.

Là cái có vai trò quyết định đến với tất cả các mặt của đời sống xã hội : kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

Là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.

Tất cả các phương án đều đúng.

Hãy trọn câu trả lời đúng nhất :Trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất thì :

Không có cái nào quyết định cái nào.

Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất và quan hệ sản xuất có sự tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.

Lực lượng sản xuất tác động mạnh mẽ tới quan hệ sản xuất.

Quan hệ sản xuất đóng vai trò quyết định.

He lost her credit card, so he …….. pay for the meal.

can’t

couldn’t

shouldn’t

wouldn’t

Hệ quả của cuộc cải cách Xô Lông ở ATen

Bước đầu hình thành cơ chế quyền lực của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô

Tạo ra cơ sở kinh tế – xã hội của chính thể cộng hòa dân chủ chủ nô

Tất cả các phương án đều đúng

Tước bỏ được quyền lợi kinh tế và quyền lực chính trị của quý tộc

Hệ thống chính quyền triều Nguyễn dưới thời pháp thuộc có những quyền nào?

_ Không có quyền nào.

Lập pháp, hành pháp và tư pháp

Quân sự

Thu thuế

Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

_ Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội.

.Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội

Các đoàn thể chính trị- xã hội, toà án, Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội và các đoàn thể chính trị – xã hội

Hệ thống giao thông của Việt Nam bắt đầu được phát triển từ :

Thời Hậu Lê.

Thời Lý.

Thời Nguyễn.

Thời Pháp thuộc.

Hệ thống pháp luật nào là hệ thống pháp luật duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế?

Không có hệ thống pháp luật nào là duy nhất điều chỉnh thương mại quốc tế cả.

Luật quốc gia

Luật quốc tế

Tư pháp quốc tế

Hệ thống pháp luật Việt Nam được hình thành từ các nguồn:

_ Tất cả các nguồn luật trên.

Các tập quán chính trị được hình thành trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước của các triều đại

Lệ làng

Một số tập quán được ghi nhận trong các bộ luật

Hệ thống quy luật kinh tế của phương thức sản xuất gồm:

Các quy luật chung và quy luật đặc thù

Các quy luật tự nhiên

Quy luật kinh tế của thị trường

Quy luật xã hội

Hệ thống tín hiệu thứ hai của tâm lý là ?

Cơ sở sinh lý của não

Cơ sở sinh lý của tư duy ngôn ngữ.

Hưng phấn và ức chế

Tín hiệu của sự vật và hiện tượng khách quan

He……………………in electronics at the university.

Special

Specializes

Specially

Specialty

Hết thời hiệu khởi kiện?

_ Là căn cứ làm mất quyền khởi kiện

Là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ

Là căn cứ làm thay đổi nghĩa vụ

Hiện nay, khi tiến hành quốc hữu hóa, nhà nước thường:

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá

Không bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá

Phần lớn không bồi thường thiệt hại xảy ra cho chủ thể có đối tượng bị quốc hữu hoá

Hiện nay, pháp luật quốc gia được xem là:

Nguồn bổ trợ của tư pháp quốc tế Việt Nam.

nguồn chủ yếu của tư pháp quốc tế Việt Nam.

nguồn thứ yếu của tư pháp quốc tế Việt Nam.

Hiến pháp 1946 gồm mấy chương?

_ 7 chương

5 chương

6 chương

8 chương

Hiến pháp là nguồn của mọi ngành luật, trong đó có Luật Dân sự

Đúng

Sai

Hiến pháp năm 1946 đươc xây dựng dựa trên nguyên tác nào?:

_ Tất cả các nguyên tắc trên

Đảm bảo quyền tự do dân chủ

Đoàn kết toàn dân, không phân biệt nòi giống, gái tri, giai cấp

Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân

Hiện tại ông Tâm vừa có một khoản tiền 200 triệu và ông muốn gửi tiết kiệm Ngân hàng để lấy lãi hàng tháng bổ sung thu nhập nhập cùng với lương hưu để chi tiêu hàng tháng. Ông Tâm phân vân không biết nên gửi bằng tiền VND hay USD. Theo anh(chị) ông Tâm nên gửi tiết kiệm bằng loại nào, biết lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm, lĩnh lãi hàng tháng của VND là 0,75% /tháng và của USD là 3,45% /năm. Tỷ giá hiện tại là USD/VND = 16.050 đồng?

_ Nên gửi bằng USD nếu sau 1 năm tỷ giá USD/VND> 16.911

Nên gửi bằng USD nếu sau 1 năm tỷ giá USD/VND = 16.911

Nên gửi bằng USD nếu sau 1 năm tỷ giá USD/VND vẫn giữ 16.050

Nên gửi bằng VND nếu sau 1 năm tỷ giá USD/VND> 16.911

Hiện tượng “ghen tuông” trong tình yêu nam nữ là biểu hiện của quy luật nào trong đời sống tình cảm?

Quy luật di chuyển;

Quy luật lây lan.

Quy luật pha trộn;

Quy luật thích ứng;

Hiện tượng phá sản thường gây ra những hậu quả kinh tế, xã hội nào?

Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động

Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội

Sự rối loạn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh

Tất cả các phương án đều đúng

Hiệp định giơ-ne-vơ quy định tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miềnNam bắc nước ta vào tháng, năm nào ?

_ 5/1956

4/1956

5/1954

5/1955

Hiệp định nào của ASEAN về hải quan là hiệp định hiện hành?

Hiệp định Hải quan ASEAN năm 1997

Hiệp định Hải quan ASEAN năm 2013

Hiệp địnhCEPT năm 1992

Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Đúng

Sai

Hình thưc chính thể của nhà nước Aten?

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Cộng hòa quý tộc chủ nô

Quân chủ chuyên chế chủ nô

Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Hình thức cơ bản của pháp luật bao gồm:

Tập quán pháp và tiền lệ pháp.

Tập quán pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

Tập quán pháp, tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

Tiền lệ pháp và văn bản quy phạm pháp luật.

Hình thức của hợp đồng?

_ Chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định

Không ảnh hưởng đến hiệu lực của hợp đồng

Phải được thể hiện bằng một hành vi cụ thể

Phải được thể hiện bằng văn bản, có công chứng hoặc chứng thực

Hình thức của nhà nước mà nước ta xây dựng sau cách mạng tháng Tám năm 1945.

_ Nhà nước Dân chủ cộng hoà.

Nhà nước công – nông- binh.

Nhà nước Tư bản chủ nghĩa

Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

Hình thức để công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ?

Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên để huy động thêm vốn góp của người khác

Công ty TNHH một thành viên không được tăng vốn điều lệ

Phát hành thêm cổ phiếu

Phát hành trái phiếu

Hình thức nào dưới đây là hình thức đầu tư phát triển kinh doanh?

Đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường và mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, nănglực kinh doanh

Đối mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

Mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, nănglực kinh doanh

Tổ chức tin dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Hình thức nào không phải chế tài trong kinh doanh, thương mại?

Bồi thường thiệt hại

Đình chỉ thực hiện hợp đồng

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Phạt vi phạm

Hình thức nào không phải khuyến mại

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định

Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền

Tăng gấp đôi giá thành một mặt hàng đang “sốt”

Hình thức nhà nước phổ biến của các quốc gia phương Đông cổ đại?

Cả hai hình thức trên

Thành bang

Thống nhất

Hình thức phân phối vốn tín dụng trực tiếp là?

_ Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến chủ thể sử dụng vốn đó.

Không phương ánnào đúng.

Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến ngân hàng thương mại.

Việc phân phối vốn từ chủ thể có vốn tạm thời chưa sử dụng đến quỹ tín dụng.

Hình thức pháp luật của các nhà nước phương Đông cổ đại là

Pháp luật khẩu truyền

Pháp luật thành văn

Tập quán pháp

Tất cả các phương án đều đúng

Hình thức thỏa thuận nào dưới đây không được coi là xác lập dưới dạng văn bản theo quy định của Luật Trọng tài thương mại 2010?

Thỏa thuận được luật sư, công chứng viên hoặc tổ chức có thẩm quyền ghi chép lại bằng văn bản theo yêu cầu của các bên

Thoả thuận được xác lập qua trao đổi giữa các bên bằng telegram, fax, telex, thư điện tử

Thỏa thuận được xác lập thông qua trao đổi thông tin bằng hành động giữa các bên

Trong giao dịch các bên có dẫn chiếu đến một văn bản có thể hiện thỏa thuận trọng tài như hợp đồng, chứng từ, điều lệ công ty và những tài liệu tương tự khác

Hình thức thực hiện chức năng của nhà nước gồm có:

Các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý.

Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức ít hoặc không mang tính pháp lý

Các hình thức mang tính pháp lý và các hình thức không mang tính pháp lý.

Các hình thức mang tính pháp lý.

Hồ Chí Minhđọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V. I. Lênin vào thời gian nào?

7/1917

7/1918

7/1920

7/1922

Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng?

Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tập trung dân chủ.

Tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng?

Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tập trung dân chủ.

Tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức của Đảng?

Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tập trung dân chủ.

Tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là qui luật phát triển của Đảng?

Kỷ luật nghiệm minh và tự giác.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Tập trung dân chủ.

Tự phê bình và phê bình.

Hồ Chí Minh đề cập đạo đức cách mạng trong những mối quan hệ nào của con người?

Cả 3 phương án đều đúng.

Đối với mình.

Đối với người.

Đối với việc.

Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?

1921

1922

1923

1924

Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?

1917

1918

1919

1920

Hồ Chí Minh gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào?

18/6/1917

18/6/1918

18/6/1919

18/6/1920

Hồ Chí Minh khẳng định Độc lập tự do quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:

Cả 3 phương án đều đúng.

Trong cách mạng tháng Tám.

Trong kháng chiến chống Mỹ.

Trong kháng chiến chống Pháp.

Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa:

Cả 3 phương án đều đúng.

Dân tộc chân chính.

Dân tộc hẹp hòi.

Dân tộc sô vanh.

Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.

Khi Hồ Chí Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế cộng sản tháng 6/1923.

Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng12/1920.

Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Vécxai(Pháp) ngày 18/6/1919.

Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

1/6/1911

3/6/1911

4/6/1911

5/6/1911

Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

12/1918

12/1919

12/1920

12/1923

Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:

Cả 3 phương án đều đúng.

Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.

Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Từ phương diện đạo đức.

Hồ Chí Minh viết “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào?

19/12/1945

19/12/1946

19/12/1947

19/12/1948

Hồ Chí Minh xác định yếu tố gốc của người cách mạng là:

Công tác cán bộ.

Đạo đức.

Tài năng và đạo đức.

Tài năng.

Hộ gia đình cá nhân chỉ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại nơi có đăng ký hộ khẩu thường trú.

Đúng

Sai

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải là đất thuê thì được dùng quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn cho mục đích kinh doanh và tiêu dùng.

Đúng

Sai

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định trước ngày 15.10.1993, không có tranh chấp, có một trong những giấy tờ theo quy định tại K1, K2, K5 điều 50 Luật Đất đai thì khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đúng

Sai

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng không phải là đất thuê có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác kinh doanh với tổ chức, cá nhân trong nớc và ngoài nớc.

Đúng

Sai

Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tại?

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận huyện

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã

Không cần đăng kí kinh doanh

Hộ sản xuất cá thể sử dụng sản phẩm thu hoạch từ giống cây trồng được bảo hộ để tự nhân giống và gieo trồng trên diện tích đất của mình không phải là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng.

Đúng

Sai

Hồ sơ trọng tài được lưu trữ trong thời hạn bao lâu, kể từ ngày ra phán quyết trọng tài hoặc quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài?

1 năm

2 năm

3 năm

5 năm

Hòa giải ở cơ sở về việc ly hôn chỉ là khuyến khích.

Đúng

Sai

Hòa giải tại Toà án, về nguyên tắc, là bắt buộc khi giải quyết ly hôn.

Đúng

Sai

Hòa giải tranh chấp đất đai chỉ mang tính khuyến khích, không mang tính bắt buộc.

Đúng

Sai

Hòa giải tranh chấp đất đai tại cấp xã là yêu cầu bắt buộc.

Đúng

Sai

Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của một bên vợ chồng thu được trong thời kỳ hôn nhân không đương nhiên là tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất.

Đúng

Sai

Họa sĩ vẽ lại bức tranh mình đã bán cho người khác là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Đúng

Sai

Hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự?

_ Không phải là hành vi vi phạm nghĩa vụ

Chỉ áp dụng đối với hợp đồng đơn vụ

Được áp dụng khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra

Là hành vi vi phạm nghĩa vụ

Hoãn thực hiện nghĩa vụ?

_ Do bên thực hiện nghĩa vụ trước tuyên bố nếu chứng minh được chủ thể thực hiện nghĩa vụ sau không có khả năng thực hiện nghĩa vụ

Chỉ do bên thực hiện nghĩa vụ sau tuyên bố khi bên thực hiện nghĩa vụ trước vi phạm nghĩa vụ

Chỉ được phép nếu được Tòa án hoặc Hội đồng trọng tài cho phép

Do bất cứ bên nào tuyên bố nếu không có điều kiện thực hiện nghĩa vụ

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của DN thương mại?

Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt

Mua chỗ rẻ bán chỗ đắt và mua của người thừa, bán cho người thiếu

Mua của người thừa, bán cho người thiếu

Yêu cầu có sự tham gia của người trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu thụ

Hoạt động mua bán doanh nghiệp cũng là hoạt động mua bán tài sản nên chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2005.

Đúng

Sai

Hoạt động nào sau đây không được coi là sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành viên hợp tác xã?

Chế biến sản phẩm của thành viên, hợp tác xã thành viên

Cung cấp tín dụng cho người có nhu cầu

Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên hợp tác xã

Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên hợp tác xã để bán ra thị trường

Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây?

_ Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Cấp tín dụng; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Nhận tiền gửi; Cấp tín dụng.

Nhận tiền gửi; Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Hoạt động thần kinh cấp thấp được thể hiện ở:

Các lớp tế bào thần kinh vỏ não

Các phần dưới vỏ não

Não trung gian

Tất cả các phương án đều đúng

Hoạt động thương mại là những hoạt động nhằm mục đích?

Đầu tư

Đầu tư, Kinh doanh

Kinh doanh

Sinh lời

Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước không được thực hiện trong trường hợp sau:

_ Bảo lãnh cho Tổ chức tín dụng vay vốn trong nước

Cho vay đối với Tổ chức tín dụng tạm thời mất khả năng chi trả

Tái cấp vốn cho Tổ chức tín dụng

Tạm ứng cho Ngân sách Trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo quyết định của Tổ chức tín dụng

Hoạt động xây dựng pháp luật của tổ chức quốc tế chỉ được thực hiện thông qua việc ký kết các điều ước quốc tế.

_ Sai

Đúng

Học thuyết giá trị – lao động của các nhà kinh tế học tư sản cổ điển hoàn toàn không phân tích:

_ Lượng giá trị, nguồn gốc giá trị

Chất giá trị

Hình thái giá trị

Lượng giá trị

Nguồn gốc giá trị

Học thuyết kinh tế của J.M. Keynes được gọi là:

_ Học thuyết về chủ nghĩa tư bản điều tiết

Chủ nghĩa trọng tiền.

Học thuyết về nền kinh tế hỗn hợp

Học thuyết về tự do kinh tế

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có thẩm quyền giải quyết đối với mọi tranh chấp quốc tế.

_ Sai

Đúng

Hội đồng nhân dân:

Là cơ quan công tố ở địa phương.

Là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương.

Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Là cơ quan xét xử ở địa phương.

Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có:

_ Không ít hơn 3 thành viên và không quá 11 thành viên nếu điều lệ công ty không có qui định khác

12 thành viên và có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể công ty

15 thành viên và số thành viên phải thường trú ở Việt Nam do điều lệ công ty qui định

Không ít hơn 2 thành viên và không quá 9 thành viên nếu điều lệ công ty không có qui định khác

Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trong quyền của cổ đông

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết thúc

Số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

Theo yêu cầu của ban kiểm soát

Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì:

Có không quá 11 thành viên

Có không quá 50 thành viên

Có từ 2 đến 11 thành viên

Không giới hạn thành viên

Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng cạnh tranh trong các trường hợp sau đây

Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và bên khiếu nại tự nguyện rút đơn khiếu nại

Bên bị điều tra đã tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả gây ra và Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh

Tất cả các phương án đều đúng

Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh đề nghị đình chỉ giải quyết vụ việc cạnh tranh trong trường hợp không đủ chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm quy định của Luật này và Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh xét thấy đề nghị đó là xác đáng

Hội nghị chủ nợ là do

Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp triệu tập

Chủ nợ triệu tập

Thẩm phán triệu tập

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản thành một Đảng chung nhất tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì đã nhất trí lấy tên Đảng là:

_ Đảng Cộng sản Việt Nam

An Nam cộng sản liên đoàn

Đảng Cộng sản Đông Dương

Đông Dương Cộng sản Đảng

Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) đã thông qua:

_ Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn ái Quốc soạn thảo

Thông qua bản đề cương văn hoá

Thông qua luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú soạn thảo

Thông qua văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất?

Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”

Hội nghị họp tháng 10-1930

Hội nghị họp tháng 11-1939

Hội nghị họp tháng 5-1941

Hội nghị họp tháng 7-1936

Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5-1975?

Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974)

Hội nghị Bộ Chính trị (3-1975)

Hội nghị Trung ương 21 (khoá III -7/1973)

Hội nghị Trung ương 23 (khoá III – 12/1974)

Hội nghị Trung ương Đảng 10/1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành:

_ Đảng cộng sản Đông Dương

An nam cộng sản Đảng

Đảng lao động Việt Nam

Đông Dương cộng sản liên đoàn

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai (7/1936) xác định kẻ thù nguy hại nhất trước mắt của nhân dân Đông Dương.

Chủ nghĩa đế quốc nói chung

Chủ nghĩa phát xít

Phản động thuộc địa và bè lũ tai sai của chúng

Thực dân Pháp xâm lược

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (5/1941) xác định nhiệm vụ chính của cách mạng Đông Dương:

_ Dân tộc giải phóng

Dân chủ.

Phản đế – điền địa.

Tất cả các phương án.

Hối phiếu là ?

_ Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện của người bán

Cam kết trả tiền vô điều kiện của ngân hàng người mua

Cam kết trả tiền vô điều kiện của người mua

Mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện của ngân hàng người mua

Hôn nhân luôn phải là sự liên kết giữa hai người khác giới tính.

Đúng

Sai

Hợp đồngthành lập tổ hợp tác là hợp đồng bao gồm hai bên

Đúng

Sai

Hợp đồng bảo hiểm?

_ Bao gồm các đối tượng trên và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật

Có đối tượng bảo hiểm là con người

Có đối tượng bảo hiểm là tài sản

Có đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm dân sự

Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt?

_ Khi bên nhận bảo lãnh tuyên bố miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Khi bên bảo lãnh bị mất năng lực hành vi dân sự

Khi bên bảo lãnh chết

Khi nghĩa vụ được bảo đảm đến hạn

Hợp đồng cấp bảo lãnh không có đặc điểm sau:

_ Thể hiện cam kết đơn phương bằng văn bản của tổ chức tín dụng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng, khách hàng được bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh về việc tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng khi khách hàng không thực hiện đúng nghĩa vụ đã cam kết với bên nhận bảo lãnh

Có một bên chủ thể là tổ chức tín dụng với tư cách là bên cấp tín dụng

Phải thể hiện dưới hình thức văn bản

Phải tuân theo các quy định của pháp luật ngân hàng

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả có mục đích là chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.

Đúng

Sai

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phát sinh hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đó được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đúng

Sai

Hợp đồng có điều kiện…..

Điều kiện là căn cứ làm thay đổi hiệu lực của hợp đồng

Điều kiện phải chắc chắn xảy ra

là một sự kiện nhất định

là một thời điểm nhất định

Hợp đồng dân sự theo mẫu?

_ Là hợp đồng do một bên soạn thảo sẵn và chủ thể phía bên kia chỉ đặt bút ký

Là hợp đồng do phòng công chứng lập

Là hợp đồng được in sẵn và bày bán công khai

Là hợp đồng được lập theo các mẫu được ban hành kèm theo các văn bản pháp luật

Hợp đồng dân sự vô hiệu?

_ Nếu vi phạm một trong các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng

Có hậu quả pháp lý giống đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

Có hậu quả pháp lý giống hợp đồng bị hủy bỏ

Không làm chấm dứt các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng

Hợp đồng dân sự?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự

Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc thay đổi quyền và nghĩa vụ dân sự

Là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập quyền và nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng dịch vụ?

_ Là hợp đồng song vụ

Là hợp đồng có đền bù

Là hợp đồng phụ

Là hợp đồng thực tế

Hợp đồng đơn vụ?

_ Là hợp đồng mà chỉ có một bên có nghĩa vụ

Là hợp đồng chỉ cần chữ ký của một bên

Là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau

Là hợp đồng mà nghĩa vụ do pháp luật quy định

Hợp đồng gia công?

_ Là hợp đồng có đối tượng là công việc tạo ra một sản phẩm mới theo yêu cầu của bên đặt gia công

Là hợp đồng có đối tượng là tài sản được tạo ra

Là hợp đồng dịch vụ

Là hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.

Đúng

Sai

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là hợp đồng:

Chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

Mua bán toàn bộ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, doanh nghiệp nhà nước

Tất cả các phương án

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp sau khi ký kết, bên mua sẽ có quyền sở hữu doanh nghiệp và được quyền kinh doanh với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp.

Đúng

Sai

Hợp đồng mượn tài sản?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Có đối tượng là tài sản không tiêu hao

Là hợp đồng không đền bù

Là hợp đồng song vụ

Hợp đồng nào dưới đây không phải là hợp đồng song vụ?

Hợp đồng cho vay tài sản

Hợp đồng cung ứng dịch vụ

Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng tín dụng

Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.

Đúng

Sai

Hợp đồng nhượng quyền thương mại ràng buộc các bên tham gia ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực.

Đúng

Sai

Hợp đồng song vụ?

_ Là hợp đồng mà mỗi bên đểu có nghĩa vụ đối với nhau

Là hợp đồng mà có sự trao đổi về lợi ích giữa các bên

Là hợp đồng mà mỗi bên có số lượng nghĩa vụ phải thực hiện bằng nhau

Là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với bên thứ ba

Hợp đồng tặng cho tài sản của người được giám hộ là vô hiệu

Đúng

Sai

Hợp đồng theo mẫu có những điều khoản cần giải thích?

_ Nếu có điều khoản bất lợi cho bên kia thì phải giải thích cho chiều hướng có lợi cho bên kia

Nếu có điều khoản được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho Nhà nước

Nếu có điều khoản miễn trách nhiệm của bên đưa ra hợp đồng theo mẫu thì phải giải thích theo hướng hướng tăng trách nhiệm cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu

Nếu là điều khoản không rõ ràng thì phải giải thích theo chiều hướng có lợi cho bên đưa ra hợp đồng theo mẫu

Hợp đồng thuê nhà không thỏa thuận về thời hạn thuê?

_ Hợp đồng thuê chấm dứt sau sáu tháng, kể từ ngày bên cho thuê báo cho bên thuê biết về việc đòi nhà

Bên cho thuê có quyền đòi nhà cho thuê bất cứ lúc nào

Bên thuê có quyền trả lại nhà thuê bất cứ lúc nào

Là hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng thuê xe ô tô kèm theo cả lái xe?

_ Là hợp đồng dịch vụ

Là hợp đồng thuê tài sản

Là hợp đồng vận chuyển hành khách

Tất cả các phương án đều sai

Hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng được tất cả các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Đúng

Sai

Hợp đồng trao đổi tài sản?

_ Có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản

Có mục đích chuyển quyền sở hữu có thời hạn đối với tài sản

Giá trị của tài sản trao đổi phải bằng nhau

Tài sản trao đổi phải cùng loại

Hợp đồng trong kinh doanh được thiết lập giữa …

Giữa các chủ thể kinh doanh

Giữa các pháp nhân với pháp nhân

Giữa các thương nhân

Giữa pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trong thương mại bắt buộc phải xác lập dưới hình thức văn bản.

Đúng

Sai

Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba?

_ Chỉ được sửa đổi hay hủy bỏ khi có sự đồng ý của người thứ ba

Là hợp đồng phải có đủ chữ ký của ba bên

Người thứ ba phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Phát sinh hiệu lực khi người thứ ba đồng ý hưởng lợi ích

Hợp đồng vô hiệu từng phần khi:

Hợp đồng vô hiệu

Một phần của hợp đồng vô hiệu

Một phần của hợp đồng vô hiệu nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của hợp đồng

Theo thỏa thuận của các bên

Hợp tác xã bị buộc giải thể trong trường hợp sau:

Tất các phương án đều sai

Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động

Trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà HTX không tiến hành hoạt động và Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà không có lí do chính đáng

Trong thời hạn 18 tháng mà không triệu tập được đại hội xã viên thường kì mà không có lí do chính đáng

Hợp tác xã huy động vốn bằng cáchnào?

HTX nhận và sử dụng vốn, trợ cấp của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước do các bên thoả thuận và theo quy định của pháp luật.

Huy động bổ sung vốn góp của xã viên theo quyết định của Đại hội xã viên

Tất cả các phương án đều đúng

Vay vốn ngân hàng và huy động vốn bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật

Hợp tác xã là một loại pháp nhân

Đúng

Sai

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế:

Có tư cách pháp nhân

Không có tư cách pháp nhân

Sau khi thành lập, nếu muốn thì HTX phải làm đơn xin được cấp tư cách pháp nhân

Trong quá trình hoạt động, HTX có thể làm đơn xin từ bỏ tư cách pháp nhân của mình.

How do I form a company?By sending

A memorandum of association, the articles of association

A statement of legal compliance

All the three are required

The details of the directors and the company secretary

How many courses do do pupils take in order to become a barrister?

An Extra Course

One

Three

Two

However, authorities may only act … the law or the government must obey the law.

by

in

with

within

Hủy bỏ hợp đồng thuê nhà được áp dụng khi?

_ Bên cho thuê vi phạm nghĩa vụ giao nhà thuê theo thỏa thuận

Bên cho thuê có nhu cầu cấp thiết sử dụng nhà

Bên thuê cố ý làm hư hỏng nhà thuê

Bên thuê không trả tiền thuê nhà trong 3 tháng liên tiếp

In all countries, at all time, the decisions of courts are treated with respect, and they tend to be regarded as …………….

‘conventions’

‘laws’

‘precedents’

‘rules’

In contract cases, courts usually want to apply a law that will ……………the contract.

to adopt

to conclude

to perform

to uphold

In some jurisdictions, certain special types of contracts, must be written and signed or they are not …………

enforceable

illegal

unenforceable

valid

Judge Brown is going to talk about the process of…

casestudy

court

litigation

sitting

JudgesIn England, Judges are (1) … by the Lord Chancellor. The minimum requirement is that one should be a barrister or solicitor of ten years’ (2) … The majority of judges are barristers, but they cannot practise as barristers.Recorders are practicing barristers who act as judges on a part-time basis. The appointment of judges is not a political appointment, and judges remain in office unless they (3) … guilty of gross misconduct.Judges cannot be Members ofParliament.

(1) appointed(2) standing(3) are found

appointedsittinghave found

appointingcarryingfound

appointmentstandingfind

Judicial review of administration are considered matters of administrative law. But some matters, such as the responsibility of …, cannot be solely assigned to either administrative or constitutional law.

_ ministers

minister

ministry

Jurors have been chosen … from a panel of approximately 100 people.

At present

At random

At work

K. Marx cho rằng, nguyên nhân của tình trạng thường xuyên mất cân đối trong tái sản xuất dưới chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ:

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Mâu thuẫn giữa tính có tổ chức, có kế hoạch trong từng xí nghiệp với tính vô chính phủ trong toàn xã hội.

Mâu thuẫn giữa xu hướng mở rộng sản xuất vô hạn của chủ nghĩa tư bản và sức mua có hạn của dân chúng.

K. Marx là người đầu tiên đưa ra quan điểm:

_ Giá trị hàng hóa là quan hệ sản xuất xã hội của những người sản xuất hàng hóa.

Giá trị hàng hóa do lao động quyết định

Giá trị hàng hóa được quyết định bởi ích lợi của hàng hóa đó.

Tất cả các phương án đều đúng

K.Marx chỉ ra rằng, khi tiền lương của người công nhân được trả đúng giá trị sức lao động thì người công nhân:

_ Vẫn bị bóc lột

Đời sống được cải thiện

Đời sống không được cải thiện

Không bị bóc lột

K.Marx cho rằng tích lũy tư bản là quá trình?

_ Tư bản hóa giá trị thặng dư

Nhà tư bản tiết kiệm khoản thu nhập

Tập trung tư bản

Tích tụ tư bản

K.Marx cho rằng, hàng hóa có giá trị sử dụng là do:

_ Lao động cụ thể của người sản xuất hàng hóa

Lao động của con người tác động vào vật

Tất cả các phương án đều đúng

Tính chất tự nhiên của vật

K.Marx đo lường giá trị hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp bằng:

Thời gian lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa cung ứng phần lớn hàng hóa trên thị trường

Thời gian lao động xã hội cần thiết trong điều kiện sản xuất khó khăn nhất

Thời gian lao động xã hội cần thiết trong điều kiện sản xuất thuận lợi nhất

Thời gian lao động xã hội cần thiết trong điều kiện sản xuất trung bình

K.Marx là người đầu tiên phát hiện ra:

_ Lao động của người sản xuất hàng hóa có tính hai mặt: cụ thể và trừu tượng

Giá trị hàng hóa do ích lợi của hàng hóa quyết định

Giá trị hàng hóa do lao động quyết định

Hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng

Kết hôn giả tạo là thiếu sự tự nguyện kết hôn.

Đúng

Sai

Kết hôn giả tạo là việc kết hôn không nhằm mục đích xây dựng gia đình.

Đúng

Sai

Kết hôn không đúng thẩm quyền là kết hôn trái pháp luật.

Đúng

Sai

Kết quả của giao lưu giữa văn hóa Việt Nam với văn hóa Ấn Độ ở thời kỳ đầu công nguyên là?

Cả 3 phương án đều đúng.

Hồi giáo.

Phật giáo đại thừa.

Phật giáo tiểu thừa.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn là công ty bị:

Giải thể

Lâm vào tình trạng phá sản

Phá sản

Tạm ngừng kinh doanh

Khách thể của quan hệ pháp luật là gì?

_ Là những lợi ích, giá trị mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật và vì lẽ đó quan hệ pháp luật giữa các chủ thể được xác lập

Năng lực chủ thể quan hệ pháp luật

Năng lực hành vi của chủ thể

Năng lực pháp luật của chủ thể

Khái niệm “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- khái niệm kép, lần đầu tiên được đưa ra tại:

Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng.

Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng.

Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng.

Hội nghị Trung ương 7,( khóa VII, (7 – 1994)

Khái niệm đầu tư theo Luật đầu tư 29/11/2005

Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật

Được hiểu là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng tài sản tiến hành đầu tư sinh lợi.

Là hành động của nhà đầu tư đưa tài sản của mình cho một tổ chức, cá nhân hay công ty nhằmmục đích sinh lợi.

Là hành động của nhà đầu tư đưa tiền cho một công ty hay một tổ chức tài chính nhằmmục đích sinh lợi.

Khái niệm phong cách làm việc của giám đốc doanh nghiệp?

Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen của giám đốc doanh nghiệp.

Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng của giám đốc doanh nghiệp.

Phong cách (tác phong) làm việc của giám đốc doanh nghiệp là tổng thể các biện pháp, các thói quen, các cách cư xử đặc trưng mà giám đốc thường sử dụng trong giải quyết công việc hàng ngày để hoàn thành nhiệm vụ.

Tất cả các phương án.

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cả 3 phương án đều đúng.

Điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng thế giới.

Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa là:

Cả 3 phương án đều đúng.

Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định…

Là tinh thần – tư tưởng

Là ý thức tư tưởng của một cá nhân

Khái niệm văn hiến dùng để chỉ:

Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.

Giá trị văn hóa tinh thần.

Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.

Giá trị văn hóa vật chất.

Khái niệm văn vật dùng để chỉ:

Các yếu tố văn hóa vật thể và phi vật thể.

Giá trị văn hóa tinh thần

Giá trị văn hóa vật chất và tinh thần.

Giá trị văn hóa vật chất.

Khẳng định nào sau đây không chính xác?

Đối với tranh chấp không có yếu tố nước ngoài, Hội đồng trọng tài áp dụng pháp luật Việt Nam để giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận trọng tài có thể được xác lập dưới hình thức điều khoản trọng tài trong hợp đồng hoặc dưới hình thức thỏa thuận riêng.

Thoả thuận trọng tài phải được xác lập dưới dạng văn bản

Việc thay đổi, gia hạn, hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng vô hiệu hoặc không thể thực hiện được làm mất hiệu lực của thoả thuận trọng tài

Khẳng định nào sau đây không chính xác?

Trung tâm trọng tài có Ban điều hành và Ban thư ký. Cơ cấu, bộ máy của Trung tâm trọng tài do điều lệ của Trung tâm quy định

Trung tâm trọng tài có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng

Trung tâm trọng tài được lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài

Trung tâm trọng tài hoạt động vì mục đích lợi nhuận

Khẳng định nào sau đây về công ty cổ phần là đúng

Chủ tịch HĐQT và Giám đốc đều là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổithành cổ phần ưu đãi và ngược lại

Khi cổ đông chuyển nhượng cổ phần phổ thông phải ưu tiên chuyển nhượng cho các cổ đông còn lại trong công ty, chỉ được chuyển nhượng cho người ngoài công ty nếu các cổ đông còn lại không mua hoặc mua không hết

Khẳng định sau đúng hay sai: “Hai bên nam nữ chung sống như vợ chồng được coi là hôn nhân”

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai: “Một người phụ nữ sinh con ngoài giá thú là hình thành một gia đình”

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Bản án sau khi tuyên án xong thì không được sửa chữa, bổ sung

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Không phải các tranh chấp phát sinh từ hoạt động kinh doanh, thương mại đều thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Phán quyết của trọng tài có thể kháng cáo, kháng nghị.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Phiên họp giải quyết tranh chấp bằng trọng tài bắt buộc phải diễn ra công khai.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Tại phiên tòa phúc thẩm mà các đương sự thoả thuận được với nhau thì hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định công nhận sự thoả thuân của đương sự.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Tòa án có thể ra quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự về một phần của vụ án.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Tòa án có thể tự mình định giá tài sản tranh chấp

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Tòa án là cơ quan tài phán Nhà nước, nhân danh quyền lực Nhà nước đểđưa ra phán quyết buộc các bên có nghĩa vụ thi hành

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trong các trường hợp khi có căn cứ xác định: “Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án” thì Tòa án đều trả lại đơn khởi kiện cho đương sự

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trong mọi trường hợp khi có bản án, quyết định giải quyết vụ án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật đương sự không có quyền khởi kiện lại

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trong mọi trường hợp, bản án của Tòa án đều được công nhận và cho thi hành ở nước ngoài

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trong mọi trường hợp, người yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Tòa án ấn định tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trong một số trường hợp Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa sơ thẩm, nếu người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trọng tài có quyền phán quyết như Tòa án, quyết định của trọng tài được cưỡng chế thi hành.

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Trọng tài thương mại là một loại hình tổ chức phi Chính phủ, hoạt động theo pháp luật và quy chế trọng tài

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Việc rút đơn khởi kiện của nguyên đơn ở tại phiên tòa phúc thẩm chỉ được chấp nhận nếu bị đơn đồng ý

Đúng

Sai

Khẳng định sau đúng hay sai?Việc thay đổi bổ sung yêu cầu của đương sự ở tại phiên tòa sơ thẩm trong mọi trường hợp đều được Hội đồng xét xử chấp nhận

Đúng

Sai

Khẩu hiệu nào làm cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị giai đoạn 1945- 1954:

Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết

Không có gì quý hơn độc lập tự do

Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Tất cả vì miền Nam ruột thịt

Khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong mọi trường hợp, thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với các quy định pháp luật.

Đúng

Sai

Khi các bên xác lập hợp đồng dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng khác thì

Hợp đồng bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo quy định của pháp luật

Hợp đồng giả tạo vô hiệu

Tất cả các phương án đều sai

Trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì hợp đồng đó vô hiệu

Khi các bên xác lập hợp đồng một cách giả tạo nhằm che giấu một hợp đồng khác thì:

Hợp đồng bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp hợp đồng đó cũng vô hiệu theo quy định của pháp luật

Hợp đồng giả tạo vô hiệu

Tất cả các phương án đều đúng

Trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì hợp đồng đó vô hiệu

Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp ở trình độ vượt trội thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:

Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới

Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm

Mở rộng quy mô sản xuất

Tạm ngừng sản xuất

Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp quá lạc hậu mà khả năng nguồn lực cao thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:

Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới

Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm

Đổi mới hoặc tìm kiếm công nghệ mới

Rút lui khỏi thị trường

Khi công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp quá lạc hậu mà khả năng nguồn lực thấp thì giải pháp tốt nhất với doanh nghiệp là:

Chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng mới

Đổi mới chiến lược tiêu thụ sản phẩm

Đổi mới công nghệ

Tìm kiếm công nghệ mới Không thay đổi

Khi doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt giá bán xăng dầu gây bất lợi cho khách hàng, hành vi này chỉ có thể xử lý bằng các quy phạm của Luật Cạnh tranh

Đúng

Sai

Khi đồng Đôla bị yếu đi thì đồng tiền Việt Nam (VND) sẽ

_ Lên giá

Giảm giá

Không ảnh hưởng

Không có mối liên hệ về giá trị giữa 2 đồng tiền này

Khi dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất, trong trường hợp đặc biệt thì thời hạn sử dụng đất tối đa của dự án đầu tư là:

50 năm

60 năm

65 năm

70 năm

Khi hệ số co giãn lớn hơn 1, muốn tăng doanh thu thì doanh nghiệp phải:

Giảm giá bán

Giữ nguyên giá

Giữ nguyên sản lượng

Tăng giá bán

Khi hệ số co giãn nhỏ hơn 1, muốn tăng doanh thu thì doanh nghiệp phải:

Giảm giá bán

Giữ nguyên giá

Giữ nguyên sản lượng

Tăng giá bán

Khi hợp đồng bị hủy bỏ …

Các bên phải hoàn trả cho nhau tất cả những gì đã nhận

Các bên phải thanh toán cho nhau giá tri của phần hợp đồng đã thực hiện

Hợp đồng không có hiệu lực để từ thời điểm phía bên kia nhận được thông báo hủy bỏ

Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức phát sinhh từ giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

Khi hợp đồng bị hủy bỏ?

_ Các bên phải hoàn trả cho nhau tất cả những gì đã nhận

Các bên phải thanh toán cho nhau giá tri của phần hợp đồng đã thực hiện

Hợp đồng không có hiệu lực để từ thời điểm phía bên kia nhận được thông báo hủy bỏ

Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức phát sinhh từ giao dịch bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

Khi hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì:

Các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường

Không có đáp án nào đúng

Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập

Không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập và các bên phải hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận từ việc giao kết hợp đồng đó và bên có lỗi gây thiệt hại phải có trách nhiệm bồi thường

Khi không còn nhu cầu sử dụng lối đi qua bất động sản liền kề thì chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất có quyền sử dụng diện tích dành cho lối đi đó vào các mục đích khác

Đúng

Sai

Khi lãi suất VND tăng lớn hơn lãi suất USD sẽ làm cho?

_ Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm

Cầu về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng

Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái giảm

Cung về VND tăng và tỷ giá hối đoái tăng

Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của hợp đồng mà xác lập hợp đồng thì:

Bên bị nhầm lẫn có quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp đồng đó

Bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp đồng đó, tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Khi một bên tham gia hợp đồng do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền:

Tất cả các phương án đều đúng

Tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp đồng đó

Yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Khi một bên vợ hoặc chồng bị Tòa án tuyên bố chế trở về sẽ khôi phục quan hệ hôn nhân.

Đúng

Sai

Khi một đồng sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình thì phần quyền sở hữu đó được xác lập cho các đồng sở hữu chung còn lại

Đúng

Sai

Khi một số hoặc tất cả thành viên hợp danh cùng thực hiện một số công việc kinh doanh thì quyết định được thông qua theo nguyên tắc:

2/3 số lượng thành viên hợp danh chấp thuận

3/4số lượng thành viên hợp danh chấp thuận

Đa số thành viên hợp danh chấp thuận

Tất cả thành viên hợp danh chấp thuận

Khi một yếu tố đầu vào tăng lên còn các yếutố đầu vào cần thiết khác không đổi thì năng suất tạo ra sản phẩm trong một doanh nghiệp có xu hướng:

_ Giảm xuống

Không tăng, không giảm

Tăng lên

Ý kiến khác

Khi mua bán tài sản, bên bán không chịu trách nhiệm về khuyết tật của vật trong các trường hợp sau đây:

Bên mua có lỗi gây ra khuyết tật của vật

Khuyết tật mà bên mua đã biết hoặc phải biết khi mua

Tất cả các phương án đều đúng

Vật bán đấu giá, vật bán ở cửa hàng đồ cũ

Khi nào biện pháp tự vệ có thể được áp dụng trong thương mại quốc tế xuất hiện?

Khi cần thiết và trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa quá mức mà không thể lường trước được, gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước

Khi nhập khẩu hàng hóa ít như có thể

Khi nhập khẩu hàng hóa nhiều như cần thiết

Khi nào tiền tệ mang hình thái là tư bản?

Khi người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất.

Khi người ta có thể mua được sức lao động bằng tiền.

Khi sức lao động biến thành hàng hóa.

Khi xuất hiện những người lao động tự do.

Khi nào Việt Nam hoặc Mỹ có thể không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà không vi phạm cam kết theo hiệp định thương mại Việt – Mỹ?

Khi bên này không đòi hỏi bên kia phải áp dụng và ngược lại

Khi mỗi bên không áp dụng chế độ đãi ngộ tối huệ quốc là phù hợp với nghĩa vụ của bên đó trong WTO

Khi Việt Nam gia nhập WTO

Khi Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất tái chiết khấu, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào?

_ Có thể sẽ tăng

Chắc chắn sẽ tang.

Có thể sẽ giảm

Không thay đổi

Khi Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ứng (MS) sẽ thay đổi như thế nào? (giả định các yếu tố khác không thay đổi)

_ Giảm

Không thay đổi

Tăng

Khi nghiên cứu cơ hội đầu tư, người chủ đầu tư cần dựa vào những căn cứ nào?

_ Tất cả các phương án

Chủ trương chính sách của Nhà nước trong từng giai đoạn

Nhu cầu tương lai về các loại hình hàng hoá, trong đó có phần dành cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước

Tài nguyên thiên nhiên của đất nước, khả năng khai thác chế biến tài nguyên đó

Khi nghiên cứu giá trị hàng hóa, D.Ricardo đã phân biệt được:

_ Lao động cá biệt và lao động xã hội.

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

Lao động giản đơn và lao động phức tạp

Lao động sản xuất và lao động không sinh lời.

Khi nghiên cứu kinh tế, ai là người lấy “Con người kinh tế”làm điểm xuất phát:

_ A.Smith

D.Ricardo

J.B.Say

W.Petty

Khi nhà chung cư bị tiêu hủy thì chủ sở hữu căn hộ bị chấm dứt quyền sở hữu đối với căn hộ và chấm dứt quyền sử dụng diện tích mặt đất của nhà chung cư đó

Đúng

Sai

Khi nói tới cá nhân với tư cách là chủ thể của tư pháp quốc tế:

_ Thì phải nói tới cả công dân nước sở tại và người nước ngoài.

Thì chủ yếu chỉ đề cập đến công dân nước sở tại.

Thì chủ yếu chỉ đề cập đến người nước ngoài.

Khi quan sát, thu thập những dữ kiện tâm lý cần dựa vào ?

Đo lường các đáp ứng

Hình thái đáp ứng đặc thù.

Mối liên hệ giữa các kích thích và đáp ứng.

Những điều kiện quan sát

Khi ra quyết định cần tuân theo bao nhiêu bước?

10

11

8

9

Khi ra quyết định cần tuân thủ bao nhiêu nguyên tắc cơ bản?

1

3

5

7

Khi sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân của hành vi vi phạm nghĩa vụ?

_ Bên vi phạm nghĩa vụ vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự nếu các bên có thỏa thuận

Bên vi phạm nghĩa vụ được giảm trách nhiệm dân sự

Bên vi phạm nghĩa vụ được miễn trách nhiệm dân sự

Nghĩa vụ được chấm dứt

Khi tham gia vào các hiệp ước quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ thì các quốc gia thành viên buộc phải tuân thủ mọi quy định trong văn bản đó.

Đúng

Sai

Khi thành lập vào ngày 3/2/1930 Đảng ta mang tên gì?

_ Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng cộng sản Đông Dương

Đảng lao động Việt Nam

Đảng lao động xã hội Việt Nam

Khi thanh toán bằng ủy nhiệm chi do khách hàng nộp vào ngân hàng, nhân viên thanh toán cần chú ý sự cố:

_ Bên chi trả không đủ số dư trên tài khoản tại ngân hàng.

Bên chi trả không có tài khoản tại ngân hàng.

Bên thụ hưởng không có tài khoản tại ngân hàng.

Bên thụ hưởng không đủ số dư trên tài khoản tại ngân hàng.

Khi thỏa thuận mức phạt vi phạm hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận mức phạt:

Không có đáp án nào đúng

Tối đa là 100% giá trị hợp đồng đó

Tối đa là 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm

Tối đa là 8% phần giá trị bị vi phạm đó

Khi thực hiện hợp đồng trong thương mại, các bên đều phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.

Đúng

Sai

Khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên không có nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau?

Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình

Tiến hành điều tra vụ việc cạnh tranh theo phân công của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh

Tống đạt quyết định điều tra của Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh cho bên bị điều tra

Yêu cầu bên bị điều tra cung cấp tài liệu, giải trình liên quan đến vụ việc bị điều tra

Khi tiến hành tố tụng cạnh tranh, điều tra viên không có quyền nào trong các quyền sau?

Giữ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp

Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính liên quan đến vụ việc cạnh tranh

Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh trưng cầu giám định

Yêu cầu tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin cần thiết và các tài liệu có liên quan đến vụ việc cạnh tranh

Khi tuyên bố person non grata, nước sở tại có nghĩa vụ nêu rõ lý do.

_ Sai

Đúng

Khi vợ chồng nhập tài sản riêng vào tài sản chung thì nghĩa vụ liên quan đến tài sản đó là nghĩa vụ chung.

Đúng

Sai

Khi vợ chồng thuận tình ly hôn thì Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn.

Đúng

Sai

Khi vợ, chồng đưa tài sản riêng vào sử dụng chung tức là vợ, chồng đã nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Đúng

Sai

Khi xây dựng bảng câu hỏi trong điều tra xã hội học cần phải sử dụng các loại câu hỏi?

Câu hỏi đóng

Câu hỏi kết hợp

Câu hỏi mở

Tất cả các phương án đều đúng

Khoa thi đầu tiên của Việt Nam được tổ chức vào năm :

Năm 1070.

Năm 1073.

Năm 1074.

Năm 1075.

Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Có trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng?

_ Các khoản cho vay thế chấp.

Các khoản cho vay thế chấpvà Các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Các khoản tiền gửi của ngân hàng thương mại khác.

Các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Khoản mục nào dưới đây sẽ thuộc phần Tài sản Nợ trong bảng cân đối kế toán của ngân hàng?

_ Các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Các khoản cho vay thế chấp và Các khoản tiền gửi tiết kiệm.

Các khoản cho vay thế chấp.

Chứng khoán.

Khoản thu nào dưới đây chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng thu Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam?

_ Thuế.

Lệ phí.

Phí.

Sở hữu tài sản: DNNN và các tài sản khác.

Khoản tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng được coi là khoản nợ của tổ chức tín dụng đối với người gửi tiền, do đó người gửi tiền được thanh toán cùng hàng với các chủ nợ.

Đúng

Sai

Khoản tiền gửi, khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản được ưu tiên thanh toán trước chi phí phá sản.

 

Đúng

Sai

Không áp dụng hình thức giao đất có thu tiền cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và Việt Kiều.

Đúng

Sai

Không đặt ra các trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý quốc tế đối với trách nhiệm pháp lý khách quan.

_ Đúng

Sai

Không giới hạn số lượng chủ thể đồng thời sử dụng đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

Đúng

Sai

Khu vực nào là khu vực thương mại tự do và đặc khu kinh tế của Việt Nam?

Khu chế xuất

Khu chế xuất, khu thương mại tự do, khi công nghiệp và khu công nghiệp cao

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp cao

Khung giá đất ban hành kèm theo Nghị định 188/2004/ND-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ là căn cứ bắt buộc để tính giá trị quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau.

Đúng

Sai

Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là:

_ Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.,triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động và không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.

Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động.

Kiểm soát giá bán điện đang là giải pháp để Nhà nước kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam trên thị trường kinh doanh điện hiện nay.

Đúng

Sai

Kiểm soát viên của công ty TNHH một thành viên có nhiệm kỳ:

Không giới hạn

Không quá 1 năm

Không quá 3 năm

Không quá 5 năm

Kiểu dáng bên ngoài của sản phẩm vừa được bảo hộ theo quyền tác giả và vừa được bảo hộ theo quyền sở hữu công nghiệp.

Đúng

Sai

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có thể chứa đựng cả nhãn hiệu và tên thương mại.

Đúng

Sai

Kinh tế chính trịtư sản cổ điển Anh là học thuyết kinh tế của:

_ Giai cấp tư sản trong giai đoạn đầu của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Giai cấp tư sản nhằm chống lại tư tưởng kinh tế phong kiến

Giai cấp tư sản trong giai đoạn tích lũy nguyên thuỷ tư bản.

Những người đứng đầu nước Anh.

Kitô giáo bắt đầu được du nhập vào Việt Nam từ :

Thế kỷ 16.

Thế kỷ 17.

Thế kỷ 18.

Thế kỷ 19.

Ký chấp nhận Hối phiếu là hình thức tín dụng do?

_ Ngân hàng cấp cho người nhập khẩu

Ngân hàng cấp cho người vận tải

Ngân hàng cấp cho người xuất khẩu

Ngân hàng cấp cho người xuất nhập khẩu.

Lãi suất cho vay của ngân hàng đối với các món vay khác nhau sẽ khác nhau phụ thuộc vào?

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Khách hàng vay vốn thuộc đối tượng ưu tiên.

Mức độ rủi ro của món vay.

Thời hạn của món vay dài ngắn khác nhau.

Lãi suất cho vay được cấu thành bởi các yếu tố:

_ Chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí thanh khoản, chi phí vốn chủ sở hữu.

Chi phí hoạt động, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí thanh khoản, chi phí vốn chủ sở hữu.

Chi phí huy động vốn, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chi phí thanh khoản, chi phí vốn chủ sở hữu.

Chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động, chi phí thanh khoản, chi phí vốn chủ sở hữu.

Lãi suất thực sự có nghĩa là?

_ Lãi suất danh nghĩa sau khi đã loại bỏ tỷ lệ lạm phát

Lãi suất chiết khấu hay tái chiết khấu

Lãi suất ghi trên các hợp đồng kinh tế.

Lãi suất LIBOR, SIBOR hay PIBOR, …

Lãi suất trả cho tiền gửi (huy động vốn) của ngân hàng phụ thuộc vào các yếu tố?

_ Nhu cầu về nguồn vốn của ngân hàng và thời hạn của khoản tiền gửi.

Mức độ rủi ro của món vay và thời hạn sử dụng vốn của khách hàng.

Nhu cầu và thời hạn vay vốn của khách hàng.

Quy mô và thời hạn của khoản tiền gửi.

Lãi tức là gì?

_ Là số tiền lãi thu được từ một khoản tiền đầu tư sau một khoảng thời gian nhất định.

Là số tiền lãi thu được từ việc cho vay tiền.

Là số tiền người đi vay phải trả cho ngân hàng

Là số tiền người đi vay phải trả cho người cho vay

Lạm phát sẽ tác động xấu đến?

_ Thu nhập cố định của những người làm công

Thu nhập của các chuyên gia nước ngoài.

Thu nhập của các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.

Thu nhập của mọi tầng lớp dân cư.

Lẩn tránh pháp luật là:

Hành vi phi pháp trong mọi trường hợp.

Hành vi phi pháp trong những trường hợp đặc biệt bị pháp luật ngăn cấm.

Là hành vi chấp nhận được nếu hành vi đó không vi phạm pháp luật.

Land is the most important form … property.

by

for

of

on

Làng (thiết chế chính trị – xã hội ở nông thôn)?

Là một cộng đồng kinh tế, vừa là một cộng đồng văn hóa của nông thôn.

Là một hình thức tổ chức cư trú cơ bản mang tính cộng đồng của người Việt, được hình thành từ xa xưa trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc

Là những người cùng họ hàng, tổ tiên với nhau

Tất cả các phương án đều đúng

Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước do:

_ Thống đốc Ngân hàngNhà nước

Bộ trưởng Ngân hàng Nhà nước thực hiện

Chính phủ

Hội đồng quản trị và Thống đốc Ngân hàngNhà nước thực hiện

Lãnh sự danh dự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ như viên chức lãnh sự

_ Sai

Đúng

Lãnh thổ có quy chế hỗn hợp là một bộ phận của lãnh thổ quốc tế.

_ Sai

Đúng

Lao động cụ thể là gì?

_ Lao động dưới một hình thức nhất định

Giống nhau về chất của mọi loại lao động

Lao động chân tay

Lao động đơn giản

Lao động của giám đốc doanh nghiệp có những đặc điểm gì?

Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà hoạt động xã hội.

Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm, là lao động của nhà hoạt động xã hội.

Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm, là lao động của nhà hoạt động xã hội. Sản phẩm lao động của giám đốc: là các quyết định.

Là một nghề, là lao động quản lý kinh doanh, là lao động của nhà sư phạm.

Lập pháp nghĩa là gì?

Áp dụng luật

Kiểm soát việc tuân theo luật

Làm luật và sửa đổi luật

Thực thi luật

Later you will learn how this difference is reflected in the terminology and….……….. of the law.

legislation

procedure

regulation

rule

Law is a solemn expression of………..of the supreme power of the State

the opinion.

the thinking

the will.

thought

Law must be respected and ……….. Any people if violate the law shall be punished

enforce

enforceable

enforced

enforcing

Lawyers in human rights may even find their … dangerous.

Profession

Professional

Professionally.

Professor

Lê Thánh Tông đã bãi bỏ các chức quan nào sau đây?

_ Tể tướng

Tam thái

Tam thiếu

Thái úy

Lê Thánh Tông đã thực hiện những biện pháp nào để cải tổ đất nước?

_ Tất cả các biện pháp trên

Bớt bỏvà bãi bỏ một số chức vụ nhà nước, cơ quan nhà nước trung gian trọng yếu ở triều đình để tập trung quyền lực vào tay vua

Không tập trung quá nhiều quyền hành vào một cơ quan mà tản ra nhiều cơ quan để ngăn chặn sự tiếm quyền

Quy định các cơ q uan giám sát, kiểm soát lẫn nhau để loại trừ sự lạm quyền và nâng cao trách nhiệm

Legal principles of English law are flexible and are based on real facts

Legal principle

Legal principles

Legally principles

Lí do của việc phân tích rủi ro tài chính dự án?

_ Tất cả các phương án

– Phân tích rủi ro tài chính dự án cho phép đánh giá được những yếu tố có độ nhạy cảm cao đối với hiệu quả tài chính dự án, từ đó có những quyết định quản lý đúng đắn trong quá trình thực hiện dự án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động tiêu cực của sự thay đổi các yếu tố nhạy cảm cao tới hiệu quả tài chính dự án.

– Thông qua phân tích rủi ro tài chính dự án có thể đánh giá được mức độ an toàn hiệu quả tài chính của dự án.

Lí do nhà nước tư sản Anh thiết lập chính thể quân chủ nghị viên?

Cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để

Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân

Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân – Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà nước phải có vua – Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến

Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà nước phải có vua

Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến

Li- xăng bắt buộc chỉ áp dụng đối với sáng chế.

Đúng

Sai

Lịch Âm dương mà người Việt Nam sử dụng được xây dựng:

Cả ba phương án đều đúng.

Theo chu kỳ của vòng quay mặt trăng.

Theo chu kỳ của vòng quay mặt trời.

Theo độ dài của ngũ hành.

Lịch sử đánh giá cao trào cách mạng 1930-1931 là:

_ Cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng và nhân dân ta chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

Cuộc đấu tranh gây tổn thất lớn cho liên minh công nông

Luồng gió mới trong phong trào cách mạng Việt Nam

Tạo ra sự chia rẽ nội bộ Đảng gay gắt

Liên hiệp Hợp tác xã đăng ký kinh doanh ở cơ quan nào?

_ Ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ở cấp quận và huyện

Ở cấp xã, phường

Ở hai cấp tỉnh và huyện

Lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học đại cương là?

Nghiên cứu các lĩnh vực cụ thể của đời sống xã hội

Nghiên cứu các yếu tố cơ bản của xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, lối sống, nông thôn và đô thị

Nghiên cứu hệ thống lý thuyết và xây dựng các phạm trù, khái niệm liên quan đến xã hội học.

Nghiên cứu những qui luật chung của sự tồn tại, phát triển của xã hội và mối quan hệ tương tác giữa các thành phần của xã hội

Listen and circle the main idea of the text.

TRACK%202.1.mp3

A Game Show

A Sport Game

An Auction

Listen to commentaries 1 and 2 again and circle the answer that best complete each statement.

Track%204.1.mp3

It’s a very fast time –  _____________ seconds.

7.97

9.79

9.97

Listen to Gilles Philips, a journalist, talk about the effects of file-swapping technology on the music industry. Choose the best option for question 1-6.

Track%209.3.mp3

The speaker thinks the music industry should

change their client base

listen to their customers

make file-sharers pay fines.

Listen to Gilles Philips, a journalist, talk about the effects of file-swapping technology on the music industry. Choose the best option for question 1-6.

Track%209.3.mp3

What mistakes has the music industry made in the past?

It has concentrated too much on short-term profit.

It has ignored the importance of reality TV.

It hasn’t spent enough on marketing.

Listen to Gilles Philips, a journalist, talk about the effects of file-swapping technology on the music industry. Choose the best option for question 1-6.

Track%209.3.mp3

Which of the following should the music industry do?

increase the price of CDs

invest more in the right talent

spend less on big names like Eminem

Listen to the following talk and decide which its main idea is.

TRACK%201.4.mp3

Kung fu in China

ShaolinTemple

The Origins of Shaolin kung fu

Listen to the story. Choose the best title.

TRACK%201.2.mp3

My Aunt’s House

The Old House

The Wrong House

Listen. Circle the main idea of the radio programme.

Track%205.1.mp3

Jive Davis tells about the subjects that he’s interested in

Mike Davis tells about his life

Mike likes working on the farm

Loại giấy tờ nào sau đây không cần có trong hồ sơ đăng kí kinh doanh?

Danh sách thành viên, bản sao thẻ Đảng viên

Dự thảo Điều lệ

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Văn bản xác nhận vốn pháp định đối với ngành nghề có yêu cầu

Loại hình doanh nghiệp nào được hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình giải quyết phá sản?

Công ty cổ phần

Công ty Hợp danh

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Doanh nghiệp xã hội

Loại hợp đồng nào có thể được thực hiện bằng lời nói?

Hợp đồng đại lý thương mại

Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước

Hợp đồng mua bán nhà ở

Lỗi là yếu tố bắt buộc để xác định trách nhiệm pháp lý quốc tế.

_ Sai

Đúng

Lợi nhuận là:

Là giá trị thặng dư khi được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước. Và là số tiền lãi mà các nhà tư bản thu được khi cho vay tư bản tiền tệ để rỗi.

Số tiền lãi mà các nhà tư bản thu được khi cho vay tư bản tiền tệ để rỗi.

Số tiền lãi mà các nhà tư bản thu được khi cho vay tư bản tiền tệ để rỗi. Số tiền lời mà nhà tư bản thu được do sự chênh lệch giữa giá bán hàng hóa và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Số tiền lời mà nhà tư bản thu được do sự chênh lệch giữa giá bán hàng hóa và chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa.Và là giá trị thặng dư khi được quan niệm là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước.

Lợi nhuận thương nghiệp có nguồn gốc từ:

Giá trị thặng dư được sáng tạo ra từ trong sản xuất.

Lưu thông.

Tư bản hàng hóa.

Tư bản thương nghiệp.

Lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng…..

Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu các bên có thỏa thuận

Chỉ là điều kiện phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng nếu pháp luật có quy định

Không là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH trong trường hợp pháp luật có quy định

Luôn là điều kiện làm phát sinh trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng

Lợi tức là một phần trong?

Địa tô.

Lợi nhuận bình quân.

Lợi nhuận ngân hàng.

Lợi nhuận siêu ngạch.

Lựa chọn các phương án cho sẵn để điền vào chỗ trống câu sau đây: ” Sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản. Nội dung của nó là sản xuất ra giá trị thặng dư tối đa bằng cách …….. Quy luật giá trị thặng dư ra đời và tồn tại cùng với sự ra đời và tồn tại của chủ nghĩa tư bản.

Cạnh tranh quyết liệt.

Không ngừng mở rộng quy mô tư bản.

Tăng cường bóc lột.

Tăng năng suất lao động và kéo dài.

Lựa chọn câu trả lời đúng

Bộ luật Hămmurabi là bộ luật chuyên về tố tụng

Bộ luật Ma Nu của Ấn độ và bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà đều là bộ luật tổng hợp

Khi điều chỉnh các quan hệ hợp đồng, bộ luật Hămmurabi ít có xu hướng hình sự hóa các quan hệ dân sự mà thường chỉ đưa ra các quy tắc xử sự có tính định hướng cho các chủ thể khi tham gia vào các quan hệ đó

Lựa chọn câu trả lời đúng Sự tồn tại của hệ thống chính quyền tự chủ trong nhà nước Âu Lạc là :

_ Tất cả các ý trên

Hệ quả của các chính sách cai trị của các thế lực phương Băc.

Kết quả phong trào đấu tranh bền bỉ để bảo tồn dân tộc và giành độc lập cho đất nước

Thành quả lớn lao trong công cuộc chống Bắc thuộc trong điều kiện bị đô hộ

Lựa chọn câu trả lời đúng ?

Chế độ Lục bộ trong bộ máy chính quyền trung ương của nhà nước phong kiến Trung Quốc được đặt ra từ thời Tần (221 – 206 TCN)

Nhà nước phong kiến phương Đông thường được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu

Nhà nước phong kiến phương Đông thường được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu -Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường

Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường

Trong thời kì phong kiến, quyền lực của Hoàng đế Trung Quốc chỉ bao gồm vương quyền và Thần quyền

Lựa chọn câu trả lời đúng và

Ở Trung Quốc dưới triều đại nhà Tần, chế độ quận, huyện lần đầu tiên xuất hiện.

Tam công là hệ thống quan lại xuất hiện dưới triều đại nhà Tần.

Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên tiến hành cuộc cải cách tổ chức bộ máy nhà nước của Trung Quốc.

Tất cả các dáp án đều đúng

Lựa chọn câu trả lời đúng.Chế định Hôn nhân và gia đình của luật La Mã thời hậu kì trở đi quy định

Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự nguyện

Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự nguyện – Người cha không có quyền bán con mình

Người cha không có quyền bán con mình

Pháp luật cấm phụ nữ li hôn

Tài sản trong gia đình người chồng toàn quyền quyết định

Lựa chọn câu trả lời đúng?

Các cơ quan đại diện đẳng cấp ở một số nước phong kiến Tây Âu đẫ hạn chế quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp của nhà vua

Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu

Trongsuốt thời kì phong kiến ở Tây Âu, luật lệ của lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong các lãnh địa

Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ

Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ – Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu

Lựa chọn câu trả lời sai ?

Dưới triều Minh nhà nước phong kiến Trung Quốc bãi bỏ chức Tể tướng

Ở Tây Âu phong kiến, sau khi giành được quyền tự trị, các thành phố cộng hòa toàn quyền quyết định các vấn đề về hành chính, tài chính, tư pháp và độc lập với lãnh chúa phong kiến

Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất

Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất – Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.

Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.

Lựa chọn câu trả lời sai ?

Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo vệ chế độ tư hữu tư bản

Nhà nước tư sản thời hiện đại không can thiệp vào việc quản lý kinh tế

Trong thời kì hiện đại, nhà nước tư sản lợi dụng tối đa những thành tựu của khoa học và công nghệvào việc quản lí nhà nước

Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền trực tiếp giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Lựa chọn câu trả lời sai; Bộ luật Hămmurabi quy định trong chế định thừa kế:

Con trai con gái đều được chia như nhau

Tài sản của cha mẹ chỉ có con trai được hưởng

Tài sản của cha mẹ con gái cũng được hưởng

Lựa chọn câu trả lời saiHệ quả của việc tồn tại song song hai hệ thống pháp luật thời Bắc thuộc là:

_ Người Việt rập khuôn hệ thống pháp luật Trung Quốc để áp dụng

Các triều đại phong kiến VN tiếp thu pháp luật Trung Quốc phong kiến và nó là nguồn luật của PKVN

Hình thành luật – lệ và chúng có sự tương tác với nhau

Tạo tâm lý, tư tưởng pháp lý truyền thống: Trọng lệ hơn trọng luật

Lựa chọn phương án sai trong các phương án sau đây:

Giá trị hàng hóa là hao phí lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị hàng hóa là lao động cụ thể của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị hàng hóa là lao động trừu tượng của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.

Lừa dối kết hôn có thể do người thứ ba thực hiện.

Đúng

Sai

Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng coi vấn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của:

_ Cách mạng tư sản dân quyền

Cả 3 phương án đều đúng

Cách mạng văn hoá

Cách mạng XHCN

Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng đã xác định Phương pháp cách mạng cần thiết phải:

_ Võ trang bạo động để giành chính quyền

Cả 3 phương án đều đúng

Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh võ trang lấy đấu tranh chính trị làm then chốt

Thực hiện đấu tranh chính trị

Luận điểm “ Những cộng đồng sống trong cùng một khu vực lãnh thổ sẽ có những sinh hoạt văn hóa giống nhau” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:

Địa – văn hóa.

Giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Nhân học – văn hóa.

Tọa độ văn hóa.

Luận điểm “Văn hóa Việt Nam là sự thống nhất trong đa dạng” được rút ra từ công cụ nghiên cứu:

Địa – văn hóa.

Giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Nhân học – văn hóa

Tọa độ văn hóa.

Luận điểm «Càng đi về phía Nam Việt Nam, tín ngưỡng thờ Thành Hoàng càng suy giảm» được giải thích trên cơ sở :

Cả ba phương án đều đúng.

Điều kiện địa lý.

Điều kiện lịch sử.

Lý thuyết giao lưu – tiếp biến văn hóa.

Luận điểm nào đúng với tình huống có vấn đề?

Có tính chủ quan không mang tính khách quan.

Hoàn toàn do khách quan quy định.

Làm nảy sinh tư duy và tư duy luôn giải quyết được vấn đề của tình huống.

Vừa mang tính chủ khách quan vừa mang tính khách quan.

Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới Luật cho phép NHTM được huy động vốn bằng những hình thức nào?

_ Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác; vay vốn của các tổ chức tín dụng khác trong và ngoài nước; vay vốn ngắn hạn của NHNN.

Cung ứng dịch vụ thanh toán.

Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của các Chính phủ nước ngoài.

Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác, vay vốn ngắn hạn của NHNN.

Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

Đúng

Sai

Luật cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh.

Đúng

Sai

Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể miễn trừ trong một số trường hợp.

Đúng

Sai

Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.

Đúng

Sai

Luật Đất đai 1987 là luật gắn chặt với cơ chế bao cấp.

Đúng

Sai

Luật Đất đai 1993 là luật gắn chặt với cơ chế thị trường.

Đúng

Sai

Luật Đất đai 2003 là luật gắn chặt với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xu thế hội nhập.

Đúng

Sai

Luật hiến pháp tư sản thời cận đại ra đời nhằm những mục đích nào? Lựa chọn câu trả lời SAI.

Cân bằng quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ giai cấp tư sản;

Củng cố địa vị thống trị của giai cấp tư sản.

Ngăn chặn sự phục hồi của nền quân chủ chuyên chế.

Tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân.

Luật HN&GĐ chỉ điều chỉnh mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ và con, ông bà và cháu.

_ Sai

Đúng

Luật HN&GĐ chỉ diều chỉnh quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng.

Đúng

Sai

Luật HN&GĐ có đối tượng điều chỉnh giống với đối tượng điều chỉnh của Luật Dân sự.

Đúng

Sai

Luật HN&GĐ có phương pháp điều chỉnh mang tính mềm dẻo và linh hoạt

Đúng

Sai

Luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường được hiểu như sau:

Là ngành luật đặc thù mà ở đó các chủ thể kinh doanh sống bằng chỉ tiêu và kế hoạch

Là ngành luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế với các doanh nghiệp, các doanh nghiệp với nhau nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của đất nước.

Là ngành luật độc lập có đối tượng điều chỉnh riêng và phương pháp điều chỉnh riêng

Tất cả các phương án đều sai

Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi được xây dựng trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật

Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh

Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh-Lãnh thổ La Mã rộng lớn – Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật

Lãnh thổ La Mã rộng lớn

Nền kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển

Luật lệ về hôn nhân và gia đình của pháp luật phong kiến Tây Âu chịu ảnh hưởng của luật lệ nào?

Các bộ luật mới được xây dựng

Luật lệ Thiên chúa giáo

Luật Xa lích

Luật Xa lích – Luật lệ Thiên chúa giáo – Phong tục tập quán

Phong tục tập quán

Luật MaNu quy định hình thức hôn nhân ở Ấn Độ?

Hình thức kết hôn là mua vợ, cướp vợ

Kết hôn cùng đẳng cấp

Kết hôn tự nguyện có tổ chức lễ cưới.

Tất cả các phương án đều đúng

Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính?

3

4

5

6

Luật quốc gia là cơ sở hình thành nên các quy định của luật quốc tế trong một số trường hợp.

_ Đúng

Sai

Luật quốc tế (Công pháp quốc tế) có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

Không

Luật quốc tế có giá trị pháp lý cao hơn luật quốc gia.

_ Sai

Đúng

Luật SHTT là luật chuyên ngành của Luật Dân sự.

Đúng

Sai

Luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân mà không nhất thiết phải thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.

Đúng

Sai

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần đăng ký hành nghề khi hành nghề luật sư.

Đúng

Sai

Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần gia nhập vào 1 đoàn luật sư.

Đúng

Sai

Luật sư nước ngoài không được hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Đúng

Sai

Luật thương mại gồm lĩnh vực nào?

Pháp luật về các khía cạnh thương mại của đầu tư.

Pháp luật về thương mại dịch vụ

Pháp luật về thương mại hàng hóa.

Tất cả các phương án

Lượng tiền cơ sở (MB) sẽ thay đổi như thế nào nếu Ngân hàng Trung ương bán 200 tỷ trái phiếu cho các ngân hàng thương mại trên thị trường mở?

_ Giảm.

Không có cơ sở xác định về sự thay đổi của cơ số tiền tệ

Không đổi.

Tăng

Lý do khiến cho sự phá sản ngân hàng được coi là nghiêm trọng đối với nền kinh tế là?

_ Một ngân hàng phá sản sẽ gây nên mối lo sợ về sự phá sản của hàng loạt các ngân hàng khác.

Các cuộc phá sản ngân hàng làm giảm lượng tiền cung ứng trong nền kinh tế.

Một số lượng nhất định các doanh nghiệp và công chúng bị thiệt hại.

Tất cả các phương án đều sai.

Ly hôn là căn cứ duy nhât chấm dứt hôn nhân.

 

Đúng

Sai

Lý luận về Nhà nước và pháp luật thể hiện ý thức pháp luật ở trình độ nào?

_ Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận về pháp luật)

Hoàn toàn ở trình độ tâm lý thường ngày

Trình độ hiểu biết thông thường, dân dã về pháp luật.

Lý thuyết “cân bằng tổng quát” của L. Walras dựa trên lý thuyết:

_ Lý thuyết bàn tay vô hình

Ích lợi giới hạn

Lý thuyết giá trị – ích lợi

Năng suất bất tương xứng

Lý thuyết của M. Fiedman cho rằng căn bệnh nan giải của nền kinh tế là?

_ Lạm phát

Đình trệ sản xuất

Thất nghiệp

Tính chu kỳ của nền kinh tế

Lý thuyết của trường phái trọng thương đưa ra các quan điểm:

_ Tất cả các phương án đều đúng

Mục đích hoạt động của nền kinh tế hàng hóa là lợi nhuận,

Nhà nước cần can thiệp vào kinh tế,

Sự giàu có là nhiều tiền,

Lý thuyết đánh đổi giữa tỷ lệ lạm phát và thất nghiệp của E. S.Phelps cho biết:

_ Lạm phát tăng, thất nghiệp giảm

Không có quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát

Lạm phát tăng, thất nghiệm tăng

Lạm phát tăng, thất nghiệp không thay đổi

Lý thuyết giá cả, A.Smith chưa phân biệt được:

_ Giá cả sản xuất và giá cả thị trường

Giá cả tự nhiên và giá cả chính trị

Giá cả tự nhiên và giá cả thị trường.

Giá cả và giá trị

Lý thuyết kinh tế của J.M.Keynes có thể vận dụng vào Việt Nam trên các mặt:

_ Tất cả các phương án đều đúng

Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong và ngoài nước

Sử dụng các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển, tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân

Tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội cho nông thôn

Tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư và kinh doanh; nâng cao thu nhập cho những người làm việc trong các lĩnh vực

Lý thuyết kinh tế của J.M.Keynes tập trung giải quyết vấn đề:

_ Việc làm

Cầu tiêu dung

Đầu tư

Tiền tệ

Lý thuyết kinh tế của trường phái thể chế ở Mỹ cho rằng, nhân tố quyết định đời sống kinh tế – xã hội là?

_ Khoa học và kỹ thuật

Cầu tiền

Cung tiền

Đầu tư

Lý thuyết kinh tế của trường phái trọng nông phản ánh và bảo vệ lợi ích của:

_ Các nhà tư bản nông nghiệp trong giai đoạn tích lũy nguyên thủy tư bản

Các nhà tư bản nông nghiệp trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Giai cấp địa chủ phong kiến

Giai cấp nông dân

Lý thuyết tiền công của A.Smith chủ trương:

_ Trả lương cao

Không nói rõ nên trả như thế nào

Trả lương thấp

Trả lương trung bình

Mặt hàng nào bị cấm khồng được quá cảnh lãnh thổ Việt Nam

Hàng điện tử

Hàng nông sản

Máy móc, thiết bị

Vũ khí

Mặt trận tổ quốc Việt Nam là:

_ Liên minh chính trị các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớpxã hội, các dân tộc, tôn giáo

Là một tổ chức của dân, do dân và vì dân

Một tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

Một tổ chức trong bộ máy nhà nước có nhiệm vụ đề ra đường lối phát triển đất nước

Mâu thuẫn chủ yếu và bao trùm của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX:

Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

Mâu thuẫn giữa nông dân và công nhân với thực dân Pháp xâm lược.

Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

Toàn thể nông dân với địa chủ phong kiến

Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa là gì?

Là mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị

Là mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng

Là mâu thuấn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội

Mâu thuẫn giữa hang hóa và tiền tệ

Mâu thuẫn cơ bản của sản xuất hàng hóa là gì?

Là mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị.

Là mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng.

Là mâu thuẫn giữa lao động tư nhân và lao động xã hội.

Mâu thuẫn giữa hàng hóa và tiền tệ.

Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản là:

Cả 3 phương án đều đúng.

Mâu thuẫn giữa hàng hóa và tiền tệ.

Mâu thuẫn giữa sản xuất và lưu thông.

Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông.

Mẹ có thể mang thai họ cho con

Đúng

Sai

Mệnh đề nào không đúng trong các mệnh đề sau đây?

_ Nguyên nhân của lạm phát là do giá cả tăng lên

Giá trị của tiền là lượng hàng hoá mà tiền có thể mua được

Lạm phát là tình trạng giá cả tăng lên

Lạm phát làm giảm giá trị của tiền tệ

Mô hình kinh tế thị trường tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội là:

_ Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa

Nền kinh tế hàng hoá có 2 thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

Nền kinh tế hàng hoá tập trung, quan liêu, bao cấp.

Mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.

Đúng

Sai

Mọi cá nhân đủ tuổi thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mọi tổ chức có đủ năng lực đều có quyền mua doanh nghiệp.

Đúng

Sai

Mọi chủ thể sử dụng đất khi chuyển nhợng quyền sử dụng đất đều phải nộp thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

Đúng

Sai

Mọi điều ước quốc tế chỉ phát sinh hiệu lực khi được cơ quan có thẩm quyền của các bên tiến hành phê chuẩn/phê duyệt.

_ Sai

Đúng

Mọi điều ước quốc tế là nguồn của công pháp quốc tế:

Chưa chắc đã là nguồn của tư pháp quốc tế.

Cũng là nguồn của tư pháp quốc tế.

Về cơ bản, cũnglà nguồn của tư pháp quốc tế.

Mọi hành vi sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế đều vi phạm luật quốc tế.

_ Sai

Đúng

Mọi hình thức ký đều làm phát sinh hiệu lực của điều ước.

_ Sai

Đúng

Mọi loại đất đều có thể đợc thế chấp tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam để vay vốn.

Đúng

Sai

Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam?

Cả 3 phương án đều đúng.

Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam.

Là cơ sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Cả 3 phương án đều đúng.

Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ Mác- Lênin.

Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.

Mọi quan hệ tài sản do Luật Dân sự điều chỉnh đều mang tính chất hàng hóa, tiền tệ

Đúng

Sai

Mọi sự thỏa thuận của các chủ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình phải đảm bảo vì lợi ích chung của gia đình và con cái.

Đúng

Sai

Mọi tài sản của chủ sở hữu đều bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của chủ sở hữu

Đúng

Sai

Mọi tài sản gắn với đất đai đều là bất động sản

Đúng

Sai

Mọi tập quán đang tồn tại đều được áp dụng để giải quyết tranh chấp dân sự khi không có quy phạm pháp luật trực tiếp điều chỉnh

Đúng

Sai

Mọi tổ chức trong nước sử dụng đất đều phải thuê đất của nhà nước.

Đúng

Sai

Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất làm mặt bằng để thực hiện các hoạt động kinh doanh đều phải thuê đất của Nhà nước?

Đúng

Sai

Mọi tranh chấp đất đai xảy ra đều thuộc thẩm quyền thụ lý và giải quyết của hệ thống Tòa án nhân dân.

Đúng

Sai

Mọi tranh chấp diễn ra trong quan hệ quốc tế đều là tranh chấp quốc tế.

_ Sai

Đúng

Mọi tranh chấp về nhà và đất mà các bên đương sự không có bất kỳ loại giấy tờ nào thì đều thuộc thẩm quyền giải quyết của hệ thống UBND từ cấp huyện trở lên.

Đúng

Sai

Most claims are initiated by the use of …, which functions as a summons.

A claim form

A form of admission

A warrant of arrest

An injunction

Một bên của quan hệ nghĩa vụ chết?

_ Chỉ chấm dứt nghĩa vụ khi nghĩa vụ phải do chính bên chết thực hiện hoặc quyền chỉ dành cho chính bên chết hưởng

Chỉ chấm dứt nghĩa vụ nếu có bản án của Tòa án

Là căn cứ chấm dứt nghĩa vụ

Quyền và nghĩa vụ trong quan hệ được chuyển cho người thừa kế của người chết

Một bên vợ hoặc chồng nhận con ngoài giá thú bắt buộc phải có sự đồng ý của chồng hoặc vợ của họ.

Đúng

Sai

Một cuộc điều tra xã hội học sẽ kết thúc?

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn phân tích thông tin và đưa ra kết luận về nội dung điều tra

Sau khi đã hoàn thành giai đoạn xử lý các thông tin thu được trong quá trình điều tra.

Sau khi đã thu thập đầy đủ thông tin của đối tượng điều tra.

Sau khi đã xác định đầy đủ các dữ liệu về đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu và mục đích nghiên cứu.

Một động vật có khả năng đáp trả lại những kích thích ảnh hưởng trực tiếp và cả kích thích ảnh hưởng gián tiếp đến sự tồn tại của cơ thể thì động vật đó đang ở thời kỳ:

Cảm giác

Ngôn ngữ

Tri giác

Tư duy

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 200, 250, 300, 320, 230 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu BCR của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 6% năm

_ 0,98

0,97

0,99

1

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 200, 250, 300, 320, 230 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu IRR của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 6% năm

_ 4,18%

3,18%

5,18%

6,18%

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 200, 250, 300, 320, 230 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu NAV của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 6% năm

– 10,601 Triệu đồng

– 12,601 Triệu đồng

– 2,601 Triệu đồng

0

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 200, 250, 300, 320, 230 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu NPV của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 6% năm

_ – 53,079 Triệu đồng

– 50,079 Triệu đồng

– 56,079 Triệu đồng

0

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 250, 300, 320, 350, 240 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu BCR của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 8% năm

_ 1,01

1

1,11

1,21

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 250, 300, 320, 350, 240 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu IRR của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 8% năm

_ 8,98%

6,98%

7,98%

9,98%

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 250, 300, 320, 350, 240 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu NAV của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 8% năm

_ 4,314 Triệu đồng

4,814 Triệu đồng

6,814 Triệu đồng

7,814 Triệu đồng

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 250, 300, 320, 350, 240 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính chỉ tiêu NPV của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 8% năm

_ 27,207 Triệu đồng

26,207 Triệu đồng

28,207 Triệu đồng

29,207 Triệu đồng

Một dự án có thời gian vận hành 5 năm và có dòng tiền như sau: vốn đầu tư ban đầu là 1 tỷ đồng, doanh thu các năm lần lượt như sau: 400, 500, 600, 600, 500 triệu đồng. Chi phí các năm lần lượt như sau: 250, 300, 320, 350, 240 triệu đồng. Giá trị thu hồi cuối đời dự án là 100 triệu đồng.Yêu cầu: Tính thời gian hoàn vốn có xét đến lãi suất tiền tệ của dự án, cho biết suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được là 8% năm

_ 4 năm 10 tháng

3 năm 10 tháng

4 năm 2 tháng

4 năm 5 tháng

Một dự án có vốn đầu tư từ 2 nguồn khác nhau. Nguồn 1: 400 triệu với chi phí sử dụng vốn là 8%, nguồn 2: 600 triệu với chi phí sử dụng vốn là 9%. Tính chi phí sử dụng vốn của dự án?

_ 8,6%

8,4%

8,7%

8,8%

Một dự án đầu tư có nhu cầu vốn đầu tư là 100 Tỷ đồng được huy động từ 3 nguồn vốn:- 30 Tỷ đồng với chi phí sử dụng vốn là 7%/năm.- Vốn vay từ ngân hàng 50 Tỷ đồng với chi phí sử dụng vốn là 8%/năm.- Còn lại là vốn vay từ ngân hàng B với chi phí sử dụng vốn là 9% năm.Tính chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án?

_ 7,9%

7,7%

7,8%

8,0%

Một dự án đầu tư có nhu cầu vốn đầu tư là 1000 Tỷ đồng được huy động từ 3 nguồn vốn:- Vốn tự có của chủ đầu tư: 350 Tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35% với chi phí sử dụng vốn yêu cầu là 10% năm (ie = 10%).- Vốn vay từ ngân hàng A: 400 Tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40% với chi phí sử dụng vốn là 8% năm (idA = 8%).- Vốn vay từ ngân hàng B: 250 Tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25% với chi phí sử dụng vốn là 7% năm (idB = 7%).Tính chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án

_ 8,45%

8,15%

8,25%

8,35%

Một khách hàng có gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch số 1 của chi nhánh A thuộc NHX Việt Nam số tiền 30 tỷ đồng, có nhu cầu cầm cố để vay cũng tại Phòng giao dịch đó số tiền 25 tỷ đồng. Cán bộ tín dụng ra quyết định:

_ Cho vay ngay mà không cần thẩm định.

Chuyển hồ sơ khách hàng sang phòng nguồn vốn để phòng nguồn vốn cho vay.

Không cho vay.

Thẩm định khách hàng rồi mới ra quyết định.

Một khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng (27/5 – 27/8), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 17,5%/năm, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,4%/năm. Nếu như đến ngày 20/6, khách hàng đến ngân hàng xin rút trước hạn số tiền trên, khách hàng nhận được số tiền là?

_ 150.040.000 đồng

151.726.027 đồng

151.750.000 đồng

156.480.000 đồng

Một khách hàng gửi tiết kiệm số tiền 150.000.000 đồng, thời hạn 3 tháng (27/5 – 27/8), lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng là 17,5%/năm, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 0,4%/năm. Số tiền khách nhận được khi đáo hạn là?

_ 156.562.500 đồng

156.708.333 đồng

176.250.000 đồng

228.750.000 đồng

Một khách hàng muốn vay vốn 500.000.000 đồng để tài trợ cho việc mua một chiếc ô tô với giá 1.200.000.000 đồng. Ngân hàng đồng ý cho vay. Phương thức cho vay ở đây sẽ là:

_ Cho vay tiêu dùng.

Cho thuê tài chính qua một công ty tài chính của Ngân hàng.

Cho vay thấu chi.

Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng.

Một khách hàng vay vốn ngắn hạn tại một NH B với một số tiền 500.000.000 đồng, lãi suất cho vay 18% năm, thời gian vay từ ngày 30/10 đến ngày 03/01 năm sau. Tổng số lợi tức mà KH phải trả cho NH là?

_ 16.000.000 đồng

14.000.000 đồng

15.000.000 đồng

17.000.000 đồng

Một người cho bạn vay một số tiền với lãi suất 9%/năm và cuối mỗi năm lấy cả gốc và lãi là 150 triệu đồng. Sau 10 năm thì lấy đủ tiền. Hỏi số tiền mà người đó đã cho bạn vay là bao nhiêu?

_ 962,655 Triệu đồng

956,655  Triệu đồng

958,655  Triệu đồng

960,655  Triệu đồng

Một người có quyền tháo dỡ nhà, công trình xây dựng liền kề nếu chứng minh chúng có nguy cơ sập đổ sang nhà mình

Đúng

Sai

Một người đầu tư 100 Triệu đồng trong 5 năm bằng cách gửi tiền tiết kiệm với lãi suất 8% năm. Hỏi sau 5 năm người này có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm?

_ 146,93 Triệu đồng

144,9 Triệu đồng

145,93 Triệu đồng

146 Triệu đồng

Một người đồng tính nhận một đứa trẻ làm con nuôi là giữa họ hình thành một gia đình.

Đúng

Sai

Một người gửi tiền tiết kiệm đều đặn vào cuối mỗi tháng 10 Triệu đồng trong 2 năm với lãi suất 1% tháng. Hỏi: Nếu không gửi như thế mà gửi 1 lần hôm nay thì người này phải gửi bao nhiêu tiền để tương đương với cách gửi đều đặn vào cuối mỗi tháng?

_ 212,434 Triệu đồng

212 Triệu đồng

213,434 Triệu đồng

214,434 Triệu đồng

Một người gửi tiền tiết kiệm hôm nay 100 Triệu đồng trong 2 năm với lãi suất 1% tháng. Hỏi: Nếu không gửi như thế mà gửi đều đặn vào cuối mỗi tháng một số tiền như nhau trong 2 năm thì người này phải gửi bao nhiêu tiền vào cuối mỗi tháng?

_ 4,707 Triệu đồng

4,807 Triệu đồng

4,907 Triệu đồng

5 Triệu đồng

Một người gửi tiền tiết kiệm vào cuối tháng thứ nhất 20 triệu đồng, cuối tháng thứ 2 gửi 30 triệu đồng, cuối tháng thứ 3 gửi 50 triệu đồng, cuối tháng thứ 4 gửi 100 triệu đồng với lãi suất 1%/tháng. Hỏi sau 4 tháng người đó thu được tổng cộng bao nhiêu tiền?

_ 201,709 triệu đồng

200,709 triệu đồng

201,009 triệu đồng

201,29 triệu đồng

Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 10% năm muốn sau 5 năm có 100 Triệu đồng trong sổ tiết kiệm thì họ cần gửi hôm nay bao nhiêu tiền?

_ 62,09 Triệu đồng

62 Triệu đồng

62,3 Triệu đồng

62,5 Triệu đồng

Một người không thể lập di chúc viết do không biết chữ thì có thể lập di chúc miệng

Đúng

Sai

Một người muốn gửi tiền tiết kiệm đều đặn vào cuối mỗi tháng một số tiền như nhau với lãi suất 1% tháng để sao cho sau 1 năm có trong sổ tiết kiệm 300 Triệu đồng. Hỏi người này cần gửi bao nhiêu tiền vào cuối mỗi tháng?

_ 23,65464 Triệu đồng

22,65464 Triệu đồng

24,65464 Triệu đồng

25,65464 Triệu đồng

Một người muốn gửi tiền tiết kiệm đều đặn vào cuối mỗi tháng một số tiền như nhau với lãi suất 1% tháng để sao cho sau 2 năm có trong sổ tiết kiệm 100 Triệu đồng. Hỏi người này cần gửi bao nhiêu tiền vào cuối mỗi tháng?

_ 3,707 Triệu đồng

3,2 Triệu đồng

3,507 Triệu đồng

3,907 Triệu đồng

Một người muốn mang thai hộ phải có sự đồng ý của người chồng nếu họ đang tồn tại quan hệ hôn nhân.

Đúng

Sai

Một người vay ngân hàng một số tiền với lãi suất 8%/năm và cuối mỗi năm phải trả cả gốc và lãi là 100 triệu đồng bắt đầu từ năm thứ nhất. Sau 5 năm thì trả hết tiền. Hỏi số tiền mà người đó đã vay là bao nhiêu?

_ 399,271 Triệu đồng

397,271 Triệu đồng

398,271 Triệu đồng

400,271 Triệu đồng

Một số cơ quan tài phán quốc tế chấp nhận quyền tham gia tố tụng của tổ chức, cá nhân trong một số trường hợp.

Đúng

Sai

Một số nguyên nhân và điều kiện của hiện tượng tội phạm ở nước ta trong giai đoạn hiện nay?

Các cơ quan bảo vệ pháp luật còn thiếu kiên quyết và nghiêm khắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật và công nghệ phát triển nhanh chóng.

Tất cả các phương án đều đúng

Việt Nam đang trên con đường phát triển, hội nhập ngày càng sâu rộng với cộng đồng quốc tế;

Một số nội dung nghiên cứu cơ bản của xã hội học nông thôn gồm:

Các thiết chế chính trị – xã hội ở nông thôn

Cơ cấu xã hội nông thôn

Tất cả các phương án đều đúng

Văn hóa và lối sống nông thôn

Một sự kiện pháp lý có thể đồng thời là sự kiện làm chấm dứt quan hệ này nhưng lại làm phát sinh quan hệ khác giữa các thành viên trong gia đình.

Đúng

Sai

Một tài sản?

_ Có thể được bảo đảm cho việc thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự nếu giá trị của tài sản lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

Chỉ được bảo đảm cho việc thực hiện một nghĩa vụ dân sự

Chỉ được thế chấp để bảo đảm cho nhiều nghĩa vụ của một bên nhận bảo đảm

Được bảo đảm cho việc thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự nếu giá trị của tài sản lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm

Một tình huống làm nảy sinh tư duy phải thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện nào dưới đây là không cần thiết?

Cá nhân nhận thức tình huống và muốn giải quyết.

Chứa vấn đề mà hiểu biết cũ, phương pháp hành động cũ không giải quyết được.

Tình huống phải quen thuộc, không xa lạ với cá nhân.

Vấn đề trong tình huống có liên quan đến kinh nghiệm của cá nhân.

Một tổ chức có thể được công nhận là pháp nhân khi:

Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó.

Được thành lập một cách hợp pháp và có cơ cấu tổ chức chặt chẽ.

Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật nhất định một cách độc lập.

Tất cả các phương án đều đúng

Một trong những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường từ Đại hội Đảng VI tới Đại hội Đảng lần VIII là:

Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Là đối lập với chủ nghĩa xã hội

Là thành tựu chủ chủ nghĩa xã hội

Là thành tựu của chủ nghĩa tư bản

Một trong những ưu điểm của trọng tài quốc tế so với tòa án quốc tế là sự linh hoạt và đảm bảo rất lớn quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp.

_ Đúng

Sai

Mr Peter Smith is a famous JP.What does JP stand for?

Judge for peace

Juror for peace

Justice of the Peace

Justice prosecutor

Mua bán doanh nghiệp chỉ có thể là hoạt động mua lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động.

Đúng

Sai

Mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức:

Xuất khẩu, nhập khẩu

Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập

Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu

Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu và chế xuất

Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư mà chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đã thực tế chi trả.

Đúng

Sai

Mức bồi thường thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Tòa án quyết định nếu không có cơ sở để tính toán mức thiệt hại.

Đúng

Sai

Mức bồi thường thiệt hại?

_ Được giảm nếu bên gây thiệt hại có lỗi vô ý và thiệt hại xảy ra quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt cũng như lâu dài của người phải bồi thường

Được giảm nếu bên gây thiệt hại có đề nghị

Không được thay đổi trong mọi trường hợp

Luôn phải bằng thiệt hại đã xảy ra

Mức cho vay tối đa được căn cứ vào:

_ Tổng nhu cầu vốn của dự án đầu tư, phương án SXKD, vốn tự có tối thiểu của khách hàng, tỷ lệ % được cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm và nguồn vốn của NHNo nơi cho vay.

Chênh lệch giữa tổng nhu cầu vốn của dự án đầu tư, phương án SXKD và vốn tự có tối thiểu của khách hàng.

Chênh lệch giữa tổng nhu cầu vốn của dự án đầu tư, phương án SXKD và vốn tự có tối thiểu, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng.

Chênh lệch giữa tổng nhu cầu vốn của dự án đầu tư, phương án SXKD và vốn tự có, nhân (x) với tỷ lệ % được cho vay so với giá trị tài sản bảo đảm.

Mục đích của bảo lưu điều ước quốc tế nhằm thay đổi hiệu lực của điều ước quốc tế.

_ Sai

Đúng

Mục đích của các bên trong hợp đồng thương mại là mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.

Đúng

Sai

Mục đích của chính sách “thân dân” dưới triều Lí- Trần –Hồ là:

_ Tất cả các mục đích trên

Bảo đảm khối đoàn kết toàn dân chống xâm lược

Củng cố chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Thu phục lòng dân

Mục đích của hợp đồng thuê tài sản?

_ Là chuyển quyền sử dụng đối với tài sản có thời hạn

Do các bên thỏa thuận

Là chuyển quyển sở hữu đối với tài sản

Là chuyển quyền sử dụng tài sản vô thời hạn

Mục đích của lý thuyết “giá trị – giới hạn”của trường phái “Tân cổ điển” nhằm giải quyết vấn đề:

_ Cơ sở ra đời và tồn tại của chủ nghĩa tư bản độc quyền

Đề cao vai trò củaNhà nước trong nền kinh tế

Phát triển nền kinh tế cân bằng

Thúc đẩy tự do cạnh tranh

Mục đích của lý thuyết “năng suất giới hạn” và lý thuyết “phân phối” của trường phái “giới hạn” ở Mỹ nhằm giải thích vấn đề:

_ Hiệu quả kinh doanh của nhà tư bản

Hiệu quả của nền kinh tế tư bản chủ nghĩa

Mức tiền công của công nhân trong các doanh nghiệp tư bản

Thúc đẩytự do cạnh tranh

Mục đích của phân tích tài chính dự án?

_ Tất cả các phương án

Đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của các dự án đầu tư có tính chất sản xuất kinh doanh thu lợi nhuận trên quan điểm của nhà tài trợ tài chính dự án (quan điểm ngân hàng) và quan điểm của chủ dự án / chủ đầu tư (quan điểm chủ sở hữu vốn đầu tư).

So sánh các dự án đầu tư / phương án đầu tư loại bỏ nhau để chọn một dự án / phương án có hiệu quả nhất về mặt kinh tế tài chính (nếu có).

Mục đích của tín dụng ngắn hạn là:

_ Cho vay đầu tư vào tài sản ngắn hạn và nhu cầu thanh khoản.

Cho vay bằng ngoại tệ

Cho vay nóng

Cho vay thời vụ

Mục đích của việc so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau?

_ Mục đích của việc so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau là nhằm xác định được phương án đầu tư có thể mang lại hiệu quả tài chính cao nhất cho chủ đầu tư mà chủ đầu tư chấp nhận bỏ vốn đầu tư.So sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau một cách có cơ sở khoa học cho phép chọn được phương án tốt nhất trong các phương án so sánh.

Không có phương án nào đúng

Mục đích của việc so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau là nhằm xác định được phương án đầu tư có thể mang lại hiệu quả tài chính cao nhất cho chủ đầu tư.

Mục đích của việc so sánh các phương án đầu tư loại bỏ nhau là nhằm xác định được phương án đầu tư có thể mang lại hiệu quả tài chính thấp nhất cho chủ đầu tư mà chủ đầu tư chấp nhận bỏ vốn đầu tư.

Mục đích hoạt động chủ yếu của các DN là:

Thực hiện các hoạt động công ích

Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá sản phẩm

Thực hiện các hoạt động sản xuất – kinh doanh hoặc hoạt động công ích

Thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh

Mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đảng ta xác định:

Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

Xây dựng tiềm năng cho phát triển nhà nước XHCN

Mục đích và mục tiêu khác nhau ở điểm?

Mục đích là sự cụ thể hóa của mục tiêu

Mục tiêu là những định hướng dài hạn còn mục đích mang trạng thái ngắn hạn

Mục tiêu là những định hướng ngắn hạn còn mục đích mang trạng thái dài hạn

Tất cả các phương án đều đúng

Mức độ nào của đời sống tình cảm được thể hiện trong đoạn văn sau: “Mấy tháng nay Ngoan luôn trăn trở về câu chuyện giữa cô và Thảo, nó đi vào giấc ngủ hằng đêm, khiến cô chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ”.

Cảm xúc

Say mê

Tâm trạng

Xúc động

Mức độ thanh khoản của một tài sản được xác định bởi?

_ Cả ba phương án trên

Chi phí tài chính để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

Chi phí thời gian để chuyển tài sản đó thành tiền mặt.

Khả năng tài sản có thể được bán một cách dễ dàng với giá thị trường.

Mức độ thiết lập quan hệ giữa bên công nhận và bên được công nhận phụ thuộc vào hình thức công nhận giữa các bên.

_ Đúng

Sai

Mức lãi suất trong hợp đồng vay?

_ Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất do pháp luật quy định

Do các bên thỏa thuận

Là điều khoản cơ bản của hợp đồng vay

Phải bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay

Mức lãi suất trong hợp đồng vay…..

Do các bên thỏa thuận

Do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá mức lãi suất do pháp luật quy định

Là điều khoản cơ bản của hợp đồng vay

Phải bằng mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay

Mức thuế suất thuế chống bán phá giá được Hiệp định về chống bán phá giá qui định như thế nào?

Do WTO quyết định từng trường hợp cụ thể

Không được vượt quá biên độ bán phá giá

Không giới hạn mức thuế suất

Tùy nghi quyết định

Mục tiêu cơ bản của cuộc cải tổ bộ máy nhà nước dưới triều Lê Thành Tông:

_ Tất cả các mục tiêu trên

Nâng cao sự thể hiệnvà hiệu quả quyền lực của Hoàng đế

Tăng cường hiệu lực của bộ máy quan liêu

Tập trung quyền lực nhà nước vào tay vua

Mục tiêu của hiệp định về thương mại hàng dệt và may mặc là gì?

Để thương mại quốc tế hàng dệt và may mặc được tự do hóa và không phân biệt đối xử

Hạn chế mua bán hàng dệt và may mặc

Nâng cao chất lượng hàng dệt và may mặc

Ngăn chặn hàng giả

Mục tiêu lâu dài, thường xuyên và đặc trưng của các tổ chức DN là:

Cung cấp hàng hoá – dịch vụ

Đạo đức DN

Thu lợi nhuận

Trách nhiệm XH

Mục tiêu sâu xa của CNH, HĐH nước ta là:

_ Trở thành một nước “dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Đến năm 2020, nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trở thành một nước có nền kinh tế tri thức phát triển

Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Muốn có cảm giác nào đó xảy ra thì cần:

Có kích thích tác động trực tiếp vào giác quan.

Kích thích tác động vào vùng phản ánh được.

Loại kích thích đặc trưng của cơ quan phân tích.

Tất cả các phương án đều đúng

Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng kí kinh doanh tại

Sở kế hoạch đầu tư, Phòng kinh doanh quận/huyện

Tất cả phương án đều đúng

Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân xã

My brother loves to fix cars.

He has a car that he likes to repair.

He’s good at repairing mechanical things.

Năm 1858 thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam

_ Phương thức sản xuất TBCN không hoàn chỉnh

Phương thức sản xuất phong kiến

Phương thức sản xuất thực dân

Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

Nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn thì việc giải quyết hậu quả pháp lý giống như giải quyết hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật.

Đúng

Sai

Nam nữ chung sống như vợ chồng không phải là một quan hệ hôn nhân.

Đúng

Sai

Nam nữ chung sống như vợ chồng là hình thành một gia đình.

Đúng

Sai

Nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn là trái pháp luật.

Đúng

Sai

Nam từ 20 tuổi trở lên là được kết hôn.

 

Đúng

Sai

Năng lực chủ thể của pháp nhân mang tính chuyên biệt

Đúng

Sai

Năng lực hành vi của chủ thể quan hệ pháp luật là gì?

_ Là khả năng bằng hành động của mình, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật, có các quyền và nghĩa vụ bắt nguồn từ quan hệ pháp luật mà mình tham gia

Là năng lực pháp luật của chủ thể

Là những lợi ích mà chủ thể nhắm tới khi tham gia quan hệ pháp luật

Năng lực hành vi pháp luật của chủ thể:

Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

Là năng lực mà cá nhân nào cũng có.

Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

Năng lực pháp luật của chủ thể:

Chỉ phát sinh khi cá nhân đạt đến một độ tuổi nhất định.

Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là bằng hành vi của chính mình có thể xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình.

Là khả năng của chủ thể được nhà nước thừa nhận là có quyền và nghĩa vụ pháp lý trong quan hệ pháp luật.

Luôn phát sinh từ khi cá nhân sinh ra.

Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt từ khi nào?

_ Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình

Từ khi pháp nhân ký kết hợp đồng với chủ thể khác

Từ khi pháp nhân ngừng hoạt động

Từ khi pháp nhân thay đổi trụ sở

Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ khi nào?

_ Từ khi pháp nhân được thành lập

Trong quá trình hoạt động của pháp nhân.

Từ sau khi pháp nhân giải thể

Từ trước khi pháp nhân được thành lập

Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân phát sinh ngay cả khi cá nhân mới tồn tại dưới dạng thai nhi

Đúng

Sai

Năng suất giới hạn là năng suất của người công nhân thuê sau cùng. Năng suất của anh ta là thấp nhất, quyết định năng suất của tất cả các công nhân khác. Đó là quan điểm của:

_ J.B.Clark

A.Marshall

Karl Menger

L. Walras

Nền giáo dục truyền thống của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của :

Ấn Độ.

Mỹ.

Pháp.

Trung Hoa.

Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế:

Nền kinh tế có sự điều tiết của Nhà nước

Nền kinh tế đa thành phần và đa lợi ích

Nền kinh tế hàng hóa đa hình thức sở hữu

Tất cả các phương án đều đúng

Nền kinh tế Việt Nam trong thời kì kế hoạch hóa tập trung sử dụng phương pháp điều chỉnh chủ yếu là:

Không dùng phương pháp nào cả

Phương pháp bình đẳng

Phương pháp quyền uy phục tùng

Phương pháp tự nguyện

Nền tảng và động lực của CNH, HĐH ở nước ta thời kỳ đổi mới là:

_ Nguồn nhân lực.

Hội nhập kinh tế quốc tế.

Khoa học và công nghệ.

Kinh tế thị trường định hướng XHCN

Nét đặc sắc của bộ Quốc triều hình luật trong quyền thừa kế tài sản là gì?

_ Tất cả các ý trên

Con gái được hưởng tài sản thừa kế như con trai

Con gai trưởng có quyền thừa kế hương hỏa

Vợ có quyền thừa kế tài sản của chồng

Nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Việt Nam là

_ Sự hòa quện bình đẳng, sự phát triển độc lập của văn hóa các dân tộc anh em cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam

Cả 3 phương án đều đúng

Có sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần

Nét tương đồng giữa phương Đông và phương Tây cổ đại?Lựa chọn câu trả lời sai.

Cơ sở kinh tế nhà nước dựa trên chế độ chiếm hữu của chủ nô đối với tư liệu sản xuất

Cơ sở xã hội là hệ thống kết cấu giai cấp phức tạp, trong đó về cơ bản gồm 2 giai cấp chính: Chủ nô và nô lệ

Hình thức chính thể hầu hết là quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Nếu bên có nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ?

_ Không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nếu việc thực hiện nghĩa vụ không còn cần thiết đối với bên có quyền

Chỉ phải chịu bồi thường thiệt hại

Chỉ phải chịu phạt vi phạm

Phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

Nếu bên mua chậm thanh toán tiền?

_ Phải trả lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm chậm trả

Chỉ phải trả số tiền chậm trả và không phải trả bất cứ khoản lãi nào

Phải trả lại tài sản mua bán cho bên bán tài sản

Phải trả lãi theo lãi suất quá hạn do Ngân hàng nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm chậm trả

Nếu bội chi xảy ra với cán cân thanh toán quốc tế, Chính phủ cần?

Hạn chế xuất nhập khẩu.

Nới lỏng tiền tệ.

Sử dụng quyền rút vốn đặc biệt

Tất cả các phương án đều đúng.

Nêu các nguyên tắc cơ bản khi ra quyết định?

Nguyên tắc về định nghĩa

Nguyên tắc về sự đồng nhất

Nguyên tắc về sự xác minh đầy đủ

Tất cả các phương án đều đúng

Nêu các phương pháp quản lý cơ bản của giám đốc doanh nghiệp?

Phương pháp kinh tế; Phương pháp tổ chức – giáo dục.

Phương pháp phân quyền; Phương pháp hành chính.

Phương pháp tâm lý xã hội.

Tất cả các phương án đều đúng

Nêu các phương thức đầu tư? Chọn câu trả lời đúng

_ Đầu tư trực tiếp và gián tiếp

Đầu tư chuyển dịch

Đầu tư phát triển

Đầu tư trực tiếp

Nếu cha, mẹ không trực tiếp nuôi con thì chỉ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con mà không phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục con.

Đúng

Sai

Nếu điều lệ công ty không quy định thì: “Quyết định thông qua báo cáo tài chính hàng năm, tổng số lợi nhuận được chia và số lợi nhuận chia cho từng thành viên” phải được tỉ lệ số thành viên hợp danh chấp thuận là bao nhiêu?

1/2

2/3

3/4

Tất cả thành viên hợp danh

Nếu điều lệ HTX không quy định thì số lượng thành viên hội đồng quản trị tối đa là bao nhiêu người?

_ 15

10

11

7

Nếu Điều lệ HTX không quy định, Hội đồng quản trị hợp tác xã họp định kỳ với thời gian là bao lâu?

1 năm 1 lần

3 tháng 1 lần

4 tháng 1 lần

6 tháng 1 lần

Nếu đứa trẻ do người vợ sinh ra không phải là con chung của vợ chồng thì người chồng không bị hạn chế quyền yêu cầu ly hôn.

Đúng

Sai

Nếu đứa trẻ sinh ra và bị chết thì người chồng không bị hạn chế quyền yêu cầu ly hôn nữa.

Đúng

Sai

Nếu giống cây trồng được sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của xã hội thì việc chuyển nhượng giống cây trồng có thể bị bắt buộc.

Đúng

Sai

Nếu hai vợ chồng đã có con riêng mà chưa có con chung thì vẫn có thể nhờ mang thai hộ.

Đúng

Sai

Nếu nggười chồng yêu cầu ly hôn khi người vợ đang mang thai thì Tòa án sẽ trả đơn.

Đúng

Sai

Nếu người chồng yêu cầu ly hôn khi đang bị hạn chế quyền yêu cầu ly hôn mà người vợ cũng đồng ý ly hôn thì Tòa án vẫn giải quyết ly hôn.

Đúng

Sai

Nếu tài sản thế chấp là kho hàng?

_ Bên thế chấp được quyền thay thế hàng trong kho nhưng phải bảo đảm giá trị của kho hàng như đã thỏa thuận

Bên thế chấp được quyền bán hàng trong kho

Bên thế chấp được quyền bán và người mua là người thế chấp mới

Tất cả các phương án đều sai

Nếu tên gọi của một địa phương đã được đăng ký bảo hộ là nhãn hiệu thì sẽ không được dùng để đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Đúng

Sai

Nếu tổ chức tín dụng vay người lao động trong doanh nghiệp, khoản vay đó được trả cùng hàng với các khoản nợ lương của người lao động trong doanh nghiệp.

Đúng

Sai

Nếu việc xác định cha, mẹ, con không có tranh chấp thì thuộc thẩm quyền của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đúng

Sai

Nếu vợ chồng đã lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định thì không được thay đổi sang chế độ tài sản theo thỏa thuận.

Đúng

Sai

Ngân hàng cấp tín dụng cho người nhập khẩu dưới hình thức?

_ Chấp nhận Hối phiếu.

Chiết khấu Hối phiếu.

Không có phương án đúng.

Ký hậu Hối phiếu.

Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá EUR/USD như sau: Khối lượng giao dịch: 125.000 EUR, giá giao dịch: 1.2206, kỳ hạn 2 tháng, giá quyền 0.0072 USD. Khách hàng A mua một quyền chọn bán , vào ngày đến hạn tỷ giá EUR/USD thấp hơn bao nhiêu thì Ông A thực hiện quyền chọn và có lãi

_ 1,2134

1,2206

1,2224

1,2278

Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá SGD/VND như sau: Giá giao dịch13.890, phí quyền 20 VND/SGD. Khách hàng mua một quyền chọn bán 100.000SGD, vào ngày đến hạn tỷ giá SGD/VND là 13.850 thì khách hàng sẽ:

Có lãi 2.000.000 đồng (đã trừ phí mua quyền chọn).

Có lãi 4.000.000 đồng (đã trừ phí mua quyền chọn).

Không thực hiện quyền chọn vì lỗ.

Thực hiện hợp đồng và số lãi vừa đủ bù đắp phí mua quyền chọn.

Ngân hàng của bạn hiện cung cấp thông tin về giao dịch quyền chọn dựa trên tỷ giá USD/VND như sau: Tỷ giá giao dịch 17.878, kỳ hạn 3 tháng, phí quyền 20 VND/USD. Khách hàng mua một quyền chọn mua, vào ngày đến hạn tỷ giá USD/VND là bao nhiêu thì khách hàng thực hiện quyền chọn và có lãi?

_ Lớn hơn 17.898

Lớn hơn 17.870

Nhỏ hơn 17.850

Nhỏ hơn 17.858

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các vị trí pháp lý như sau:

_ Cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cơ quan của Bộ tài chính

Cơ quan trực thuộc Quốc hội

Ngân hàng của Chính phủ

Ngân hàng thương mại hiện đại được quan niệm là?

_ Một loại hình trung gian tài chính.

Công ty cổ phần thật sự lớn.

Công ty đa quốc gia thuộc sở hữu nhà nước.

Một Tổng công ty đặc biệt được chuyên môn hoá vào hoạt động kinh doanh tín dụng.

Ngân hàng thương mại khác các Tổ chức tín dụng khác ở chỗ nào?

_ Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh kháckhông nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng không được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác không nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng không được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác nhằm mục tiêu lợi nhuận.

Ngành Luật Đất đai điều chỉnh các quan hệ đất đai và tài sản gắn liền với đất đai.

Đúng

Sai

Ngành Luật Đất đai là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đúng

Sai

Ngày 02/01 công ty A mua một hợp đồng tương lai trị giá 62.500 GBP với tỷ giá thỏa thuận là GBP/ USD= 1,4318. Giả sử rằng phòng giao hoán yêu cầu các công ty tham gia phải duy trì một mức ký quỹ lần đầu 1.485 USD và duy trì ở mức tối thiểu 1.100 USD. Tình hình tỷ giá trên thị trường luôn luôn thay đổi, đến cuối ngày 04/01, tỷ giá trên thị trường GBP/ USD = 1,4350. Xác định số dư trên tài khoản ký quỹ, biết rằng công ty không nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ?

_ 1.685 USD

1.285 USD

90.972,5 USD

91.172,5 USD

Ngày 04/01 công ty B mua một hợp đồng tương lai trị giá 125.000 EUR với tỷ giá thỏa thuận là 1,2185 USD/EUR. Giả sử rằng phòng giao hoán yêu cầu các công ty tham gia phải duy trì một mức ký quỹ lần đầu 1.755 USD và duy trì ở mức tối thiểu 1.300 USD. Tình hình tỷ giá trên thị trường luôn luôn thay đổi, đến cuối ngày 07/01, tỷ giá trên thị trường EUR/USD = 1,2180. Xác định số dư trên tài khoản ký quỹ, biết rằng công ty không nộp thêm tiền vào tài khoản ký quỹ?

_ 1.692,5 USD

1.678,84 USD

1.678,88 USD

1.817,5 USD

Ngày 17/1/1960 ở Bến Tre, cuộc khởi nghĩa bắt đầu bùng nổ tại Mỏ Cày đã bắt đầu cho phong trào:

_ Phong trào Đồng Khởi.

Phong trào đả đảo chính quyền NgôĐình Diêm.

Phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ.

Phong trào phá kho thóc của Nhật.

Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Lãi chiết khấu là?

_ 6076,39 USD

5867,39 USD

5967,39 USD

6167,39 USD

Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Mức chiết khấu là?

_ 7326,39

7318,39

7319,39

7320,39

Ngày 20/2 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1, đến hạn thanh toán ngày 10/7. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Số tiền khách hàng nhận được là?

_ 242.673,61

242.670,61

242.671,61

242.672,61

Ngày 20/2/2013 công ty X xin chiết khấu hối phiếu số 1235 trị giá 250.000 USD phát hành ngày 10/1/2013, đến hạn thanh toán ngày 10/7/2013. Lãi suất chiết khấu 6.25%/ năm, hoa hồng phí 0.5% mệnh giá. Số ngày chiết khấu là?

_ 140 ngày

145 ngày

150 ngày

160 ngày

Ngày nay Nhà nước Việt Nam nắm độc quyền ngoại thương, đúng hay sai?

Đúng

Sai

Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương gì?

_ Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước

Chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền khác

Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ

Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương là:

Cả 3 phương án đều đúng

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước

Giải quyết các vần đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập

Nghị quyết TW 8 khoá V được đề ra vào năm nào:

_ 1985

1986

1987

1988

Nghĩa vụ cấp dưỡng chỉ đặt ra khi người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng không sống cùng nhau.

_ Sai

Đúng

Nghĩa vụ cấp dưỡng được đặt ra ngay cả khi người cấp dưỡng và người được cấp dưỡng sống chung với nhau.

Đúng

Sai

Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con chỉ đặt ra khi cha mẹ ly hôn.

Đúng

Sai

Nghĩa vụ cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại do xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín và các nghĩa vụ khác gắn liền với nhân thân?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Không thể bù trừ với nghĩa vụ khác

Không thể chuyển giao cho chủ thể khác

Không thể thay thế cho nghĩa vụ khác

Nghĩa vụ dân sự liên đới?

_ Là nghĩa vụ do nhiều người cùng thực hiện và bên có quyền có thể yêu cầu bất cứ ai trong số đó phải thực hiện toàn bộ nghĩa vụ

Là nghĩa vụ của những người có cùng huyết thống

Là nghĩa vụ của những người cùng có tên trong hợp đồng

Là nghĩa vụ nhiều người

Nghĩa vụ dân sự phân chia được theo phần?

_ Là nghĩa vụ mà đối tượng là vật chia được hoặc công việc có thể chia thành nhiều phần để thực hiện

Là nghĩa vụ dân sự riêng rẽ

Là nghĩa vụ mà đối tượng chỉ là tài sản

Là nghĩa vụ nhiều người

Nghĩa vụ dân sự?

_ Là quan hệ pháp luật dân sự

Chỉ phát sinh khi có thỏa thuận

Là hợp đồng dân sự

Là trách nhiệm dân sự

Nghĩa vụ dân sự?

_ Là quan hệ có tính đối nhân

Là quan hệ có tính đền bù

Là quan hệ có tính đối vật

Là quan hệ có tính ưng thuận

Nghĩa vụ được bảo đảm?

_ Bao gồm cả giá trị của nghĩa vụ gốc, tiền lãi (trong hạn và quá hạn), tiền bồi thường thiệt hại, tiền phạt vi phạm (nếu có), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Chỉ bao gồm giá trị của nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định vào thời điểm giao kết

Do bên bảo đảm quyết định khi xử lý tài sản bảo đảm

Do bên nhận bảo đảm quyết định

Nghĩa vụ trả nợ chấm dứt khi người vay chết

Đúng

Sai

Nghiên cứu cơ hội đầu tư là gì? Chọn phương án đúng

_ Là nghiên cứu những khả năng, những điều kiện để người chủ đầu tư có thể xem xét tiến hành việc đầu tư.

Là nghiên cứu sơ bộ về các yếu tố cơ bản của dự án, sơ bộ lựa chọn khả năng đầu tư chủ yếu từ các cơ hội đầu tư

Là văn bản đề xuất lập dự án lên cấp có thẩm quyền, hoặc thông báo giao nhiệm vụ lập dự án của cấp thẩm quyền đến tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ

Tất cả các phương án

Nghiên cứu hiện tượng tội phạm ?

Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa theo sự phân tích cơ cấu xã hội – giai cấp

Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa theo sự phân tích cơ cấu xã hội, giai cấp – Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào sự phân tầng xã hội cùng với quá trình phân hóa giàu nghèo trong xã hội

Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào nghiên cứu cơ cấu kinh tế đô thị

Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào phân tích cơ cấu lứa tuổi và giới tính

Là mô hình nghiên cứu hiện tượng tội phạm dựa vào sự phân tầng xã hội cùng với quá trình phân hóa giàu nghèo trong xã hội

Nghiên cứu khả thi là gì? Chọn phương án trả lời đúng.

_ Nghiên cứu khả thi hay còn gọi là xây dựng dự án khả thi, là bước tiếp theo của nghiên cứu tiền khả thi và Nghiên cứu khả thi là bước cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Bước này đòi hỏi nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, triệt để, cụ thể trên các mặt: quản lý, thị trường, kỹ thuật, tài chính, kinh tế- xã hội, nhằm kết luận cuối cùng về tính khả thi của dự án

Nghiên cứu khả thi hay còn gọi là xây dựng dự án khả thi, là bước tiếp theo của nghiên cứu tiền khả thi

Nghiên cứu khả thi là bước cuối cùng của giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Bước này đòi hỏi nghiên cứu toàn diện, sâu sắc, triệt để, cụ thể trên các mặt: quản lý, thị trường, kỹ thuật, tài chính, kinh tế- xã hội, nhằm kết luận cuối cùng về tính khả thi của dự án

Tất cả các phương án

Nghiên cứu tiền khả thi là gì?

_ Là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ về các yếu tố cơ bản của dự án và là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ lựa chọn khả năng đầutư chủ yếu từ các cơ hội đầu tư

Là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ lựa chọn khả năng đầutư chủ yếu từ các cơ hội đầu tư

Là giai đoạn nghiên cứu sơ bộ về các yếu tố cơ bản của dự án

Là nghiên cứu những khả năng, những điều kiện để người chủ đầu tư có thể xem xét tiến hành việc đầu tư

Nghiệp vụ nào sau đây không được coi là nghiệp vụ hiện đại của NHTM?

_ Nghiệp vụ cho vay bằng tiền mặt.

Nghiệp vụ hợp đồng tương lai.

Nghiệp vụ thẻ thanh toán.

Nghiệp vụ trao đổi lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Ngôi nhà của người Việt Nam mang dấu ấn của:

Cả ba phương án đều đúng.

Môi trường sông nước.

Tính cộng đồng.

Tôn giáo.

Người bị bệnh tâm thần là người bị mất năng lực hành vi dân sự

Đúng

Sai

Người bị khiếm thính, khiếm thị là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

Đúng

Sai

Người bị mất năng lực hành vi dân sự có quyền lập di chúc thông qua người giám hộ

Đúng

Sai

Người bị mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại?

_ Người giám hộ của người này phải bồi thường bằng tài sản của người được giám hộ; người giám hộ chịu trách nhiệm bổ sung về tài sản

Không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người giám hộ của người này phải bồi thường bằng tài sản của người giám hộ

Người giám hộ và người này phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường

Người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây thiệt hại?

_ Phải chịu phần thiệt hại tương ứng với mức độ lỗi của mình

Không được yêu cầu bồi thường thiệt hại

Phải là lỗi cố ý

Phải là lỗi vô ý

Người bị tuyên bố mất tích trở về mọi quyền lợi của họ được khôi phục mặc nhiên

Đúng

Sai

Người cha hoặc mẹ không trực tiếp nuôi con không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con chưa thành niên gây ra.

Đúng

Sai

Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền sủ dụng hợp pháp đối với tài sản chiếm hữu

Đúng

Sai

Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là người chiếm hữu không có điều kiện để biết ai là chủ sở hữu của tài sản

Đúng

Sai

Người chồng hoặc người vợ nhận con ngoài giá thú không cần sự đồng ý của người vợ hoặc người chồng của họ.

Đúng

Sai

Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập hợp đồng vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền:

Tất cả các phương án đều đúng

Tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp đồng đó

Yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu

Người có quyền sử dụng đất có quyền hưởng 50% giá trị của tài sản chôn giấu do người khác đã tìm thấy trên đất của mình

Đúng

Sai

Người con đã đi làm con nuôi người khác vẫn được thừa kế tài sản của cha mẹ đẻ

Đúng

Sai

Người đã thành niên chỉ được cấp dưỡng khi không có tài sản để tự nuôi mình.

Đúng

Sai

Người đại diện của người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự là người giám hộ

Đúng

Sai

Người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác là kết hôn trái pháp luật.

Đúng

Sai

Người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác thì bị hủy khi có yêu cầu.

Đúng

Sai

Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao có thể không phải là công dân của nước cử đại diện trong một số trường hợp.

_ Đúng

Sai

Người đứng tên là tác giả của tác phẩm là người sáng tạo ra tác phẩm.

Đúng

Sai

Người được cấp dưỡng chưa thành niên?

_ Được hưởng cấp dưỡng cho đến khi đủ 15 tuổi đã tham gia lao động và đủ nuôi sống bản thân; Được hưởng cấp dưỡng cho đến khi tròn 18 tuổi

Được hưởng cấp dưỡng cho đến khi đã kết hôn

Tất cả các phương án đều đúng

Người giám hộ không được quyền mua tài sản của người được giám hộ

Đúng

Sai

Người giám hộ là người đầu tiên được quyền ưu tiên quản lý tài sản riêng của người chưa thànhniên.

_ Sai

Đúng

Người không biết chữ thì không có quyền lập di chúc bằng văn bản

Đúng

Sai

Người mang thai hộ được quyền ưu tiên nhận đứa trẻ sinh ra từ việc mang thai hộ làm con nuôi.

Đúng

Sai

Người nhận nuôi con nuôi, trong những tường hợp nhất định, không nhất thiết phải hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên.

Đúng

Sai

Người nhờ mang thai hộ có thể nhờ mang thai hộ nhiều lần.

Đúng

Sai

Người nước ngoài được hưởng quy chế ngoại giao:

Không phải là loại người nước ngoài được đề cập chủ yếu trong tư pháp quốc tế Việt Nam.

Là loại người nước ngoài được đề cập chủ yếu trong tư pháp quốc tế Việt Nam.

Là loại người tham gia thường xuyên vào các quan hệ tư pháp quốc tế.

Người phụ nữ độc thân được mang thai hộ cho bất cứ ai nhờ họ.

Đúng

Sai

Người phụ nữ độc thân không được nhờ mang thai hộ.

Đúng

Sai

Người quản lý di sản dùng vào việc thờ cúng có quyền bán tài sản đó nếu được tất cả những người thừa kế còn lại đồng ý

Đúng

Sai

Người quản lý di sản thừa kế được xác lập quyền sở hữu đối với di sản thừa kế theo thời hiệu

Đúng

Sai

Người sáng tạo ra tác phẩm cũng đồng thời là chủ sở hữu của quyền tác giả đối với tác phẩm đó.

Đúng

Sai

Người sinh ra đứa trẻ không đương nhiên là mẹ của đứa trẻ đó.

Đúng

Sai

Người sinh ra đứa trẻ là mẹ của đứa trẻ đó.

Đúng

Sai

Người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần gọi là gì?

Cổ đông

Cổ đông phổ thông

Cổ đông ưu đãi biểu quyết

Thành viên công ty

Người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật đất đai thì bị xử lí hành chính theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Đúng

Sai

Người ta gọi tư tưởng của những nhà chủ nghĩa xã hội Tây Âu thế kỷ XIX là không tưởng vì:

_ Các biện pháp thực hiện là hòa bình, phi bạo lực

Đưa ra các dự báo về xã hội tương lai

Phê phán gay gắt chủ nghĩa tư bản

Xây dựng các mô hình của xã hội mới

Người tâm thần mà không có khả năng nhận thức và điều khiển hành vì thì không được kết hôn.

Đúng

Sai

Người tâm thần vẫn có thể được kết hôn.

Đúng

Sai

Người thứ ba giữ tài sản thế chấp?

_ Là người ký hợp đồng gửi giữ tài sản thế chấp với cả hai bên

Là người ký hợp đồng gửi giữ tài sản thế chấp với bên nhận thế chấp

Là người ký hợp đồng gửi giữ tài sản thế chấp với bên thế chấp

Tất cả các phương án đều sai

Người thừa kế chỉ có thể là cá nhân

Đúng

Sai

Người thừa kế chưa thành niên không phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại

Đúng

Sai

Người tiến hành tố tụng cạnh tranh theo Luật Cạnh tranh 2004:

Điều tra viên và thư ký phiên điều trần

Tất cả các phương án trên

Thành viên Hội đồng cạnh tranh

Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh

Người từ đủ 18 tuổi trở lên là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Đúng

Sai

Người từ đủ mười lăm tuổi cho đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại cho người khác?

_ Phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng tài sản của mình và cha mẹ chỉ chịu trách nhiệm bổ sung

Cha mẹ và người này phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường

Sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Sẽ phải tự chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người uống rượu gây thiệt hại cho người khác không phải bồi thường nếu?

_ Người bị thiệt hại hoàn toàn có lỗi

Do người khác kích động

Say rượu đến mức không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình

Tất cả các phương án đều sai

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đều có quyền thừa kế quyền sử dụng đất nh các cá nhân trong nước.

Đúng

Sai

Người vợ không bị hạn chế quyền yêu cầu ly hôn.

Đúng

Sai

Nguồn (hình thức) của pháp luật là gì?

Các trang mạng xã hội

Hình thức pháp lý (có giá trị pháp luât) chứa đựng những qui phạm pháp luật hiện hành dùng để áp dụng.

Mọi bản dịch qui định pháp luật ra tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số

Sách giáo trình các môn khoa học pháp lý.

Nguồn bổ trợ có thể được áp dụng để giải quyết các tranh chấp quốc tế trong một số trường hợp.

_ Đúng

Sai

Nguồn của ngành Luật Đất đai là các văn bản quy phạm có chứa đựng các quy phạm pháp luật đất đai.

Đúng

Sai

Nguồn của pháp luật kinh tế gồm:

Tập quán thương mại

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật và tập quán thương mại

Văn bản quy phạm pháp luật; Điều ước quốc tế; Tập quán thương mại

Nguồn gốc của tiền?

Ngân hàng Nhà nước phát hành

Nhu cầu của sản xuất và trao đổi

Nhu cầu tiêu dùng tăng nhanh

Phát triển kinh tế

Nguồn luật của pháp luật Trung Quốc được áp dụng ở Âu Lạc thời Bắc thuộc là:

_ Tất cả các nguồn luật trên

Các bộ luật của Trung Quốc được áp dụng ở Âu Lạc

Luật lệ của Thứ sử, Tiết độ sứ, thái thú cai trị ở Âu Lạc

Luật lệnh của Hoàng đế Trung Quôc

Nguồn luật tạo nên hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu là

3 nguồn

4 nguồn

5 nguồn

6 nguồn

Nguồn vốn quan trọng nhất đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển và hiện đại hoá các doanh nghiệp Việt Nam là?

_ Nguồn vốn sẵn có trong các tầng lớp dân cư.

Chủ doanh nghiệp bỏ thêm vốn vào sản xuất kinh doanh.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Tín dụng trung và dài hạn từ các ngân hàng thương mại, đặc biệt là ngân hàng thương mại Nhà nước.

Nguyên nhân chính dẫn đến độc quyền là:

Đặc thù của công nghệ sản xuất sản phẩm

Những cản trở đối với việc nhập cuộc của doanh nghiệp tiềm năng

Sự thông đồng ngầm giữa các doanh nghiệp ở trong ngành

Tất cả các phương án đều đúng

Nguyên nhân cơ bản làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật

Là do pháp luật các nước khác nhau và yếu tố nước ngoài luôn xuất hiện trong quan hệ tư pháp quốc tế.

Là do pháp luật các nước khác nhau.

Là do yếu tố nước ngoài luôn xuất hiện trong quan hệ tư pháp quốc tế

Nguyên nhân của hiện tượng dẫn chiếu ngược là do:

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng luật nước ngoài muốn áp dụng luật nước mình.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp muốn áp dụng luật nước ngoài.

Một phạm vi quan hệ nhưng phần hệ thuộc điều chỉnh trong quy phạm xung đột của tư pháp quốc tế các nước lại khác nhau.

Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nhiều nước có thể được tổng hợp lại bao gồm:

_ Lạm phát do cầu kéo, chi phí đẩy, bội chi Ngân sách Nhà nước và sự tăng trưởng tiền tệ quá mức.

Lạm phát do cầu kéo, chi phí đảy và những bất ổn về chính trị như bị đảo chính.

Lạm phát do chi phí đẩy, cầu kéo, chiến tranh và thiên tai xảy ra liên tục trong nhiều năm.

Những yếu kém trong điều hành của Ngân hàng Trung ương.

Nguyên nhân hình thành thể chế lưỡng đầu Lê – Trịnh là gì?

_ Tất cả các nguyên nhân trên

Do tương quan lực lượng giữa tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài

Duy trì truyền thống từ thời Lê trung hưng bên cạnh vua có chúa

Tư tưởng chính danh Nho giáo

Nguyên nhân khiến Lê Thánh Tông tiến hành cải cách đất nước?

_ Tất cả các lí do trên

Để đối phó với những cuộc chính biến trong cung đình có nguy cơ xẩy ra và phát triển đất nước

Nhà nước quân chủ quý tộc có nhiều hạn chế, cản trở sự phát triển của đất nước.

Nhiệm vụ cấp bách là xây dựng một nhà nước tập quyền mạnh để đối phó với nguy cơ tái xâm lược của nhà Minh

Nguyên nhân La Mã chuyển từ hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô sang hình thức chính thể Quân chủ chuyên chế chủ nô là

Hình thức thống tri cộng hòa quý tộc chủ nô không còn phù hợp nữa

Mâu thuẫn giữa các vùng bị xâm lược với đế quốc La Mã

Mâu thuẫn giữa nô lệ với chủ nô phát triển gay gắt

Tất cả các phương án đều đúng

Nguyên nhân luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi phát triển: Lựa chọn câu trả lời đúng.

Kinh tế hàng hóa ở La Mã rất phát triển

Lãnh thổ La Mã rộng lớn nên pháp luật đa dạng để giai cấp thống trị dễ bề cai trị

Tất cả các phương án đều đúng

Trình độ làm luật của các luật gia La Mã rất cao

Nguyên nhân nào khiến Nhà nước xuất hiện?

Chúa sinh ra Nhà nước

Khoa học và công nghệ sáng tạo ra Nhànước

Sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng

Thánh thần sinh ra Nhà nước

Nguyên nhân nhà nước Spar theo hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô?

Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển

Kinh tế công thương rất phát triển

Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung quyền lực

Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng lớp quý tộc thị tộc cũ – Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển – Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung quyền lực

Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng lớp quý tộc thị tộc cũ.

Nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là gì?

Do nhu cầu chủ quan của xã hội

Do nhu cầu chủ quan của xã hội – Do nhu cầu khách quan của xã hội

Do nhu cầu khách quan của xã hội

Hoàn toàn giốngnhau

Hoàn toàn khácnhau

Nguyên nhân thất thu Thuế ở Việt Nam bao gồm:

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Do chính sách Thuế và những bất cập trong chi tiêu của Ngân sách Nhà nước.

Do hạn chế về nhận thức của công chúng và một số quan chức.

Do những hạn chế của cán bộ Thuế.

Nguyên tắc biết tận dụng cơ hội kinh doanh thể hiện:

Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình

Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.

Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.

Nguyên tắc cho vay của tín dụng?

_ Hoàn trả gốc và lãi theo hợp đồng.

Hoàn trả gốc.

Không hoàn trả trực tiếp.

Không hoàn trả.

Nguyên tắc chuyên môn hoá thể hiện:

Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình

Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.

Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.

Nguyên tắc cơ bản của “Nền kinh tế thị trường xã hội” ở CHLB Đức là?

_ Kết hợp nguyên tắc tự do với nguyên tắc công bằng xã hội trong phát triển nền kinh tế thị trường

Coi trọng nguyên tắc công bằng

Đặc biệt coi trọng vai trò kinh tế của Nhà nước

Phát triển nền kinh tế thị trường có sự điều tiết củaNhà nước

Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất là:

Cả 3 phương án đều đúng.

Dân chủ tập trung.

Hiệp thương dân chủ.

Tập trung dân chủ.

Nguyên tắc nắm chắc khâu xung yếu thể hiện:

Chủ doanh nghiệp phải biết cân đối lợi ích giữa các thành phần khác nhau liên quan đến doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải biết khai thác thông tin từ mọi nguồn lực để giành các ưu thế về mình

Doanh nghiệp phải sử dụng người có chuyên môn.

Doanh nghiệp phải tìm ra được thế mạnh, sự khác biệt.

Nguyên tắc nào sau đây vi phạm nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài?

Các bên tranh chấp đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Hội đồng trọng tài có trách nhiệm tạo điều kiện để họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài được tiến hành công khai, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác

Trọng tài viên phải độc lập, khách quan, vô tư và tuân theo quy định của pháp luật.

Trọng tài viên phải tôn trọng thoả thuận của các bên nếu thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội.

Nguyên tắc trong hoạt động thương mại:

Nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc bình đẳng trước Pháp luật của thương nhân trong hoạt động thương mại

Nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại

Tất cả các phương án đều đúng

Nhà đang thuê được bán cho người khác?

_ Bên thuê được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận ban đầu với chủ sở hữu mới của nhà thuê

Hợp đồng mua bán là bất hợp pháp

Hợp đồng thuê nhà sẽ chấm dứt trước thời hạn

Phải được sự đồng ý của bên thuê

Nhà nước Ai Cập cổ đại theo hình thức chính thể nào?

Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Nhà nước quân chủ hạn chế

Nhà nước quân chủ quý tộc

Nhà nước cần nắm vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực viễn thông vì:

Đây là lĩnh vực thiết yếu ảnh hưởng đến an ninh quốc gia

Để điều tiết hoạt động của thị trường

Mục tiêu lợi nhuận

Tất cả các phương án

Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời trên cơ sở nào?

Có sự phân công lao động xã hội

Kinh tế phát triển

Mâu thuẫn giai cấp phát triển không thể điều hòa được

Tất cả các phương án đều đúng

Nhà nước cổ đại phương Đông ra đời trên những yếu tố nào?

Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc

Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc – Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt

Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt

Trị thủy, thủy lợi

Nhà nước dân chủ là Nhà nước như thế nào?

Do nhân dân làm chủ

Do quan chức, công chức làm chủ

Nhân dân không được tham gia quản lý nhà nước

Quan liêu

Nhà nước là bộ máy thống trị của giai cấp nào?

Giai cấp bị trị

Giai cấp nô lệ

Giai cấp thống trị

Nhà nước là chủ sở hữu đối với đất đai

Đúng

Sai

Nhà nước La Mã ra đời dựa trên các yếu tố nào sau đây

Cuộc chinh phục của người Êtơrutsxcơ và công cuộc chống chinh phục của người La Mã

Kinh tế La Mã phát triển

Mâu thuẫn giai cấp gay gắt

Tất cả các phương án đều đúng

Nhà nước mang bản chất giai cấp nào?

Giai cấp bị trị

Giai cấp nói chung chung.

Giai cấp thống trị

Không mang bản chất giai cấp nào

Nhà nước phân chia dân cư theo cách nào?

Theo giới tính

Theo huyết thống

Theo lãnh thổ

Theo tôn giáo

Nhà nước pháp quyền là Nhà nước như thế nào?

Đứng ngoài pháp luật

Đứng trên pháp luật

Quản lý hành chính quan liêu

Tuân theo pháp luật và quản lý theo pháp luật

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được xây dựng theo đặc điểm nào:

_ Cả 3 phương án đều đúng

Do một Đảng duy nhất lãnh đạo có sự giám sát của nhân dân

Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân

Nhà nước được hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật

Nhà nước phong kiến Việt Nam đã ban hành được mấy bộ luật tổng hợp?Đó là những bộ luật nào

_ Bốn

Ba

Năm

Sáu

Nhà nước quản lý dân cư theo:

Độ tuổi

Đơn vị hành chính lãnh thổ

Giới tính

Mục đích, chính kiến, lý tưởng

Nhà nước ra đời khi xã hội phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định, đó là giai đoạn nào?

Giai đoạn hình thành chế độ công xã nguyên thủy

Giai đoạn xã hội chưa có chế độ sở hữu công cộng và dân cư được phânchia theo huyết thống

Giai đoạn xuất hiện sở hữu tư nhân và xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng

Nhà nước Spar theo hình thức chính thể nào?

Cộng hòa dân chủ chủ nô

Cộng hòa quý tộc chủ nô;

Quân chủ chuyên chế chủ nô.

Nhà nước tư sản Anh thời cận đại theo hình thức chính thể nào?

Cộng hòa nghị viện

Cộng hòa tổng thống

Quân chủ – nghị viện

Nhà nước tư sản nào trong thời kì cận đại thực hiện chính sách “Tam quyền phân lập”?

Nhà nước tư sản Anh

Nhà nước tư sản Mĩ

Nhà nước tư sản Pháp

Tất cả các nhà nước tư sản trên

Nhà ở chỉ được thế chấp?

_ Tất cả phương án đều sai

Để bảo đảm cho hợp đồng tín dụng

Để bảo đảm cho việc thực hiện một nghĩa vụ dân sự

Tại một tổ chức tín dụng

Nhà ở đang cho thuê?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Có thể là đối tượng của hợp đồng mua bán

Có thể là đối tượng của hợp đồng tặng cho

Có thể là đối tượng của hợp đồng thế chấp

Nhạc cụ biểu hiện tính tổng hợp trong nghệ thuật thanh sắc của người Việt Nam là?

Đàn bầu.

Đàn pianô.

Đàn tranh.

Đàn Viôlông.

Nhận định nào đúng

Bên đại diện có thể làm đại diện cho bên mua và bên bán trong cùng một quan hệ mua bán hàng hóa thương mại

Bên đại diện có thể trở thành bên mua của hợp đồng mua bán hàng hóa mà bên bán là thương nhân mình đang đại diện

Bên đại diện không được nhân danh mình thực hiện các hoạt động thương mại

Bên đại diện phải có đăng ký kinh doanh phù hợp với hợp đồng mua bán hàng hoáhoặc cung ứng dịch vụ thương mại mà bên giao đại diện yêu cầu bên đại diện ký kết.

Nhận định nào là đúng ?

Chế độ Lục bộtrong bộ máy chính quyền trung ương ở Trung Quốc được đặt ra từ thời Đường và hoàn thiện dưới triều Minh

Chế độ Lục bộtrong bộ máy chính quyền trung ương ở Trung Quốcđược đặt ra từ thời Tần

Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra chức quan Ngự sửđể giám sát hoạt động của quan lại

Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra chức quan Ngự sửđể giám sát hoạt động của quan lại – Trong thời kìPK phân quyển ởTây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh địa

Trong thời kìPK phân quyển ởTây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh địa

Nhận định nào là đúng?

Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình

Các thành thị trong thời kì phong kiến Tây Âu xuất hiện do nhà vua quy định và tạo điều kiện cho nó phát triển

Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh chúa phong kiến

Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh chúa phong kiến. Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình

Nhận định nào là đúng?

Chính thể cộng hòa là hình thức chính thể phổ biến nhất của các nhà nước tư sản đương đại

Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện

Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao

Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao. Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện

Nhận định nào là đúng?

Giáo hội Thiên chúa giáo chi phối các quan hệ xã hội

Lệnh miệng của giai cấp thống trị có hiệu lực lớn

Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa

Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật

Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật – Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa

Nhận định nào là đúng?

_ Đặc điểm pháp luật thời kì Bắc thuộc là tồn tại song song hai hệ thống pháp luật: Pháp luật của chính quyền đô hộ Trung Quốc và lệ làng.

Hình thức pháp luật của nhà nước phong kiến TQ áp dụng ở Âu Lạc là văn bản pháp luật

Nguồn gốc của tầng lớp nô tì trong xã hội Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu là tù binh trong chiến tranh.

Trong luật lệ hôn nhân và gia đình của chính quyền đô hộ quy định: Hôn nhân của người Âu Lạc theo lệ làng

Nhận định nào là đúng?

_ Đặc điểm pháp luật thời kì Bắc thuộc là tồn tại song song hai hệ thống pháp luật: Pháp luật của chính quyền đô hộ Trung Quốc và lệ làng.

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ra đời khi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội người Việt cổ đã phát triển sâu sắc

Trong thời kì Bắc thuộc, trước năm 40 bộ máy chính quyền đô hộ của Trung Quốc đã được thiết lập đến cấp huyện

Tù binh là nguồn gốc duy nhất tạo nên tầng lớp nô tì trong xã hội Văn Lang, Âu Lạc

Nhận định nào là đúng?

_ Tôn quân quyền và iên kết dòng họ là nguyên tắc tổ chức của các nhà nước phong kiến Đại Việt.

Ngô Quyền là vị vua đầu tiên tổ chức lễ cày địch điền biểu thị sự quan tâm của nhà nước đối với nghề nông

Nhà nước phong kiến Việt Nam dưới triều Hậu Lê là nhà nước quân chủ– quân sự

Trong suốt thời kì phát triển của nhà nước phong kiến việt Nam, quyền lực của vua là tuyệt đối và vô hạn

Nhận định nào là đúng?

_ Nhà nước phong kiến Việt Nam dưới triều Hậu Lê là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế

Liên kết dòng họ là nguyên tắc duy nhất trong tổ chức nhà nước của các triều đại phong kiến việt Nam

Nhiệm cử là phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu của triều đại Lí – Trần

Trong suốt quá trình phát triển của chế độ phong kiến Việt Nam., quyền lực của nhà vua là tuyệt đối và vô hạn

Nhận định nào là đúng?

_ Phần đông quan lại dưới triều Lê Thánh Tông được tuyển lựa bằng khoa cử.

Cuộc cải tổ bộ máy nhà nước dưới triều Lê Thánh Tông là sự dập khuôn mô hình nhà nước triều Minh

Nguồn tuyển bổ quan lại duy nhất dưới triều Lê Thánh Tông là những người thi đỗ các kì thi theo lệ khoa cử

Nhận định nào là đúng?

_ Nhà nước phong kiến Việt Nam dưới triều Hậu Lê là nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế

“Tôn quân quyền “ là nguyêntắc tổ chức nhà nước duy nhất của các triều đại phong kiến việt Nam

Nhiệm cử là phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu của triều đại Lí – Trần

Trong suốt thời kì phát triển của nhà nước phong kiến việt Nam, quyền lực của vua là tuyệt đối và vô hạn

Nhận định nào là đúng?

_ Dưới thời Bắc thuộc, ở Âu Lạc tồn tại hai hệ thống chính quyền cùng tồn tại: Chính quyền đô hộ của Trung Quốc và chính quyền của người Việt

Nguồn luật duy nhất được áp dụng ở Âu Lạc thời Bắc thuộc là pháp luật của các triều đại Trung Quốc

Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc ra đời khi mâu thuẫn giai cấp trong xã hội người Việt cổ đã phát triển sâu sắc

Nhận định nào là đúng?

_ Bộ QTHL quy định con trai, con gái, con vợ cả, vợ lẽ đều là hàng thừa kế thứ nhất

Bộ HVLL quy định con tai con gái đều có quyền thừa kế tài ở hàng thứ nhất.

Bộ QTHL và HVLL đều quy định con trai, con gái cùng ở hàng thừa kế thứ nhất

Thời điểm mở thừa kế của bộ HVLL là ngay sau khi cha mẹ chết.

Nhận định nào là đúng?

_ Trọng trưởng, trọng nam và trọng đích là nguyên tắc để lập người thừa kế tài sản hương hỏa theo quy định của pháp luật phong kiến Việt Nam

Chuộc tội bằng tiến là nguyên tắc chỉ được quy định trong bộ Quốc triều hình luật triều Hậu Lê

Quyền thừa kế tài sản của vợ, chồng chỉ được ghi trong bộ Quốc triều hình luật

Nhận định nào là đúng?

_ Hiến pháp 1980là bản Hiến pháp đầu tiên của nước VN độc lập, thống nhất, Hiến pháp của nướcCHXHCN Việt Nam

Khái niệm nhà nước pháp quyền lần đầu được ghi vào văn kiện của nhiệm kì Quốc hội khóa VI

Mười năm đầu sau khi thống nhất đất nước, mặc dù là thời kì quan liêu, bao cấp, nhưng pháp luật VN rất phát triển.

Nhận định nào là đúng?

_ Toàn quyền Đông Dương nắm quyên lập pháp, hành pháp và tư pháp trên toàn cõi Đông Dương

Dưới thời Pháp thuộc, quyền lực nhà nước của Hoàng đế Việt Nam là tuyệt đối và vô hạn

Năm 1887, quy chế chính trị “thuộc địa” được áp dụng ở Trung kì

Nhận định nào là đúng? Tại sao?

_ Pháp luật phong kiến Việt Nam đã giải quyết mối quan hệ giữa pháp luật với phong tục tập quán một cách hài hòa, hợp lý.

Bộ quốc triều hình luật là đỉnh cao của luật lệ về tố tụng

Thời Tiền Lê đã đạt tới đỉnh cao của công cuộc lập pháp

Nhận định nào là đúng? Tại sao?

_ Bộ QTHL quy định con trai, con gái, con vợ cả, vợ lẽ đều là hàng thừa kế thứ nhất

Pháp luật phong kiến Việt Nam đã tách bạch giữa tố tụng hình sự và tố tụng dân sự

Quyền thừa kế tài sản của vợ, chòng chỉ được ghi trong bộ Quốc triều hình luật

Trong hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam, luật tục là nguồn luật chủ đạo.

Nhận định nào là đúng?Tại sao?

_ Pháp luật phong kiến Việt Nam chưa tách bạch giữa tố tụng hình sự và tố tụng dân sự

Pháp luật phong kiến Việt Nam có biểu hiện tách bạch giữa tố tụng hình sự và tố tụng dân sự

Pháp luật phong kiến Việt Nam đã tách bạch giữa tố tụng hình sự và tố tụng dân sự

Nhận định nào là đúngi?

Luật pháp La Mã là yếu tố thúc đẩy nền kinh tế hàng hóa của đế quốc La Mã phát triển

Pháp luật phương Đông và phương Tây luôn bảo vệ chế độ chiếm hữu nô lệ của chủ nô đối với tư liệu sản xuất và nô lệ; hợp pháp hoá các hình thức bóc lột của chủ nô đối với nô lệ

Tất cả các nhận định trên

Vượt ra khỏi tính giai cấp, luật dân sự ở phương Tây thời cổ đại chứa đựng nhiều điểm tiến bộ

Nhận định nào là sai ?

Chế độ tư hữu ruộng đất phát triển mạnh là nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy Tây Âu chuyển sang thời kì phong kiến

Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu

Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu – Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang

Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang

Trong giai đoạn cuối của thời kì phong kiến Tây Âu, địa chủ và giáo hội liên kết với nhau ủng hộ vua thiết lập nền quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Nhận định nào là sai?

Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự

Thực chất nhà nước La Mã cổ đại được tổ chức theo hình thức chính thể hỗn hợp

Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về Hội đồng 500 người

Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về Hội đồng 500 người – Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Nhận định nào là sai?

Các nhà vua ở Trung Quốc xem xét việc tiến hành chiến tranh xâm lược mở rộng lãnh thổ là chức năng, nhiệm vụ của mình

Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng

Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn

Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn. Thiên Hoàng cho phép chính quyền Mạc phủ tồn tại và quản lí, chi phối theo ý chí của Thiên Hoàng

Nhận định nào là sai?

Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách chinh phục đi đôi với đồng hóa – Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiếnkhông chịu bât kìảnh hưởng nào của pháp luậtPK Trung Quốc

Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách chinh phục đi đôi với đồng hóa.

Cơ sở tư tưởng của nhà nước quân chủ chuyên chế Trung Hoa là học thuyết chính trị Nho giáo

Mục tiêu của học thuyêt Nho giáo ở Trung Quốc là xây dựng một nhà nước quân chủ chuyên chế và bành trứơng xâm lược ra bên ngoài.

Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiếnkhông chịu bât kìảnh hưởng nào của pháp luậtPK Trung Quốc

Nhận định nào là sai?

Dân luật tư sản thời cận đại bảo vệ quan hệ bình đẳng trong gia đình

Quan hệ hôn nhân chịu ảnh hưởng quy định của Thiên chúa giáo

Quan hệ tài sản thời cận đại quyết định quan hệ hôn nhân và gia đình

Trong dân luật tư sản thời cận đại, hôn nhân là một loại hợp đồng

Nhận định nào là sai?

Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó

Bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng

Nhận định nào sau đây đúng ?

Luật 12 bảng của người La Mã phát triển cao, cả về phạm vi các quan hệ xã hội mà nó điều chỉnh và cả về kĩ thuật lập pháp

Luật dân sự La Mã cổ đại đã đạt đến trình độ mang tính chất cổ điển

Quyền sở hữu trong Luật La Mã bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếmhữu

Nhận định nào sau đây không cùng tiêu chí phân loại lãi suất?

_ Lãi suất danh nghĩa

Lãi suất tín dụng ngân hàng

Lãi suất tín dụng Nhà nước

Lãi suất tín dụng thương mại

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của tín dụng tiêu dùng?

_ Lãi suất tín dụng tiêu dùng thường thấp hơn lãi suất cho vay thương mại.

Người vay thường là cá nhân và các hộ gia đình.

Người vay thường quan tâm đến lãi vay và số tiền họ phải trả.

Nguồn trả nợ của khách hàng được lấy từ thu nhập của họ không nhất thiết phải từ kết quả việc sử dụng những khoản vay này.

Nhận định nào sau đây là đúng

Bên nhận ủy thác mua không chịu trách nhiệm thanh toán tiền hàng cho KH nếu bên ủy thác mua không giao tiền mua hàng cho bên nhận ủy thác mua.

Mọi loại tài sản đều có thể là hàng hóa được qui định tại luật TM và là đối tượng của quan hệ mua bán hàng hóa.

Rủi ro đối với hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua khi quyền sở hữu hàng hóa được chuyển từ bên bán sang cho bên mua.

Thời điểm giao kết hợp đồng trong hoạt động Thương mại cũng như thời điểm giao kết hợp đồng dân sự

Nhận định nào sau đây là đúng

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp

Hợp tác xã không có tư cách pháp nhân

Hợp tác xã là một loại hình doanh nghiệp

Hợp tác xã vừa là doanh nghiệp, vừa là tổ chức xã hội

Nhận định nào sau đây là đúng

Căn cứ duy nhất để xác định vị trí thống lĩnh của một DN trên thị trường liên quan là thị phần của DN đó

Hành vi bán hàng đa cấp bất chính là hành vi của DN tổ chức bán hàng đa cấp trái với quy định của PL về quản lý NN đối với bán hàng đa cấp?

Mọi vụ việc cạnh tranh đều phải điều tra qua hai giai đọan trước khi đưa ra hội đồng cạnh tranh giải quyết

Trong tố tụng cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh chỉ cần sử dụng các chứng cứ do các bên cung cấp để điều tra về vụ việc cạnh tranh

Nhận định nào sau đây là đúng?

Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ nhà Hán đến nhà Thanh

Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ nhà Hán đến nhà Thanh. Thờisuốt kì phong kiếnở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau

Pháp trị là tư tưởng chủ đạo của Trung Quốc thời phong kiến

Thờisuốt kì phong kiếnở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau

Nhận định nào sau đây là hình thức phân phối vốn tín dụng trực tiếp?

_ Không phương án nào đúng.

Việc phân phối được thực hiện thông qua công ty tài chính.

Việc phân phối được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại.

Việc phân phối được thực hiện thông qua quỹ tín dụng.

Nhận định nào sau đây là sai?

Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương Đông

Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương Đông – Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếmhữu

Luật dân sự của các nước phương Tây tiến bộ hơn phương Đông; song ở một số bộ luậthình sự của phương Tây lại trì trệ, bảo thủ hơn phương Đông

Pháp luật phương Tây điều chỉnh hầu hết các quan hệ xã hội quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực dân sự

Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếmhữu

Nhận định nào sau đây là sai?

Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà nước phương Tây phong kiến

Luật lệ của các phường hội thủ công trong các thành phố cộng hòa tự trị cũng là một bộ phận của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu

Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa giáo

Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa giáo. Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà nước phương Tây phong kiến

Nhận định nào sau đây sai trong ngắn hạn?

_ Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ tăng.

Khi lãi suất giảm, chi tiêu tiêu dung tăng.

Khi lãi suất tăng, chi tiêu cho đầu tư sẽ giảm.

Khi lãi suất tăng, chi tiêu tiêu dùng giảm.

Nhận định nào sau đây sai ?

_ Tín dụng thương mại là quan hệ tín dụng giữa công ty cho thuê tài chính (công ty tài chính), với doanh nghiệp, cá nhân… dưới hình thức cho thuê tài sản.

Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa một bên là Ngân hàng và bên kia là các chủ thể kinh tế khác.

Tín dụng Nhà nước là quan hệ tín dụng giữa Nhà nước với dân cư và các tổ chức kinh tế – xã hội khác trong nền kinh tế.

Tín dụng tiêu dùng là hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình.

Nhận định nào sau đây sai?

_ Lãi suất trong nước tăng sẽ làm tăng nhu cầu đầu tư cho xuất khẩu.

Lãi suất giảm sẽ làm tăng xuất khẩu ròng.

Lãi suất tăng sẽ tác động xấu đến tỷ giá hối đoái, gây bất lợi cho nhà xuất khẩu.

Lãi suất trong nước giảm sẽ khuyến khích nhu cầu đầu tư cho xuất khẩu.

Nhãn hiệu hàng hóa là:

Bất cứ một dấu hiệu nào của dịch vụ

Bất cứ một dấu hiệu nào của hàng hóa

Bất cứ một dấu hiệu nào hoặc tổ hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác

Bất cứ tổ hợp các dấu hiệu nào của hàng hóa hoặc dịch vụ

Nhãn hiệu nổi tiếng có thể được đăng ký để bảo hộ cho sản phẩm khác loại.

Đúng

Sai

Nhân tố tác động lên lãi suất?

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Chính sách kinh tế của Nhà nước.

Tỷ lệ lạm phát.

Tỷ suất lợi nhuận bình quân của nền kinh tế.

Nhân viên hành chính – kỹ thuật được hưởng các quyền ưu đãi miễn trừ trong mọi trường hợp.

_ Sai

Đúng

Nhân viên hành chính kỹ thuật chỉ có thể là công dân của nước cử đại diện.

_ Sai

Đúng

Nhân viên hành chính- kỹ thuật được hưởng các quyền ưu đãi miễn trừ như viên chức ngoại giao.

_ Sai

Đúng

Nhập khẩu song song là hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Đúng

Sai

Nhiệm kỳ của chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên diễn ra bao lâu?

Không quá 3 năm

Không quá 4 năm

Không quá 5 năm

Không quá 6 năm

Nhiệm vụ của giám đốc doanh nghiệp là gì?

Lãnh đạo tập thể dưới quyền hoàn thành các mục đích và mục tiêu đạt ra một cách vững chắc, ổn định và lâu dài trong điều kiện thị trường luôn biến động

Phải xây dựng tập thể những người dưới quyền thành một hệ thống đoàn kết, năng động với chất lượng cao, thích nghi tốt với môi trường.

Tất cả các phương án.

Nhiệm vụ của Hội đồng cạnh tranh là:

Kiến nghị Thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính liên quan đến vụ việc cạnh tranh

Quyết định điều tra sơ bộ, đình chỉ điều tra, điều tra chính thức vụ việc cạnh tranh thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh

Quyết định phân công điều tra viên điều tra vụ việc cạnh tranh cụ thể

Tổ chức xử lý, giải quyết khiếu nại đối với các vụ việc cạnh tranh liên quan đến hành vi hạn chế cạnh tranh

Nhiệm vu của trung gian tài chính là?

_ Huy động nguồn vốn cho phát triển kinh tế

Đảm bảo an sinh xã hội

Giám sát thị trường tài chính

Tạo thêm việc làm cho xã hội

Nhiệm vụ đầu tiên của tâm lý học là gì?

Mô tả hoạt động

Quan sát ứng xử

Thu thập các dữ kiện

Tiên đoán và kiuểm soát ứng xử

Nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là:

Bối cảnh lịch sử Việt nam và thế giới.

Cả 3 phương án đều đúng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam.

Nhiều người cùng gây thiệt hại?

_ Phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Người gây thiệt hại chưa thành niên thì không phải chịu trách nhiệm bồi thường

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại được chia đều theo phần cho mỗi người

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại là riêng rẽ

NHNN xem xét, quyết định cho vay đặc biệt đối với TCTD trong trường hợp nào sau đây?

_ TCTD lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống các TCTD

TCTD cần vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh

TCTD có nhu cầu

TCTD thiếu hụt vốn tạm thời

Nhóm 3 doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động nhằm gây hạn chế cạnh tranh và có tổng thị phần …

Từ 55% trở lên trên thị trường liên quan

Từ 60% trở lên trên thị trường liên quan

Từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

Từ 70% trở lên trên thị trường liên quan

Nhóm xã hội?

_ Là khái niệm dùng để chỉ sự liên kết giữa các cá nhân với nhau dựa trên cơ sở địa vị xã hội của mọi người, vị trí của họ trong cơ cấu kinh tế – xã hội của xã hội, các nhu cầu, sở thích hoặc định hướng giá trị của họ.

Là một cộng đồng người trong đó có mối liên hệ qua lại giữa các thành viên trong cộng đồng đó

Là một tập hợp người ngẫu nhiên giữa các cá nhân trong xã hội

Là một tổ chức bao gồm từ hai người trở lên, trong đó có sự liên hệ với nhau rất mật thiết

NHTM là gì?

_ NHTM là một loại định chế tài chính trung gian cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế thị trường, là loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng.

Ngân hàng là tổ chức tín dụng với nghiệp vụ chính là phát hành tiền

NHTM là loại hình doanh nghiệp Nhà nước hoạt động theo luật Doanh nghiệp.

NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực tài chính.

Nhữnghoạt động cụ thể nhằm ứng dụng xã hội học nông thôn trong công tác quản lý xã hội nông thôn gồm:

Nghiên cứu xã hội học nông thôn phục vụ công tác xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của từng vùng, từng địa phương phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội nói chung.

Tất cả các phương án đều đúng

Tiến hành các cuộc điều tra xã hội học về những vấn đề xã hội đang đặt ra ở nông thôn nói chung, trên từng địa bàn nông thôn nói riêng mà các nhà quản lý quan tâm.

Tổng hợp, phân tích các tài liệu, số liệu thực nghiệm xã hội học làm căn cứ thực tiễn để điều chỉnh chính sách xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách đó.

Những công việc nào dưới đây nhằm giúp DN thích nghi được với môi trường KD?

Kế hoạch hoá chiến lược

Kế hoạch hoá DN

Kế hoạch hoá quản trị

Kế hoạch hoá quản trị, kế hoạch hoá chiến lược, kế hoạch hoá DN

Những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là đặc điểm của phương pháp quan sát khoa học trong xã hội học?

Không cần tuân theo mục đích, nhiệm vụ xác định nào cả.

Không có sự ghi chép thông tin, mà nó phụ thuộc vào trí nhớ của người quan sát.

Mang tính ngẫu nhiên,  tình cờ

Tất cả các phương án đều đúng

Những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc điểm của phương pháp quan sát khoa học trong xã hội học?

Kết quả của sự quan sát được mặc nhiên chấp nhận mà không cần biết nó có độ tin cậy đến đâu.

Phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu tương ứng với các nhiệm vụ dã được xác định

Phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu tương ứng với các nhiệm vụ dã được xác định – Tất cả các thông tin, tài liệu quan sát được ghi chép lại thành biên bản hay nhật ký quan sát theo một hệ thống và trình tự nhất định;

Sự quan sát mang tính ngẫu nhiên,tình cờ, không tuân theo một kế hoạch nào cả.

Tất cả các thông tin, tài liệu quan sát được ghi chép lại thành biên bản hay nhật ký quan sát theo một hệ thống và trình tự nhất định;

Những đặc trưng cơ bản của lối sống đô thị:

Các hoạt động sống và sinh hoạt, nhất là hoạt động sinh hoạt gia đình phụ thuộc cao độ vào hệ thống dịch vụ công cộng và thị trường.

Hoạt động giao tiếp xã hội – một mặt cơ bản của lối sống đô thị – cũng có nhiều điểm khác biệt với hoạt động giao tiếp xã hội ở nông thôn

Nhu cầu văn hóa – giáo dục tương đối cao, cách thức sử dụng thời gian nhàn rỗi diễn ra đa dạng dưới nhiều hình thức. Tính tích cực chính trị – xã hội của dân cư đô thị cũng tương đối cao

Tất cả các phương án đều đúng

Tính cơ động nghề nghiệp – xã hội và cơ động không gian – xã hội tại các đô thị tương đối cao

Những đặc trưng cơ bản của thông tin?

Thông tin có tính chỉ đạo; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng.

Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin.

Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng; Mỗi thông tin đều có vật mang tin và lượng tin.

Thông tin gắn liền với quá trình điều khiển; Thông tin có tính tương đối; Thông tin có tính định hướng; Thông tin có tính chỉ đạo.

Những đặc trưng của kĩ thuật làm luật ở VN thời phong kiến?

_ Tất cả các đặc trưng trên

Các bộ luật thường là luật tổng hợp

Không có khái niệm và sự phân chia pháp luật thành các ngành luật

Pháp luật được diễn giải bằng hình thức quy phạmluật hình

Những điểm mới về công nghiệp hoá đại hội IX, X đã đề ra bao gồm nội dung:

_ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn

Đẩy mạnh CNH,HĐH

Đưa ra đường lối CNH

Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

Những định hướng có tính chất hoạt động cụ thể, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:

Chiến lược

Chính sách

Mục đích

Mục tiêu

Những định hướng ngắn hạn, có thể đo lường và lượng hóa được kết quả là:

Chiến lược

Chính sách

Mục tiêu

Thủ tục

Những đóng góp chủ yếu của C.Mác trong kinh tế chính trị học là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Đưa ra quan niệm mới về đối tượng và phương pháp của kinh tế học chính trị học.

Người đầu tiên xây dựng hoàn chỉnh học thuyết giá trị thặng dư, vạch ra mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản và dự đoán những nội dung cơ bản của xã hội tương lai.

Phân tích các phạm trù, quy luật kinh tế trên quan điểm lịch sử về sự phát triển kinh tế và là người đầu tiên giải quyết triệt để học thuyết giá trị – lao động.

Những giải pháp mang tính mưu lược cụ thể để thể hiện các mục tiêu là:

Chiến lược

Chiến thuật.

Chính sách.

Sách lược.

Những hạn chế trong học thuyết kinh tế của J.M.Keynes là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Chính sách giảm lãi suất để kích thích đầu tư sẽ bị vô hiệu hoá trong điều kiện tự do di chuyển tư bản trên phạm vi toàn cầu như hiện nay

Chính sách tăng giá tạo ra lạm phát để giảm thất nghiệp không thành công

Lý thuyết số nhân có hạn chế ở chỗ, khi gia tăng đầu tư sẽ không làm gia tăng việc làm ngay

Lý thuyết tổng cầu J.M Keynes chỉ có ý nghĩa đối với nền kinh tế hoạt động dưới mức tiềm năng

Những hình thức sở hữu ruộng đất nào tồn tại trong thời Bắc thuộc

_ Cả hai hình thức sở hữu trên

Sở hữu tối cao của Hoàng đế Trung Quôc

Sở hữu tư nhân

Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là chi cho đầu tư phát triển kinh tế – xã hội?

_ Cả 3 phương án đều đúng

Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Chi hỗ trợ vốn cho DNNN, và đầu tư vào hạ tầng cơ sở của nền kinh tế.

Những khoản chi nào dưới đây của Ngân sách Nhà nước là khồng bắt buộc?

_ Tất cả các phương án đều đúng.

Chi chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Chi đầu tư cho nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Chi hỗ trợ vốn cho DNNN

Những khoản mục thu thường xuyên trong cân đối Ngân sách Nhà nước bao gồm?

_ Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí.

Thuế, phí và lệ phí, từ các khoản viện trợ có hoàn lại.

Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, lợi tức cổ phần của Nhà nước.

Thuế, sở hữu tài sản, phí và lệ phí, phát hành trái phiếu chính phủ.

Những lệ nghi nào của Nho giáo là nguồn hình thành hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam?

_ Tất cả các lễ nghi trên

Lễ nghi triều chính

Lễ nghi trong gia đình

Lễ nghi trong xã hội

Những lĩnh vực đầu tư nào dưới đây bị cấm:

Các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử , văn hoá, đạo đức thuần phong mỹ tục Việt Nam

Các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng

Các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường

Tất cả các phương án đều đúng

Những loại hình Doanh nghiệp nào sau đây có thể chuyển đổi lẫn nhau?

Công ty hợp danh và công ty cổ phần

Công ty hợp danh và nhóm công ty

Công ty TNHH và công ty cổ phần

Công ty TNHH và công ty hợp danh

Những mệnh đề nào dưới đây được coi là đúng?

_ Cả 3 phương án đều đúng

Các loại lãi suất thường thay đổi cùng chiều

Lãi suất dài hạn thường cao hơn lãi suất ngắn hạn

Trên thị trường có nhiều loại lãi suất khác nhau

Những mưu kế lâu dài để thực hiện đường lối kinh doanh của doanh nghiệp là:

Chiến lược.

Chiến thuật.

Chính sách.

Sách lược.

Những người được hưởng tổn thất về tinh thần trong trường hợp tính mạng bị xâm phạm bao gồm?

_ Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người chết hoặc những người có quan hệ trực tiếp nuôi dưỡng với người chết

Người bị xâm phạm về tính mạng

Người được chỉ định trong di chúc của người chết

Những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng với người chết

Những nội dung dưới đây, nội dung nào là đặc trưng của gia đình nông thôn truyền thống?

Gia đình nông thôn truyền thống giáo dục, dạy dỗ con cái một cách nghiêm khắc theo lễ nghĩa, gia phong và nếp sống lâu đời của dòng họ, làng xóm; ít khi chú ý đến ý kiến hay nguyện vọng của con cái

Gia đình truyền thống giám sát, kiểm soát chặt chẽ hành vi, hoạt động của phụ nữ trong gia đình, nhất là các con gái; trong khi hành vi của chồng và các con trai chịu sự kiểm soát ít chặt chẽ hơn

Tất cả các phương án đều đúng

Trong hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế gia đình, người đàn ông thường đóng vai trò trụ cột, chủ lực; trong khi người phụ nữ chỉ giữ vai trò nội trợ là chính.

Những nội dung dưới đây, nội dung nào là tiêu chí để căn cứ vào đó phân loại các nhóm tội phạm?

Nhóm tội phạm hình sự

Nhóm tội phạm kinh tế

Nhóm tội phạm quốc sự

Tất cả các phương án đều đúng

Những nội dung dưới đây, nội dung nào thuộc các biện pháp tiếp cận phòng ngừa xã hội ?

Là biện pháp nhằm truy tố, xét xử kẻ phạm tội, cải tạo, cảm hóa họ trở lại con đường hướng thiện, trở thành công dân có ích cho xã hội

Là biện pháp tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin, trang bị, hướng dẫn, giải đáp các thông tin về pháp luật nói chung, pháp luật hình sự và các văn bản pháp luật khác liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm nói riêng.

Là theo đuổi mục đích phát hiện, xoá bỏ, vô hiệu hóa các nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hiện tượng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Là tìm hiểu phát hiện đối tượng có mắc phải những khuyết tật về thể chất, trí lực nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân, điều kiện của hành vi phạm tội.

Những phương pháp nghiên cứu nào sau đây không phải của trường phái kinh tế chính trị học cổ điển Anh:

_ Tâm lý chủ quan

Duy vật

Phân tích mặt lượng

Trừu tượng hóa

Những tiền đề chủ yếu dẫn tới cách mạng tư sản thời cận đại?

Mầm mống kinh tế tư bản nẩy sinh trong lòng xã hội phong kiến

Mâu thuẫn giữa các thế lực phong kiến và giai cấp tư sản phát triển gay gắt

Tất cả các tiền đề trên

Trào lưu tư tưởng dân chủ tư sản xuất hiện

Những vấn đề có tính nguyên tắc trong nghiên cứu xã hội học tội phạm là ?

Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội phạm và các khái niệm có liên quan

Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội phạm và các khái niệm có liên quan – Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm cụ thể

Phải căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự về cấu thành tội phạm của từng loại tội phạm cụ thể

Phải căn cứ vào nguồn gốc, bản chất, thực trạng và diễn biến của hiện tượng tội phạm ở nước ta

Phải căn cứ vào truyền thống, đạo lý của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Những vấn đề cốt lõi của hệ thống những tư tưởng, lý luận, lý luận học thuyết kinh tế là?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Bàn về giá trị

Khủng hoảng kinh tế, tăng trưởng và phát triển

Quan niệm và hành xử của người sản xuất và tiêu dùng về giá trị

Vai trò của Nhà nước với nền kinh tế

Những ví dụ dưới đây, ví dụ nào thuộc nhóm tội phạm hình sự?

Các tội phạm về ma túy

Tội cướp giật tài sản

Tội giết người

Tội giết người – Tội cướp giật tài sản

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Những yếu tố nào là yếu tố cơ bản cấu thành quan hệ pháp luật?

_ Pháp luật – Chủ thể quan hệ pháp luật – Khách thể quan hệ pháp luật – Nội dung quan hệ pháp luật

Chủ thể quan hệ pháp luật

Khách thể quan hệ pháp luật

Nội dung quan hệ pháp luật

Pháp luật

Những yếu tố nào thúc đẩy nhà nước phương Đông cổ đại ra đời sớm?

Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn

Trị thủy, thủy lợi

Trị thủy, thủy lợi – Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn – Tự vệ

Tư hữu ruộng đất phát triển

Tự vệ

Nhược điểm của việc đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu BCR?

_ Tất cả các phương án

– Các giá trị thu, chi tiền tệ phản ánh trong dòng tiền dự án khó dự báo chính xác cho cả đời dự án.

– Không thể hiện được mức sinh lời tài chính của dự án một cách cụ thể mà chỉ có thể nhận biết được khả năng sinh lời tài chính của dự án có đáp ứng được mong muốn tối thiểu của chủ đầu tư dự án hay không.

– Mức lãi suất tính toán sử dụng để tính BCR được giả định cố định trong suốt thời kỳ phân tích dự án là chưa phù hợp với thức tế vì trên thực tế tùy thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường tài chính mà lãi suất huy động vốn có thể thay đổi.

Nhược điểm của việc đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu IRR?

_ Tất cả các phương án

– Khi xác định chỉ tiêu IRR của dự án thep phương pháp tính gần đúng vẫn phải sử dụng công thức xác định NPV.

– Thường không xác định được chính xác giá trị IRR của dự án.- Không sử dụng được trong trường hợp dòng tiền cân đối của dự án đổi dấu nhiều lần.

– Tính toán phức tạp hơn so với các chỉ tiêu đánh giá khác như NPV, BCR, …- Các giá trị thu, chi tiền tệ phản ánh trong dòng tiền dự án khó dự báo chính xác cho cả đời dự án.

Nhược điểm của việc đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu NAV?

_ Tất cả các phương án

– Không thể hiện được mức sinh lời tài chính của dự án một cách cụ thể mà chỉ có thể nhận biết được khả năng sinh lời tài chính của dự án có đáp ứng được mong muốn tối thiểu của chủ đầu tư dự án hay không.

– Mức lãi suất tính toán sử dụng để tính NAV được giả định cố định trong suốt thời kỳ phân tích dự án là chưa phù hợp với thức tế vì trên thực tế tùy thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường tài chính mà lãi suất huy động vốn có thể thay đổi.- Các giá trị thu, chi tiền tệ phản ánh trong dòng tiền dự án khó dự báo chính xác cho cả đời dự án.

– Trước khi tính NAV của dự án phải xác định NPV của dự án mà bản thân từ chỉ tiêu NPV đã có thể đánh giá được tính đáng giá của dự án. Đấy là nhược điểm của việc sử dụng chỉ tiêu NAV để đánh giá tính đáng giá của một dự án độc lập so với sử dụng chỉ tiêu NPV nhưng nó lại có ưu điểm khi so sánh các phương án hay dự án đầu tư loại bỏ nhau có tuổi thọ khác nhau

Nhược điểm của việc đánh giá tính đáng giá về mặt kinh tế tài chính của dự án theo chỉ tiêu NPV?

_ Tất cả các phương án

– Các giá trị thu, chi tiền tệ phản ánh trong dòng tiền dự án khó dự báo chính xác cho cả đời dự án.

– Không thể hiện được mức sinh lời tài chính của dự án một cách cụ thể mà chỉ có thể nhận biết được khả năng sinh lời tài chính của dự án có đáp ứng được mong muốn tối thiểu của chủ đầu tư dự án hay không.

– Mức lãi suất tính toán sử dụng để tính NPV được giả định cố định trong suốt thời kỳ phân tích dự án là chưa phù hợp với thức tế vì trên thực tế tùy thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường tài chính mà lãi suất huy động vốn có thể thay đổi.

Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính độc lập của các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.

Đúng

Sai

Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính đồng bộ trong hoạt động kinh doanh của tất cả các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.

Đúng

Sai

Nhượng quyền thương mại là hoạt động mua bán quyền thương mại của bên bán quyền cho bên mua quyền.

Đúng

Sai

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận quyền làm đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền cho khách hàng để hưởng thù lao.

 

Đúng

Sai

Nợ của các tổ chức tín dụng được phân thành bao nhiêu nhóm?

_ Nhóm 1 (nợ tiêu chuẩn), nhóm 2 (nợ cần chú ý), nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (Nợ nghi ngờ), nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn).

Nhóm 1 (nợ tiêu chuẩn), nhóm 2 (nợ cần chú ý), nhóm3(Nợ dưới tiêu chuẩn).

Nhóm 1 (nợ tiêu chuẩn), nhóm 2 (nợ cần chú ý).

Nhóm 1 (nợ tiêu chuẩn), nhóm 2(nợ cần chú ý), nhóm 3(nợ dưới tiêu chuẩn), nhóm 4 (nợ nghi ngờ).

Nội dung các quyền được bảo hộ của quyền liên quan chỉ bao gồm có quyền tài sản mà không bao gồm các quyền nhân thân.

Đúng

Sai

Nội dung chi phí của tổng mức đầu tư?

_ Tất cả các phương án

Chi phí dự phòng

Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác

Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung chi phí dự phòng?

_ Tất cả các phương án

Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh dược tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng,chi phí thiết bị ,chi phí bồi thương giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi phí quản lý dự án ,chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác

Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá dược tính theo thời gian thực hiện dự án và chỉ số giá xây dựng đối với từng loại công trình theo từng khu vực xây dựng.  (b)

Nội dung chi phí tư vấn đầu tư xây dựng? Chọn câu trả lời SAI

_ Chi phí nghiệm thu, bàn giao công trình

– Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án;

Chi phí khảo sát xây dựng

Chi phí lập báo cáo đầu tư, lập dự án hoặc lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

Nội dung chính của quyền tự do kinh doanh bao gồm:

Quyền được bảo đảm sở hữu đối với tài sản

Quyền tự định đoạt trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp

Quyền tự do thành lập doanh nghiệp, tự do hợp đồng, tự do cạnh tranh lành mạnh

Tất cả các phương án đều đúng

Nội dung Chủ truơng đối ngoại với các nước của đại hội IV (1976) đề ra:

_ Bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào – Camphuchia

Bảo vệ mối quan hệ với các nươc trong khu vực Đông Nam Á

Bình thường hóa quan hệ với Mỹ và các nước trong khối ASIAN

Đẩy mạnh hợp tác kinh tế với các nước TBCN

Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là

_ Xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH

Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân

Xây dựng sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị

Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là:

_ Xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý

Khẳng định con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH

Xác đinh vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị

Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân

Nội dung cơ bản của “Chính sách kinh tế mới” của V.I.Lênin là?

_ Thực hiện chế độ thuế lương thực, khôi phục và phát triển kinh tế hàng hóa.

Chuyển sang kinh tế hiện vật

Thuế lương thực

Trung thu lương thực thừa của nông dân

Nội dung của chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư?chọ câu trả lời SAI

_ Chi phí vận chuyển từ cảng hoặc nơi mua đến công trình

Chi phí đền bù nhà cửa,vật kiến trúc,cây trồng trên đất….

Chi phí thực hiện tái đinh cư có liên quan đến đền bù giải phóng măth bằng của dự án

Chi phí tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng của ban đền bù giải phóng mặt bằng

Nội dung của chi phí quản lý dự án? chọn câu trả lời SAI

_ Chi phí chi trả cho phần hạ tầng kỹ thuật đã đầu tư

Chi phí tổ chức lập báo cáo đầu tư,chi phí tổ chức lập dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế –kỹ thuật

Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

Chi phí tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc

Nội dung của chi phí xây dựng?

_ Tất cả các phương án

Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

Chi phí san lấp mặt bằng xây dựng, chi phí xây dựng công trình tạm.

Là toàn bộ chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình thuộc dự án, là chi phí phá và tháo dỡ các vật liệu kiến trúc cũ.

Nội dung của chức năng dự báo trong xã hội học tội phạm?

_ Tập trung tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân làm phát sinh vấn đề – Dự báo xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của hiện tượng tội phạm.

Cung cấp các số liệu thông tin cần thiết cho các ngành khoa học khác nghiên cứu về tội phạm

Đề xuất và xây dựng các biện pháp xã hội có hiệu quả nhằm đấu tranh phòng chống hiện tượng tội phạm

Dự báo xu hướng vận động, biến đổi và phát triển của hiện tượng tội phạm.

Tập trung tìm hiểu nguồn gốc, nguyên nhân làm phát sinh vấn đề

Nội dung của dư luận xã hội là ?

Phản ánh các tập quán, phong tục, giá trị, chuẩn mực xã hội của cộng đồng

Phản ánh các vấn đề chính trị – thời sự, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phản ánh các sự kiện chính trị, sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước.

Phản ánh các vấn đề chính trị – thời sự, đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phản ánh các sự kiện chính trị, sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước. – Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối, chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước; phản ánh thực trạng của cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau

Phản ánh các vấn đề kinh tế, đường lối, chính sách kinh tế và cơ chế quản lý kinh tế của Nhà nước; phản ánh thực trạng của cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất của các giai cấp, tầng lớp xã hội khác nhau

Phản ánh những hoàn cảnh sinh hoạt chính trị – xã hội của đất nước.

Nội dung của quan hệ pháp luật:

Bao gồm nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể.

Bao gồm quyền pháp lý của các chủ thể.

Bao gồm quyền và nghĩa vụ của các chủ thể.

Bao gồm quyền và nghĩa vụ pháp lý của các chủ thể tham gia quan hệ do nhà nước quy định hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

Nội dung của trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự?

_ Là buộc bên vi phạm phải tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ đã thỏa thuận; Là buộc yêu cầu bồi thường thiệt hại

Là buộc phạt vi phạm

Tất cả các phương ánđều đúng

Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

Cả 3 phương án đều đúng.

Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.

Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.

Nội dung lý thuyết của J.M. Keynes về vai trò điều tiết kinh tế của Nhà nước là ?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Các biện pháp làm tăng tổng cầu đầu tư

Khuyến khích tiêu dùng cá nhân

Phát triển việc làm bằng mọi hình thức

Sử dụng hệ thống chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ để kích thích lòng tin và tính tích cực của doanh nghiệp.

Nội dung nào không phản ánh đúng bản chất của Tổ chức tài chính vi mô

_ Thực hiện hoạt động cho thuê tài chính

Các khoản tín dụng của Tổ chức tài chính vi mô có thể không cần tài sản bảo đảm

Là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp siêu nhỏ

Thường được hoạt động trong một địa bàn hẹp

Nội dung nào sau đây không thuộc cấu trúc của ý thức cá nhân?

Mặt cơ động của ý thức

Mặt năng động của ý thức

Mặt nhận thức của ý thức

Mặt thái độ của ý thức

Nội dung nào thuộc cơ chế thực hiện pháp luật?

_ Tất cả các phương án đều đúng

Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền triển khai áp dụng pháp luật

Cơ chế tâm lý bắt chước và lây lan tâm lý trong thực hiện pháp luật

Hiểu biết pháp luật nên thực hiện pháp luật và thiếu hiểu biết pháp luật nên không thực hiện pháp luật

Nội dung thỏa thuận về giá cả trong hợp đồng mua bán bao gồm:

_ Có thể bao gồm tất cả các phương án

Hệ số trượt giá

Mức giá cụ thể

Phương pháp xác định giá

Nơi hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp được tổ chức thực hiện là:

Chi nhánh

Địa điểm kinh doanh

Trụ sở chính

Văn phòng hoạt động

Nội luật hóa là cách thức thực hiện điều ước quốc tế do pháp luật quốc tế quy định.

_ Sai

Đúng

Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 4”?

Brunei và Singapore

Campuchia và Lào

Singapore và Việt Nam

Việt Nam và Campuchia

Nước nào thuộc nhóm “ASEAN 6”?

Brunei và Singapore

Campuchia và Singapore

Lào và Singapore

Singapore và Lào

Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém hơn sự đối xử theo pháp luật đối với thương nhân và hàng hóa nước mình là chế độ đãi ngộ gì?

Đãi ngộ quốc gia

Đãi ngộ tối huệ quốc

Tất cả các phương án

Nước này dành cho thương nhân, hàng hóa nước kia chế độ đãi ngộ không kém thuận lợi hơn sự đối xử thuận lợi nhất theo pháp luật mà nước này dành cho thương nhân, hàng hóa của bất kì nước thứ ba nào là chế độ đãi ngộ gì?

Đãi ngộ quốc gia

Đại ngộ tối huệ quốc

Không có phương án nào đúng

Vừa là chế độ đãi ngộ quốc gia, vừa là đãi ngộ tối huệ quốc

Ở Việt Nam hiện nay, chủ quyền quốc gia do:

Cả hệ thống chính trị cùng nắm giữ và thực hiện.

Đảng cộng sản Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nắm giữ và thực hiện.

Ở Việt Nam hiện nay, quyền lực nhà nước là:

Do nhân dân ủy quyền cho thông qua việc nhân dân bầu ra Nhà nước.

Do Trời ban cho.

Quyền lực của các nhân viên và cơ quan nhà nước.

Quyền lực của Chủ tịch nước.

Ở Việt Nam hiện nay, văn bản quy phạm pháp luật:

Bao gồm hai loại văn bản luật và văn bản dưới luật do nhiều cơ quan nhà nước từ trung ương tới địa phương ban hành.

Chỉ gồm các đạo luật do Quốc hội ban hành.

Chỉ gồm các nghị định do Chính phủ ban hành.

Chỉ gồm các văn bản do Quốc hội và Chính phủ ban hành.

Ở Việt Nam hiện nay:

Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể ban hànhvà bảo đảm thực hiện pháp luật.

Đảng cộng sản Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật.

Ở Việt Nam hiện nay:

Chỉ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới có thể quy định và thu thuế.

Đảng cộng sản Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có thể quy định và thu thuế.

Tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị đều có thể quy định và thu thuế.

Ở Việt Nam hiện nay:

Chỉ Nhà nước mới có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

Đảng cộng sản cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

Đoàn thanh niên cũng có một bộ máy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

Mặt trận cũng có một bộmáy gồm hệ thống các cơ quan để chuyên thực thi quyền lực và quản lý xã hội.

Office workers “admit being rude”

give advice on how to behave politely at work

give specific examples of bad manners at work

give specific figures of bad manners at work

Ông bà có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu nếu cháu không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có khả năng lao động và không có tài sản để cấp dưỡng cho con.

Đúng

Sai

Ông Thanh dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại NHTMCP Y số tiền 30 triệu đồng. Lãi suất Ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,2%/ năm. Bạn hãy cho biết ông Lê sẽ nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu, nếu Ngân hàng chỉ tính lãi khi đáo hạn.

_ 30.540.000 đồng

30.500.000 đồng

30.539.333 đồng

30.540.246 đồng

Ông Thanh dự định gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng tại NHTMCP Y số tiền 30 triệu đồng. Lãi suất Ngân hàng áp dụng cho loại tiền gửi này là 7,2%/ năm. Bạn hãy cho biết ông Lê sẽ nhận được số tiền cả gốc và lãi là bao nhiêu, nếu Ngân hàng tính lãi kép hàng tháng

_ 30.543.246 đồng

30.540.000 đồng

30.540.246 đồng

31.210.000 đồng

Parliament or National Assembly have rise to enact any new law or ………… existing legislation

amend

change

make

Parliament or National Assembly may ……….. its legislation to an individual or a body to make a specified law.

delegate

get

give

take

Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản?

3

4

5

6

Phải làm gì để thực hiện được nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế?

Phải thực hiện đúng đắn nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ quốc gia

Phải thực hiện nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc

Phải tìm những qui định pháp luật ở đâu?

Trên các trang mạng xã hội

Trong các băng tiếng, băng hình.

Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật.

Trong sách giáo khoa.

Phẩm chất  “Trọng tuổi tác, trọng người già ” trong tính cách của người Việt Nam được tạo bởi:

Ảnh hưởng của Nho giáo.

Ảnh hưởng của Phật giáo.

Kinh tế nông nghiệp.

Sự lễ phép.

Phạm vi nghiên cứu Đại cương văn hóa Việt Nam là văn hóa của:

Cộng đồng người sống trong lãnh thổ của nước CHXHCN Việt Nam.

Cộng đồng người Việt sinh sống trên thế giới.

Cộng đồng người Việt trong khu vực châu Á.

Cộng đồng người Việt trong khu vực Đông Nam Á.

Phần mềm máy tính được bảo hộ sáng chế.

Đúng

Sai

Phần phụ lục của điều ước quốc tế có hiệu lực thấp hơn các phần khác trong điều ước.

_ Sai

Đúng

Phân tầng xã hội ở nông thôn là?

_ Sự phân tầng về thu nhập và mức sống của cư dân nông thôn

Sự phân chia nơi cư trú của các cư dân nông thôn

Sự phân chia trình độ văn hóa của các cư dân nông thôn

Sự phân tầng về trình độ tay nghề của các cá nhân

Phân tầng xã hội?

Là sự phân chia các cá nhân có vị thế khác nhau trong xã hội

Là sự phân chia giàu – nghèo trong xã hội

Là sự phân chia thành các giai cấp khác nhau trong xã hội

Là sự phân nhỏ xã hội thành các tầng lớp khác nhau về địa vị kinh tế, địa vị chính trị, địa vị xã hội và sự khác biệt về nghề nghiệp, học vấn, nơi cư trú

Phân tích tài chính dự án bao gồm bao nhiêu nội dung cơ bản?

_ 5

6

7

8

Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào:

Tổng số vốn của Doanh nghiệp

Vốn đăng ký

Vốn điều lệ

Vốn kinh doanh

Pháp luật chỉ quy định cho vợ chồng một chế độ tài sản duy nhất là chế độ tài sản theo luật định.

Đúng

Sai

Pháp luật có từ bao giờ?

Trước khi Nhà nước xuất hiện

Từ khi hình thành chế độ công xã nguyên thủy

Từ khi loài người xuất hiện

Từ khi Nhà nước ra đời

Pháp luật hải quan có là một phần của luật thương mại quốc tế không? Tại sao?

Không

Pháp luật không cho phép cử người đại diện trong việc kết hôn.

Đúng

Sai

Pháp luật là gi?

Những quy định do cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục nhất định

Những quy định mang tính bắt buộc chung cho mọi người trong xã hội.

Những quy định mang tính cưỡng chế đối với các cơ quan, tổ chức xã hội

Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện

Pháp luật là:

Các quy định bắt buộc phải thực hiện trong một cộng đồng dân cư nhất định.

Hệ thống các quy định do Chính phủ ban hành

Hệ thống các quy định do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận và bảo đảm thực hiện.

Hệ thống các quy định do Quốc hội ban hành.

Pháp luật mang tínhchất gì?

Tính chất phi xã hội

Tính cưỡng chế, bắt buộc phải thực hiện

Tính tự do, tự nguyện thực nguyện

Pháp luật ngân hàng là:

_ Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các chủ thể pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

Các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ thương mại

Các quy tắc xử sự giữa các cá nhân với nhau

Tổng hợp các quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội giữa các chủ thể pháp luật trong lĩnh vực dân sự

Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?

_ Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng – Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng

Trong mọi trường hợp

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết/tham gia dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng

Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng

Tùy nghi lựa chọn

Pháp luật nước ngoài được áp dụng trong trường hợp nào?

_ Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng – Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.

Trong trường hợp các bên trong hoạt động thương mại có yếu tố nước ngoài thỏa thuận áp dụng pháp luật nước ngoài.

Trong trường hợp pháp luật Việt Nam dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài để áp dụng.

Tùy nghi lựa chọn

Pháp luật Phá sản là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của những đối tượng nào?

Chủ nợ

Con nợ

Người lao động

Tất cả các phương án đều đúng

Pháp luật phong kiến việt Nam quy định áp dụng hình phạt đối với:

_ Mọi vi phạm pháp luật

Các vi phạm dân sự và hôn nhân gia đình

Các vi phạm hình sự, hành chính.

Pháp luật quốc gia có điều chỉnh thương mại quốc tế không?

Không

Pháp luật quốc tế về thương mại quốc tế của WTO phạm vi áp dụng trên qui mô không gian như thế nào?

Chỉ trong quan hệ song phương về thương mại quốc tế giữa hai nước

Trên qui mô khu vực

Trên qui mô toàn cầu

Pháp luật quy định cho vợ chồng hai chế độ tài sản.

 

Đúng

Sai

Pháp luật thương mại quốc tế hiện nay là gì?

Gồm một tổng hợp các nguyên tắc và qui phạm của các hệ thống pháp luật khác nhau điều chỉnh

Là một tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc tế

Là một tổng hợp các quy định của chỉ một hệ thống pháp luật quốc gia

Là tổng hợp các qui định của chỉ một hệ thống tư pháp quốc tế

Pháp luật Việt Nam:

hiện chưa có qui định cụ thể, rõ ràng xác định quốc tịch của pháp nhân.

hiện đã có đủ cácqui định xác định quốc tịch của pháp nhân.

hiện đã có những qui định cụ thể, rõ ràng xác định quốc tịch của pháp nhân.

Pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm bị tòa án tuyên bố phá sản

Đúng

Sai

Pháp nhân nước ngoài hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:

Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.

Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.

Thì cơ cấu, tổ chức, trình tự thành lập, giải thể của nó tuân theo pháp luật Việt Nam.

Pháp nhân nước ngoài hoạt động, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam:

Chỉ chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch.

Chỉ chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam.

Chịu sự chi phối của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch và điều ước quốc tế hữu quan.

Phát biểu nào dưới đây đúng về đặc điểm của vốn chủ sở hữu của NHTM?

_ Vốn chủ sở hữu quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng, nó còn là yếu tố để các cơ quan quản lý dựa vào để xác định các tỷ lệan toàn trong kinh doanh ngân hàng (giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay, giới hạn đầu tư vào tài sản cố định …).

Vốn chủ sở hữu của ngân hàng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh (thông thường từ 50% đến 60%).

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn chủ yếu ngân hàng sử dụng để cấp tín dụng.

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn không ổn định và có chi phí thấp.

Phát biểu nào dưới đây không phải là đặc điểm của vốn chủ sở hữu của NHTM?

_ Vốn chủ sở hữu của ngân hàng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng nguồn vốn kinh doanh (thông thường từ 50% đến 60%)

Vốn chủ sở hữu cung cấp nguồn lực cho NHTM hoạt động trong thời gian mới bắt đầu hoạt động, là thời gian mà NHTM chưa nhận được tiền gửi từ khách hàng, giúp ngân hàng chống đỡ khi rủi ro phát sinh.

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn ổn định và luôn tăng trưởng trong quá trình hoạt động của ngân hàng, có thể sử dụng với kỳ hạn dài mà không phải hoàn trả nên nó chính là nền tảng cho sự tăng trưởng của ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng, nó còn là yếu tố để các cơ quan quản lý dựa vào để xác định các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh ngân hàng (giới hạn huy động vốn, giới hạn cho vay, giới hạn đầu tư vào tài sản cố định …).

Phát biểu nào dưới đây là phát biểu không chính xác về vai trò của nghiệp vụ huy động vốn của NHTM đối vớicông chúng nói chung?

_ Nghiệp vụ huy động vốn tạo cho công chúng thêm một kênh phân phối và tiêu dùng.

Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho công chúng một kênh tiết kiệm và đầu tư nhằm làm cho tiền của họ sinh lợi, tạo cơ hội cho họ có thể gia tăng tiêu dùng trong tương lai.

Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ khác của ngân hàng, đặt biệt làdịch vụ thanh toán qua ngân hàng và dịch vụ tín dụng khi khách hàng cần vốn cho sản xuất, kinh doanh hoặc cần tiền cho tiêu dùng.

Nghiệp vụ huy động vốn cung cấp cho khách hàng một nơi an toàn để họ cất trữ và tích luỹ vốn tạm thời nhàn rỗi.

Phát biểu nào sau đây là không đúng

Cạnh tranh chỉ xuất hiện và tồn tại trong điều kiện của cơ chế thị trường

Cạnh tranh là sự ganh đua của các thành viên của một thị trường hàng hóa, sản phẩm cụ thể nhằm mục đích lôi kéo khách hàng và thị phần trên thị trường

Cạnh tranh xuất hiện và tồn tại trong thời kỳ nền kinh tế bao cấp

Môi trường cạnh tranh lành mạnh giúp nền kinh tế phát triển nhanh và ổn định

Phát biểu nào sau đây là sai:

Hộ kinh doanh chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm duy nhất

Hộ kinh doanh không phải đóng thuế

Kinh doanh không được sử dụng con dấu.

Pháp luật hạn chế quy mô sử dụng lao động của hộ kinh doanh

Phát biểu nào sau đây là sai: Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là

Nhóm quan hệ phát sinh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau.

Nhóm quan hệ phát sinh giữa Chính phủ và nhân dân khi thu hồi đất để phát triển dự án kinh tế cho đất nước

Nhóm quan hệ phát sinh giữa cơ quan quản lý Nhà Nước về kinh tế và doanh nghiệp

Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp

Phát biểu nào sau đây phản ánh chính xác thành phần vốn chủ sở hữu của NHTM ở nước ta hiện nay?

_ Vốn điều lệ thực có; quỹ dự trữ bổ sung vốn điềulệ; quỹ dự phòng tài chính; quỹ phát triển nghiệp vụ; lợi nhuận không chia.

Vốn cổ phần thường, vốn cổ phần ưu đãi.

Vốn điều lệ thực có; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính.

Vốn điều lệ thực có; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ dự phòng tài chính; quỹ phát triển nghiệp vụ.

Phát biểu nào trong các phát biểu dưới đây phản ánh chính xác nhất về những hoạt động mà các NHTM được phépthực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam?

_ Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, thamgia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản.

Hoạt động huy động vốn, tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ.

Hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các hoạt động khác như góp vốn, mua cổ phần, tham gia thị trường tiền tệ, kinh doanh ngoại hối, kinh doanh vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ và bảo hiểm, nghiệp vụ ủy thác và đại lý, dịch vụ tư vấn và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Phật giáo đại thừa ở Việt Nam là sản phẩm của văn hóa:

Ấn Độ.

Chăm.

Khơme.

Trung quốc.

Phật giáo được đưa lên làm quốc giáo ở Việt Nam trong thời kỳ:

Đinh – Lê.

Hậu Lê.

Lý – Trần.

Nguyễn.

Phát hành tiền thông qua kênh tín dụng cho các ngân hàng trung gian là nghiệp vụ phát hành?

_ Tạm thời.

Không xác định được

Vĩnh viễn

Phát hiện câu đúng?

Nhà nước có một hệ thống cơ quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế đối với tất cả mọi thành viên trong xã hội.

Những người đại diện cho nhà nước thực hiện quyền lực chính trị của mình trên cơ sở sức mạnh của truyền thống, đạo đức và uy tín.

Phải tìm đặc trưng của Nhà nước trong những cơ quan thuần túy kinh tế.

Trong số các cơ quan quyền lực của Nhà nước thì các cơ quan giáo dục, y tế, xã hội là có vị trí quan trọng bậc nhất.

Phát minh khoa học là sáng chế.

Đúng

Sai

Phương châm chiến lược của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953, 1954 là gì.?

Đánh chắc, tiến chắc.

Đánh mạnh ở vùng đồng bằng, đô thị

Đánh nhanh, giải quyết nhanh.

Tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt.

Phương diện khoa học của tâm lý đòi hỏi?

Bằng chứng mang tính thực nghiệm.

Bằng chứng thu được do quan sát

Kết luận có thể hiểu được.

Thỏa mãn sự hằng say mê nghiên cứu.

Phương pháp Ankét trong thu thập thông tin phục vụ cho cuộc điều ra xã hội học?

Là hình thức hỏi – đáp gián tiếp dựa trên bảng câu hỏi được soạn trước

Là phương pháp nghiên cứu định tính cơ bản của đối tượng điều tra

Là việc đưa ra các phương án trả lời sẵn để người được hỏi lựa chọn

Là việc đưa ra nội dung điều tra để người được hỏi trả lời theo sự hiểu biết của mình

Phương pháp đặc trưng nhất mà các nhà kinh tế chính trị học cổ điển sử dụng để tìm ra bản chất các hiện tượng kinh tế là?

_ Trừu tượng hóa

Duy vật

Khái quát hóa

Phân tích

Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế là

Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận

Phương pháp hướng dẫn

Phương pháp mệnh lệnh trên cơ sở thỏa thuận

Tất cả các phương án đều sai

Phương pháp điều chỉnh trong luật kinh tế là:

Phương pháp bình đẳng và phương pháp tự nguyện

Phương pháp quyền uy phục tùng và phương pháp bình đẳng tự nguyện

Phương pháp quyền uy và phương pháp phục tùng

Tất cả các phương án đều sai

Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:

Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học.

Cả 3 phương án đều đúng.

Quan điểm kế thừa và phát triển.

Quan điểm toàn diện và hệ thống.

Phương pháp phỏng vấn được chia thành những loại nào?

Phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm xã hội

Phỏng vấn qua điện thoại

Phỏng vấn thường và phỏng vấn sâu

Phỏng vấn tiêu chuẩn hóa và phỏng vấn không tiêu chuẩn hóa

Tất cả các phương án đều đúng

Phương pháp ra quyết định nào thường gặp nhất?

Không có phương án nào đúng

Ra quyết định khi có đủ thông tin

Ra quyết định khi có ít thông tin

Ra quyết định khi có quá ítthông tin (hoặc không có thông tin).

Phương thức biểu quyết của xã viên với các vấn đề của hợp tác xã:

Mỗi xã viên có 1 phiếu biểu quyết

Pháp luật không quy định

Theo quy định của điều lệ hợp tác xã

Tùy thuộc vào vốn góp của xã viên

Phương thức chiết khấu GTCG gồm:

_ Chiết khấu có kỳ hạn và chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi

Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG, chiết khấu có bảo lưu quyền truy đòi

Mua đứt bán đứt

Tái chiết khấu

Phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng là một phương thức cho vay mà giữa NHTM và khách hàng:

_ Xác định một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoản thời gian nhất định thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Mức dư nợ bình quân được duy trì trong thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Mức dư nợ do NHNN và khách hàng thoả thuận trong hợp đồng tín dụng.

Mức dư nợ kế hoạch được xác định trong 1 năm.

Phương thức thanh toán chuyển tiền Quốc tế gồm:

_ Chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả sau.

Chuyển tiền gối đầu.

Chuyển tiền song song.

Chuyển tiền trực tiếp và chuyển tiền gián tiếp.

Phương thức tiến hành CNH được Đại hội lần thứ VI (1986) của xác định là:

_ Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH, Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH và CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.

CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.

Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH.

Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Phương tiện thanh toán nào được tiến hành trên cơ sở các chứng từ hoá đơn do người bán lập và chuyển đến ngân hàng để yêu cầu thu hộ tiền từ người mua về hàng hoá đã giao, dịch vụ cung ứng phù hợp với những điều kiện thanh toán đã ghi trong hợp đồng kinh tế?

_ UNT

Séc

Thẻ ngân hàng

UNC

Property law is the area of law that governs the various forms of ownership and tenancy in … (land as distinct from personal or movable possessions) and in personal property, within the common law legal system

Intangible property

Movable possession

Movable property

real property

Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam trải qua các thời kỳ chính?

Tất cả các phương án đều đúng

Thời kỳ phong kiến (từ năm 1858 trở về trước)

Thời kỳ thuộc địa (1858 – 1954)

Thời kỳ từ 1954 – 1975

Thời kỳ từ 1975 đến nay

Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị được bắt đầu từ:

_ Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị

Nhận thức mới về chính sách đối ngoại

Nhận thức mới về đổi mới văn hoá

Nhận thức mới về giáo dục- đào tạo

Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa Mác gồm mấy giai đoạn?

2

3

4

5

Quan điểm “kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội” trong giải quyết các vấn đề xã hội là:

_ Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thê xảy ra để chủ động xử lý

Cả 3 phương án đều đúng

Phát triển kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học

Phát triển song song kinh tế và xã hội tạo moi trường xã hội phát triển

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:

Cả 3 phương án đều đúng

Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của Văn hóa thế giới

Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.

Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng

Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:

_ Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội.

Cả 3 phương ánđều đúng

Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của Văn hóa thế giới

Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò l